This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Produktinformasjon | Plantekultur
Ingen treff
Mineralgjødsel

Produktinformasjon

YaraMila®

FULLGJØDSEL® 8-5-19 mikro, granulert

Klorfattig Fullgjødsel® med høyt innhold av fosfor, kalium, magnesium og svovel. Det er også tilsatt mikronæringsstoffer som kobber, mangan og bor. Beregnet på potetdyrking på lettere jordarter. Optimal gjødsling vil være å grunngjødsle med Fullgjødsel® 8­5­19 mikro om våren og delgjødsle med KalksalpeterTM, eller Nitrabor® i vekstsesongen. Også velegnet til grønnsaker og bær.

FULLGJØDSEL® 12-4-18 mikro, granulert

Klorfattig Fullgjødsel® med høyt innhold av fosfor, kalium, magnesium og svo­vel. I tillegg til bor inneholder denne også mikronæringsstoffene mangan og sink. Beregnet på poteter og klorømfintlige hagebruksvekster. Fosformengden er redusert og tilpasset vekster og skifter med et lavere P­behov.
Ved lave P­AL verdier i jord bør en supplere med OPTI­PTM 0­20­0 eller OPTI­STARTTM 12­23­0.

FULLGJØDSEL® 18-3-15, granulert

Kaliumrik Fullgjødsel® med moderat innhold av fosfor. Primært til gras i kyst­ områdene og i kaliumfattige innlandsstrøk der en ikke bruker husdyrgjødsel. Også egnet til korn og oljevekster på kaliumfattig jord og til en del grønnsaks­ kulturer. Av de klorholdige gjødseltypene, er Fullgjødsel® 18­-3-­15 den mest svovelholdige Fullgjødsel­typen (per kg N).

FULLGJØDSEL® 20-4-11, granulert

Fosfor­ og kaliumrik Fullgjødsel®. Til korn og oljevekster på mindre nærings­rik jord. Spesielt egnet til vårgjødsling i kombinasjon med delgjødsling med SULFAN® eller OPTI­NSTM i vekstsesongen. Også egnet til vårgjødsling av eng på fosforfattig jord.

FULLGJØDSEL® 22-3-10, granulert

Nitrogenrik Fullgjødsel® sett i forhold til innholdet av fosfor og kalium. Den mest brukte gjødseltypen til korn og oljevekster på jord i middels til god næringstilstand. Også aktuell til gras på middels næringsrik jord.

FULLGJØDSEL® 22-2-12, granulert

Nitrogenrik Fullgjødsel® med lavt innhold av fosfor og moderat innhold av kalium. Særlig aktuell til gras i kombinasjon med husdyrgjødsel og til korn og oljevekster på fosforrik jord med lite kaliumreserver.

FULLGJØDSEL® 25-2-6, prillet/granulert

Svovelrik Fullgjødsel® med høyt innhold av nitrogen og lavt innhold av fos­for og kalium. Anbefales bare på jord med meget god fosfor­ og kaliumtil­stand. Kan brukes på eng i kombinasjon med husdyrgjødsel eller kaliumrik Fullgjødsel® om våren.

FULLGJØDSEL® 17-15-13, granulert

Fosfor­ og kaliumrik fullgjødsel. Tilpasset jord med middels til lav P­-og K­status. Særlig godt egnet som grunngjødsling til korn i en strategi med delt gjødsling.

Diverse

OPTI-NK™ 22-0-12 (3S + SE), granulert

Fosforfri gjødseltype som i tillegg til nitrogen inneholder kalium, kalsium, mag­nesium, svovel og selén. Hovedbruksområdet er til gras i kombinasjon med husdyrgjødsel og/eller til andre vekster på svært fosforrik jord. Gjødseltypen øker innholdet av selén i graset og har positiv innvirkning på selénkonsentra­ sjonen i blodet hos drøvtyggere. Dette gjelder særlig ungdyr og sinkyr som får lite kraftfôr.

OPTI-START™ 12-23-0, granulert

Fosforrik gjødseltype. Beregnet brukt om våren i korn og potet, spesielt på fos­forfattig og kald jord. Vanlig dosering er ca. 4 kg vare pr. daa. Brukes sammen med en Fullgjødseltype hvor hoveddelen av N, P og K tilføres. Gjødseltypen krever at man har tilleggsutstyr til kombimaskin/setter for å få plassert den sammen med såkornet/settepoteten.

OPTI-PK™ 0-11-21 og OPTI-P™ 0-20-0, granulert

Brukes på jord med ekstra stort fosfor­ og/eller kaliumbehov, for eksempel ved nydyrking eller til nitrogenfikserende vekster som kløver og erter.

POLYSULPHATE™, grovkornet

Et klorfattig produkt med kalium, kalsium, magnesium og svovel. For gjødsling av poteter, grønnsaker, grovfôr, belgvekster m.m.