Mineralgjødsel

Balansegjødsling er god økonomi

Å gjødsle etter balanseprinsippet betyr å erstatte de næringsstoffene man fjer-ner med avlingen. Gjennom forskning, forsøk og praktiske erfaringer har Yara tilegnet seg verdifull kunnskap om norske forhold, hvor YaraMila Fullgjødsel® er utviklet for å optimalisere norske avlinger. En suksessoppskrift som har gjort det til landets desidert viktigste gjødslingsprodukt gjennom mer enn 50 år.

Komplette gjødslingskonsept

Basert på forskningsresultater har Yara utarbeidet gjødslingskonsepter for de ulike vekstene. Anbefalingene fordeler tildeling av næringsstoffene gjennom vekstsesongen for å oppnå ønsket avlingsmengde og kvalitet. Eksempelvis kan det være å grunngjødsle med Fullgjødsel®, delgjødsle med nitrogengjødsel og evt. supplere med mikronæring YaraVita®.

YaraMilaTM Fullgjødsel®

YaraMila er Yaras globale varemerke for NPK-gjødsel. Fullgjødsel® er Yaras registrerte varemerke i Norge for kjemisk produsert gjødsel som foruten hoved-næringsstoffene nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K), også inneholder kalsium (Ca), magnesium (Mg), svovel (S) og bor (B). Hvert enkelt gjødselkorn inne-holder alle deklarerte næringsstoffer og behandles på overflaten for å hindre klump- og støvdannelse.

  • N: 41-48 % av nitrogenet foreligger som nitratnitrogen (NO3-). Resten som ammoniumnitrogen (NH4+).
  • P: Av fosforet er 75-80 % vannløselig, resten er citratløselig og dermed lett tilgjengelig for plantene.
  • K: I klorfattig Fullgjødsel® tilsettes kalium som kaliumsulfat (K2SO4), mens kaliumkilden i annen Fullgjødsel® er kaliumklorid (KCI) og en mindre andel kaliumsulfat.
  • Mg: Magnesiumkilden er kieseritt og magnesiumoksyd.
  • S: Svovelinnholdet kommer fra kieseritt, kaliumsulfat eller ammoniumsulfat, og er størst i de klorfattige gjødseltypene.
  • B: Norsk jordsmonn er fra naturens side fattig på bor. Derfor inneholder Fullgjødsel® 0,02 % bor. Borkilden er boraks pentahydrat. I Fullgjødsel®  8-5-19 mikro er innholdet 0,05 %, mens Fullgjødsel® 12-4-18 mikro innehol-der 0,03 % bor.

balansegjodsling_er_god_okonomi

Print Friendly, PDF & Email