Mineralgjødsel

Varetyper

YaraMila™

FULLGJØDSEL® 8-5-19 mikro, granulert

Klorfattig Fullgjødsel® med høyt innhold av fosfor, kalium, magnesium og svovel. Tilsatt mikronæringsstoffer. (0,1 % kobber, 0,3 % mangan og 0,05 % bor). Beregnet på potetdyrking på lettere jordarter. Optimal gjødsling vil være å grunngjødsle med Fullgjødsel® 8-5-19 mikro om våren og delgjødsle med Kalksalpeter™, eller Nitrabor™ (Bor-Kalksalpeter™) i veksts esongen. Også velegnet til grønnsaker og bær.

FULLGJØDSEL® 12-4-18 mikro, granulert

Klorfattig Fullgjødsel® med høyt innhold av fosfor, kalium, magnesium og svovel. I tillegg til bor inneholder denne også mikronæringsstoffene mangan, molybden og sink. Beregnet på poteter og klorømfintlige hagebruksvekster. Fosformengden er redusert og tilpasset vekster og skifter med et lavere P-behov. Ved lave P-AL verdier i jord bør en supplere med OPTI-P™ 0-20-0 eller OPTI-START™ NP 12-23-0.

FULLGJØDSEL® 20-4-11, granulert

Den mest fosforrike typen Fullgjødsel®. Til korn og oljevekster på mindre næringsrik jord. Spesielt egnet til vårgjødsling i kombinasjon med delgjødsling med OPTI-KAS™/OPTI-NS™ i vekstsesongen. Også egnet til vårgjødsling av eng på fosforfattig jord.

FULLGJØDSEL® 18-3-15, granulert

Den mest forsforrike typen Fullgjødsel®. Til korn og oljevekster på mindre næringsrik jord. Sepsielt egnet til vårgjødsling i kombinasjon med delgjødsling med OPTI-KAS™ eller OPTI-NS™ i vekstsesongen. Også egnet til vårgjødsling av eng på fosforfattig jord. Den av våre Fullgjødsel®-slag som passer best i balansert gjødsling.

Skjermbilde 2014-03-07 kl. 12.59.26FULLGJØDSEL® 22-3-10, granulert

Nitrogenrik Fullgjødsel® sett i forhold til innholdet av fosfor og kalium. Den mest brukte gjødseltypen til korn og oljevekster på jord i middels til god næringstilstand på Østlandet og deler av Trøndelag. Også aktuell til gras på middels næringsrik jord.

FULLGJØDSEL® 21-6-6, granulert

YaraMila® Fullgjødsel® 21-6-6 gir økt mengde fosfor ved samme mengde nitrogen som sammenlignbare gjødselslag. YaraMila® Fullgjødsel® 21-6-6 passer godt ved middels til lavt P-AL, kaliumrik jord og høyt avlingsnivå i vårkorn.

FULLGJØDSEL® 22-2-12, granulert

Nitrogenrik Fullgjødsel® med spesielt lavt innhold av fosfor og moderat innhold av kalium. Spesielt aktuell til gras i kombinasjon med husdyr gjødsel og til korn og oljevekster på fosforrik jord med lite kaliumreserver.

FULLGJØDSEL® 25-2-6, PRILLET/GRANULERT

Svovelrik Fullgjødsel® med høyere innhold av nitrogen og lavere innhold av kalium enn noen annen Fullgjødsel®. Anbefales bare til ensidig planteproduksjon på jord i meget god fosfor- og kaliumtilstand. Kan brukes på eng i kombinasjon med husdyrgjødsel eller kaliumrik Fullgjødsel® om våren.

OPTI-NK™ 22-0-12 (3S + SE), GRANULERT

Fosforfri gjødseltype som i tillegg til nitrogen inneholder kalium, kalsium, magnesium, svovel og selèn. Hovedbruksområdet er til gras i kombinasjon med husdyrgjødsel og/eller til andre vekster på svært fosforrik jord. Gjødseltypen øker innholdet av selen i graset og har positiv innvirkning på selenkonsentrasjonen i blodet hos drøvtyggere. Dette gjelder særlig ungdyr og sinkyr som får lite kraftfôr.

OPTI-START™ NP 12-23-0, GRANULERT

Fosforrik, småkornet (1 – 3 mm) gjødseltype. Beregnet brukt om våren i korn og potet, spesielt på fosforfattig og kald jord. Vanlig dosering er ca. 4 kg vare pr. daa. Brukes sammen med en Fullgjødseltype hvor hoveddelen av N, P og K tilføres. Gjødseltypen krever at man har tilleggsutstyr til kombimaskin/setter, for å få plassert den sammen med såkornet/settepoteten.

OPTI-P™ 0-20-0 OG OPTI-PK™ 0-11-21, GRANULERT

Brukes på jord med ekstra stort fosfor- og/eller kaliumbehov, for eksempel ved nydyrking eller til nitrogenfikserende vekster som kløver og erter.

Print Friendly, PDF & Email