Mineralgjødsel

Optimal bruk av mineralgjødsel

Klimagassutslippene fra landbruket og muligheten for å redusere disse er viktig. Gjennomsnittlig utslipp fra jordet ved bruk av AN-holdig mineralgjødsel er 5,6 kg CO2-ekvivalenter per kg N. Gjennom bevisste valg er det mulig for gårdbrukeren å påvirke dette.

optimal_bruk_av mineralgjodsel

Bonden må forsikre seg om at type mineralgjødsel, mengde og tidspunkt for gjødsling ikke fører til økt klimagassutslipp på grunn av denitrifikasjon, ammoniakkfordamping eller avrenning. God drenering og en god jordstruktur øker N-effektiviteten og reduserer lystgasstapene. Optimal N-effektivitet reduserer ikke bare klima- og miljøpåvirkningene, men er også avgjørende for økt produktivitet og god lønnsomhet.

Gjennom mange års forskning og erfaring har Yara utviklet gjødslingskonsepter tilpasset ulike vekster og dyrkingsforhold. Dette gjør det mulig for bonden å velge riktig type gjødsel og tilføre denne mest mulig effektivt. Hjelpemidler som Yara N-Sensor® og Yara N-Tester® er utviklet for å hjelpe bonden med presisjonsgjødsling. Tidligere N-prognoser og nå dagens testing med handholdt N-Sensor®, vil gi oss ytterligere dokumentasjon for en presis N-gjødsling.

Vi ser på et moderne bærekraftig landbruk som en viktig del av løsningen på global oppvarming. Målet er å mette en voksende befolkning uten å dyrke ny mark, noe som vil lette presset på gjenværende arealer av skog og våtmarksområder.

Ved å bruke Yaras mineralgjødsel, gjødslingsråd og hjelpemidler for riktig gjødsling, kan du som bonde redusere matens klimaavtrykk med mer enn 50 %.

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-2106