Mineralgjødsel

Optimalisering av gjødselproduksjonen

landbruk og klima

Mineralgjødsel som inneholder AN blir laget av ammoniakk og salpetersyre. Klimaavtrykket avhenger av energiforbruket, hva slags råstoff som brukes i ammoniakkprosessen, og utslippene fra salpetersyreproduksjon.

Reduserte utslipp med 90 %

Yara har utviklet og implementert en ny renseteknologi som reduserer utslipp av lystgass fra salpetersyrefabrikker med opptil 90 %.

Energieffektivisering

I tillegg er Yaras fabrikker blant de mest energieffektive i verden. EU har definert best tilgjengelig teknologi (BAT) for ammoniakk- og salpetersyreprosesser. Produksjon med BAT reduserer klimagassutslippene med 50 % sammenlignet med en gjennomsnittlig europeisk fabrikk uten BAT. Fabrikker utenfor Europa har generelt høyere utslipp enn de europeiske. Ved bruk av BAT er klimagassutslippet 3,6 kg CO2-ekvivalenter per kg nitrogen i AN-holdig mineralgjødsel. Yaras produksjon av mineralgjødsel til det norske markedet har i dag et lavere utslipp enn det som er definert som BAT.

Side 99

Klimagaranti

Yara garanterer derfor at klimagassutslippene er halvert til under 3,6 kg CO2-ekvivalenter for hver kg nitrogen som produseres for det norske markedet. Yaras klimagassutslipp er verifisert av Det Norske Veritas (DNV) og katalysatorteknologien tilbys nå til andre gjødselprodusenter verden over.

Print Friendly, PDF & Email