Kalk og kalkprodukter

Kalkmarknad 2019 – landsoversikt landbrukskalk

Ikkje spare på kalk, men tvert imot med kalk – avertissement frå tysk kalkindustri.

Dersom ein kuttar ut gjødsling, kjem effekten på plantevekst og -utvikling momentant. Manglande kalking ved dyrking av t.d. korn og gras er derimot ei litt meir snikande forringing av jord- og plantekulturen. Frå å vere eit populært og påakta gjeremål og også som eit miljøtiltak i landbruket, som eit fast driftsmiddel i ein kvar driftsplan, har det no vorte ein uvane med å utsette eller heilt droppe kalking i mange driftsopplegg.

Omsetnad av landbrukskalk i Noreg låg på topp i perioden 1979-85, på rundt 500.000 tonn levert vare, vel 300.000 tonn i perioden 1988-95. Deretter har kalkforbruket gått gradvis ytterlegare tilbake. Forbruket er no på rundt 200.000 tonn.

Forsuring av jord viser seg i form av avlingsnedgang, dårleg kvalitet på avling til mat og fôr, tap av næringsstoff ved lekkasje grunna manglande opptak og utnytting i plantevev, og større innslag av ugras som utnyttar vekseplassen betre enn kulturvekstane.

Kalking er solid økonomi. Det gjeld ikkje berre ei grunnkalking av sure jorde. Studie som bygger på svenske undersøkingar, viser at også den jamne vedlikehaldskalkinga gir formidabel avkastning på avling og økonomi. Kalkylane har underbygd at kalkinga gir om lag 3-4-fold (3-4 gongar økonomisk meirverdi) att ved korndyrking, 4-6 fold att ved grasdyrking, det lågaste talet ved langvarig eng og det høgste ved kultureng (attlege, t.d. 5-årig eng). Landbrukskalk er eit rimeleg driftsmiddel som altså gir solid tilbake til bonden.

Vi har eit godt utbod av gode kalkvarer til landbruket over heile landet, ikkje alle produkt overalt, men regio­nalt fordelt, slik at av kalkingsmidla som er lista i tab. 1 (Landsoversikt landbrukskalk), vil ein finne nokre produkt å velje imellom i alle område av landet.

 

Print Friendly, PDF & Email