Mineralgjødsel

Forholdsregler ved brann i gjødsellager

Gjødsel i seg selv kan ikke brenne, men nitratholdig gjødsel vil kunne forsterke en eventuell brann, fordi den kan avgi oksygen ved oppvarming. Nitratholdig gjødsel vil ved varmepåvirkning (over 130°C) spaltes under utvikling av helseskadelige gasser.

VED BRANN

  • TILKALL BRANNVESENET (TLF. 110)
  • Unngå innånding av røykgassen
  • Ved sterk varmepåvirkning (>130°C) kan gjødsla utvikle giftige gasser
  • Fjern gjødsla. Er dette ikke mulig, kjøles varen ned ved bruk av store mengder vann.
  • NØDNUMMER YARA (24/7): 21 03 44 52

Print Friendly, PDF & Email