This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Behandling av næringsmangel | Plantekultur
Ingen treff
Mineralgjødsel

Behandling av næringsmangel

Kalsium (Ca) Magnesium (Mg) Svovel (S) Bor (B) Kobber (Cu) Mangan (MN) Molybden (Mo) Jern (Fe) Sink (Zn)
Grenseverdi for mangel Mg-AL: 2-4 mg pr. 100 gram lufttørr mineraljord. Planteanalyser kan gi rettledning N:S>12 (korn/gras) Varmtvannløselig B: 1 mg pr. kg lufttørr mineraljord 1 mg Cu pr. kg lufttørr mineraljord 4 mg pr. kg jord og pH >6,3. Planteanalyser kan gi rettledning Planteanalyser kan gi rettledning Vurder Zn-innhold i forhold til bufferkapasitet
Jord utsatt for mangel Kald og tett jord. Sur, lett sandjord Utvasket og sur silt- og sandjord samt torvjord. Lette sandjordtyper. Kalde, nedbørrike strøk. Kalkrik jord, silt, sand og næringsfattig torvjord Humusrik sand- og siltjord samt torvjord Lett mineraljord Torvjord. Løs jord og høy pH Torvjord. Mineraljord med lav pH Mineralfattig torvjord, særlig ved lav pH Sandjord. Andre jordtyper med pH >7
Vekster utsatt for mangel Potet (rustflekker), tomat (griffelråte), eple (prikksjuke), raps, salat. Gir døde rot- og skuddspisser. Gulrot, kålrot, potet, selleri, eple (klorose/nekrose). Korn (tigerstriper). Alle vekster, men spesielt kål- og oljevekster Kålrot (vattersott). Beter (hjerteråte). Gulrot (sprekker). Selleri (tørr råte). Eple, bringebær, blomkål, rybs/raps Bygg, havre, hvete og timotei (gulspissjuke). Gulrot, løk, rødbet og salat Havre, hvete, rug (lysflekksjuke), bygg får brune flekker, bønner, potet, kålvekster og bringebær Blomkål, kålrot (skjeforma blad). Tofrøblada har større behov enn ènfrøblada Yngre blad; klorotiske bladplater og grønne nerver. Stripeklorose på korn og gras Korn, potet, gulrot, blomkål, løk, eple, jordbær. Klorose mellom bladnervene. Sterkt hemmet strekningsvekst
Gjødseltyper Alle typer av Kalksalpeter™, Polysulphate™, YaraVita® Stopit®. Se produkttabell. All Fullgjødsel®, YaraVita® Magtrac®, Polysulphate™. All Fullgjødsel® og Opti-NS™, YaraVita® Thiotrac®, SULFAN®, Polysulphate™. Se produkttabell All Fullgjødsel®, Nitrabor®, YaraVita® Bortrac® Fullgjødsel® 8-5-19 mikro, YaraVita® Coptrac® Fullgjødsel® 12-4-18 mikro, Fullgjødsel® 8-5-19 mikro, YaraVita® Mantrac Pro® Fullgjødsel® 12-4-18 mikro, YaraVita® Brassitrel Pro®. Natriummolybdat Fullgjødsel® 8-5-19 mikro, jernsulfat, Rexolin X60 Fullgjødsel® 12-4-18 mikro, YaraVita® Zintrac®
Behandling ved ekstra behov Kalksalpeter™ er effektiv Ca-kilde. Sprøyting med YaraVita® Stopit® mot prikksjuke i eple. PolysulphateTM er en god Ca-kilde. Bladgjødsling: 200-400 ml YaraVita® Magtrac® i min. 20 liter vann pr. daa. Polysulphate™ er en god Mg-kilde. Bladgjødsling: 500 ml pr. daa YaraVita® Thiotrac®. SULFAN® og Polysulphate™ er gode S-kilder. 25-80 kg pr. daa Nitrabor®. Bladgjødsling: 100-300 ml YaraVita® Bortrac® i min. 20 liter pr. daa Coptrac både som bladgjødsling og forrådsgjødsling. Bladgjødsling: 50-200 ml YaraVita® Mantrac Pro® i min. 20 liter vann pr. daa. Gjenta sprøyting ved sterk mangel Utplantingsplanter: 1-2 gram pr. m² Na-molybdat utspr. Bladgjødsling: 300 ml pr. daa YaraVita® Brassitrel Pro® Bladgjødsling: YaraVita® Ferritrac® Bladgjødsling: 70-100 ml YaraVita® Zintrac® i min. 20 liter vann pr. daa. Halv dosering i potet
Merknader God kalktilstand øker Ca-tilgangen. K+ og NH4+ hemmer Ca-opptaket Bruk dolomittkalk ved kalking. Sterk K-gjødsling reduserer Mg-opptaket Tapes lett til luft og vann. Lite S i nedbør og blautgjødsel Bygg, agurk og bønner kan lett bli bor-forgiftet Sau på beite er utsatt for CU-forgiftning Bygg, ryps, raps, kålrot, kål, agurk, bønne, salat kan få Mn-forgiftning Oftest Mo-mangel ved lav pH. Kalking øker Mo-tilgangen K+, Ca²+ og Mg²+ kan hemme Fe-opptaket Mangel i bygg kan forveksles med grå øyeflekk