Mineralgjødsel

Gjødsel og sikkerhet

Av sikkerhetsgrunner skal mineralgjødsel som inneholder over 16 % N fra ammoniumnitrat (AN) oppbevares på et sted der man har den under normalt oppsyn. Normalt oppsyn vil her si at personer tilknyttet virksomheten oppholder seg i nærheten av oppbevaringen og har visuelt oppsyn med oppbevaringen store deler av dagen.

Hvis lageret ikke ligger på et sted med normalt oppsyn, skal gjødsla oppbevares i avlåst bygning eller utendørs på et inngjerdet og avlåst område.

Mineralgjødsel som inneholder mellom 16 % og 28 % N fra AN kan i kortere perioder, dvs. noen dager, lagres på steder som ikke er under normalt oppsyn. Dette gjelder eksempelvis i påvente av spredning på jordene. Gjødsla må da oppbevares på et sted som gjør at denne ikke er lett synlig eller tilgjengelig for uvedkommende.

Begrensninger i tilgang på ammoniumnitrat

I henhold til forordning EF (552/2009), implementert i REACH-forskriften, er det forbud mot å selge/overdra stoff eller stoffblanding som inneholder 16 vektprosent eller mer nitrogen fra ammoniumnitrat, unntatt til:

  • Jordbrukere til bruk ved jordbruksvirksomhet, enten på heltid eller deltid og ikke nødvendigvis i forhold til landområdets areal.
  • Fysiske eller juridiske personer med ervervsmessig virksomhet innen hagebruk, plantedyrking i drivhus, vedlikehold av parker, hager eller sportsanlegg, skogbruk eller lignende aktiviteter.

Begrensningen innebærer at det er forbudt å omsette gjødsel med 16 vektprosent eller mer nitrogen fra ammoniumnitrat til privatpersoner eller andre enn de som nevnt over.

Kjøper som ikke er etablert gjødselkunde hos selger, er ansvarlig for å fremlegge nødvendig dokumentasjon på sin rett til å kjøpe gjødsel nevnt over, jfr. til enhver tid gjeldende regelverk.

Melding om mistenkelige transaksjoner til politiet

For å hindre at gjødsel med AN større enn 16 % kommer på avveie eller i urette hender, må alle ledd i omsetningskjeden, inkludert sluttbruker, umiddelbart rapportere om mistenkelige transaksjoner, herunder om mulig identitet, samt tyveri eller svinn. Mistenkelige transaksjoner bør meldes til politiet på telefon 02800.

Print Friendly, PDF & Email