Plantevern

Klassifisering og merking i CLP


 • Akutt giftige

  Plantevernmidler som er akutt giftige og kan gi livstruende skader ved svelging, hudkontakt og/eller innånding.


 • Oksiderende

  Plantevernmidler som kan forårsake brann eller bidra til forbrenning av andre materialer.


 • Brannfarlig

  Plantevernmidler som er brannfarlige og kan brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel.


 • Eksplosjonsfarlig

  Plantevernmiddel som er eksplosjonsfarlig dersom det utsettes for slag, friksjon, gnister eller varme.


 • Gass under trykk

  Gass eller andre kjemikalier som er trykksatt, eller gass som er flytende ved svært lav temperatur. Beholder kan eksplodere ved brann.


 • Etsende

  Plantevernmidler som forårsaker etsende skader på hud og øyne eller alvorlig øyeskade.


 • Kronisk Helsefarlig

  Plantevernmidler som forårsaker kroniske helseskader som kreft, skader på arvestoffet og redusert fruktbarhet. Omfatter også plantevernmidler som forårsaker allergi ved innånding, kjemisk lungebetennelse eller andre alvorlige skader.


 • Miljøfare

  Plantevernmidler som er giftige for vannmiljøet skal oppbevares og håndteres slik at plantevernmidlet, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet.


 • Helsefare

  Plantevernmidler som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for plantevernmidler som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergisk hudreaksjon eller døsighet og svimmelhet.

Inndeling i avgiftsklasser

 Helse lavHelse MiddelsHelse høy
Miljøklasse lav123
Miljøklasse middels234
Miljøklasse høy345
AvgiftsklassePreparattypeMiljøavgift pr. daa.Miljøavgift per NAD 2021 pr. daa.
1YrkespreparatBasis avg. 2,5 x 0,51,25
2YrkespreparatBasis avg. 2,5 x 37,50
3YrkespreparatBasis avg. 2,5 x 512,50
4YrkespreparatBasis avg. 2,5 x 717,50
5YrkespreparatBasis avg. 2,5 x 922,50
6Hobbypreparat “Konsentrat“Basis avg. 2,5 x 50125,00
7Hobbypreparat “Klar til bruk“Basis avg. 2,5 x 150375,00
Det tas forbehold om endringer. Siste endring: 8. januar 2021

Kilde: Mattilsynet

bimerkeBimerke betyr at preparatet er farlig eller giftig for bier og andre pollinerende insekter. Preparatet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon. Under bruksrettledningen på etiketten er det spesifisert om det evt. kan brukes om natten.

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler angir hvordan vi skal opptre ved bruk av plantevernmidler og hva vi må merke oss for å unngå å gjøre skade på mennesker, dyre- og planteliv. Reglene er individuelle for hvert enkelt preparat. Se derfor de anvisninger som er gitt på etiketten.

Print Friendly, PDF & Email