Plantevern

Klassifisering og merking i CLP


 • Akutt giftige

  Plantevernmidler som er akutt giftige og kan gi livstruende skader ved svelging, hudkontakt og/eller innånding.


 • Oksiderende

  Plantevernmidler som kan forårsake brann eller bidra til forbrenning av andre materialer.


 • Brannfarlig

  Plantevernmidler som er brannfarlige og kan brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel.


 • Eksplosjonsfarlig

  Plantevernmiddel som er eksplosjonsfarlig dersom det utsettes for slag, friksjon, gnister eller varme.


 • Gass under trykk

  Gass eller andre kjemikalier som er trykksatt, eller gass som er flytende ved svært lav temperatur. Beholder kan eksplodere ved brann.


 • Etsende

  Plantevernmidler som forårsaker etsende skader på hud og øyne eller alvorlig øyeskade.


 • Kronisk Helsefarlig

  Plantevernmidler som forårsaker kroniske helseskader som kreft, skader på arvestoffet og redusert fruktbarhet. Omfatter også plantevernmidler som forårsaker allergi ved innånding, kjemisk lungebetennelse eller andre alvorlige skader.


 • Miljøfare

  Plantevernmidler som er giftige for vannmiljøet skal oppbevares og håndteres slik at plantevernmidlet, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet.


 • Helsefare

  Plantevernmidler som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for plantevernmidler som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergisk hudreaksjon eller døsighet og svimmelhet.

Inndeling i avgiftsklasser

 Helse lavHelse MiddelsHelse høy
Miljøklasse lav123
Miljøklasse middels234
Miljøklasse høy345
AvgiftsklassePreparattypeMiljøavgift per daa.Miljøavgift per NAD 2016 per daa.
1YrkespreparatBasis avg. 2,5 x 0,51,25
2YrkespreparatBasis avg. 2,5 x 37,50
3YrkespreparatBasis avg. 2,5 x 512,50
4YrkespreparatBasis avg. 2,5 x 717,50
5YrkespreparatBasis avg. 2,5 x 922,50
6Hobbypreparat “Konsentrat“Basis avg. 2,5 x 50125,00
7Hobbypreparat “Klar til bruk“Basis avg. 2,5 x 150375,00
Det tas forbehold om endringer. Siste endring: 9. desember 2016

Kilde: Mattilsynet

Print Friendly, PDF & Email