Plantevern

Resistens

Resistens mot ugrasmidler

I flere år har det vært en utbrett anvendelse av ugrasmidler som tilhører den kjemiske gruppen sulfonylurea (SU-preparater) som Express SX, Harmony Plus SX, Harmony 50 SX, Hussar OD, Hussar Plus, Atlantis, Ally SX, Gratil, Titus, CDQ SX og Ratio Super SX. Flere SU-preparater er under utprøving. Preparatene har forskjellige virke- og bruksområder. Noen er bredspektra som CDQ SX, Ratio Super SX, Harmony Plus SX og Hussar OD/Plus. Andre er smalspektra og anvendes mer som spesialløsninger, som Atlantis og Gratil. Preparatgruppen i sin helhet har en sikker og god virkning mot en rekke ugrasarter og anvendes i korn, eng/grasmark og potet. En annen viktig årsak til at disse preparatene har fått så stor markedsandel er den lave doseringa, som gir en unik brukervennlighet når store arealer skal behandles. Dette har ført til noe ensidig bruk av disse ugrasmidlene som igjen har ført til resistensutvikling mot enkelte ugras­arter som vassarve. Det er også blitt registrert resistent stivdylle, linbendel og balderbrå. SU-midlenes virk­ningsmekanisme er relativt enkel ved at de hindrer produksjon av enkel­te aminosyrer i de plantene som er inntolerante mot aktivstoffet. For eksempel er kornplantene tolerante mot Harmony Plus slik at de har en god selektivitet, mens en rekke ugras­arter er inntolerante ved at amino­syreproduksjon stanser, plantene gulner, visner ned og dør.

For å begrense omfanget av resi­stensutviklingen anbefaler vi å veksle med preparater med annen virkningsmekanisme. Det eneste bredspektra preparatet som gir fullgod resistensstrategi i korn er Ariane S. En annen viktig resistensstrategi er å tankblande med Pixxaro EC/Starane XL, Tomahawk 200 eller Duplosan Meko der det er mulig og aktuelt i forhold til kultur og ugrasflora. Se virkningstabeller, blandetabeller, preparatomtaler og les alltid etikettene før bruk.

Resistens mot soppmidler

For å hindre eller utsette resistensutvikling mot strobilurinholdige preparater er det foreslått enkelte tiltak for å reduserer risikoen for at sopper utvikler resistens overfor soppmiddelet.
Generelt anbefales det å ta følgende forholdsregler for å redusere risikoen for resistens:

  1. Maksimalt 2 behandlinger med strobilurinholdige preparater pr. sesong. (Acanto, Acanto Prima, Amistar, Comet Pro og Delaro. Nye strobilurinholdige preparater er under registrering og samme tiltak vil gjelde disse når de kommer i handel).
  2. Bruk strobilurinholdige preparater forebyggende eller så tidlig som mulig i infeksjonsforløpet.
  3. Bland rene strobiluriner med midler som har en annen virkningsmekanisme (eks. triazoler) og som er effektive mot de relevante soppsykdommene. Eks. på triazoler er Proline og Bumper, og brukes som blandingspartner i en resistensstrategi. Acanto Prima og Delaro er ferdigformulering av to aktivstoffer med forskjellige virkningsmekanismer og oppfyller derfor dette kravet.
  4. Bruk doseringer (både av strobilurin og blandingspartner), som gir en effektiv bekjempelse (se preparatomtale, etikett og anbefaling fra rådgivningstjenesten).

Valg av dose ved soppbehandling
Redusert dose krever behandling ved begynnende angrep, dvs. så snart de første symptomene vises. Mindre resistente sorter krever tidligere behandling enn sterkere og mer resistente sorter. Virkningstida er avhengig av angrepsgrad og videre smittepress etter behandling. Redusert dose på et tidlig angrep kan ha lengre virkningstid enn full dose på sent angrep. Behov for gjentatt bekjempelse øker ved bruk av redusert dose.

NB!
Det må skilles mellom sorter som er resistente mot soppsykdom og soppsykdom som er resistent mot plantevernmiddel!

Valg av dose ved bekjempelse av skadeinsekter
Valg av dose er avhengig av skadeinsektenes populasjon og utviklingsstadium (både på kulturvekst og skadegjører), og hvilke skadeinsekter det er snakk om. Redusert dose kan brukes mot enkelte skadeinsekter på et tidlig stadium. Eksempler på dette kan være bladminèrflue, kornbladlus og glansbille.

Valg av dose ved vekstregulering
Studer etikettekst og vurder vekstforholdene. Fastsett dose etter vekstforhold, plantebestand og faren for legde. Se doseringstilpasning s. 253, 254 og 258.

Blanding av preparater
Blanding av preparater kan gi synergieffekt, og muligheter til redusert dose. Studer etikettene og sprøyt ut straks blandingen er ferdig. Ved blanding av sopp- eller skadedyrmiddel med et vekstreguleringsmiddel, reduseres dosen av vekstregulering med 20 – 30 %.

 

Print Friendly, PDF & Email