Kalk og kalkprodukter

Kalkmarknad 2021 – landsoversikt landbrukskalk

EU sin nye strategi for landbruksjord vil måtte ha kalking som ein viktig pillar for jordhelse.

EU-kommisjonen si Gjødselgruppe har lagt ut eit vegkart for Ny Jordstrategi til allmenn høyring i EØS-området (EU, EFTA) og i tillegg Sveits. Sist gong var i 2006, med eit liknande direktiv for vern av jordhelse, med siktemål å stoppe forringing av jordkvalitet og sikre produktivitet for framtidig matproduksjon.

Den offentlege høyringa gjekk fram til 9. desember 2020, og den europeiske avdelinga av Den internasjonale foreininga for mineralindustrien (IMA-Europa) laga eit grundig dokument. Vi som norske representantar, med støtte frå vår kalkindustri, underbygde fagleg dette initiativet i ei oppdragsgruppe.

Hovudpunkta for kalking mot den snikande jordforsuringa er presentert som følgande, med mål om optimal kalkstatus:

  • Ein reduksjon i erosjonsrisiko, betre infiltrasjon, lagring og utnytting av nedbør i planteveksten, så vel som forbetring av jordvassregimet, alt dette ved oppbygging av grynstruktur og sterke aggregat
  • Auka utnytting av næringsstoff som gjødsel-N og -P, og redusert næringsstofflekkasje
  • Redusert løysingsevne for atskillige – dei fleste – sporelement, spesielt dei særleg skadelege som Pb, Cd og Hg
  • Utvikling av stabil humuskvalitet og store mengder av desse fraksjonane av humus grunna forsterking av høgproduktiv jordbiologi (meitemakkar, samfunn av bakteriar)
  • Høgare avlingsnivå og forbetra avlingskvalitet
  • Auka karboninnbinding – ved større rotmassar og avsetning og innlagring djupare ned i jordsjikta – og redusert utslepp av NO2 (lystgass)

Overvaking og studiar i mange europeiske land har vist at mange jordbruks- og skogsjorder ikkje viser optimale eigenskapar, og framfor alt er det målt nivå som viser sterk forsuring.

Forbruket i Noreg var sist offisielt registrert i 2017 på stadfesta 180.000 tonn bergverkskalk, og i tillegg 30.–40.000 tonn skjel- og korallsand som eit overslag, rekna etter oppgåver frå dei aktive reiarlaga med konsesjonar. Det manglar så mykje på nødvendig vedlikehaldskalking at mengdene bør doblast om all jordbruksjord skal sikrast jordvern og jordhelse på kalksida.

Vi har eit godt utbod av gode kalkvarer til landbruket over heile landet, ikkje alle produkt overalt, men regionalt fordelt, slik at av kalkingsmidla som er lista i tab. 1 (Landsoversikt landbrukskalk), vil ein finne nokre produkt å velje imellom i alle område av landet.

Produsent/ leverandørHandelsnamnVaretypeNVKalkverdi 1 år / 5 år ±3Mg, %
Franzefoss Minerals
Avd. VerdalskalkAgri Brentkalk VKBrent kalkstein9797/970,4
Avd. VerdalskalkAgri Hydratkalk VKHydratkalk7474/740,3
Avd. Hamar 1Agri Mel HaKalkmjøl4940/472
Avd. Hole KalkAgri Mel HoKalkmjøl5251/512,4
Franzefoss MineralsAgri Dol Granulert OMGGran. dolomitt25554/5412
Franzefoss Minerals 3Agri Pro CalciumKalkmjøl5050/500,2
Franzefoss Minerals 4Agri Dol Granulert OMG m/koparGranulert dolomittmjøl5554/5412
Avd. VerdalskalkAgri Micro VKKalkmjøl5656/560,2
Avd. VerdalskalkAgri Grov VKGrovkalk5742/510,2
Avd. BallangenAgri DolGrovdolomitt6135/4812,4
Avd. BallangenAgri Åte BAAnnan kalk6135/4812,4
Franzefoss MineralsAgri Halvbrent SteetleyKvartbrent dol.56156/5912
Franzefoss Minerals6Agri Grovkalk VIE7Grovkalk5538/510,4
Franzefoss MineralsAgri Grov LAE8Grovkalk55,539/510,4
Høst Verdien i AvfallSilisiumkalk9Ca-silikat 0-2 mm5353/530,8
Gausdal KalkGrov kalkdolomittGrov kalkdol.5232/448,4
RHI NormagHalvbrent dolomittmjølAnnan kalk7373/7316
Mg-bland.produkt 70/30Annan kalk106565/6517
MgO Fines – Mg-oksidAnnan kalk127127/12756
ESP Mg-filterstøvAnnan kalk108108/10847
Guttormsen Kalk og Anlegg11Blanda kalk – skjelsand Mg-rikAnnan kalk125551/5310,5
Blanda kalk – Langnes finkalk Mg-rikAnnan kalk136051/589
OMYA Hustad- marmorBiokalkKalkmjøl143939/390,4
Visnes KalkFinkalk 0-0,5 mmKalkmjøl5551/550,4
Grovkalk K1Grovkalk5538/510,4
Visnes Mg-kalk 4,5%Annan kalk155737/504,5
Langnes MarmorbruddLangneskalk ekstra finGrovkalk55,539/510,3
Langnes finkalkGrovkalk55,537/500,3
Langnes land- brukskalk fin Mg 6%Annan kalk164732/436
Glærum KalksteinsgruveLandbrukskalk 0-1 mmGrovkalk5540/510,3
Landbrukskalk 0-3 mmGrovkalk5527/420,3
BostonAgromar KillingøySkjelsand4129/350,8
Agromar MandalSkjelsand4129/351
Gerd StensenKorallsand finSkjel-/Korallsand4026/332,1
Råde MølleKvartbrent dolomitt (Lhoist Steetley Dol.)Kvartbrent dol.56053/6011

Merknader

1 Produktet går ut i løpet av første halvår 2021
2 OMYA Björka Mineral AB, Sverige
3 Nytt produkt som kjem første kvartal 2021, ultrafint som blandast i sprøyte, produsert
av OMYA i Portugal
4 Nytt produkt som kjem første kvartal 2021
5 Annan kalk (65% rådolomitt + 35% halvbrent dolomitt)
6 Produsert av Visnes Kalk
7 Identisk produkt med Visnes Kalk – Grovkalk K1
8 Identisk produkt med Langneskalk ekstra fin
9 Produkt framstilt av slagg frå produksjon av solcelle-silisium hos Rec Solar, Kristiansand
10 Blanding 70/30 halvbrent dolomitt & filterkake MgO-MgCO3 Landbruk, også levert
under handelsnamnet Magnokalk
11 Kalkleverandør Agder (lager Tvedestrand)
12 Blanding 60/40 Magnokalk (RHI Normag) og Agromar Mandal (Boston)
13 Blanding 50/50 Magnokalk (RHI Normag) og Langnes finkalk (Langnes Marmorbrudd)
14 Flytande kalkmjøl med 24-30% vatn, dempar lukt i husdyrgjødsel
15 Blanda kalk 60% Grovkalk K1 + 40% Agri Dol 0/2 (Franzefoss Minerals)
16 Blanda kalk 80% Langnes finkalk + 20% Olivinmjøl Landbruk Standard (Sibelco Åheim)

Print Friendly, PDF & Email