Plantevern

Valg av dose

Les alltid etiketteksten før valg av dose.
For de fleste plantevernmidler er det på etiketten angitt et doseringsintervall. Både ut fra driftsøkonomiske og miljømessige hensyn bør en ikke bruke høyere dosering enn nødvendig for å oppnå et tilfredstillende resultat. Ved bruk av lave doser er det spesielt viktig at sprøyteutstyret fungerer som det skal. Åkersprøyta er et presisjonsinstrument som både må vedlikeholdes og justeres med jamne mellomrom.

Ugrasmidler
Det er særlig ved ugrasbekjempelse en har mulighet til å velge riktig middel, dosering og behandlingstidspunkt. Av hensyn til resistensfare og for å hindre oppformering av vanskelige ugrasarter, bør en unngå å bruke samme middel år etter år på samme areal, men veksle mellom flere, eller tankblande preparater med ulik virkningsmekanisme. Bruk av de laveste dosene forutsetter alltid at middelvalget er tilpasset ugrasfloraen og vekstforholdene er optimale. Det er viktig å merke seg at utprøving og anbefalinger fra NIBIO Plantehelse, som er angitt på etiketten, er gjort etter høyeste godkjente maksimaldose.

Valg av dose ved ugrasbekjempelse
Behovstilpasset dose kan ofte gi redusert dose eller laveste dose dersom forholda ligger til rette for tilstrekkelig virkning. Laveste dose er bare aktuelt ved smått ugras samt ved gode klimatiske og vekstmessige betingelser for god virkning. Generelt er gode vilkår forhold som gir god vekst (varmt vær, høy luftfuktighet og god jordfuktighet). De fleste ugrasmidlene som idag er godkjent i korn, er bredtvirkende og gode, men noen midler er smalspektra og brukes mer som spesialmidler for å løse enkelte problemer. Disse preparater er ofte velegnet som blandingspartnere for å oppnå en allsidig og god virkning. Studer hvilke ugras som er dominerende og vurder deretter de forskjellige preparatenes effekt på disse ugrasartene. Dose kan deretter tilpasses ugrasfloraen. Redusert dose kan bare brukes hvis dominerende ugrasart ligger innenfor spekteret hvor ugrasmiddelet gir meget god virkning og virkningsbetingelsene er optimale. Se virkningstabeller.

Lav dose kan være aktuelt

  • på små ugrasplanter
  • ved moderat ugrasmengde
  • når valg av middel tilpasset ugrasfloraen
  • når kulturen er kraftig og konkurransedyktig
  • ved godt egnet sprøyteutstyr

Ved å utnytte disse virkningsbetingelsene i kombinasjon med gode klimaforhold som høy luftfuktighet og -temperatur vil det være mer riktig å kalle dette behovstilpasset dosering.

Soppmidler
Forsøk og erfaringer viser at i stedet for full dose i én behandling, kan den fordeles på flere behandlinger. To til tre behandlinger med redusert dose (1/2 til 1/3) kan vise seg å gi bedre sjukdomskontroll og større avlingsresultat. Forutsetningen er at behandlingen utføres før angrepet får etablert seg. Danske forsøk har vist at behandlingstidspunkt er viktigere enn doseringen. Ved tidlig bekjempelse av mjøldogg i høsthvete (angrep under 1%) ga 1/4 dose lengre virkningstid enn full dose om en ventet til angrepet var etablert (angrep over 10%). Det er aktuelt å kjøre delt dose mot mjøldogg (og rust) i bygg, vårog høsthvete samt grå øyeflekk i bygg. Mot byggbrunflekk vil en trolig også oppnå gode resultater med redusert dose ved tidlig behandling. Forsøk og erfaringer har også vist at angrep av hveteaksprikk/hvetebladprikk reduseres der en foretar tidligbekjempelse med et bredtvirkende middel mot for eksempel mjøldogg, selv med redusert dose. I fuktige år vil det være nødvendig å sprøyte mot hveteaksprikk under, eller straks etter skyting, og da bør det altid brukes full dose.

Print Friendly, PDF & Email