This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Nitrogengjødsel | Plantekultur
Ingen treff
Mineralgjødsel

Nitrogengjødsel

Disse gjødseltypene omfatter Kalksalpeter, Nitrabor®, Urea, SULFAN® 24­-0­-0 (6S) og OPTI­-NS 27-­0-­0 (4S). Hovedbruksområdet er til delgjødsling sammen med Fullgjødsel® eller husdyrgjødsel. Kalksalpetertypene bidrar til å heve pH tilstanden i jorda, mens Urea, SULFAN® 24-­0­-0 (6S) og
OPTI­-NS 27-­0-­0 (4S) virker forsurende.

YaraLiva®

KALKSALPETER™, prillet/granulert

Nitrogenet foreligger hovedsaklig som nitrat, en nitrogenform som tas direkte opp av plantene. Kalksalpeter har et høyt innhold av vannløselig kalsium, og har en positiv kalkvirkning tilsvarende ca. 1 kg kalsiumoksid (CaO) pr. kilo tilført nitrogen. Benyttes til delgjødsling sammen med Fullgjødsel®, OPTI­-NK eller husdyrgjødsel.

NITRABOR®, granulert

Næringsinnhold som Kalksalpeter, og tilsatt 0,3 % bor. Brukes særlig til del­ gjødsling i borkrevende kulturer, f.eks. potet, flere grønnsaks­ og bærkulturer.

YaraBela®

OPTI-NS™ 27-0-0 (4S), granulert

Ammoniumnitrat med kalsium, magnesium og svovel. Spesielt velegnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel, med tanke på å dekke svovelbehovet.

SULFAN® 24-0-0 (6S), granulert

Meget svovelrik ammoniumnitrat med kalsium og magnesium. Spesielt godt egnet til gras og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel der fosfor­ og kalium­ behovet allerede er dekket, eller som delgjødsling i mathvete.

OPTI-KAS™ SKOG, grovgranulert

Til gjødsling av skog. Produktet inneholder 0,2 % bor.

Diverse

UREA, prillet

Konsentrert nitrogengjødsel med 46 % nitrogen. Består av amidnitrogen (CO(NH2)2) som, via en forsurende prosess i jorda, må omdannes til ammonium og nitrat før plantene kan gjøre seg nytte av det. Spredd på overflaten kan urea gi store nitrogentap, spesielt under ugunstige klimaforhold. Urea løses opp i vann og sprøytes ut, f.eks. som en sen proteingjødsling etter aksskyting i hvete.