Mineralgjødsel

Riktig mengde næringsstoff til rett tid

Dersom plantene ikke får riktig mengde næringsstoff til rett tid, blir både matkvaliteten og kvaliteten på fôret dårligere.

I alt 17 grunnstoff regnes som nødvendige for normal vekst og utvikling hos plantene.

Karbon (C), hydrogen (H) og oksygen (O) er tre av dem. Plantene skaffer seg disse stoffene i form av karbondioksid (CO2) fra luft, og muligens noe i form av hydrogenkarbonat (HCO3-) fra jordvæska, og som vann (H2O). I alt utgjør disse tre næringsstoffene 85-95 % av tørrstoffet i plantene, mens andre mineralstoff utgjør 5-15 %. Hele 75-95 % av plantenes totalvekt er imidlertid vann, og det er her det meste av hydrogenet og oksygenet finnes. Nødvendig innhold i plantene av grunnstoffene nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg) og svovel (S) er i størrelsesorden fra 1 gram pr. kg tørrstoff og oppover. Disse betegnes derfor som makronæringsstoff eller hovednæringsstoff.

Nødvendig innhold i plantene av grunnstoffene bor (B), kobber (Cu), mangan (Mn), molybden (Mo), jern (Fe), sink (Zn), klor (Cl) og nikkel (Ni) regnes i milligram pr. kg tørrstoff, og betegnes mikronæringsstoff eller sporstoff.

Grunnstoff som selèn (Se), kobolt (Co) og kadmium (Cd) kan også ha interesse i plantedyrkingen. Dette fordi selèninnholdet i plantene er viktig for dyr og mennesker, mens koboltinnholdet i beitegraset skal dekke dyras behov. Kobolt er også viktig for nitrogenfikseringen hos belgv ekster. Kadmium er et tungmetall som det er ønskelig å redusere innholdet av så langt som mulig. Verken selèn, kobolt eller kadmium er nødvendige for plantenes utvikling.

Hvis det er mistanke om næringsmangel uten at plantene viser helt klare symptom, kan kjemiske analyser av jord og planter være til hjelp for å kunne sette inn riktig gjødslingstiltak. Det beste er imidlertid å sørge for at plantene har jevn tilgang på nødvendige næringsstoff, og at kalktilstanden (pH) i jorda er slik at næringsstoffene er lett tilgjengelige for plantene. Næringsstoff som nitrogen, fosfor, kalium og magnesium trans porteres lett fra eldre til yngre plantedeler, og mangelsymptom viser seg derfor først på de eldste bladene.

Næringsstoff som kalsium og bor er lite mobile i plantene, og mangelsymptom viser seg derfor først i plantens vekstpunkter, bladrandskade, skudd og indre defekter som brunflekk i potet og vattersott i kålrot. Mens noen næringsstoffer kommer i mellomstilling og er middels mobile, som f.eks svovel, kobber, mangan og jern hvor symptomene viser seg på plantens yngste blad.

Print Friendly, PDF & Email