Ensilering

Helse – Miljø – Sikkerhet (HMS) ved ensilering

Gassfare

Levende plantemateriale som legges i silo ånder så lenge det er tilgang på luft. Åndingsprosessen bruker sukker som energikilde, og det produseres karbondioksid (CO2), vann og varme. Det kan også dannes giftige, nitrøse gasser ved at enzymer reduserer nitrater i graset til nitritt, som så går videre til nitrogenoksid og videre til nitrogendioksid.

Gassene er tyngre enn luft, og fortrenger lufta i den nederste delen av siloen, ofte 0,5–1,5 meter over grasmassen, men de kan også fylle hele siloen. Karbondioksid er fargeløs og luktfri, mens de nitrøse gassene har rødbrun farge med stikkende, syrlig lukt.

GrasAAT og KOFASIL må aldri blandes, og pumpeutstyr må vaskes grundig ved bytte mellom dem. Blanding av KOFASIL ensileringsmiddel og syrebaserte ensileringsmiddel gir kraftig utvikling av nitrøse gasser.

Risikoen for gassforgiftning reduseres ved å:

  • Pakke siloen raskt og godt
  • Bruke anbefalte mengder sure ensileringsmidler
  • Ventilere siloen godt (bruk vifte som blåser ned i siloen)
  • Ha tilsyn når en skal ned i siloen!

Fare for øyne og hud

Maursyre 85% er etsende på hud og øyne og er på grunn av ny merkeforskrift klassifisert som akutt giftig. GrasAAT produktene er langt mer skånsomme, men de er nå også klassifisert som etsende på grunn av høyere prioritet for mulig øyeskade. Les etiketten på emballasjen, og bruk vernebriller/ansiktsskjerm og hansker. Ved uhell og søl, skyll godt med vann.

KOFASIL® LP og KOFASIL® Ultra er verken etsende eller irriterende, men de er helseskadelige å innta. Sørg for at verken folk eller dyr får i seg konsentrert KOFASIL® LP og KOFASIL® Ultra.

For mer detaljer om HMS viser vi til HMS datablad for produktene, som er å finne på Ecoonline (www.ecoonline.com).

Print Friendly, PDF & Email