Mineralgjødsel

Landbruk og klima

landbruk og klima

Gjødsel må vurderes i et ’livsløp’ som tar hensyn både til produksjon, distribusjon og effektene ved bruk av gjødsel. Dette gir en bedre forståelse av hva man kan og bør gjøre for å forbedre karbonbalansen.

Produksjon, transport og bruk av mineralgjødsel medfører utslipp av klimagasser, hovedsaklig karbondioksid (CO2) og lystgass (N2O). På den annen side bidrar mineralgjødsel til økt biomasseproduksjon slik at mer (CO2) bindes i plantene. Bruk av gjødsel gir økte avlinger og reduserer behovet for å pløye opp nytt land, slik at vi unngår økte klimagassutslipp fra rydding av skog og våtmark. For å vurdere klimaeffekten av gjødsel, må alle forhold tas med.

Modellen illustrerer livsløpet for AN-holdig mineralgjødsel. Illustrasjonen forklarer klimaavtrykket fra gjødselproduksjon, i transporten fra fabrikk til bonde, fra landbruket, fra bruk av biomasse til mat, fôr eller bioenergi og betydningen av å ta vare på skog og våtmark for å fange opp CO2.

De vanligste nitrogenforbindelsene i mineralgjødsel er ammonium (NH4+) og nitrat (NO3-), bundet sammen som ammoniumnitrat (AN). AN finnes i produkter som Fullgjødsel®, OPTI-NK™, OPTI-NS™, OPTI-KAS™ med flere.

Print Friendly, PDF & Email