This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Forholdsregler ved brann | Plantekultur
Ingen treff

Forholdsregler ved brann

Gjødsel i seg selv kan ikke brenne, men nitratholdig gjødsel vil kunne forsterke en eventuell brann, fordi den kan avgi oksygen ved oppvarming. Nitratholdig gjødsel vil ved varmepåvirkning (over 130°C) spaltes under utvikling av helseskadelige gasser.

Ved brann

  • Tilkall brannvesenet (Tlf 110)

  • Unngå innånding av røykgassen

  • Ved sterk varmepåvirkning (>130°C) kan gjødsla utvikle giftige gasser

  • Fjern gjødsla. Er dette ikke mulig, kjøles varen ned ved bruk av store mengder vann.

  • Nødnummer Yara (24/7): 21 03 44 52