Plantevern

Preparatomtaler

Her finner du omtale av alle godkjente preparater Norgesfôr fører.
Klikk her for oversikt over etikett tilhørende det enkelte preparat.

AGIL 100 ECVarenr. 410174

100 g propakvizafop pr. l

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Ugrasmiddel mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Begrenset virkning mot tunrapp. Tillatt brukt i oljeraps, oljerybs, potet, erter, åkerbønne, bønner, fôrmargkål, fôrraps, lin, kålrot, hodekål, brokkoli, gulrot, pastinakk, knollselleri, rødbete, fôrbete, rødkløver og rødsvingelfrøeng, kepaløk, jordbær på friland, eple, pære, stikkelsbær, bringebær, rips og solbær.

Systemisk virkning, tas opp gjennom bladverk. God virkning mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Noe effekt mot tunrapp. Unngå sprøyting ved fare for nattefrost. Best effekt oppnås ved relativt høy luftfuktighet og god jordråme. Regnfast etter 1-2 timer. Sprøyting under tørre forhold vil føre til redusert virkning. Det bør gå minst 1 uke mellom bruk av Agil og andre ugrasmidler. Det bør også gå minst en uke mellom sprøyting med Agil og jordbearbeiding.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle insektmidler. Blanding med andre ugrasmidler anbefales ikke da kulturplantene kan ta skade.

Agil har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde
er: Mot kveke og annet grasugras i hageblåbær. Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Jordbær:
Etter høsting

Knollselleri, pastinakk, lin, oljevekster:
90 dager

Rødbete og fôrbete:
60 dager

Potet:
56 dager

Erter, åkerbønne, rødkløver- og rødsvingelfrøeng:
45 dager

Fôrmargkål og fôrraps:
42 dager

Eple, pære, rips, solbær, stikkelsbær og bringebær:
35 dager

Kepaløk, kålrot, gulrot, brokkoli og hodekål:
30 dager

Dose:

(75-150 ml i 30 – 50 l vann pr. daa.)

Filter: A1/P3

NAD: 150 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 10 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

ALARVarenr. 410401

(850 g daminozid pr. kg)

 • Avgiftskl. 2

Vekstregulering av potteplanter og utplantingsplanter.

Vekstregulerende middel til bruk i prydplanter som campanula, krysantemum, hortensia, petunia, rhododendron, tagetes m.fl. Hemmer strekningsvekst, fremmer danning av blomsterknopper og gir plantene en mer kompakt vekstform.
Før sprøyting skal jorda være godt oppfuktet og bladene tørre. Best virkning ved bruk av rikelig væskemengde.
Plantene må ikke vannes eller dusjes før 24 timer etter behandling. Behandlingstidspunkt: Se etikett.

Blandbarhet
: Bland ikke med andre kjemikalier.

Pakn.str.: 4 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

Se etikett

Filter: P3/A2

NAD: 900 g/daa.

Lagring: Tørt

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

ALIETTE 80 WGVarenr. 410202

(800 g fosetyl-aluminium pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot algesopper i prydplanter i grøntanlegg, i planteskoler og i veksthus, mot salatbladskimmel (Bremia) i salat i veksthus, plasttunell og på friland, mot agurkbladskimmel i frilandsagurk, mot rotstokkråte (Phytophthora Cactorum) i produksjon av jordbærsmåplanter samt nyplantinger og etablerte plantninger av jordbær i veksthus, plasttunell og på friland, samt i tilfeller hvor NIBIO, divisjon plantehelse har påvist rød marg i jordbær eller rød rotråte i bringebær i veksthus, plasttunell eller på friland.

Behandles ved sprøyting, dypping, sprøytevanning eller ved innblanding i blomsterjord. Tas opp av bladverk og røtter og transporteres med saftstrømmen oppover og nedover i plantene. Brukes forebyggende da middelet stimulerer kulturenes egen forsvarsmekanisme og hemmer spiring av nye sopper. Ny tilvekst i grønne plantedeler og røtter beskyttes. Sideeffekt mot enkelte bakterier og er skånsom mot nyttedyr med unntak av edderkopper og rovmidd.

Blandbarhet: Ikke aktuelt.

Pakn.str.: 10 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Salat:
14 dager.
Frilandsagurk:
4 dager.
Bringebær og jordbær:
Før blomstring eller etter høsting.

Dose:

Se etikett for doseringstilpasning
og maks. antall behandlinger.

Filter: P2/A1

NAD: 400 g/daa.

Lagring: Tørt/kjølig

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

ALL CLEAR EXTRAVarenr. 410604

(Monoetanolamin. Klebe- og sprede middel, kompleksbinder.)

 • Advarsel

Rengjøringsmiddel til sprøyteutstyr

Spesialmiddel til rengjøring. Inneholder 3 komponenter. Monoetanolamin som løser opp preparatrester. Klebe- og spredemiddel nedsetter overflatespenningen og sørger for at vaskevannet kommer fram til vanskelige lommer. Smører kraner, ventiler og pakninger. Kompleks-bindere som kapsler inn frigjorte preparatrester slik at de følger med ved skylling. Bløtgjør også hardt vann. Preparatrester og vaskevann kan sprøytes ut på behandlet kultur. Må ikke blandes med klorin eller andre klorholdige vaskemidler. All Clear Extra er ikke klassifisert som plantevernmiddel.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Dose:

500 ml/100 l vann

Lagring: Frostfritt

Helseklasse: -

Miljøklasse: -

Print Friendly, PDF & Email

ALLIANCE WGVarenr. 410709

(600 g diflufenikan +60 g metsulfuron-metyl pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Ugrasmiddel i høst- og vårhvete, vårbygg og høstbygg, høstrug og rughvete.
Jord- og bladvirkende ugrasmiddel mot frøugras brukt på våren. To ulike aktivstoffer sikrer en forebygging mot resistensutvikling. Alliance er formulert som et granulat og har en meget bred frøugraseffekt i både høstkorn og vårkorn. Diflufenikan (DFF) er et jord- og bladherbicid. Den mest synlige effekten er at unge blad blir hvite. Ved sprøyting danner DFF en film på jordoverflaten. Produktet tas opp når ugraset spirer og gjennom unge blad på spirt ugras. Jordeffekten kan, avhengig av dose og andre forhold, vare i inntil 8 uker. Ved sen behandling kan DFF gi klorotiske (hvite) flekker på kulturplanten. Meget god effekt på ikke resistent balderbrå, då-arter, vassarve, gjetertaske, pengeurt, storkenebb, rødtvetann, spilloljevekster, veronika arter og åkersennep. God på stemor, forglemmegei, meldestokk og vindeslirekne. Effekten på meldestokk i vårkorn er avhengig av smått ugras og god luft- og jordfuktighet. Ugrasplantene blir gule i vekstpunktet og veksten stanser umiddelbart etter behandling. Mengden diflufenikan (DFF) er ikke stor nok til å gi en sikker effekt på SU/ALS resistente arter, men vil forebygge resistens. Alliance kan blandes med Duplosan Meko, Tomahawk 200 for å sikre effekt på flere resistente arter. Blanding med MCPA er effektiv på rotugras og sikrer effekt på meldestokk i vårkorn. Alliance er effektiv fra 5°C forutsatt at det er vekst i plantene. Unngå behandling i forbindelse med frost. Alliance er blandbar med flere midler, men ikke Puma Extra. Det skal tilsettes klebemiddel. Påfølgende år kan korn med eller uten gjenlegg, oljevekster, potet, erter bønner og lin dyrkes. Samme år kan høstoljevekster dyrkes. Se etikett.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 10 x 250 g

Behandlingsfrist:

BBCH 30

Dose:

5 g/daa.

Filter: A1/P3

NAD: 5 gr. pr. daa.

Lagring: Tørt og frostfritt i originalemballasje.

Avst.vann: 5 m, men det kreves vegetert buffersone på 10 m. Avstandskravet til vann på 5 m kan være en del av buffersonen.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-4147

ALLY CLASS 50 WGVarenr. 410165

(100 g metsulfuron-metyl + 400 g karfentrazon-etyl pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg og i høstkorn om våren.

Ally Class er formulert som et vannløselig granulat. Preparatet består av to aktive stoffer. Metsulfuronmetyl, en sulfonylurea, er systemisk og har både blad- og jordvirkning. Karfentrazonetyl har kontaktvirkning. Med to aktive stoffer, med forskjellig virkemåte, har Ally Class en innebygd resistensstrategi overfor ugras der begge stoffene har god virkning. Ally Class har meget god virkning mot linbendel, balderbrå, då, gjetertaske, hønsegras, klengemaure, korsblomstret ugras, meldestokk, pengeurt, rødtvetann, smånesle, tunbalderbrå, tungras, vassarve, veronika, åkerminneblom,
åkersvineblom og åkerstemorblom. Anbefalt vannmengde er 10-40 liter/daa.
Klebemiddel skal ikke tilsettes, da dette kan gi sviskade!
Små sviflekker kan forekomme på kornbladene, særlig der sprøytevæska treffer. Forbigående lysfarging kan også forekomme. Effekten kan fremtre tydeligere etter nattefrost, men det har ikke påvirket avlingen i forsøk. En viss stråforkorting kan i enkelte tilfeller oppstå. Året etter sprøyting med Ally Class kan det bare dyrkes korn med eller uten gjenlegg, raps, rybs, poteter, erter, bønner eller lin.

Blandbarhet. Det må ikke tankblandes med klebemiddelholdige midler, og det er derfor få preparater som kan anbefales og blandes med Ally Class, se blandetabell.

Pakn.str.: 10 x 100 g

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

Høstkorn: 2,5 – 5 g/daa.
Vårkorn: 2 – 4 g/daa.

Filter: P2/A1

NAD: 5 g/daa.

Lagring: Tørt

Avst.vann: 5 meter

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

AMISTARVarenr. 410203

(250 g azoksystrobin pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mot soppsykdommer på korn, potet, kepaløk, sjalottløk, vårløk, purre, gulrot, persillerot, kruspersille, bladpersille, pastinakk, stangselleri, knollselleri, blomkål, brokkoli, hvitkål, hodekål, rødkål, savoykål, spisskål, rosenkål, grønnkål, kinakål, ruccola, kålrot, nepe, salat på friland, rødbete, sukkerbete, fôrbete, reddik, ert til konserves, sukkererter, erter til modning, bønner, raps og rybs, oppal av grønnsaker, jordbær og bringebær på friland i plasttunell og i veksthus, samt bruk i frilandsagurk.

Amistar inneholder azoksystrobin som hemmer soppens åndingsprosesser. Amistar tas raskt opp og transporteres systemisk i planten og har dessuten en translaminær (bladgjennomtrengende) effekt. Dette gir ny tilvekst en viss beskyttelse. Amistar bekjemper soppangrep mest effektivt før soppen har etablert seg på plantene.
Det anbefales derfor å sprøyte ved begynnende angrep eller når angrep forventes etter klimatiske forhold og etter varsling. Redusert dose kan anvendes på tidlig stadium ved moderat smitte. Under vedvarende smittepress trengs det gjentatt behandling. Amistar har spesielt god virkning mot hveteaksprikk (Stangonospora nodorum) og hvetebladprikk (Septoriatritici) og er svært aktuell å benytte ved begynnende skyting. Amistar bør ikke benyttes etter BBCH 55 i hvete og BBCH 49 i bygg. Mot visse soppsykdommer, som f. eks. rust og byggbrunflekk, virker Amistar også kurativt. I tillegg til at Amistar dreper soppsykdommene effektivt, vil Amistar også føre til at planten holder seg lengre grønn. I forsøkene har bruk av Amistar ikke forsinket kornets modning. Amistar er svært skånsom mot kulturen. Dette sammen med en god sykdomsbekjempelse, god langtidsvirkning og vedlikehold av plantens grønne bladareal gir høyere merutbytte av god kvalitet. Amistar er regnfast etter en time. For å unngå utvikling av resistens er det viktig å ta visse forholdsregler. For å sikre effekt mot grå øyeflekk og forebygge risiko for resistensutvikling mot mjøldogg og hveteaksprikk/-bladprikk, bør Amistar tankblandes med et annet soppmiddel med annen virkningsmekanisme ved bekjempelse av disse sykdommene. Bruk ikke preparater som inneholder strobiluriner mer enn to ganger pr. sesong. Det gjelder både Amistar alene, i blanding med andre soppmidler eller i veksling med andre preparater som inneholder strobiluriner. Har en brukt strobiluriner om høsten, skal en ikke behandle mer enn en gang i vekstsesongen med Amistar eller andre strobilurinholdige preparater. Se også avsnitt om resistens og les etiketten.

Blandbarhet: Amistar kan blandes med de fleste vanlige plantevernmidler. Se blandetabell.
Blanding med mangansulfat, urea og/eller mikronæringsstoffer kan gi økt risiko for sviskade. Ved blanding med Cerone må Amistar tilsettes først.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Amistar har off-label godkjenning. Søker er NLR og Inderøykarve SA . Virkeområde og bruksområde er:
Mot storknolla råtesopp i oljedodre. Utvidelse av virkeområde mot mjøldogg, storknolla råtesopp og andre sjukdommer i tillegg til agurkbladflekk og agurkbladskimmel i gresskar. Mot bladflekksjukdommer i babyleaf, bladgrønnsaker og dill. Mot Purple Spot i asparges. Mot storknolla råtesopp i karve.
Kilde: Mattilsynet

Amistar har minor-use godkjenning. Søker er Norwegian Golf Federation. Virkeområde og bruksområde er:
Bruk mot rotdreper på golfgreener. Mot underjordiske soppsykdommer som svartskurv, svartprikk, blæreskurv og sølvskurv i settepotetproduksjon.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Korn og erter til modning:
35 dager.
Raps, rybs, bete, kålrot og nepe:
30 dager.
Purre:
42 dager.
Potet, kålvekster, ruccola, bønner, erter til konserves, sukkererter, stangselleri, knollselleri, kruspersille, bladpersille, kepaløk, sjalottløk, salat og bringebær på friland:
14 dager.
Bringebær i veksthus og i plasttunnel:
etter høsting.
Gulrot, persillerot, pastinakk:
10 dager.
Jordbær og vårløk:
7 dager.
Frilandsagurk:
4 dager.

Dose:

Korn: 50 – 100 ml pr. daa.
Grønnsaker: 80 – 100 ml pr. daa.
Maksimal total dosering er 200 ml/daa. pr. sesong.
Se etikett og sprøyteplan for doseringstilpasning.

Filter: P2/A1

NAD: 100 ml/daa.

Avst.vann: Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

APRON XLVarenr. 410259

(339 g metalaksyl-M pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Beisemiddel mot algesopper (bladskimmel o.l.) på frø av korsblomstra jordbruksvekster, bete, grønnsaker (unntatt bønner), gras til grøntanlegg, beising av setteløk, stikkløk og blomsterløk, samt til bekjempelse av algesopper på prydplanter i veksthus. Tillatt i gårdsanlegg.

Systemisk spesialmiddel for beising mot frø- og jordsmitte som råteskimmelsopp, bladskimmelsopp og hindrer frø- og løkoverført smitte av erteblad-, kålblad- og løkbladskimmel.
Middelet tas opp i frø og transporteres oppover i nyspirte planter. Virker direkte drepende. Apron er tilsatt klebemiddel og fargestoff. Beisa frø og setteløk må ikke brukes til mat eller fôr.

 

Pakn.str.: 12 x 1 l.

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

Vellingsbeising:
100 – 150 ml til 3 – 5 dl vann.
Tørr- og fuktbeising:
1 – 2 ml til 1 kg frø.
Våtbeising:
200 ml til 100 l vann i 15 min.
Konsentratbeising:
25 ml til 2 – 10 l vann pr. daa. setteløk.

Doseringa skal ikke overstige 243 ml pr 1000 m2.

Filter: P2/A1

NAD: 25 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

ARIANE SVarenr. 410108

(40 g fluroksypyr + 20 g klopyralid + 200 g MCPA pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Bredtvirkende ugrasmiddel i høst- og vårkorn, i grasgjenlegg med eller uten
korn som dekkvekst, grasfrøeng, raigras og annet gras i grøntanlegg.
Ariane
skader kløver og andre belgvekster.

Systemisk og kontaktvirkende middel med meget god virkning mot balderbråarter, dåarter frøpl. av burot, gjetertaske haremat, hønsegras, klengemaure, krokhals, løvetann, meldestokk, oljevekster, pengeurt, smånesle, svartsøtvier, tranehals, tunbalderbrå, vindeslirekne, åkerdylle, åkergråurt, åkergull, åkerkål, åkersennep, åkerminneblom og åkersvineblom.
God virkning mot gullkrage, haredylle, linbendel, hønsegras, rødtvetann, stivdylle, vassarve og tungras. Virkningen er svak mot jordrøyk og åkerstemor. Kløver og andre belgvekster skades. Temp. ved utsprøyting bør være over 120 C. Ved smått og saftspent ugras under gode vekst- og virkningsforhold brukes laveste dose. Dersom det året etter skal dyrkes potet, ert og andre belgvekster, gulrot og andre skjermplanter må halmen kuttes og spres godt før pløying om høsten.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle sopp-, insekt- og vekstregulerende midler som Stabilan 750 og Moddus Start.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal, eller arealet må ikke bli slått før 14 dager etter behandling.

Dose:

150 – 300 ml pr. daa.

Filter: P2/A2

NAD: 250 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3571

ATLANTIS ODVarenr. 410716

(10 g mesosulfuron + 2 g jodsulfuron pr. kg)

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Mot ugras i høsthvete, rug og rughvete.

Ekte grasugrasmiddel som virker mot de fleste arter av grasugras som markrapp, tunrapp, knereverumpe og raigras. Virker også mot noen tofrøblada arter som balderbrå, då, linbendel, oljevekster og vassarve. Brukes hovedsakelig i høstkorn om høsten, men kan også benyttes som problemløser om våren. To virksomme stoff av typen sulfonylurea i en flytende OD-formulering. Kan benyttes ved temperaturer ned til 50 C, men best effekt oppnås ved sprøyting på tørre planter og ved temperatur rundt 100 C. Det bør ikke sprøytes dersom det er utsikter til nattefrost. Det skal tilsettes 50 ml Renol/Mero pr daa for å få best mulig effekt av Atlantis, men man bør vurdere type tilsetning dersom man blander med andre produkter. Forbigående gulning kan forekomme avhengig av dose og gitte klimaforhold. Vær imidlertid klar over sortsvariasjoner i forhold til selektivitet. Rug og høsthvetesorten Magnifik er spesielt følsom og krever lavere dose. Se etikett.

Blandbarhet: Ved sammenfallende behandlingstid kan Atlantis OD normalt blandes med aktuelle sopp- og skadedyrmidler. Les etikettene nøye med tanke på tilsetning av Renol el. Mero. Se også blandetabeller. Ved bruk om våren er det aktuelt å blande med for eksempel Alliance WG, Saracen Delta, Hussar Plus OD, Harmony Plus SX, CDQ SX eller Starane XL/Cleave. Ved bruk om høsten kan Atlantis OD blandes med Boxer for å sikre effekten mot SU-resistent vassarve.

NB!
– Må ikke brukes i bygg eller havre!
– Må ikke brukes i fangvekster!
– Bruk av Renol eller Mero anbefales da dette bedrer virkningen betydelig!

Pakn.str.: 10 x 600 g/4 x 5 ltr.

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

10-50 g/45 – 150 ml pr daa.
Se etikett for doseringstilpasning.

Filter: A1/P3

NAD: 50 g/150 ml/daa.

Lagring: Tørt og frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

ATTRIBUT TWINVarenr. 410102

(700 g propoksykarbazon per kg) + (100 g jodsulferon per l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mot ugras i høst- og vårhvete.

NB! Må alltid brukes sammen med Hussar OD eller Sekator OD!

Produktet som markedsføres heter Attribut Twin, og er en sampakning av Attribut SG og Hussar OD. Attribut SG skal ALLTID benyttes sammen med et produkt inneholdende jodsulfuron for å sikre selektiviteten. Attribut SG 70 er et ugrasmiddel som tilhører gruppen sulfonylurea. Se resistens. Preparatet har god virkning mot ulike faksarter, floghavre, hønsehirse, kveke, åkerkvein, åkerrevehale samt noen tofrøblada ugrasarter. Attribut SG 70 inneholder aktivstoffet propoksykarbazon som virker ved å hemme dannelsen av noen livsviktige aminosyrer i plantene. Opptaket skjer både gjennom jorda og via bladene. Etter at middelet er tatt opp i plantene, stopper veksten i løpet av noen dager. Etter 10-15 dager ses en gulfarging av de yngste plantedelene og ugraset begynner å falle sammen for så å visne vekk i løpet av de neste 2-4 ukene. Dersom man sprøyter på stort ugras, ser man ofte at ugraset beholder grønnfargen, men veksten hemmes og i de fleste tilfeller stoppes. Full effekt ses først etter 4-6 uker. Attribut Twin har et meget bredt virkningsspekter, og har god virkning på de flest ugrasarter. Det er imidlertid viktig at produktet benyttes tidlig for å få ønsket virkning. Preparatet gir best virkning ved behandling med god jordfuktighet, og fremstår som en komplett løsning i hvete.

Pakn.str.: 4 x 600 g Attribut SG + 4 x 500 ml Hussar OD

Dose:

6 g Attribut SG + 5 ml Hussar OD + 50 ml Mero/ Renol pr. daa.

Vannmengde: 15- 30 liter vann pr. daa.

Riktig behandlingstidspunkt er stadium BBCH 13 (kornet har 2-blad) til ca. stadium BBCH 23 (3. sideskudd synlig).

Filter: A1/P3

NAD: 6 g/daa.

Lagring: Tørt, kjølig, frostfritt

Avst.vann: 10 m - Vegetert buffersone i høstkorn

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3572

AVIATOR Xpro EC 225Varenr. 410281

(75 g bixafen + 150 g protiokonazol pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Aviator Xpro er et bredspektra middel mot soppsykdommer i korn. Preparatet inneholder de aktive stoffene bixafen (SDHI) og protiokonazol. Aviator Xpro er et soppmiddel med systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk (Stagonosporanodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust og Fusarium-arter som går i akset. Produktet virker forebyggende og skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for Aviator Xpro er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Aviator Xpro inneholder bixafen som har en annen virkemekansime enn andre soppmidler i korn i Norge, og gir derfor en god innebygget resistensstrategi sammen med protiokonazol i produktet. Bixafen virker godt på de fleste av de aktuelle sykdommene og supplerer derfor protiokonazol meget godt på de utsatte sykdommene. Middelet er derfor et ferdigblandet alternativ til en blanding av et triazol og et strobilurinholdig produkt. Se avsnitt om strobilurinresistens og les etiketten.

Blandbarhet: Preparatet kan blandes med andre soppmidler som Delaro eller Proline. Ved sammenfallende behandlingstid kan Aviator Xpro også blandes med aktuelle skadedyrsmidler. Preparatet er regnfast etter ca. 1-2 timer, og kan kun benyttes 1 gang per sesong.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Korn 5 uker

Dose:

Bygg og havre:
40 – 80 ml pr. daa. i 15- 30 liter vann.

Hvete, rug og rughvete:
50 – 80 ml pr. daa. i 15- 30 liter vann.

Tidligste behandlingstidspunkt er stadium BBCH 40.

Filter: A1/P3

NAD: 80 ml/daa.

Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3573

AXIALVarenr. 410181

(50 g Pinoksaden og 12,5 g Kloquintoset-mexyl pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras brukt som fangvekst i korn, hønsehirse og busthirse i bygg, vårhvete, høsthvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre eller gjenlegg.
Axial tas opp gjennom bladene og virker systemisk i planta ved å hemme dannelse av acetylkoenzym A karboksylase (ACCase hemmer). Havre og andre grasarter som skal bekjempes må ha spirt og være i god vekst ved sprøyting. Behandlingstidspunkt fra 2-bl.-stadiet til flaggbladet er synlig (BBCH 12-39). Under normale vekstforhold er kornet og floghavren på samme utviklingstrinn,
men dette kan variere med vekstforhold og spiredybde. Kulturen skal være i god vekst på behandlingstidspunktet. Siden Axial har bladvirkning bør grasugraset ha min. 2 blader ved sprøyting. Resistens mot Axial er ikke kjent i Norge. Ensidig bruk av ett middel kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for middel/ middelgruppen. Risiko for resistensutvikling i floghavre mot denne gruppa av midler er regnet som moderat. For å forebygge resistensutvikling eller nedsatt følsomhet, skal Axial likevel inngå i bekjempelsesprogram med midler med ulike virkningsmekanismer (hvis tilgjengelig) og/eller alternative bekjempelsesmetoder f. eks. luking og brakking av områder med svært tett bestand. Planter som overlever sprøyting med Axial må lukes bort. Ved mistanke om tilfeller med nedsatt følsomhet, ta kontakt med importør/rådgiver. Axial er regnfast etter 1 time.

Blandbarhet: Axial kan blandes med de fleste sopp og insektsmidler samt vekstregulerende midler som Moddus, Trimaxx og Stabilan 750. Blanding med vekstregulerende midler etter kornets BBCH 32 anbefales ikke. Det anbefales da 5 dager mellom vekstregulering og Axialbehandling. Av ugrasmidler kan Axial blandes med Harmony Plus SX, Starane XL, eller Tomahawk 200. Ugrassprøyting med andre preparater bør utføres 7 dager før eller etter en Axialbehandling. I blanding med ugrasmidler bør Axialdosen være minst 80 ml/daa. Ved sen behandling og ugunstige vekstforhold anbefales ikke blanding med ugrasmidler.

Axial har off-label godkjenning. Søker er Norsk Frøavlerlag. Virkeområde og bruksområde er:
Mot grasugras i bladfaks.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 ltr.

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt

Dose:

Bruk 60-90 ml/daa. i 15-30 liter vann mot floghavre og 90-120 ml/daa. mot hønsehirse og raigras. Største dose og mye vann ved sein sprøyting og mye ugras.

Raigras (etter bruk som fangvekst): Bruk 90-120 ml/daa. i 15-30 liter vann. Samme tidspunkt som floghavre.
Se etikett.

Filter: A1/P2

NAD: 90 ml/ daa.

Lagring: Frostfritt og uten direkte sollys

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3574

BANVELVarenr. 410160

(480 g dikamba pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Ugrasmiddel i eng og beite samt bygg og vårhvete i blanding med Harmony Plus SX, Starane XL og CDQ SX.

Systemisk ugrasmiddel mot høymole, andre syrearter, ryllik, tungras, åkertistel (10 cm), balderbrå (3 blader), hønsegras, vindeslirekne, jordrøyk, klengemaure, linbendel og vassarve i korn, eng og beite. Best virkning når ugraset er i god vekst. I eldre eng og beite vil blanding med MCPA gi god effekt mot soleie, groblad m.fl. Kløver skades sterkt. I bygg og vårhvete kan Banvel brukes i blanding med Harmony Plus SX, Starane XL og CDQ SX som en forebyggende resistenstrategi.
Se avsnitt om resistens.

Blandbarhet: Kan blandes med fenoksysyrer og lavdosemidler (SU) av typen Harmony Plus SX og CDQ SX samt Starane XL.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

21 dager

Dose:

Eng og beite:
50-200 ml pr. daa.

Korn:
25 ml pr. daa.

 

 

Filter: P2/A1

NAD: 200 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

BASAGRAN SGVarenr. 410703

(870 g bentazon pr. kg)

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Ugrasmiddel i ert til konserves, ert til modning, fôrert, bønne til konsum, åkerbønne til modning og grønnfôr og frøeng av rødkløver og timotei. Gjenlegg med hvit-, rød- eller alsikekløver til frøproduksjon eller i blanding med gras til fôr med eller uten korn som dekkvekst.

Kontaktvirkende med best effekt fra ugrasets frøbladstadium til 2-4 bladstadiet. Effekten vises etter ca. 1 uke. Spesielt god effekt mot balderbrå og klengemaure. God effekt mot gullkrage, haremat, hønsegras, korsblomstra ugras, linbendel, tranehals, tunbalderbrå, åkergråurt og åkersvineblom. Effekten mot meldestokk, vassarve og då er ofte ujevn og svak. Dårlig effekt mot tungras, rødtvetann og åkerstemor. Plantene må fuktes godt. Sprøyting i sterk solskinn og høy temperatur kan skade kulturplantene. En optimal behandling utføres om morgenen med høy luftfuktighet og med 20-30 l vann pr. daa. Lang lyspåvirkning etter behandling styrker opptagelsen i plantene og sikrer effekten.

Blandbarhet: I ert blandes Basagran SG med Fenix, se etikett.

Basagran SG har off-label godkjenning. Søker er NLR og Norsk Frøavlerlag. Virkeområde og bruksområde er:
Mot ugras i sjalottløk og kepaløk. Mot balderbrå og andre ugras i frøeng av kvitkløver.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 3 kg

Behandlingsfrist:

28 dager

Dose:

100 – 160 g pr. daa.

Filter: P2/A1

NAD: 160 g/daa.

Lagring: Tørt

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

BETANAL SCVarenr. 410150

(157 g fenmedifam pr. l)

 • Avgiftskl. 2

Mot frøugras i fôrbete, rødbete og jordbær.

Betanal virker mot de fleste tofrøblada ugras inntil de har 2 varige blad. Preparatet tas opp gjennom grønne plantedeler og virker kun mot oppspirt ugras. Effekten viser seg 4-8 dager etter behandling. Mot klengemaure, hønsegras, tunbalderbrå, tungras og tunrapp er virkningen ofte dårlig. Sprøyt tidlig i pent, varmt og stille oppholdsvær, på tørre planter i god vekst. Temp. over
10-12 0 C. Regn før 6 timer etter sprøyting kan redusere virkningen. Ved store temperatursvingninger kan betene hemmes i veksten.

Blandbarhet: Kan blandes med Goltix og enkelte skadedyrmidler. Betanal tilsettes først.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Jordbær må sprøytes før blomstring eller etter høsting.

Dose:

150-200 ml pr. daa. pr. sprøyting inntil 3 behandlinger
pr. sesong.

Se etikett.

NAD: 400 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

BONZIVarenr. 410412 

(4 g paklobutrazol pr. l)

 • Avgiftskl. 1

Vekstregulerende middel til bruk på prydplanter i veksthus.

Bonzi er tillatt brukt i potteplanter og er prøvd uten å gi skade i følgende kulturer: Exacum affine, Euphorbia pulcherrima (Julestjerne), Eustoma grandiflorum, Kalanchoe, Potteroser, Pelargonium peltatum og Solanum pseudocapsicum. Retarderingseffekten ved behandling med Bonzi kan variere avhengig av sort, vekststadium og lokale forhold forøvrig. Det anbefales derfor å prøvesprøyte noen få planter med den anbefalte dosering innen bruk i stor skala. Unngå å sprøyte på våte planter. For andre prydplanter i potter må en prøvesprøyte for å finne riktig dosering. Bonzi tas opp og transporteres gjennom blad, stengler og røtter. Stoffet transporteres til vekstpunktene og reduserer cellestrekningen slik at det oppnås en kontrollert reduksjon av potteplantenes vegetative vekst. Plantene får mer kompakt vekstform, ofte mørkere bladfarge og for visse planteslag økt ansettelse av blomsterknopper. Da Bonzi har en sterk veksthemmende
effekt, er det viktig at plantene er i god vekst ved behandlingen. Ved svak vekst i plantene, tørke eller annen stress er det stor fare for overdosering og vekststans. Unngå vanning fra toppen før 24 timer etter

Pakn.str.: 12 x 1 l

Dose:

Se doseringsskjema tilpasset de enkelte arter på etiketten.

Filter: P2/A1

NAD: 750 ml/daa.

Lagring: Frostfritt uten å utsettes for direkte sollys.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

BOXERVarenr. 410175

(800 g prosulfokarb pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Mot grasartene tunrapp, knereverumpe og tofrøbladet frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann i høsthvete, høstbygg, rug og rughvete uten fangvekster om høsten. Boxer har også noe virkning mot markrapp. I potet mot svartsøtvier, klengemaure og tunrapp. I grasfrøeng av raigras, rødsvingel og engrapp om høsten mot tunrapp, klengemaure, knereverumpe og andre tofrøbladet frøugras.
Boxer har jordvirkning og kan benyttes fra oppspiringsfasen og frem til kornets tre-bladstadiet. BBCH 00-13. Preparatet bekjemper ugraset effektivt ved at det tas opp i plantenes vekstpunkt, både i røtter og blad. Resistens mot prosulfocarb er ikke kjent i de nordiske land og vil fungere som resistensbryter i forhold til sulfonylurea. Boxer er derfor et svært nyttig preparat, særlig med tanke på bekjempelse av vassarve i høstkorn. God jordstruktur med god fuktighet gir best virkningsbetingelse, men Boxer virker også godt under tørre forhold. Etter kraftig regn, som kan gi oksygenmangel, kan en observere forbigående gulning. Boxer sprøytes ut med vanlig utstyr, dyser og trykk for bekjempelse av ugras i åkerkultur.

Blandbarhet: Det er ikke aktuelt å blande Boxer med andre preparater, men kan blandes med Atlantis. Det er ofte aktuelt å supplere med sprøyting om våren mot vårspirende ugras samt ugras som Boxer ikke bekjemper effektivt. I potet kan Boxer blandes med Fenix og Centium.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Boxer har off-label godkjenning. Søker er Norsk Frøavlerlag, GA-FA, NLR og Norsk Skogselskap. Virkeområde og bruksområde er: Mot frøugras i engsvingel. Mot
frøugras i asparges. Mot frøugras i kepaløk, sjalottløk, purre, gulrot, knollselleri, kålrot og nepe. Mot tunrapp og noen andre grasarter samt tofrøbladete frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann m.fl. i jordbær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia ved dyrking på friland og i plasttunnel. Mot ett- og tofrøblada ugras ved produksjon av gran i pottebrett.
Kilde: 
Mattilsynet

Boxer har minor-use godkjenning. Virkeområde og bruksområde er:
Mot spirende ugras i pastinakk og rotpersille.
Godkjent 06.04.21: Mot ugras i grønne erter med og uten belg til mat, ert til modning og fôrert, bønner til konserves og konsum med og uten belg samt åkerbønner til modning.

Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt

Dose:

200 – 500 ml i 15 – 25 liter vann pr. daa. Høyeste dose benyttes mot  markrapp og på jord med høyt moldinnhold.

Filter: A1/P2

NAD: 500 ml/daa.

Lagring: Frostfritt og ikke i direkte sollys.

Avst.vann: 5 m Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

BROADWAY STAR WGVarenr. 410707

(70,8 g pyroxsulam + 14,2 g florasulam pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Bredt virkende ugrasmiddel i vårhvete uten gjenlegg av gras eller belg­vekster (kløver).

Broadway Star inneholder pyrokssulam og florasulam. Aktivstoffene er ASL hemmere og begge tas i hovedsak opp gjennom bladene, fordeles i plantene og stopper veksten i følsomme arter. Resistens mot ASL-hemmere (sulfonylurea) er kjent hos tilfeller av flere ugrasarter i Norge. Det er stor risiko for utvikling av resistens til disse aktive stoffene så forholdsregler bør tas for å minimere risikoen. Det er viktig å veksle med andre preparater med annen virkningsmekanisme eller tankblande med disse. Se eget avsnitt om resistens og les alltid etiketten. Meget god effekt mot arter av frøugras som oljevekster, gjetertaske, pengeurt, meldestokk, jordrøyk, klengemaure, balderbrå, åkerminneblom, åkerstemor, åkersennep, vassarve, vindeslirekne og då. God effekt mot grasarter som åkerkvein, kveke, raigras, markrapp, tunrapp og floghavre. Broadway Star er veldig brukervennlig og gir mulighet til fleksibelt vekstskifte da det ikke er begrensninger i etterfølgende kultur. Preparatet er lite temperaturavhengig og er effektivt fra tidlig på våren så snart ugras er i aktiv vekst fra BBCH 20 – 32. Floghavre bekjempes best før begynnende stekning. Tidlig behandlingstidspunkt gir best effekt på alle ugrasartene og dermed sikres optimal konkurranseevne for kulturen. Preparatet er ferdig formulert for maksimal ugraskontroll uten behov for blandingspartner og er regnfast etter en time. Broadway Star brytes raskt ned i jord. Sprøyt ikke en stresset åker enten det er forårsaket av faktorer som frost, tørke, drukning/oksygenmangel, næringsmangel, sykdommer eller skadedyrsangrep. Etter behandling med Broadway Star kan åkeren få en forbigående gulning.

Blandbarhet: Kan blandes med andre relevante plantevernmidler ved sammenfallende behandlingstid.
Må ikke blandes med Moddus og Trimaxx.
Ved blanding med clormekvatklorid (Stabilan 750) er maks dose 100 ml/daa.
Broadway Star skal alltid blandes med 50 ml PG26N i 10-30 l vann pr. daa.
Ved bruk av vannmengde under 10 l/daa. skal mengden PG26N reduseres med 50 %.

 

 

Pakn.str.: 10 x 1,06 kg

Behandlingsfrist:

Senest ved stadiet BBCH 32

Dose:

15 g/daa. + PG26N

50 ml PG26N (klebemiddel) i 10-30 l vann/daa.

Ved bruk av vannmengde under 10 l/daa. skal mengden PG26N reduseres med 50 %

Filter: A1/P3

NAD: 15 g/daa.

Lagring: Tørt og frostfritt ved temp. under 30˚C i lukket originalemballasje.

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3575

CABRIO DUO 112 ECVarenr. 410283

(72 g Dimetomorf 72 g/l og 40 g Pyraklostrobin pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Mot mjøldogg og bladskimmel i løk, hvitløk, sjalottløk, agurk og salat på friland.

Cabrio Duo inneholder dimetomorf og pyraklostrobin. Begge de aktive stoffene er lokalsystemiske og translaminære. Dimetomorf tilhører den kjemiske gruppen karboxylsyraamidler og pyraklostrobin tilhører gruppen strobiluriner. Dette gir Cabrio Duo 112 EC god beskyttelse mot resistensutvikling. Pyraklostrobin anses å ha en høy risiko for å utvikle resistens. Dimetomorf anses å ha lav til middels risiko for å utvikle resistens. Gjentatt bruk av preparater med samme virkemåte øker risikoen for utvikling av resistens. Det anbefales å bruke Cabrio Duo maksimalt
tre ganger pr. vekst. Effektiv sykdomskontroll er viktig for å forhindre resistensoppbygging. Følg derfor anbefalt dosering og behandle tidlig ved lavt sykdomstrykk. Cabrio Duo brukes ved første advarsel for sykdomsangrep, da den kurative effekten av preparatet er minimal.

Blandbarhet: Cabrio Duo EC er fysisk og kjemisk blandbar med Switch 62,5 WG, Steward 30 WG, Focus Ultra EC. Cabrio Duo EC skal tilsettes blandingen som det siste preparatet, unntatt når det blandes med et annet preparat med EC-formulering. Ved blanding med et annet EC-preparat, skal Cabrio Duo tilsettes først. Forsikre deg alltid om at det først tilsatte preparatet er fullstendig oppløst i tanken før neste preparat tilsettes.  Se etikett for mer info.

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Løk, hvitløk, sjalottløk og salat:
7 dager

Agurk:
1 dag

Dose:

Løk:
200-250 ml/daa. ved BBCH 13-48 med 1-3 behandlinger med 7-10 dagers intervall

Agurk:
200-250 ml/daa. ved BBCH 11-89 med 1-3 behandlinger med 7-10 dagers intervall

Salat:
200-250 ml/daa. ved BBCH 10-49 med 1-3 behandlinger med 7-10 dagers intervall

Anbefalt vannmengde 20-100 l/daa. i alle godkjente kulturer.

Filter: A1/P3

NAD: 250 ml/daa.

Lagring: Tørt og frostfritt beskyttet mot sollys og temperaturer over 40°C

Avst.vann: 20 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

CDQ SXVarenr. 410189

(111 g metsulfuron-metyl + 222 g tribenuron-metyl pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Bredt virkende ugrasmiddel tillatt brukt i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre uten gjenlegg.

CDQ SX er effektivt mot de fleste 2-frøblada ugrasarter i vårkorn og høstkorn uten gjenlegg. Preparatet inneholder to aktive stoffer og tas opp både gjennom bladene og røttene. Optimal
effekt oppnås på saftspente ugrasplanter med 1-4 varige blad i god vekst. Opptaket gjennom røttene øker, når jorden er fuktig. CDQ SX tas hurtig opp og transporteres til plantenes celler. På følsomt ugras stopper dannelsen av livsviktige aminosyrer, så veksten stanser etter få timer ved at plantene slutter å ta opp vann og næring. Synlige symptomer kommer først senere, etter 1-3 uker. Først ses gulfarging av vekstpunktet, deretter blir ugrasplantene slappe og visner bort. Nedvisningen går raskest under tørre, varme forhold. CDQ SX har god virkning også ved lave temperaturer, om ugrasplantene er i god vekst. Enkelte netter med nattefrost eller regn få timer etter sprøytingen påvirker ikke ugrasvirkningen. Preparatet tilhører gruppen sulfonylurea og har virkemåte som ALS-hemmer. Når et ugrasmiddel eller en middelgruppe med samme eller liknende virkemåte brukes ensidig på samme areal flere år etter hverandre, kan naturlig resistens av enkelte ugrasarter selekteres fram, oppformeres og bli dominerende på arealet. Utvikling av resistens kan unngås ved å skifte mellom midler med forskjellig virkemåte, men med samme
virkning overfor ugrasarten, eller ved tankblanding av disse to midlene. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. For å forebygge resistensutvikling mot enkelte ugrasarter, brukes CDQ SX, (eller midler med samme virkningsmekanisme), i tankblanding med enten Pixxaro, Duplosan Meko, Tomahawk 200, Saracen Delta, Cleave eller Starane XL. Kornplantene kan under visse forhold få en forbigående lysere farge i 4-10 dager etter behandling. Hvis det er brukt
opp til 2,7 g granulat CDQ SX pr. daa. kan det den følgende vekstsesong dyrkes høst- og våroljevekster, poteter, mais til ensilering, korn evt. med gras-/kløvergjenlegg, erter, åkerbønner og lin. Det kan ikke dyrkes beter, grønnsaker eller noen annen kultur enn de ovenfor nevnte, hverken det år CDQ SX er brukt eller det følgende år. Ved event. omsåing, se etikett.
Resistensutvikling, se her.

Blandbarhet: Kan blandes med ugrasmidlene som nevnt over og aktuelle sopp og skadedyrsmidler ved sammenfallende behandlingstid. se etikett.

 

 

 

Pakn.str.: 10 x 100 g

Behandlingsfrist:

Ingen.

Dose:

Høstkorn, vårbehandling:
1,5-2,7 g pr. daa. + DP-klebemiddel

Vårkorn:
1-2,7 g pr. daa. + DP-klebemiddel.
maks 1,5 g/daa. i havre.

Høyeste dosering benyttes ved stort ugrastrykk og/eller ugrasplanter over 4.blad stadiet. Bruk 50 ml DP-klebemiddel per 100 liter vann.

Se etikett for doseringstilpasning

Filter: A1/P3

NAD: 2,7 g/daa.

Lagring: Tørt i lukket originalemballasje.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3576

CENTIUM 36 CSVarenr. 410354

(360 g clomazon pr. l)

 • Avgiftskl. 2

Mot frøugras i potet, gulrot, kålrot, hodekål, rosenkål, ert til modning (fôrert) og ert til konsum, rotpersille, knollselleri, raps og rybs. Tillatt dosering er lavere enn normaldosering for Centium. Derfor skal preparatet normalt brukes i blanding med andre ugrasmidler for å gi tilstrekkelig virkning. Det kan også benyttes stripesprøyting i kålrot i blanding med andre ugrasmidler for å gi tilstrekkelig effekt. Det kan også benyttes stripesprøyting i kålrot i kombinasjon med mekanisk bekjempelse mellom radene.

Ved optimale virkningsforhold har Centium 36 CS virkning mot, då, gjetertaske, haremat, klengemaure, orientveronika, smånesle, svartsøtvier og vassarve (også ALS-resistent). Mindre sikker virkning mot, hønsegras, tungras, meldestokk, pengeurt og åkerminneblom. Variabel effekt mot tunrapp. Det aktive stoffet tas opp av ugrasplantene i spiringsfasen og transporteres ut til vekstpunktet. Centium 36 CS stopper syntesen av klorofyll og andre pigmenter som produseres under fotosyntesen. Virkningen ses som en tydelig lysfarging til hvite frøblad på følsomme ugrasarter. Plantene visner ned og dør. Normal virkningstid er 4-8 uker. Sprøyting utføres umiddelbart etter såing. Best ugrasvirkning oppnås på et såbedd uten store klumper og med god jordfuktighet. Centium 36 CS anbefales ikke på jord med høyt moldinnhold, f. eks. myrjord, fordi ugrasvirkningen da blir dårlig. Etter utvintring/feilslått høstraps kan det såes om på våren. Etter lett jordbearbeiding kan oljevekster, potet erter/bønner og mais dyrkes. Etter dyp harving (20-30 cm) eller pløying kan korn (bygg, havre, hvete), fôrbeter, oljelin, spinnelin, luserne, salat, spinat  kålvekster, gulrot og løk dyrkes. Etter feilslått kultur av potet, erter eller gulrøtter kan omsåing/setting gjøres når det har gått > 6 uker etter Centium behandling etter dyp jordarbeiding til korn (bygg, havre, hvete), erter, gulrøtter, åkerbønner, poteter, mais, fôrbeter, oljevekster, kålvekster, oljelin, spinnelin, luserne, salat og spinat.

Blandbarhet: Centium 36 CS kan tankblandes med andre ugrasmidler hvis bruksområde og behandlingstidspunkt er sammenfallende.

Centium 36 CS har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:

Mot frøugras under plast i plantet knollselleri og kålrot og mot frøugras på friland i sådd nepe og gulrot, plantet stangselleri, brokkoli, blomkål og kålrot. Mot frøugras i gulrot frem til 4 varige blad. Mot frøugras i asparges.
Kilde: Mattilsynet

Centium 36 CS har minor-use godkjenning. Søker ikke kjent. Virkeområde og bruksområde er:
Mot frøugras i gulrot og nepe. Mot frøugras i kålrot (plantet og sådd), under dekke på friland og åkerbønner på friland.
Kilde: Mattilsynet

SELGES UNDER DISPENSASJON I 2021

Centium 36 CS, mot søtvierarter i potet under plast og fiberduk.
Inntil 12,5 ml/daa., 1 behandling før oppspiring.
Gjelder fra 5. mars til 3. juli 2021.

Pakn.str.: 1 ltr.

Dose:

Bruk 12,5 ml i 20-40 l. vann pr. daa.
Se etikett for mer informasjon om behandlingsteknikk.

Filter: A1/P2

NAD: 12,5 ml/daa.

Lagring: Oppbevares frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3577

CERONEVarenr. 410404

(480 g etefon pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 1

Til vekstregulering i bygg, vårhvete, høsthvete og rug med eller uten gjenlegg og til frukttynning i eple og pære.

Preparatet reduserer strekningsveksten i plantene og stimulerer utvikling av stråets tverrsnitt. På denne måten forsterkes strået og fare for legde, aks- og stråknekk reduseres. Preparatet tas opp gjennom bladene og brukes bare i frodig åker. Unngå å behandle åker som lider av sykdom, tørke eller av annen årsak er stresset.
Best effekt oppnås tidlig på dagen ved temp. 12-150 C og over 75 % luftfuktighet. Regn mer enn 4 timer etter sprøyting har normalt ingen betydning for effekten. Behandlingen utføres i perioden fra flaggbladet er synlig og frem til begynnende skyting. Ved tankblanding med sopp-, insekt- og klebemiddel reduseres dosen med 20-30%. Det må ikke behandles med Cerone tidligere enn en uke etter sprøyting med ugrasmiddel som inneholder fenoksysyrer. I frukt reduseres lengden på nye skudd slik at grenene ikke blir like utsatt for brekkasje, og medvirker dessuten til en bedre form på kronen av frukttrærne.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle sopp- og skadedyrmidler. Se blandetabell og etikett.

Cerone har off-label godkjenning. Søker er Norsk Juletre, Norsk Gartnerforbund og NLR.
Virkeområde og bruksområde er: Til toppskuddsregulering i juletre. Til vekstregulering av løkblomster i potte i veksthus.
Mot legde og stråknekk i åkerbønner til modning til fôr.
Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Korn: 6 uker

Dose:

15-100 ml pr. daa. korn. Se doseringstilpasning og etikett.

Filter: A1/P3 S og L

NAD: 50 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

CLEAVEVarenr. 410702

(100 g fluroksypyr + 2,5 g fluasilam pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårhvete,  rug, havre, bygg, rughvete, grasfrøeng, eng og beite.

Cleave har meget god virkning mot klengemaure, balderbråarter, vassarve (også SU-resistent) gjetertaske, spillfrø av oljevekster, åkergråurt, tranehals, åkerreddik, åkersennep, haremat, svartsøtvier, hønsegras, tungras og vindeslirekne. På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom, åkersvineblom og løvetann. God virkning mot dåarter på frøbladstadiet, samt groblad, åkertistel og åkerdylle. Cleave har også virkning mot åkerstemorblom og meldestokk når ugraset er på frøbladstadiet. I tillegg i etablert grasmark har Cleave meget god virkning på høymole. God virkning på marikåpe, hundekjeks og soleiearter. En viss kortvarig virkning på løvetann. Cleave er systemisk og tas opp gjennom bladverket og transporteres til plantenes vekstpunkt. Flurasulam er en ALS-hemmer som fører til at følsomme ugras ikke klarer å produsere nødvendige aminosyrer, noe som gir rask vekststans og plantene dør. Fluroksypyr har auxinvirkning, noe som påvirker følsomme ugrasarter en unormal vekst og deretter dør. I vårkorn benyttes Cleave på kornplantenes 3-4 bladstadiet. Ugraset vil da ha 2-4 varige blad. I høstkorn brukes Cleave så snart ugraset er i god vekst om våren. I grasfrøeng skal Cleave brukes så snart ugraset er i god vekst om våren, og kulturgraset er ca. 10 cm høyt. Mot rotugras i grasmark brukes Cleave når plantene har utviklet store bladrosetter og/eller har 15-20 cm høye blomsterstengler. Cleave er lite temperaturavhengig og kan benyttes fra 50C og er regnfast etter 1 time.

Blandbarhet: Kan blandes med en rekke aktuelle preparater. Se blandetabell. Må ikke tankblandes med Puma Extra eller andre preparater som inneholder Fenoxaprop-P.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting.

Dose:

Vårkorn:
80-100 ml pr. daa.

Høstkorn:
100-120 ml pr. daa.

Grasfrøeng:
120-150 ml pr. daa.

Grasmark (eng og  beite):
150-180 ml pr. daa.

Filter: A1/P2

NAD: 100 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 5 meter

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

COMET PROVarenr. 410278

(200 g pyraklostrobin pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i korn.

Comet Pro er tillatt brukt for bekjempelse av gulrust, brunrust, hveteaksprikk, hvetebladprikk, hvetebrunflekk og snømugg i hvete. Spragleflekk, dvergrust, grå øyeflekk og byggbrunflekk i bygg. Brunrust, grå øyeflekk og snømugg i rug. Brunrust, gulrust og grå øyeflekk og hveteaksprikk i rughvete. Kronrust og havrebladseptoria i havre. Comet Pro tilhører en ny generasjon strobiluriner og setter ny standard for denne preparatgruppen. Det aktive stoffet pyraklostrobin, tas opp i bladene få minutter etter behandling. Pyraklostrobinen fordeles og bindes i vokslaget (lokalsystemisk), og sikrer langtidseffekt og reduserer tap av aktivt stoff ved f. eks. fordampning eller avvaskning av regn. Pyraklostrobin virker ved å blokkere soppens ånding og energiutvikling og hemmer dermed også andre vitale funksjoner. Pyraklostrobin omfordeles kontinuerlig i plantens overjordiske deler, slik at ny tilvekst og bladunderside også beskyttes. Comet Pro virker forebyggende ved å undertrykke dannelse – og utvikling av infeksjonshyfer på bladene, samt kurativt ved å hemme vekst av hyfer på og i bladene. Comet Pro tas straks opp i bladene og er regnfast etter ca. 1/2 time under normale forhold. Obs! Andre mulige blandingskomponenter kan kreve en lenger periode før de er regnfaste.
Aktuelt behandlingstidspunkt er fra avsluttet busking (BBCH 30) og frem til avsluttende blomstring (BBCH 69). Se etikett.

Langtidsvirkningen av en behandling med Comet Pro lik 100 ml pr. daa. i strekningsfasen er ca. 3-5 uker avhengig av smittetrykk, klimatiske forhold, sortens mottagelighet, utvikling av symptomer samt plantenes veksthastighet. I tillegg til at Comet Pro dreper soppsykdommene effektivt, vil preparatet også føre til at plantene holder seg lengre grønne. Comet Pro er meget skånsomt ovenfor kornet og gir normalt ikke sviing av blader og bladspisser. Unngå likevel sprøyting under værforhold med høy temperatur, tørkestress og sterkt solskinn.
Virkning av Comet Pro overfor soppsykdommer i hvete, bygg, rug, havre og rughvete er god. Den kjemiske gruppen strobiluriner har utviklet resistens mot hvetemjøldogg og hvetebladprikk (Septoria tritici). Comet Pro skal derfor alltid blandes med et soppmiddel med annen virkningsmekanisme. Strobilurinholdige preparater skal maksimalt brukes 2 ganger pr. vekstsesong.
Se avsnitt om strobilurinresistens og les etiketten.

Blandbarhet: Blandes med andre aktuelle soppmidler som Forbel, Elatus ra, Elatus Plus, Propulse eller Proline. Kan også tankblandes med de fleste ugras-, skadedyr- og vekstregulerende midler ved sammenfallende behandlingstid, samt mikronæringsstoffer av god kvalitet.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

5 uker

Dose:

40 – 100 ml pr. daa. Se etikett for doseringstilpasning og behandlingstidspunkt.

Filter: A1/ P2

NAD: 120 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 30 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3579

CONFIDOR 70 WGVarenr. 410350

(700 g imidakloprid pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Skadedyrmiddel mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus, trips, sikader, sugere, biller og sommerfugllarver i agurk, tomat og paprika i veksthus.

Preparatet virker systemisk og transporteres med plantesaften utover i planten. Det kan ikke utelukkes at det opptrer insektpopulasjoner som er resistente
mot Confidor. En bør derfor bruke Confidor i veksling med preparater som har annen virkningsmekanisme enn imidakloprid. Confidor skal brukes så snart de første skadeinsektene vises og om nødvendig gjenta behandlingen etter 10-14 dager, avhengig av angrepsgrad og vekstintensitet. Maks 2 behandlinger pr. kultur pr. år.

Blandbarhet: Ikke aktuelt.

Confidor 70 WG har off-label godkjenning. Søker ikke kjent. Virkeområde og bruksområde er:
Mot bladlus i salat som høstes i veksthus. Godkjenning går ut 01.12.2020. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 1. juni. 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 1. juni 2022.
Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 20 x 200 g

Behandlingsfrist:

Tomat, agurk og paprika:
3 dager.

Rotvanning i agurk, tomat og paprika.

Dose:

Sprøyting:
Agurk, tomat og paprika:
14-21 g i 100-150 l vann pr. 1000 m2

Dryppvanning:
Agurk, tomat og paprika (på kunstig substrat): 3,5-14 g pr. 1000 plante.

Maks 2 behandlinger. Se etikett for mer informasjon som doseringstilpasning etter skadedyr og behandlingsintervall.

Filter: A1/P2

NAD: 20 g/daa.

Lagring: Tørt og kjølig

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

CONSERVEVarenr. 410328

(120 g spinosad pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot trips og minérfluer i prydplanter i veksthus, agurk og tomat, salat, krydderurter og jordbær i potter (jordbærampler) i veksthus.

Kontaktvirkende skadedyrmiddel som er effektiv mot alle stadier av trips (egg, larver, nymfer og voksne individ), og mot larvestadiet av minérfluer. Effekten på skadedyrene kommer etter at insektene kommer i berøring med preparatet, eller gjennom næringsopptaket. Conserve er skånsomt mot en rekke kulturer og er prøvd ut på forskjellige utviklingsstadier av følgende kulturer, uten at skade på plantene ble påvist: Aster novi-belgii, Begonia elatior, Dendranthema-sorter, Exacum affine, Gerbera-hydrid, Hibiscus Rosasenencis, Kalanchoe blossfeldiana, Rosa-hybrid. På
Saintpaulia kan det forekomme bladflekker og skader på blomstene. For andre arter kan planter i blomst også være følsomme. Ved bekjempelse av minérfluelarver er Conserve utprøvd i kombinasjon med Renol (vegetabilsk olje) i følgende kulturer uten synlige skader: Aster novi-belgii, Dendranthema-sorter, Exacum affine, Gerbera-hybrid. Det presiseres at det kun er undersøkt effekten av blanding med Renol, og ikke andre oljer. Resultatet må ses på som veiledende og det anbefales prøvebehandling av et mindre antall planter før en hel kultur behandles.
Forskningsresultater og erfaringer vedrørende Conserve i integrert bekjemping vil være tilgjengelig gjennom veiledningstjenesten og hos importør.

Blandbarhet: Conserve er utprøvd i blanding med Renol ved minérfluebekjempelse og må ikke blandes med andre plantevernmidler.

Dosering og bruksrettledning:

Tomat og agurk

Bekjempelse av trips, minérflue og sommerfugllarver:
Bruk 0,08% Conserve, tilsvarer 80 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne trips eller minérfluer sees. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Behandlingsfristen er 3 dager.

Bekjempelse av kålsommerfugllaver i tomat:
Bruk 0,04% Conserve, tilsvarer 40 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver ses. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig
intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Behandlingsfristen er 3 dager.

Salat og krydderurter

Bekjempelse av trips, sommerfugllarver og minérfluer:
Bruk 0,08% Conserve, tilsvarer 80 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne minérfluer ses. Behandlingen gjentas etter
behov med 7 dagers intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Behandlingsfristen er 3 dager.

Prydplanter
Bekjempelse av trips og sommerfugllarver:
Bruk 0,075% Conserve, tilsvarer 75 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne trips ses. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur.

Bekjempelse av minérfluer:
Bruk 0,1% Conserve, tilsvarer 100 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når voksne minérfluer ses, eller når eggleggingsstikk ses. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. For å øke opptaket i bladene, tilsettes 0,05% vegetabilsk olje (Renol) (50 ml. pr. 100 l vann).

Jordbær i potter (jordbærampler)
Bekjempelse av trips:
Bruk 0,06% Conserve, tilsvarer 60 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne trips ses. Behandlingen gjentas etter behov med 5 dagers intervall, men med maks. 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Behandlingsfristen er 3 dager.

 

Conserve har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot trips, purremøll og løkflue i kepaløk, sjalottløk og vårløk. Mot liten og stor kålflue i kålrot og nepe. Mot stor og liten kålflue i kinakål, hodekål, savoykål, blomkål og brokkoli. Mot minérflue og trips i div. grønnsaker. I bringebær og bjørnebær i veksthus. Mot kålmøll i div. grønnsaker. Mot trips, purremøll og løkflue i purre. Utvidelse av tidligere innvilget Off- label: grønnkål, babyleaf og bladgrønnsaker (pak choi, tatsoi, ruccola, spinat, feltsalat, mangold, bladsennep, bete, salat og mizuna), samt skadegjøreren sommerfugllarver.
Kilde: Mattilsynet 

Conserve har minor use godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot kålflue i rosenkål under oppal.
Merknad:
Fått vedtak 21.4.21, men kan ikke sprøyte på bladene, kun pluggene (rotvanning).

Pakn.str.: 10 x 1 l

Behandlingsfrist:

Se bruksrettledning over. For mer informasjon om resistentstrategi og doseringstilpasning, behandlingsteknikk m.m., se etikett.

Dose:

Se bruksrettledning over. For mer informasjon om resistentstrategi og doseringstilpasning, behandlingsteknikk m.m., se etikett.

Filter: A1/P2 S og L. Ved tåkesprøyting bruk A2/P3 S og L

NAD: 113 ml/daa.

Lagring: Frostfritt i lukket originalemballasje.

Avst.vann: Ikke aktuelt

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

CYMBAL 45Varenr. 410251

(450 g Cymoxanil pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Soppmiddel mot tørråte i potet.

Cymbal 45 inneholder det kontaktvirkende og lokalsystemiske aktivstoff, cymoxanil. Preparatet har ikke tilstrekkelig langtidsvirkning i seg selv, og skal derfor anvendes i blanding med f. eks. Ranman Top og Revus. I de første 24 timer etter smittespredning dreper (kurativ virkning) Cymbal 45 soppsporene umiddelbart etter at de har spirt. Cymbal 45 forsterker virkningen mot infeksjoner som nettopp er skjedd (men enda ikke synlig). Cymbal 45 anvendes i et sprøyteprogram i blanding med andre produkter, særlig når smittetrykket er høyt, eller når det planlagte sprøyteintervall ikke kan holdes. Sprøyt helst på tørre planter, og når det er utsikt til oppholdsvær noen timer. Cymbal 45 er regnfast etter 2 timer. Cymoxanil tilhører gruppen cyanoacetamideoxime (FRAC gruppe 27) som vurderes å ha en lav til medium risiko for utvikling av resistens. Det er ikke kjennskap til kryssresistens til andre aktive stoffer. Da Cymbal 45 skal brukes i blanding med andre midler mot tørråte, er risikoen for resistens lav. Maksimalt 6 behandlinger pr. sesong fra potetene er ca. 15 cm høye. Minimum intervall 7 dager.

Blandbarhet: Cymbal skal blandes med f. eks. Ranman Top, Revus eller annet virksomt middel for å sikre en bedre forebyggende virkning mot tørråte.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 10 x 1 l.

Behandlingsfrist:

7 dager før høsting.

Dose:

25 g/daa. i 20-30 l vann. Brukes i blanding med andre midler mot tørråte.

Cymbal 45 kan brukes i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter.

Filter: A1/P3

NAD: 25 g/daa.

Lagring: Tørt og frostfritt.

Avst.vann: For å beskytte vannlevende organismer må en vegetert buffersone på minst 10 meter fra overflatevann overholdes. Den vegeterte buffersonen skal være anlagt minst ett år før behandling og ha permanent plantedekke bestående av gress eller gress og urter.

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

DANITRONVarenr. 410343

(53 g fenpyroksimat pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot spinnmidd og bladmidd i bringebær på friland, planteskoler utendørs og prydplanter i grøntanlegg.

Kontaktmiddel med rask virkning mot alle bevegelige stadier til spinnmidd samt frittlevende bladmidd. Virker mot larver, nymfer og voksen midd. Best virkning ved temperatur over 15°C. Regn innen sprøytevæska har tørket kan nedsette effekten. Bør brukes i veksling med andre preparater med annen virkningsmekanisme der det er mulig, for å unngå resistens. Preparatet er generelt skånsomt overfor kulturplantene. Se etikett for plantetoleranse.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Danitron har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot frukttremidd, veksthusspinnmidd og bladmidd i bringebær og søtkirsebær i plasttunnel.
Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 10 x 1 l.

Behandlingsfrist:

Bringebær, brukes før blomstring.

Dose:

75-100 ml pr. 100 l vann.

Filter: P2/A1 ved vanlig sprøyteutstyr, P3/A2 ved tåkesprøyting.

NAD: 100 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 30 m Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

DECIS MEGA EW 50Varenr. 410355

(50 g deltametrin pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Decis Mega er tillatt brukt mot skadedyr i korn, gras- og kløverfrøeng, eng og beite med og uten engbelgvekster, gras i grøntanlegg, oljevekster, poteter,
grønnfôrvekster, gulrot, pastinakk, persillerot, frilandsagurk, rødbete, ert til konserves, sukkerert, bønne til modning, brekkbønne, sukkermais, hodekål,
rosenkål, blomkål, brokkoli, knutekål, kålrot, kinakål, nepe, reddik, purre og løk. Jordbær, bringebær, rips, solbær og stikkelsbær på friland og prydplanter
i planteskoler, i grøntanlegg og i veksthus.

Decis Mega EW 50 er et pyretroid med kontakt-, mage- og frastøtende virkning mot de fleste insekter. Produktet gir hurtig synlig virkning på insekter som er i direkte kontakt med sprøytevæsken eller behandlede plantedeler gjennom inaktivering og senere død. Virkningstiden kan påregnes fra 1 til 4 uker alt etter kultur, vekstforhold og veksthastighet generelt. Virker mot de fleste insekter som f. eks. biller, fritflue, gulrotflue, lus, sommerfugllarver, sugere, teger, trips m.fl. Preparatet er skadelig for rovmidd og nytteinsekter. Produktet er skånsomt mot planter, men er ikke prøvd i alle mulige arter og sorter og heller ikke under alle mulige forhold. Utfør derfor en prøvesprøyting før et stort antall verdifulle planter behandles hvis det mangler erfaring med arten og sorten. Da Decis Mega EW 50 tilhører den kjemiske gruppen pyretroider, skal man følge anbefalinger i forhold til å motvirke utvikling av resistens meget nøye.
Resistens mot pyretroider er kjent i flere arter i Norge.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste andre plantevernmidler hvis det er sammenfallende bruksområder og behandlingstider.
Bland helst ikke mer enn 2 preparater hvis ikke noe annet er anbefalt.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Jordbær og bringebær:
Før blomstring

Oljevekster:
45 dager

Korn, mais, rødbete:
30 dager

Potet, erter, bønner, hodekål, knutekål og stikkelsbær:
14 dager

Frilandsagurk:
3 dager 

Andre mat- og fôrvekster:
7 dager 

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal, eller arealet må ikke bli slått før 14 dager etter sprøyting.

Dose:

Se etikett for doseringstilpasning og behandlingstid

Filter: A1/ P3

NAD: 15 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 30 m Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

DELAN PROVarenr. 410293

(125 g ditianon og 561g kaliumfosfonat pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 5

Delan Pro er tillatt brukt mot skurv (Venturia inaequalis og Venturia pirina) på epler og pærer.

Delan Pro er formulert som et suspensjons konsentrat og har en kombinasjon av to virksomme stoffer, som begge har effekt mot skurv, og det oppnås en bedre og mer stabil effekt. Kombinasjonen av to virksomme stoffer er også med på å hindre utvikling av resistens. Det virksomme stoffet ditianon er et kontaktvirkende soppdrepende middel. Ditianon virker som en
multi-site-hemmer og har lav risiko for resistensutvikling. Det virksomme stoffet kaliumfosfonat er et systemisk aktivt soppdrepende middel med en unik virkningsmekanisme, som også anses å ha lav risiko for resistensutvikling. Delan Pro bør brukes forebyggende for å få optimal effekt og for å hindre resistensutvikling. I de testede vekstene er ingen skader påvist, men det anbefales å teste preparatet på et mindre område før det brukes i hele frukthagen. Følsomheten kan variere avhengig av sort, tidspunkt for behandling og næringsstatus etc. Delan Pro brukes fra begynnende knoppskyting, de første grønne bladene så vidt synlige (BBCH 53/07), til frukten har begynt å bli moden (BBCH 81). Maksimalt antall behandlinger i løpet av sesongen er seks ganger. Det korteste intervallet mellom behandlingene er 8 dager. Sprøyteintervallet reguleres avhengig av sykdomstrykk, klima og bladvekst.

Blandbarhet: Delan Pro er i laboratorietester vist fysisk og kjemisk blandbart med Topas 100 EC, Teppeki 50 WG og Calypso 480 SC. Det første preparatet skal alltid være fullt oppløst før neste preparat tilsettes. Ikke bland med svovelkalk eller andre alkaliske produkter. Ikke bland med svovel i solrikt vær med høy UV-stråling. Ikke behandle med produkter som inneholder olje før eller
etter behandling med Delan. Dette kan resultere i flekker på fruktene. Sprøyt blandingen omgående. For mer informasjon om blandinger, rengjøring og ansvar, se etikett.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

BBCH 81 Senest 35 dager før innhøsting.

Dose:

Maks. 250 ml/daa. Bruk 15 – 150 l/daa.

Høyere vannmengde jo større og tettere trærne er.

Filter: A1/P3

NAD: 250 ml/daa.

Lagring: Tørt og frostfritt, beskyttes fra varme og sollys.

Avst.vann: 30 m. Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Høy

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

DELAN WGVarenr. 410210

(700 g ditianon pr. kg)

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Soppmiddel i eple, pære, plomme, kirsebær, stikkelsbær, rips og prydplanter på friland og i veksthus.

Brukes forebyggende ved at det hemmer spiring av soppsporer. Preparatet har særlig god virkning mot skurv og mange bladflekksykdommer, men har dårlig virkning mot mjøldogg. Delan er skånsom mot de fleste planter, men er ikke prøvd på alle sorter og arter. Ved manglende erfaring og ved blanding med andre midler, bør en prøvebehandle et mindre antall planter.
Delan er ikke egnet til integrert fruktproduksjon.

Delan WG har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot soppsjukdommer i plomme og solbær.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 kg

Behandlingsfrist:

Eple, pære og kirsebær:
21 dager.

Plomme:
Før blomstring.

Stikkelsbær og rips:
Før kart danning.

Dose:

35-100 g i 100 l vann.

Filter: P2/A1

NAD: 150 g/daa.

Lagring: Tørt

Avst.vann: Frukt 30 m - Bær 10 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

DELARO SC 325Varenr. 410275

(175 g protiokonazol + 150 g trifloksystrobin pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete og gras i grøntanlegg (golfbaner, fotballbaner og andre grasbaner, også plen i parkanlegg).

Delaro SC 325 er et bredspektret middel mot soppsykdommer i korn og gras i grøntanlegg. Preparatet inneholder de aktive stoffene protiokonazol (kjent fra Proline) som er en triazollignende ergosterolhemmer, og trifloksystrobin som er et strobilurin. Delaro er et soppmiddel med systemisk virkning mot mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, aksfusariose samt snømugg og trådkølle. Delaro brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for Delaro er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Delaro inneholder protiokonazol som er en god resistensbryter i forhold til strobiluriner, og spesielt ved resistent Septoria tritici. Middelet er derfor et ferdigblandet alternativ til en blanding av et triazol og et strobilurinholdig produkt. Dersom man ønsker et annet blandingsforhold mellom triazol og stobilurin, kan det enkelt tilsettes mer triazol, eksempelvis Proline. Behandlingen kan gjentas ved behov, men maksimalt bør Delaro brukes kun 2 ganger pr. sesong.
Se også avsnitt om resistens og les etiketten.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle sopp- og skadedyrmidler samt bladgjødslingsmidler.

Delaro SC 325 har off-label godkjenning. Søker er Norsk Frøavlerlag og Det Norske Skogselskap . Virkeområde og bruksområde er:
I gjenlegg og frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel, og ulike arter fjellfrø mot rust og brunflekk om høsten, samt mot overvintringssoppene rosa snømugg, rød- og hvit grastrådkølle ved frøavl av de samme artene. Mot G. abietis og furuskyttesopper
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Korn:
5 uker

Dose:

Korn
Høstbehandling:
50-70 ml pr. daa.

Vårbehandling:
Bygg og havre  40-80 ml pr. daa.
Hvete, rug og rughvete  50-100 ml pr. daa.

Gras i grøntanlegg
Høstbehandling:
50-100 ml per daa.

Bruk 15-30 liter vann pr. daa.

Filter: A1/ P3

NAD: 100 ml/daa.

Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt

Avst.vann: 10 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3581

DFF SC 500Varenr. 410710/410714

(500 g diflufenikan pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot ugras i vårbygg, høstbygg, vårhvete, høsthvete, havre, rug og rughvete.

DFF inneholder diflufenikan som tilhører en gruppe aktive stoffer som er lite brukt i Norge. Det aktive stoffet binder seg til jordpartiklene, danner en «film» på overflaten av jorden, og har lang virkningstid spesielt på mineraljord. Diflufenikan er i hovedsak kontaktvirkende og tas opp av skuddene fra ugras som trenger gjennom jordoverflaten. Ved behandling rett etter framspiring vil DFF også bli tatt opp gjennom bladene. De mest følsomme ugrasartene kan bekjempes til de har maks 4 blad. Siden diflufenikan har jordvirkning vil DFF SC 500 også ha virkning på ugras som spirer fram på et senere tidspunkt (inntil 1 uke etter behandling).
Virkningen av DFF er avhengig av størrelsen på ugraset, og derfor er behandlingstidspunkt og god jordfuktighet avgjørende faktorer for resultatet. Dette betyr at man som oftest får bedre virkning i vårkorn sammenlignet med bruk i høstkorn. DFF har i utgangspunktet svært god virkning mot gjetertaske, veronika- arter og åkerstemor. Spesielt i vårkorn er det også god virkning mot balderbrå-arter, raps, åkerminneblom, rødtvetann, vindeslirekne og åkersennep.
Under optimale forhold har man også middels til god effekt mot andre arter, se etikett.
I Norge har vi kun fått godkjent lave doser, med og uten buffersone (se etikett), noe som gjør at DFF ikke bør brukes alene som hovedprodukt. Imidlertid vil en supplere mange andre produkter i virkning da den har et virknings-spekter som utfyller og forsterker andre grupper av aktive stoffer. God jordfuktighet er imidlertid avgjørende for resultatet.
Diflufenikan er en karotenoidsyntese-hemmer. Det finnes kun et fåtall tilfelle av resistens mot diflufenikan i verden, og ingen i Norge. DFF kan brukes 1 gang pr. år på samme areal. Det må gå minst 3 mnd. etter behandling før planting av etterfølgende kultur (rot- og knollvekster) Se etikett.

Blandbarhet: DFF SC 500 er blandbar med en rekke aktuelle ugrasmidler i korn. Se sprøyteplaner.
Grunnet tidlig behandling er det lite aktuelt å blande med sopp-, skadedyr-, og/eller vekstregulerende midler.

Det er gitt minor-use godkjenning i gulrot.

DFF SC 500 har minor-use godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot frøugras i gulrot (inkludert dyrking under plast), rotpersille og pastinakk.
Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 12 x 1 l/1 x 1 l

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt, men riktig behandlingstidspunkt
i høstkorn er BBCH 20-28
og i vårkorn BBCH 11-28.
Se utviklingsstadier

Dose:

4 – 10 ml pr. daa. (Se sprøyteplan og etikett).

Filter: A1/P2

NAD: 9 ml/daa.

Lagring: Frostfritt.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

DP – KLEBEMIDDELVarenr. 410613

(900 g alkohol-etoksylat pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 0

Sprede- og klebemiddel for bl.a. lavdosemidlene Atlantis OD, CDQ SX, Gratil, Harmony SX, Harmony Plus SX, Hussar Plus OD, Tripali og Titus. Kan også brukes til Stabilan 750 og Cerone.

Reduserer overflatespenningen og forbedrer festeevnen slik at preparatene virker bedre. Dette er spesielt viktig ved ugrassprøyting under tørre forhold da ugraset utvikler et tykkere vokslag. Frarådes i veksthuskulturer.

 

 

Pakn.str.: 10 x 1 l

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

50 ml pr. 100 l sprøytevæske.
100 ml pr. 100 l sprøytevæske når Titus benyttes.

Filter: P2/A1

NAD: 15 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Helseklasse: Ukjent

Miljøklasse: Ukjent

Print Friendly, PDF & Email

DUPLOSAN MEKOVarenr. 410118

(600 g mekoprop-P pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Mot ugras i eng, beite og frukthager, og i korn uten kløver. 

Selektivt og systemisk ugrasmiddel med god virkning mot ettårig ugras som jordrøyk, gjetertaske, klengemaure, meldestokk, pengeurt, vassarve, åkergråurt, åkersennep og åkersvineblom. Har også god virkning mot flerårige arter som dikesvineblom, engkarse, grasstjerneblom, groblad, hestehov, hundekjeks, høymole, landøyda, løvetann, marikåpe, ryllik, soleiearter, stornesle, syrearter, tveskjeggveronika, vegkarse, vinterkarse, åkerdylle, åkersvinerot og åkertistel. Preparatet tas raskt opp gjennom ugrasplantenes bladverk. Brukes frem til BBCH 32 (2. leddknute).
Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. Skader belgplanter og andre tofrøblada kulturplanter.

Blandbarhet: Kan blandes med MCPA, CDQ SX, Pixxaro og Tripali m.fl. for å sikre effekten mot andre ugrasarter, se blandetabell.

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller areal må ikke slås før 14 dager etter sprøyting.

Dose:

Etablert grasmark:
100-200 ml pr. daa.

Frukthager:
200 ml pr. daa.

Korn, rotugras:
200 ml pr. daa.

Korn, frøugras:
100-170 ml pr. daa.

Filter: P2/A1

NAD: 200 ml/daa.

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

DUPLOSAN SUPERVarenr. 410182

(130 g mekoprop-P + 310 g diklorprop-P + 160 g MCPA pr.l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Duplosan Super kan brukes mot mot ugras i eng og beite uten kløver. Kløver og andre to-frøbladet kulturplanter skades. Må ikke brukes nær veksthus eller ømfintlige kulturer som for eksempel tomat, agurk og kålvekster.

Duplosan Super er et selektivt, systemisk ugrasmiddel. Det tas opp gjennom ugrasets bladverk. Meget god virkning mot balderbrå (1-4 blad), haremat, gjetertaske, meldestokk, vanlig hønsegras, klengemaure, rødt hønsegras, vassarve, vindelslirekne, åkerreddik, åkersennep. Har også god virkning mot dåarter, åkertistel, åkerdylle, tunbalderbrå, rødtvetann, tungras, linbendel, jordrøyk og
åkerstemor. Best virkning oppnås i varmt vær når ugraset er i god vekst. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. Høy dagtemperatur og god tilvekst sikrer effekten. Unngå behandling når det er fare for frost eller når temperaturen overstiger + 200 C, ved kraftig vind eller når plantene er stresset som følge av nedbørunderskudd eller lignende.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste sopp- og skadedyrsmidler. Blanding med Harmony Plus SX forsterker effekten mot hundekjeks, vindeslirekne og tungras.

 

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på areal eller arealet må ikke bli slått før 21 dager etter sprøyting .

Dose:

Eng og beite:
250-500 ml pr. daa.

Frukthage:
300-500 ml pr. daa.

OBS!
Åkertistel bekjempes best på rosettstadium.
Det kan medføre en senere behandling enn normalt.
For andre bruksområder, se etikett.

Filter: A1/ P2

NAD: 400 ml/daa.

Lagring: Kjølig og frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3583

ELATUS ERAVarenr. 410292

(75 g benzovindiflupyr + 150 g prothiokonazol pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 4

Mot soppsykdommer i hvete, bygg, havre, rug og rughvete (FORVENTES GODKJENT i erter, bønner og linfrø).

Elatus Era er et bredspektret systemisk soppmiddel som fordeler seg sakte oppover i bladet og gir en heldekkende beskyttelse mot alle bladflekksykdommene og rust. Elatus Era inneholder to aktivstoffer som begge har forebyggende virkning, men på hver sin livsfunksjon i soppene. SolatenolTM (Benzovindiflupyr) gir langvarig beskyttelse ved at det stopper soppens energiopptak ved at det binder seg til succinat dehydrogenase ensymet (SDHI), mens prothiokonazol hemmer soppenes ergosterolsyntese. Preparatet har derfor en innebygget resistensstrategi.
Se også avsnitt om resistens og les etiketten. Elatus Era har også kurativ effekt, men ved soppsprøyting får man alltid best utbytte ved å stoppe soppen i etableringsfasen slik at den ikke får ødelagt produksjonskapasiteten til bladene. Soppen starter å skade bladene ved infeksjon, lenge før vi ser symptomene på bladene. Derfor gir det best effekt ved forebyggende behandling. Soppsporene trenger en fuktig periode for å spre seg. Det er derfor best å sprøyte i eller like etter en fuktperiode for å stoppe soppen i etableringsfasen. Preparatet kan brukes fra begynnende strekning (BBCH 31) til begynnende blomstring i bygg (BBCH 61) og til avsluttende blomstring i hvete, rug og rughvete (BBCH 69).

Blandbarhet: Elatus Era kan blandes med aktuelle soppmidler og de fleste ugras-, insekts-, vekstregulerings- og bladgjødslingsmidler det kan være relevant  å blande med.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

 

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

6 uker

Dose:

50–67 ml/daa.

Filter: A1/P2

NAD: 67 ml/daa.

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 20 m (hvorav 10 meter grasdekt) Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3585

ELATUS PLUSVarenr. 410289

(100 g benzovindiflupyr pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

 

 

Mot soppsykdommer i hvete, bygg, rug og rughvete.

Elatus Plus er et bredspektret systemisk soppmiddel som fordeler seg sakte oppover i bladet og gir beskyttelse mot bladflekksykdommer og rust. Elatus Plus inneholder SolatenolTM (Benzovindiflupyr) som gir langvarig beskyttelse ved at det binder seg til succinat dehydrogenase enzymet (SDHI) og stopper soppens energiopptak. Elatus Plus gir fullstendig beskyttelse, men av hensyn til fare for utvikling av resistens skal Elatus Plus ikke brukes alene. Se også avsnitt om resistens. Elatus Plus fordeler seg systemisk utover i bladet og brytes sakte ned slik at de gir en langvarig forebyggende effekt. Ved soppsprøyting får man alltid best utbytte ved å stoppe soppen i etableringsfasen slik at den ikke får ødelagt produksjonskapasiteten til bladene. Soppen starter å skade bladene ved infeksjon, lenge før vi ser symptomene på bladene. Derfor gir det best effekt ved forebyggende behandling. Soppsporene trenger en fuktig periode for å spre seg. Det er derfor best å sprøyte i eller like etter en fuktperiode for å stoppe soppen i etableringsfasen. Preparatet kan brukes fra begynnende strekning (BBCH 31) til begynnende blomstring i bygg (BBCH 61) og til avsluttende blomstring i hvete, rug og rughvete (BBCH 69). Se utviklingsstadier.

Blandbarhet: Elatus Plus skal alltid blandes med et annet relevant soppmiddel med annen virkningsmekanisme. Kan også blandes med de fleste ugras-, insekts-, vekstregulerings- og bladgjødslingsmidler ved sammenfallende behandlingstid.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

 

Pakn.str.: 2 x 5 l

Behandlingsfrist:

5 uker

Dose:

40-50 ml/daa. i blanding med annet soppmiddel.
Se blandetabell.

Vannmengde: 10-40 liter vann.

Filter: A1/P2

NAD: 75 ml/daa. (Elatus Plus)

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 20 m (hvorav 10 meter grasdekt) Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3587

ENVIDOR 240 SCVarenr. 410365

(240 g spirodiklofen pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 4

Brukes mot pæresuger i pære, mot ulike midd i kjernefrukt, plomme, bærvekster og prydplanter, og mot kommaskjoldlus i kjernefrukt, plomme, bærvekster
og prydplanter. Kan forvente sideeffekt mot jordbærmidd i jordbær.

Envidor 240 SC er først og fremst et spesialmiddel mot midd, men det har også virkning på enkelte andre insekter og er tillatt brukt mot følgende skadegjørere:
Pæresuger i pære. Bladmidd i eple, pære, plomme, bringebær og prydplanter. Frukttremidd i eple, pære og plomme. Veksthusspinnmidd i eple, pære, plomme, bærvekster og prydplanter. Dvergmidd (skuddtoppmidd) i prydplanter. Kommaskjoldlus i kjernefrukt, plomme, bærvekster og prydplanter. Det kan dessuten forventes sideeffekt mot jordbærmidd.
Envidor 240 SC er et kontaktvirkende insektmiddel som inneholder spirodiklofen og har effekt på de tidlige utviklingsstadier (egg og nymfer) mens det er liten effekt på voksne individer. Imidlertid påvirkes voksne hunner slik at egglegging forhindres. Det vil derfor gå noe tid før man ser effekt av behandlingen da det ikke er en direkte dødelig effekt. Effekten ses derfor gjennom at angrepet av skadegjøreren reduseres.

Envidor 240 SC har off-label. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot midd i søtkirsebær i tunnel, friland og under plasttak.
Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 1 x 1 l

Behandlingsfrist:

Plomme:
21 dager
Eple, pære, solbær, rips, stikkelsbær:
14 dager
Jordbær, bringebær:
Før blomstring

Dose:

Se etikett

Filter: A1/ P3

NAD: 60 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: Frukt 30 m Bærbusker 10 m

Helseklasse: Høy

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

EXPRESS SXVarenr.

 • Avgiftskl. 1

Helseklasse: -

Miljøklasse: -

Print Friendly, PDF & Email

FASTAC 50Varenr. 410309

(50 g alfasypermetrin pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Mot skadedyr i korn, gras- og kløverfrøeng, raps, rybs, sukkermais, fôrmais, potet, sukkerert, ert til konserves, ert til modning, fôrert, bønne til konsum,
åkerbønne til modning og grønnfôr, rødbete, fôrbete, blomkål, brokkoli, hodekål (rødkål, hvitkål, savoykål og spisskål), rosenkål, vårløk, purre, spinat, salat, agurk og jordbær på friland, planteskoler utendørs og prydplanter
i veksthus og i grøntanlegg.

Preparatet tilhører gruppen syntetiske pyretroider og virker som kontakt- og magegift og har videre en repellerende (avstøtende) virkning på insektene. God
effekt mot sommerfugllarver, jordflylarver, viklere, bladlus, mjøllus, veksthusmellus, skjoldlus, sugere, trips, bladminérflue, fritfluer, teger, jordlopper, biller,
kålmøll og kålfly. Skadelig for rovmidd og andre nytteinsekter. Effekt 1-3 uker avhengig av dose, veksthastighet, temperatur, insektenes følsomhet og adferd.

Blandbarhet: Kan blandes med alle aktuelle ugras-, sopp- og vekstregulerende midler.

Fastac 50 har off-label. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot jordloppe, sommerfugllarver, glansbille og bladlus i ruccola. Godkjenning går ut 31.07.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 31. januar 2021, og videre lagres og brukes frem til og med 31.januar 2022.
Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 10 x 1 l

Behandlingsfrist:

Mais:
8 uker
Oljevekster:
7 uker
Korn:
6 uker
Gras- og kløverfrøeng:
4 uker
Potet, rødbete, fôrbete, spinat:
14 dager
Jordbær:
3 dager
Andre mat- og fôrvekster:
7 dager

Dose:

20-40 ml pr. daa. med åkersprøyte i jordbrukskulturer.
For andre kulturer se etikett og sprøyteplaner.

Filter: P2/A1, P3/A2 ved tåkesprøyting

NAD: 30 ml/daa.

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 30 m.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

FENIXVarenr. 410121

(600 g aklonifen pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot frøugras i potet, også under plast og fiberduk, gulrot, løk, erter, dill og kruspersille/bladpersille.

Allsidig kontaktvirkende ugrasmiddel som virker best på nyspirt ugras, men også mot ugras under oppspiring. God virkning mot de fleste ugrasarter som normalt forekommer ved dyrking av jord- og hagebruksvekster. Spesielt god virkning mot klengemaure, meldestokk, hønsegras, rødtvetann, vassarve, jordrøyk, smånesle, åkerminneblom, korsblomstra ugras, frøplanter av dylle, åkergull og åkerminneblom. God virkning mot balderbrå, hønsegras, jordrøyk, linbendel, rødtvetann, tungras, veronika, åkerstemor, knereverumpe og tunrapp. Variabel virkning mot vindelslirekne og åkervineblom. Svak mot då. Se virkningstabell og etikett. Ved stor forekomst av då eller balderbrå i potet og gulrot kan Fenix blandes med Sencor. I erter kan Fenix blandes med Basagran SG. Virkningen avhenger av jordtype, antall behandlinger, behandlingstidspunkt og dosering. Store nedbørsmengder straks etter behandling kan skade kulturen.

Blandbarhet: Kan blandes med Sencor eller Centium i potet og gulrot og med Basagran SG i erter.
Fenix kan også blandes med Boxer i potet før oppspiring.
Ikke aktuelt å blande med insekt- og soppmidler.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Fenix har off-label godkjenning. Søker er NLR, Inerdøykarve SA og GA-FA.
Virkeområde og bruks-område er: Mot frøugras i karve. Mot sådd og plantet vårløk. Mot frøugras i knoll- og stangselleri. Gjelder også under solfangere. Mot frøugras i knollselleri. Mot frøugras i gulrot, endringer i bruksbetingelser. Mot frøugras i kepaløk, inkl. sådd løk og sjalottløk, purre. Mot frøugras i stangselleri og knollselleri. Mot frøugras i rotpersille og pastinakk. Mot ugras i satt kepaløk (endring i bruksbetingelser) og sjalottløk og i planteløk (kepa- og sjalottløk). Mot frøugras i asparges. Mot frøugras i åkerbønne. Mot frøugras i bønner. Bruk av delt dose i knoll- og stangselleri for eksisterende off-label godkjenning.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

Se etikett og sprøyteplan.
Maks. antall behandlinger, se etikett.

Filter: A1/P3

NAD: 175 ml/daa.

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: Erter og løk: 20 m. Poteter og gulrot: 20 m. Dill og persille: 20 m. Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

FIBROVarenr. 410361

(797 g parafinolje pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Fibro er godkjent brukt mot bladlus som virusvektor i potet, frukttremidd i eple, pære, plomme og kirsebær, samt pæresuger i pære. Preparatet er tilpasset en integrert bekjempelsesstrategi og er tillatt både i økologisk og konvensjonell dyrking og inneholder olje med dokumenterte helse- og miljøegenskaper.

Fibro virker mot ikke-persistent virus som PVA og PVY ved at smittespredningen fra bladlus reduseres betraktelig. Frukttremidd bekjempes ved sprøyting fra bladsprett i stein- og kjernefrukt. Dessuten bekjempes pæresuger ved tidlig sprøyting. Fibro har fysisk virkning på mobile og immobile stadier (inklusive egg) av insekter og midd. Preparatet danner en tynn oljefilm utenpå skadedyrene. Denne filmen hindrer tilførselen av oksygen til skadedyrenes kropp og egg slik at de dør. God dekking er nødvendig for å få god virkning. I potet benyttes Fibro for å redusere smitte med ikke persistente virus (PVA, PVY). Preparatet må brukes forebyggende når det er risiko for angrep av bladlus. I produksjon av settepotet er det viktig at ny tilvekst behandles, og bladene holdes dekket med Fibro film fram til en uke før risdreping. Det kan brukes opptil 8 sprøytinger med 7 dagers mellomrom. I potet kan det under visse forhold oppstå veksthemming. Sprøyt derfor på tørt bladverk, og helst om kvelden i overskyet vær for å minimere virkningen på kulturplantene.
Mot frukttremidd i stein- og kjernefrukt anvendes Fibro når en ser vinteregg fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57). Det brukes 50-75 liter sprøytevæske pr. 100 meter rad avhengig av trærnes størrelse og tetthet. Sprøyt bare en gang pr. vekstsesong.
Mot pæresuger like før eggklekking fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57). Anbefalt væskemengde er 50-75 liter pr. 100 meter rad avhengig av trærnes størrelse og tetthet. Det må maksimalt sprøytes 2 ganger pr. vekstsesong. 2. sprøyting foretas 2-3 dager senere hvis det er behov.

Blandbarhet: I potet kan det blandes med midler mot potettørråte f. eks. Ranman Top.
Fibro kan blandes med insektmidlet Teppeki og med pyretroider.
I stein- og kjernefrukt må det ikke blandes med svovelholdige midler.

 

Pakn.str.: 1 x 20 l

Behandlingsfrist:

Potet:
1 uke før risdreping
Stein- og kjernefrukt:
BBCH 53-57

Dose:

Potet:
0,7-1,0 l i 20-40 l vann pr. daa.
Stein- og kjernefrukt:
1,0-1,5 l i 100 l vann pe. daa.
Pæresuger 1,5-2,0 liter i 100 liter vann.

Filter: A2/P3

NAD: 2250 ml/daa.

Lagring: Tørt og kaldt, men frostfritt

Avst.vann: 5 m i potet og 30 m i stein og kjernefrukt

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

FLORAMITE 240 SCVarenr. 410341

(247,5 g bifenazat)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Skadedyrmiddel mot spinnmidd i jordbær på friland, i veksthus og i plasttunnel, samt prydplanter, agurk og tomat i veksthus.

Floramite er et selektivt middel mot spinnmidd og er skånsom mot nyttedyr, se etikett. Floramite gir en direkte kontaktvirkende ”knockdown” effekt samt en god langtidsvirkning. Preparatet har virkning på alle stadier av spinnmidd og en viss virkning på egg. Floramite er effektivt mot spinnmidd som har utviklet resistens overfor andre preparater. For å bevare den gode virkningen av Floramite skal det brukes i kombinasjon med preparater som har annen virkningsmekanisme. Floramite skal brukes maksimalt 2 ganger. Det er ikke registrert skade på prydplanter som er testet, men før bruk i større partier anbefales det å prøvebehandle i et mindre antall planter før hele bestanden behandles.

Blandbarhet: Kan blandes med andre plantevernmidler, men det bør alltid først utføres en prøvebehandling for å sikre blandbarhet og kulturens toleranse.

Floramite 240 SC har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot spinnmidd i agurk og tomat på friland. Mot veksthusspinnmidd i bringebær og bjørnebær i veksthus. Mot veksthusspinnmidd og frukttremidd i søtkirsebær på friland, i plasttunnel og under plasttak samt surkirsebær og plomme på friland. Mot veksthusspinnmidd i bringebær, bjørnebær, solbær, rips og stikkelsbær i tunnel og på friland.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 20 x 250 ml

Behandlingsfrist:

Jordbær:
3 dager
Tomat + veksthus agurk:
1 døgn

Dose:

40-60 ml pr. daa. Se etikett.

Filter: A1/P2

NAD: 60 ml/daa.

Lagring: Kjølig men frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

FOCUS ULTRAVarenr. 410124

(100 sykloksydim pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 1

Ugrasmiddel mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn og andre grasarter (ikke tunrapp) i oljevekster, potet, kålrot, fôrraps, fôrmargkål, fôrnepe, hodekål, rosenkål, brokkoli, blomkål, konservesert, ert til modning, rødsvingelfrøeng, rødkløverfrøeng, gulrot, bønne, kepaløk, purre, rotpersille, bete,
knollselleri, jordbær på friland, solbær, rips, stikkelsbær, bringebær, rabarbra, oljelin.

Preparatet er systemisk og tas opp gjennom blad og strå. God virkning mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, og andre grasarter. Svak mot tunrapp. Veksten stopper like etter behandling og graset får etter hvert en rødlig fargetone. Full virkning ses etter 2 – 4 uker, avhengig av værforhold og grasets utviklingsstadium. Preparatet virker best når graset er i god vekst. Unngå å sprøyte ved temperaturer høyere enn 250 C eller under 50 C (eller fare for nattefrost). Sprøyting i tørkeperioder fører til redusert virkning. Det bør gå minst en uke mellom bruk av Focus Ultra og andre ugrasmidler eller jordbearbeiding.
NB! Focus Ultra kan frigjøre preparatrester i en dårlig rengjort sprøyte. Husk derfor grundig rengjøring før bruk av Focus Ultra.

Blandbarhet: Kan blandes med insektmidler.

 

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Rosenkål, oljevekster og knollselleri:
8 uker.
Øvrige kulturer:
6 uker.

Dose:

400-600 ml pr. daa. Se etikett.
200 ml pr. daa. mot spillkorn og floghavre.

Filter: P2/A1

NAD: 600 ml/daa.

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

FUNGAFLASH (tidligere Fungaflor 100EC)Varenr. 410244

(100 g Imazalil pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Soppmiddel mot meldugg i tomat, agurk og prydplanter i veksthus.

Systemisk soppmiddel med forebyggende og kurativ virkning mot angrep av ekte meldugg (Podosphaera Fusca og Erysiphe cichoracearum) på veksthusagurk.
Behandlingen starter ved begynnende angrep og gjentas med 7-10 dagers mellomrom avhengig av infeksjonstrykk og soppens aggressivitet. Preparatet kan gi fysiologiske skader i agurk, og er derfor ikke anbefalt å bruke mer enn tre påfølgende behandlinger. Det må ikke sprøytes i sol, eller så sent på ettermiddagen at bladene ikke tørker før natten.

Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre preparater.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

3 dager

Dose:

0,05 %-0,2 %= 50-200 ml pr. 100 l vann.
Se etikett for doseringstilpasning og væskemengde.

Filter: P2/A1

NAD: 250 ml/daa.

Lagring: Frostfritt.

Helseklasse: Høy

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

GALLERYVarenr. 410192/410616

(500 g isoksaben pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot tofrøbladet ugras i frukt, bærvekster, prydplanteskoler, buskrabatter, juletrebeplantning og totalbekjempelse på udyrka arealer.

Systemisk ugrasmiddel med jordvirkning og lite til ingen bladvirkning. God virkning mot balderbrå, gjetertaske, gullkrage, hvitkløver, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, oljevekster, rødtvetann, vassarve, åkerstemor, åkerminneblom m.fl. Svak virkning mot klengemaure, tungras, melkearter og åkersvineblom. Ingen virkning mot etablert rotugras og grasarter.
Gallery brukes før ugraset spirer. Kan benyttes ned til 0°C. Nedbør etter sprøyting vil fremme virkningen. I nyplanting av jordbær og bringebær sprøytes det først etter 10 dager.
Året etter bruk av Gallery kan det dyrkes korn eller gras, men dette forutsetter dyp pløying.

Blandbarhet: Ikke aktuelt.

Pakn.str.: 20 x 500 ml/1 x 500 ml

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

Jordbær 50-100 ml pr. daa.
Andre bruksområder, se etikett.

Filter: P2/A1

NAD: 100 ml/daa.

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 10 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

GEOXE 50 WGVarenr. 410287/410294

(500 g fludioksonil pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot gråskimmel i jordbær på friland og mot gråskimmel og storknolla råte­sopp i salat i veksthus.

Geoxe 50 WG er et kontaktvirkende soppmiddel med langvarig forebyggende effekt mot gråskimmel. Fludioksonil trenger fort igjennom vokslaget og binder seg til overflaten av cellene og er derfor veldig regnfast. Fludioksonil påvirker den osmotiske reguleringen i soppcellene slik at de kollapser under spiring og vekst. For å unngå resistensoppbygging skal preparatet brukes maksimalt 2 ganger pr. sesong i et behandlingsprogram hvor midler med annen virkningsmekanisme inngår.

Blandbarhet: Kan blandes med soppmidler og skadedyrmidler.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 10 x 1 kg/1 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Jordbær:
3 dager
Salat:
7 dager

Dose:

50 g/daa.

Filter: A1/P3 ved tåkesprøyte. A1/P2 ved bruk av åkersprøyte/sprøytebom

NAD: 50 g/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 5 m Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

GLYPPERVarenr. 410199

(360 g glyfosat i form av 486 g/l isopropylaminsalt pr. l)

 • Avgiftskl. 1

Mot kveke og annet ugras før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til totalbekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder etc., i moden byggåker uten gjenlegg/ fangvekst (ikke i åker til såkorn), ved stubbe- og stammebehandling og ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtrær og pryd- og bærbusker.

Glypper virker systemisk, det vil si at det tas opp av bladene og transporteres med saftstrømmen rundt i hele planten til vekstpunktene. Sprøyting med Glypper bør skje på tørre planter. Best virkning oppnås når plantene er i god vekst, ved god temperatur og bra jordfuktighet. Høy luftfuktighet i tillegg gir gjerne det aller beste resultat. Glypper virker mot de fleste planter som har velutviklede blader og er i god vekst ved behandling. Virkningen vises etter ca. 2 uker, men varierer noe med temperatur, dose og ugrasart. Om høsten bør det gå ca. 10-12 dager fra sprøyting til eventuell jordarbeiding for å sikre god virkning. Dersom det er god vekst og en er seint ute, kan jordarbeiding påbegynne 1 uke etter sprøyting. Om våren, under gode vekstforhold, er det tilstrekkelig med 3-4 dager. Regn kort tid etter behandling kan redusere virkningen. Avdrift vil skade de fleste grønne planter. Preparatet inaktiveres fort i jord og hindrer ikke at nytt ugras spirer fra frø.

Pakn.str.: 1 x 20 l

Behandlingsfrist:

Moden byggåker, uten gjenlegg:
10 dager

Dose:

Spillkorn, knereverumpe, stivdylle, timotei, tunrapp og vassarve:
100-200 ml/daa.
Balderbrå, løvetann, rødtvetann etc.:
200-300 ml/daa.
Kveke, storkvein, takrør, andre grasarter, bregner og haremat:
300-400 ml/daa.
Hestehov, åkerdylle, burot, kløver og andre flerårige arter:
600-800 ml/daa.
Stammebehandling:
3 deler Glypper og 1 del vann

Filter: A1/P2

NAD: 400 ml/daa.

Lagring: Bør lagres frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3589

GOLTIXVarenr. 410153

(700 g metamitron pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mot frøugras i jordbær og rødbeter.
Kombinert jord- og bladvirkning som hindrer oppspiring av frøugras og dreper nyspirt ugras. Best bladvirkning oppnås ved sprøyting under gode vekstforhold, på ugrasets frøbladstadium og frem til ugraset har 1-2 varige blader. Sprøyt om morgenen. Virkningen er svak mot ugras som har kommet lenger enn 2-3 bladstadiet. God virkning mot balderbrå, gjetertaske, haremat, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, pengeurt, rødtvetann, smånesle, tunbalderbrå, tunrapp, vassarve og åkerstemor. Svak virkning mot klengemaure, vindeslirekne og oppspirt tungras. Best virkning ved høy luftfuktighet og temp. over 150C.

Blandbarhet: Kan blandes med Betanal SC.

Goltix har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot ugras i satt, sådd og planta løk, inkl. sjalottløk, og i purre og vårløk.
Kilde: Mattilsynet

Goltix har minor-use godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot ugras i kepaløk og sjalottløk.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 10 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Jordbær:
Senest før blomstring.
Rødbeter:
På frøbladstadiet uavhengig av utviklingsstadiet til beteplantene.

Dose:

Maks 500 g pr. daa. pr. år.
Se etikett og sprøyteplan.

Filter: P2/A1

NAD: 250 g/daa.

Lagring: Tørt.

Avst.vann: 5 m.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

GOZAI – Dispensasjon til nedsviing av potetrisVarenr. 410420

(26,5 g Pyraflufenethyl pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Gozai brukes til nedsviing av potetris og er egnet for nedsviing av stengler og blad og forhindrer dermed gjenvekst. Effekten er ikke umiddelbart tydelig, men kan vanligvis observeres etter noen dager.

Full nedvisning skjer etter 14-21 dager. Best effekt av sprøytingen oppnås ved behandling på formiddagen. Sprøyt aldri senere enn 4 timer før solnedgang. Gozai er regnfast etter 2 timer. I poteter med god vekst kan to behandlinger med 7 dagers mellomrom være nødvendig. Senest i BBCH 91 og minst 14 dager før høsting.

Gozai kan også brukes 2-3 dager etter risknusing. Vannmengde 20 l pr. daa. Det kan blandes med Ranman Top, hvis en samtidig ønsker effekt mot knollangrep av tørråte. Velg dyser som gir små dråper for å få god dekning av plantemassen.

Pyraflufen-ethyl tilhører gruppen av PPO-hemmere (HRAC gruppe E) og er vurdert til å ha lav risiko for utvikling av resistens ved godkjent bruk. Det bør pløyes før såing av høstkorn samme år. For å beskytte vannlevende organismer anbefales det ikke å bruke dette produktet på drenert jord som er utsatt for sprekkedannelse, som for eksempel planert leirjord eller å bruke dette produktet før større nedbørsmengder eller lengre perioder med nedbør. Det kreves at vegetert buffersone på minst 10 meter fra overflatevann overholdes. Den vegeterte buffersonen skal på sprøytetidspunktet ha veletablert plantedekke bestående av gress eller en blanding av gress og urter. Naturlig vegetasjon, inkludert trær og busker, kan også utgjøre hele eller deler av buffersonen, så lenge markvegetasjonen er tett og veletablert. Den vegeterte buffersonen på 10 meter kan inngå som en del av avstandskravet på 20 meter. Avstandskravet kan gjøres smalere ved å redusere sprøyteavdriften i henhold til tabellen.

Det er gitt dispensasjon til nedsviing av potetris. Tillat brukt og lagret i perioden 11.06.2021 til 9.10.2021.

 Avdriftsreduksjon

Bruksområde 0 % 50 %
Potet 20 m 10 m

Vilkår for å oppnå avdriftsreduksjon er beskrevet i egen veileder som er tilgjengelig på Mattilsynets nettsider. All reduksjon av avstandskrav må skje i tråd med veilederen.

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

14 dager før høsting.
Tillatt brukt i perioden 11. juni til 9. oktober 2021.

Dose:

2 x 80 ml i 30-40 l vann pr. daa. Tilsett 150 ml Renol pr. daa.

NAD: 80 ml/daa.

Lagring: Tørt og kjølig og frostfritt.

Avst.vann: 20 m uten avdriftsregulerende tiltak hvorav vegetert buffersone på 10 m. Avstandskrav til vann kan reduseres dersom en følger Mattilsynets veileder for avdriftsreduserende tiltak.

Print Friendly, PDF & Email

GRATIL WG 75Varenr. 410180

(750 g amidosulfuron pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mot ugras i korn med eller uten fangvekster av gras, i gjenlegg av gras og rødkløver til fôr (med eller uten korn som dekkvekst), eng, beite og gras i grøntanlegg.

Lavdosemiddel som tas opp gjennom bladene og stopper veksten i følsomme arter. Meget god virkning mot klengemaure, gjetertaske, pengeurt, oljevekster, åkergull, åkersennep, høymole, engsoleie og einstape. God effekt også mot balderbrå, då, ettårig dylle, haremat, meldestokk, vindeslirekne og åkerminneblom. Svak virkning mot gullkrage, hønsegras, jordrøyk, linbendel, rødtvetann, åkerstemorblom, hundekjeks, marikåpe og ryllik. Gratil er skånsom mot grasarter, unntatt engsvingel som har vist veksthemming. Skånsom også mot kløver selv om veksten forbigående kan stagnere noe. Tilsett 50 ml DP-klebemiddel pr. 100 l vann, eller Mero 50 ml/daa. Se etikett.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste ugrasmidler, soppmidler eller insektmidler.
Husk alltid å lese etiketten på blandingspartneren.
Kan blandes med MCPA for å sikre virkningen mot bl.a. løvetann.

Gratil 75 WG har off-label godkjenning. Søker er Norsk juletre. Virkeområde og bruksområde er:
Mot einstape i juletreproduksjon.
Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 20 x 120 g

Behandlingsfrist:

Gras til silo og beite:
7 dager
Gras til høy:
21 dager

Dose:

2-6 g pr. daa.
Se etikett og sprøyteplan.

NAD: 6 g/daa.

Lagring: Tørt og kjølig.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

HARMONY 50 SXVarenr. 410100

(500 g tifensulfuron-metyl pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot høymole og enkelte andre bredblada ugrasarter i eng, beite med eller uten kløver og fôrmais.

Ugrasmiddel av typen sulfonylurea, leveres som vannløselig minigranulat. Systemisk virkning med opptak gjennom bladmasse og strå med spesielt god virkning mot høymole, hundekjeks, balderbråarter og rome. Tilfredsstillende virkning mot enkelte andre bredbladete ugrasarter som engsoleie, krypsoleie, gjetertaske, marikåpe, rødtvetann, ryllik, skvallerkål, stornesle, tistel og vassarve. Svak virkning mot løvetann og einstape. Ugrasets vekst stopper raskt etter behandling. Full effekt ses etter 1-3 uker. Best virkning oppnås når ugraset er under god vekst ved høy luftfuktighet og temp. over 120C. Preparatet gir ofte en forbigående veksthemming og gulfarging av graset i eng. Engrapp, flerårig raigras, hundegras, kvein, rødsvingel, sauesvingel og timotei påvirkes ikke nevneverdig. Etablert kløver får en forbigående veksthemming. Spesielt engsvingel kan reagere negativt med gulfarging og vekststans i 2-3 uker. For å unngå at resistens mot sulfonylureamidler (Atlantis, CDQ SX, Express, Gratil, Harmony SX, Harmony Plus SX, Hussar Plus OD og Titus) kan oppstå, anbefales det å veksle eller tankblande med preparater som har annen virkningsmekanisme. Klebemiddel må alltid tilsettes for å bedre virkningen av ugras som er vanskelig å fukte.

Blandbarhet: Harmony 50 SX kan tankblandes med aktuelle skadedyrmidler og andre ugrasmidler som MCPA, Duplosan Meko, Starane XL og Tomahawk 200.
Klebemiddel skal alltid tilsettes når Harmony 50 SX brukes alene. Ved blanding med MCPA kan klebemiddel sløyfes.

Pakn.str.: 10 x 100 g

Behandlingsfrist:

Slått/beite:
7 dager

Dose:

3-3,75 g pr. daa. (1 pose á 22,5 g til 6-7,5 daa.)
+ normaldose av DP-klebemiddel.

Filter: A1/P3

NAD: 3,75 g/daa.

Lagring: Tørt og kjølig.

Avst.vann: 5 m.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

HARMONY PLUS SXVarenr. 410197

(167 g tribenuron-metyl + 333 g tifensulfuron-metyl pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot frøugras i vårhvete, bygg og havre med eller uten fangvekster av gras, i gjenlegg av gras og rødkløver til fôr (med og uten korn som dekkvekst), i høsthvete, rug og rughvete om våren samt i varig beite.

Ugrasmiddel av typen sulfonylurea, leveres som vannløselige tabletter eller mini granulat. Systemisk virkning med opptak gjennom bladmasse og strå. Ugrasets vekst stopper raskt og full effekt ses etter 1-3 uker. Temp. bør være 10 grader og ugrasplantene i god vekst. Best virkning oppnås når ugrasplantene er på 2-4 bladstadiet. For å unngå at resistens mot sulfonylureamidler
(Atlantis OD, Gratil, Harmony SX, Harmony Plus SX, CDQ SX, Hussar Plus OD, Broadway Star og Titus) kan oppstå, anbefales det å veksle med preparater som har annen virkningsmekanisme
eller tankblande med et slikt preparat f. eks. Starane XL/Cleave, Tomahawk 200, Pixxaro EC eller Duplosan Meko. God virkning mot balderbråarter, dåarter, hønsegras, åkerminneblom, linbendel, meldestokk, oljevekster, stivdylle, vassarve, vindeslirekne og korsblomstra ugras. Tilfredsstillende virkning mot haremat, rødtvetann, tranehals og tungras. Svak virkning mot jordrøyk, klengemaure og åkerstemor. Tilsett klebe- og spredemiddel når Harmony Plus SX brukes alene, sammen med Puma Extra, Axial, Starane XL/Cleave, Tomahawk 200 eller Stabilan 750.
Klebemiddel tilsettes til slutt.  Se resistensutvikling.

Blandbarhet: Som nevnt over og se blandetabell.

Pakn.str.: 10 x 100 g

Behandlingsfrist:

Beite:
7 dager

Dose:

Vårkorn:
1,0-1,5 g pr. daa.
Høstkorn:
1,5-2,0 g pr. daa.
Gras og rødkløvergjenlegg i blanding til fôr:
0,75 g pr. daa.
Harmony Plus+50 ml MCPA pr. daa.
OBS!
Ikke klebemiddel.
Grasgjennlegg til fôr u/kløver:
0,75 g Harmony Plus pr. daa. +25 ml
DP-klebemiddel pr. 100 l sprøytevæske.
Ikke til engsvingel i renbestand.
Gjenlegg i gras til fangvekst (raigras, hundegras):
1,1 g Harmony Plus pr. daa. +25 ml DP-klebemiddel pr. 100 l sprøytevæske.
Ikke til engsvingel som fangvekst.
Varig beite:
2,2 g Harmony Plus pr. daa. + 50 ml
DP-klebemiddel pr. 100 l sprøytevæske.

NAD: 1,5 g/daa.

Lagring: Tørt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3591

HUSSAR PLUS ODVarenr. 410705

50 g jodsulfuron + 7,5 g mesosulfuron pr. l

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Mot ugras i høst- og vårbygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Inneholder to aktivstoffer i sulfonylureagruppen. Begge aktivstoffene tas opp gjennom bladene, fordeles i plantene og stopper veksten i følsomme arter. Meget god effekt mot balderbrå, ettårige dyllearter, då, gjetertaske, haremat, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, paddesev, pengeurt, rødtvetann, tungras, tunrapp, vassarve, veronika, åkergull, åkerminneblom og åkersennep. Effekten er god mot gullkrage, klengemaure, markrapp, raigras, smånesle, åkertistel, vindelslirekne, åkerstemorblomst og åkersvineblom. Noe effekt kan forventes mot jordrøyk samt noe, men variabel effekt mot knereverumpe. Kan brukes ned til 5°C, men best effekt oppnås ved temperaturer rundt 8°C. Det må ikke være utsikter til nattefrost ved sprøyting. Det skal tilsettes 50 ml Mero eller Renol pr. daa. Resistens mot SU-preparater se her.

Blandbarhet: Kan benyttes alene, i blanding med andre preparater eller i bekjempingsstrategier med andre ugrasmidler. Markrapp og tunrapp bør behandles så tidlig som mulig for å få en best mulig effekt. Effekten på markrapp kan variere.
Kan under noen omstendigheter gi til dels sterk gulfarging og midlertidig vekststagnasjon. Maksdosen er 5 ml/daa. i høstbygg og 15 ml/daa i vårbygg. Unngå overlappinger. Vær oppmerksom på at noen arter 6-radsbygg kan være ekstra følsomme. Unngå bruk i stresset åker (lufttett jord, svak rotutvikling, tørke mv).
Må ikke brukes i havre og fangvekster.

Hussar Plus OD har minor-use godkjenning. Søker er Norsk Frøavlerlag. Virkeområde og bruksområde er:
Mot ugras i frøeng og gjenlegg til frøeng i frøavl av ulike gras.

Kilde: Mattilsynet

Merknad:
Godkjent 28.01.21. Fått endret til ønsket dose og 5 m avstandskrav til vann (8.3.21). Tilleggsetikett kommer på Mattilsynets sider og på plantevernrommet.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt

Dose:

Vårbygg:
4-15 ml/daa.
Høstbygg:
5 ml pr. daa.
Hvete, rug og rughvete:
4-20 ml/daa.

Filter: A1/P3

NAD: 20 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3593

KARATE 5 CSVarenr. 410356

50 g lambdacyhalotrin pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Karate 5 CS er tillatt brukt mot skadedyr i korn, eng og beite med og uten engbelgvekster, gras- og kløverfrøeng, raps og rybs, potet, sukkermais, fôrmais, sukkerert, ert til konserves, ert til modning, bønne til konsum, åkerbønne til modning, grønnfôr, blomkål, brokkoli, rosenkål, hodekål, kålrot, rødbete, fôrbete, nepe, gulrot, rotpersille, knollselleri, pastinakk, pepperrot, reddik, kepaløk, sjalottløk, hvitløk, vårløk, purre, salat, spinat, asparges, stangselleri og agurk på friland. Jordbær, bringebær, bjørnebær, rips, solbær og stikkelsbær på friland. Prydplanter i veksthus, planteskoler og grøntanlegg, juletrær og pyntegrønt, småplanter av gran og furu i skogplanteskoler og tømmer på velteplasser.
Preparatet må ikke brukes over blomstrende vegetasjon.

Karate 5 CS er et pyretroid med kontakt-, mage- og frastøtende virkning mot de fleste insekter. Preparatet gir hurtig synlig virkning på insekter som er i direkte kontakt med sprøytevæsken eller behandlede plantedeler gjennom inaktivering og senere død. Virkningstiden kan påregnes fra 1 til 3 uker alt etter kultur, vekstforhold, veksthastighet, dosering og insektenes følsomhet,
samt i hvilke omfang det skjer innflygning av nye skadedyr. Virker mot de fleste insekter med sugende og bitende munndeler, f. eks. bladlus, sikade, tege, trips, gallmygg, fluer, bladveps, jordfly, kålfly, nattfly, viklere, målere, møll, pyralider og andre sommerfugllarver, glansbiller, jordlopper og andre bladbiller, veksthussnutebille og andre snutebiller. Både larver og fullt utviklede
insekter bekjempes. Karate 5 CS har også virkning mot midd, særlig spinnmidd. Preparatet er svært skadelig for de fleste rovmidd og nytteinsekter, men er vanligvis skånsom mot nyttedyr i vekstmediet (rovmidden Hypoaspis Spp. og nyttenematoder) Preparatet har ikke gitt skader på prydplanter som hittil er prøvd, men er ikke prøvd i alle mulige arter og sorter og heller ikke under alle mulige forhold. Det anbefales derfor å prøvebehandle noen planter før en omfattende behandling utføres, dersom en mangler erfaring med arten og sorten. Da Karate 5 CS tilhører den kjemiske gruppen pyretroider, skal man følge anbefalinger i forhold til å motvirke utvikling av resistens meget nøye. Resistens mot pyretroider er kjent i flere arter i Norge.

Blandbarhet: Kan tankblandes med de fleste ugras-, sopp- og vekstregulerende midler samt mikronæringsstoffer av god kvalitet.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

 

Karate 5 CS har off-label godkjenning. Søker er NLR og Kjetil Sola. Virkeområde og bruksområde er:
Mot jordfly, midd, trips i gresskar. Mot insekter i fennikel, babyleaf og andre bladgrønnsaker. Mot jordbærvikler i plasttunnel.
Godkjent 28.05.21: Mot bitende og sugende insekter i karve.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Havre:
6 uker
Bygg, raps og ryps:
5 uker
Høst- og vårhvete, rug og rughvete:
4 uker
Sukkerert, salat, spinat, stangselleri,
pepperrot og bjørnebær:
7 dager
Frilandsagurk:
3 dager
Sjalottløk og hvitløk:
21 dager
Jordbær og bringebær:
Før blomstring
Andre vekster:
14 dager

Dose:

7,5-15 ml pr. daa. i jord- og hagebruksvekster.
Se etikett for doseringstilpasning etter bruks- og virkeområde.

Filter: A1/P2

NAD: 15 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 30 m Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

LEGACY 500 SCVarenr. 410711

500 g diflufenikan pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Til bekjempelse av ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete og vårbygg.

Legacy inneholder diflufenikan og tas opp i ugrasplantene via blad og koleoptil og virker som et jordvirkende kontaktmiddel. Ved sprøyting danner diflufenikan en film på jordoverflaten, som spirende ugras blir eksponert for. Synlig effekt kan observeres etter 2-5 dager som misfarging og nedvisning og/eller hvitfarging av ugraset. Legacy har normalt meget god effekt mot åkerstemor,
gjetertaske, veronika-arter (tidlig stadium). Effekten blir mye dårligere ved senere utvikling av ugraset. Legacy vurderes å ha liten risiko for utvikling av resistens og det er ikke registrert resistens mot diflufenikan i Norge. Legacy har effekt mot vassarve med påvist SU-resistens og kan derfor brukes i en forebyggende resistensstrategi. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til oppformering av resistente ugrasarter. Derfor skal preparater fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. Etter behandling kan det i enkelte tilfeller ses hvite flekker på kulturen. Flekkene forsvinner i løpet av få dager og har ingen betydning for avling. Om høsten, etter vårbehandling med diflufenikan, kan det såes høstkorn og høstraps. Før høstraps må det pløyes. Det må gå minst 3 måneder etter sprøyting før planting av etterfølgende kultur (rot- og knollvekster). Legacy kan brukes helt ned til 2° C forutsatt at temperaturen er stigende i tiden etter sprøyting. Ved utsikt til frost utsettes behandlingen til plantene igjen er saftspente. På humusrik jord kan effekten bli redusert. God jordfuktighet på behandlingstidspunktet og i perioden umiddelbart etter vil øke effekten og langtidsvirkning av preparatet

Blandbarhet: Legacy kan tankblandes med, Atlantis OD, CDQ SX, Harmony Plus SX, Hussar Plus OD, Cleave, Starane XL, Tomahawk 200 og Tripali. Blanding med Ariane S, fenoksysyrer, samt blanding med sopp-, skadedyr-, og/ eller vekstregulerende midler er lite aktuelt da det ikke er sammenfallende behandlingstidspunkt.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Legacy 500 SC har minor-use godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot ugras i gulrot (Inkl. under plast), rotpersille og pastinakk.
Kilde: Mattilsynet

 

 

Pakn.str.: 12 x 1 l.

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt, men riktig behandlingstidspunkt i høstkorn er BBCH 20-28 og i vårkorn BBCH 11-21.  

Dose:

6 – 10 ml pr. daa. (Se sprøyteplan og etikett) 

Filter: A1/P3

NAD: 9 ml/daa.

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 10 m vegetert buffersone. Se etikett.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

LENTAGRAN WPVarenr. 410131

450 g pyridat pr. kg

 • Fare
 • Avgiftskl. 1

Lentagran WP er tillat brukt mot ugras i asparges, brokkoli, blomkål, rosenkål, hodekål, bladkål, knutekål, fôrkål, fôrmais, sukkermais, løk, sjalottløk, hvitløk, vårløk, purre, kløvergjenlegg og gran i skogplanteskole.

Kontaktvirkende bladherbicid i vannløselig pose. Meget god virkning mot balderbrå, dåarter, gjetertaske, flikbrønsle, haremat, jordrøyk, klengemaure, krokhals, meldestokk, smånesle, svartsøtvier, tunbalderbrå, åkergråurt, åkersvineblom, bjørk, osp og selje. God virkning mot haredylle, linbendel, rødtvetann, tungras, vassarve, åkersennep. Svak virkning mot hirsearter, hønsegras, åkergull, åkerstemor, tunrapp og de fleste korsblomstra ugrasarter. Lentagran WP brukes fortrinnsvis mot ugras som spirer etter en tidligere behandling med jordvirkende middel. Virkningen ses etter 5-10 dager. Best ugrasvirkning oppnås ved sprøyting på tørre planter i god vekst når dagtemperaturen er over 8 grader. Ugrasarter som Lentagran WP har en meget god virkning mot blir vanligvis bekjempet med godt resultat inntil ugraset har 2-4 varige blad. Under ugunstige sprøyteforhold, spesielt tørre forsomre, har virkningen mot noen ugrasarter vært ujevn. Sprøyt tidlig på dagen slik at det blir flest mulig lystimer etter sprøyting. For at kulturplantenes beskyttende vokslag skal være godt utviklet bør behandlingen utføres etter noen varme, solrike dager. Risikoen for sviskade er størst etter en kald regnværsperiode, og ved nattetemperatur under 2 grader. Skaden er forbigående og påvirker ikke avlingen.
Tørre vekstforhold og vind kan dels forsinke, dels nedsette ugrasvirkningen. Lentagran WP er regnfast etter to timer.

Blandbarhet: Lentagran WP kan blandes med pyretroider (f. eks. Karate 5 CS og Decis Mega EW 50) og enkelte bladgjødslingsmidler. Se blandetabell.
Det frarådes å blande Lentagran WP med ugrasmidler som svekker vokslaget (unntak for Matrigon).
I gjenlegg med kløver uten korn som dekkvekst, kan Lentagran WP blandes med MCPA.

 

Pakn.str.: 10 x 1 kg.

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

100-200 g i 20-40 l vann pr. daa.
Se etikett og sprøyteplan for doseringstilpasning.

Filter: P2/A1

NAD: 200 g/ daa

Lagring: Tørt og temperert.

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

LUNA PRIVILEGEVarenr. 410282/410910

500 g fluopyram pr. l

 • Avgiftskl. 4

Mot soppsykdommer i eple og pære. 

Luna Privilege har meget god virkning mot mjøldogg og grå- og gul monilia samt god virkning mot bitterråte, kjølelagersopp og skurv. Luna Privilege er et systemisk soppmiddel som i tillegg har translaminær virkning. Det virksomme stoffet fluopyram tilhører en ny kjemisk gruppe som har navnet pyridinyl-ethyl-benzamider (SDHI-hemmer). Produktet vil påvirke soppen i alle vekststadier fra spiring til sporulering. Luna Privilege virker systemisk, og opptak av preparatet skjer både gjennom blader og røtter. Det er med tanke på virkningsspekter dessuten aktuelt å benytte produktet tidlig i en behandlingsstrategi. For å sikre en god kontroll med sykdommer skal Luna Privilege derfor benyttes forebyggende eller ved varsel om angrep.

Blandbarhet: Se etikett.

Luna Privilege har minor-use godkjenning. Søker ikke oppgitt. Virkeområde og bruksområde er:
Mot sopp i granplanter i skogplanteskoler. Mot ulike soppsykdommer i kinakål, kepaløk, gulrot, kålrot, knollselleri, squash, gresskar, bønner og sukkerert.
11.06.21 Luna Privilege har også fått Minor use godkjenning til bruk mot Peronospora viciae på åkerbønner.
Godkjenningen av utvidelse av mindre betydning er gyldig frem til preparatets godkjenningsperiode utløper.
Luna Privilege er godkjent fram til 31.12.2025.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 12 x 1 l/1 x 1 l

Behandlingsfrist:

Kjernefrukt:
14 dager

Dose:

20 ml pr. daa. Se etikett.

NAD: 20 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3595

LUNA SENSATION SC 500Varenr. 410288

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

(250 g fluopyram + 250 g trifloxystrobin pr. l.)

Mot gråskimmel i jordbær på friland, i plasttunnel og veksthus.

Luna Sensation er et soppmiddel til bruk i jordbær på dispensasjon. Preparatet inneholder de to virksomme stoffene fluopyram og trifloxystrobin. Fluopyram er en SDHI- hemmer som er registrert i Norge gjennom Luna Privilege i kjernefrukt. Fluopyram er en annen undergruppe enn de andre virksomme stoffene fra samme hovedgruppe som vi har på markedet i jordbær i Norge. Trifloxystrobin er godkjent i Norge gjennom produktet Delaro. Luna Sensation har meget god virkning på mjøldogg, gråskimmel og antracnose (Colletotrichum fragariae).

Luna Sensation har også meget god virkning på mjøldogg, og på bakgrunn av dette anbefales det å bruke midlet tidlig (BBCH 59-61) i de forebyggende behandlinger mot gråskimmel for dermed samtidig å kontrollere angrep av mjøldogg. Tillatt dose i Norge er 50 % av normal dose i Europa og tidspunkt for bruk er dermed avgjørende for god effekt.

Det er gitt dispensasjon mot gråskimmel på jordbær på friland, i plasttunell og veksthus. Tillatt brukt og lagret fra 16.04.2021 til 14.08.2021.

 

 

Pakn.str.: 1 liter

Behandlingsfrist:

3 dager
Behandlingstidspunkt: BBCH 60 – 67
Ant. beh.: Luna Sensation kan kun brukes 1 gang pr. dekar og sesong

Dose:

40 ml pr. daa
Væskemengde 30 – 100 liter pr. daa.

Filter: A1/ P3

NAD: 40 ml/daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 10 meter

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

MAINSPRING NYHET!Varenr. 410370

(400 g Cyantraniliprol pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mainspring er tillatt mot trips, minérfluer og sommerfugl larver i prydplanter i veksthus som potteplanter, snittblomster, planteskoletrær, stauder og planteavl i frøproduksjon.

Mainspring er et systemisk preparat til kontroll av skadeinsekter på prydplanter. Den virker som en agonist for ryanodinreseptorene til skadeinsektene. Dette hemmer muskelfunksjon og atferd hos insektene. De slutter å spise, beveger seg tregt og dør vanligvis to til få døgn etter behandling.

Bekjempelse av sommerfugllarver iverksettes med en gang larvene observeres, helst før det blir synlige skader på bladene. Hvis nødvendig kan behandlingen gjentas etter 7 dager. Det kan ikke anbefales å behandle mer enn to ganger på rad uten å bytte til et preparat med en annen virkemekanisme.

Minérfluer bekjempes så snart de første næringsstikkene er påvist eller tegn til ganger-(bladminér) og gjenta etter 7 dager. Hvis problemet vedvarer, bør det varieres mellom å bruke Mainspring og andre egnede insektmidler. Trips bekjempes når de første nymfene blir påvist plantene. For full kontroll krever et program på flere behandlinger med 7 dagers mellomrom.

Pakn.str.: 20 x 200 g

Behandlingsfrist:

7 dager

Dose:

Potteplanter: 0,012 kg/daa.
Snittblomster: 0,025 kg/daa.
Planteskoletrær: 0,012 kg/daa.
Stauder: 0,010 kg/daa.
Planteavl og Frøproduksjon: 0,015 kg/daa

Filter: A1/P2

NAD: 0,012 kg/daa. (12 gr.)

Lagring: Tørt i original emballasje

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

MAISTER WG + MEROVarenr. 410177

300 g foramsulfuron + 10 g jodsulfuron

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

MaisTer WG er tillatt brukt mot ugras i fôrmais (ensilasjemais, kolbemais og kjernemais), juletrær og planteskoler.

MaisTer WG er et ugrasmiddel fra gruppen sulfonyl-urea med virkning på et bredt spekter av tofrøblada ugrasarter samt grasugras som er vanskelig å bekjempe, inklusiv hønsehirse og kveke. Produktet gir, som andre produkter fra samme virkemekanisme, en gulfarging av de yngste bladene etter ca. 10–15 dager. Ugraset begynner å visne, og i løpet av 2–4 uker vil planten normalt
være visnet helt ned. Ved bruk i stort ugras vil man ikke få så synlig gulfarging, men veksten hemmes og i fleste tilfeller stopper den helt opp. Produktet blir i hovedsak tatt opp gjennom bladene, og er dermed lite påvirket av jordfuktighet. Imidlertid er det viktig at man er tidlig ute med behandlingen.
Mero, en vegetabilsk olje, skal alltid benyttes ved bruk av MaisTer. Oljen leveres sammen med produktet.
Da MaisTer WG tilhører den kjemiske gruppen sulfonylurea, skal man følge anbefalinger i forhold til å motvirke utvikling av resistens meget nøye.
Resistens mot preparater fra denne gruppen er kjent i flere arter i Norge.

MaisTer har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde: I tankblanding med Mero mot ugras i eple, pære, plomme, kirsebær, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 375 g x 2 + 5 l Mero x 2

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt

Dose:

Se etikett

NB! MaisTer skal alltid brukes sammen med Mero (vegetabilsk olje).

Filter: A1/P3

NAD: 15 g/ daa

Lagring: Tørt og kjølig

Avst.vann: 10 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

MATRIGON 72 SGVarenr. 410109/410713

720 g klopyralid pr. kg

 • Avgiftskl. 2

Mot ugras i oljeraps, oljerybs, fôrraps, formargkål, kålrot, rosenkål, hodekål og mais.

Systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom blad og blir transportert til vekstpunktene. På balderbrå og tistel vises virkningen etter 3-4 dager. Ugraset visner ned i løpet av 2-3 uker. Meget god virkning mot burot, balderbrå, dyllearter, flikbrønsle, gullkrage, haremat, løvetann, ryllik, tistler, åkergråurt, åkersvineblom m.fl. God virkning mot hestehov, svartsøtvier, vindeslirekne og vikker. Preparatet kan også brukes til å bekjempe kløver og andre belgvekster. Best virkning oppnås ved sprøyting på smått, saftspent ugras i god vekst. Temp. bør være over 12 grader. Rester av behandlet plantemateriale på åkeren må kuttes opp, spres og pløyes ned for å unngå skader på etterfølgende kulturer. Se etikett.

Blandbarhet: Ved sammenfallende behandlingstidspunkt kan Matrigon blandes med vanlige ugras-, sopp- og insektmidler samt mikronæring.
Tilsett 50 ml Renol pr. daa. når Matrigon brukes alene.

Matrigon 72 SG har off-label. Søker er NLR og Det Norske Skogselskap. Virkeområde og bruksområde: Mot tistler og dikesvineblom i grasmark.Mot ugras i jordbær, solbær, rips og stikkelsbær. Mot ugras i kepaløk. Mot åkersvineblom ved produksjon av gran i pottebrett. Mot tistler og burot i juletreproduksjon.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 10 x 1 kg/1 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

12-16,5 g/daa. Se etikett for doseringstilpasning.

Filter: A1/P3

NAD: 16,5 g/ daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

MAVRIKVarenr. 410360

240 g tau-fluvalinat pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mavrik er tillatt brukt mot skadedyr i korn, oljevekster, erter til modning, erter til konserves, bønner, poteter, blomkål, brokkoli, hodekål, og rosenkål.

Preparatet har meget god virkning mot bladlus i korn, hvetegalmygg i hvete, bladlus og erteviklere i erter, og bekjemper også glansbille og trips i korsblomstrede vekster. Mavrik er ikke giftig for bier og kan derfor brukes i bienes flyvetid. Mavrik er også skånsom over for flere nytteinsekter som løpe- og rovbiller, snylteveps og voksne marihøner. Mavrik tilhører den kjemiske gruppen pyretroider og pyretriner. Resistens mot pyretroider er kjent hos noen populasjoner av ferskenbladlus og rapsglansbille i Norge. Mavrik kan ha god virkning mot rapsglansbiller som er resistente mot andre pyretroider. For å forhindre eller forsinke utvikling av resistens i forbindelse med bruken av Mavrik eller andre produkter i samme kjemiske gruppe, bør følgende retningslinjer følges: Bruk ikke-kjemiske tiltak for å forebygge og bekjempe skadedyrangrep der dette er aktuelt. Følg anbefalte behandlingsterskler. Veksle mellom å bruke kjemiske midler fra ulike kjemiske grupper. Midler i gruppen 3A: pyretroider og pyretriner skal maksimalt brukes 2 ganger etter hverandre, og maksimalt 1 gang for bladlus og rapsglansbille. Ved behov for ytterligere behandlinger mot skadedyr nevnt på etiketten bør det brukes et middel fra minst en annen middelgruppe før ny behandling med Mavrik. Sørg for god sprøyteteknikk og sprøyt under optimale forhold.

Blandbarhet: Mavrik kan blandes med de fleste andre plantevernmidler med sammenfallende bruksområde og behandlingstider. Bland ikke mer enn 2 preparater hvis annet ikke er anbefalt. Uansett hvilken blandingspartner som anvendes skal begge etiketteforskrifter overholdes. Mavrik skal alltid tilsettes først.
Ugrasmidler: Harmony Plus SX, CDQ SX, Tomahawk 200, Starane XL/Cleave, Ariane, Duplosan Meko, MCPA m.fl.
Vekstregulering: Trimaxx, Moddus, Stabilan 750 og Cerone. Soppmidler: Amistar, Comet Pro, Pictor Active, Proline, Delaro, Aviator Xpro EC, Propulse, Elatus Plus, Elatus Era og Signum.

Mavrik har minor-use godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot bitende og sugende insekter på jordbær (friland).
Kilde: Mattilsynet

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Konserves-ert, potet, kålvekster:
7 dager
Ert til modning, bønner:
14 dager
Korn:
30 dager
Oljevekster:
60 dager

Antall behandlinger i, kålvekster 1 gang, alle andre vekster maks 2 ganger pr sesong.

Dose:

10-30 ml pr. daa.
Se etikett og sprøyteplan for doseringstilpasning etter kultur og skadegjører.

Filter: A1/P2

NAD: 20 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 10 og 20 m. Se etikett.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

Maxim 100 FSVarenr. 410527

100 g fludioksonil pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Flytende soppmiddel med kontaktvirkning til beising av settepotet for bekjempelse av svartskurv, sølvskurv og svartprikk samt tilleggseffekt på flatskurv.

Settepotetene kan behandles på rullebord ved innlagring, i forbindelse med sortering eller ved klargjøring før setting om våren, samt på setteren ved setting.
Utføres beisingen rett etter opptak vil Maxim 100 FS også hemme infeksjon av viktige lagersykdommer som fusarium, foma, sølvskurv og blæreskurv. For å få god effekt er det viktig at middelet doseres korrekt og fordeles jevnt på knollene. Knollene skal være mest mulig frie for jord. Ved beising for videre lagring er det viktig med rask opptørking etter behandling.

Pakn.str.: 4 x 5 liter

Behandlingsfrist:

Ikke relevant

Dose:

Rullebord:
250 ml + 750 ml vann per tonn settepotet
På setteren:
250 ml + 30-40 liter vann per tonn settepotet

Filter: Ikke nødvendig å bruke noe filter

NAD: 62,5 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: Ikke relevant

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3597

MCPA 750Varenr. 410133

750 g MCPA pr. l

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Mot ugras i eng, beite, frukthager, korn, gjenlegg med hvit-, alsike- eller rødkløver med korn som dekkvekst, og i korn med fangvekster.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel med opptak gjennom ugrasets bladverk som virker bare når ugraset er i vekst. Nedbør de første timene etter behandling kan redusere virkningen. God virkning mot meldestokk, dåarter, åkergråurt og alle korsblomstra ugras. Virkningen er også god mot flerårig ugrasarter som åkertistel, åkerdylle, engsoleie, krypsoleie, grasstjerneblom, tveskjeggveronika, følblom, groblad, løvetann, sjuskjære, tyrihjelm, mjødurt, engsyre og småsyre. Kan brukes frem til BBCH 39 (flaggblad utviklet). Kløver kan få forbigående stagnasjon.

Blandbarhet: Kan blandes med Duplosan Meko for å sikre effekten mot vassarve, klengemaure og enkelte andre ugrasarter, uten kløvergjenlegg.
Se etikett og blandetabell.

MCPA 750 har off-label godkjenning. Søker Norsk Juletre og Norsk Frøavlerlag Virkeområde og bruksområde:
Mot ugras i mjølkefamilien og snellefamilien i juletre og pyntegrønt. Mot åkertistel og åkerdylle i frøåret i graseng.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet
areal, eller må ikke bli slått før etter 14 dager.

Dose:

Gjenlegg og fangvekster med kløver:
80–100 ml pr. daa.
Eng, beite og frukthager:
150–400 ml pr. daa.
Eng, beite og gras i grøntanlegg:
200 ml
Tofrøbladet rotugras i korn uten kløver:
150–200 ml pr. daa.

Filter: P2/A1

NAD: 240 ml/ daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

MEROVarenr. 410191

803 g vegetabilsk olje per ltr.

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 0

Vegetabilsk olje til tankblanding med Atlantis OD, Gratil, Hussar Plus OD og MaisTer.

Mero er en blanding av emulgerbare, vegetabilske oljer som danner en stabil blanding med vann. Mero påvirker plantenes vokslag slik at det oppnås større og raskere opptak av de kjemiske midlene. Sprøytevæska blir dessuten jevnere fordelt og hefter bedre til bladoverflaten. Det er viktig å benytte olje ved bruk av Attribut Twin, Atlantis OD eller Hussar Plus OD mot grasugras i korn. Dette er spesielt viktig dersom blandingsproduktet eksempelvis er en WG-formulering eller i utgangspunktet trenger tilsetning av sprede/klebemiddel ved bruk. Atlantis OD er et godt eksempel på produkt der det er avgjørende å tilsette olje ved bruk, og i tillegg til bedret opptak av aktivstoffet blir tiden til produktet er regnfast forkortet ved tilsetning av olje.
Dersom man blander flere produkter sammen, skal man være forsiktig med tilsetning av Mero.
Les etiketten på de aktuelle produktene meget nøye, da enkelte blandinger kan gi skade på kulturen.

Tillaging av sprøytevæske:
Mero skal tilsettes til slutt når sprøyta er tilnærmet fylt opp og under kraftig omrøring.

NB! Mero skal alltid tilsettes ved bruk av MaisTer.

 

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

200 ml Mero til 15 g MaisTer per daa. Se etikett for MaisTer.
Atlantis, Gratil, Hussar og Sekator, bruk 50 ml per daa.

Filter: A1/P3

NAD: 50 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Helseklasse: Ukjent

Miljøklasse: Ukjent

Print Friendly, PDF & Email

MILBEKNOCKVarenr. 410363

9,3 g Milbemektin per ltr.

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Milbeknock er et selektivt middel til bekjempelse av spinnmidd, dvergmidd (bl.a. skuddtoppmidd, cyclamenmidd), frukttremidd, jordbærmidd og
minérfluelarver og er tillatt i eple, pære, jordbær på friland, i plasttunnel og i veksthus, prydplanter i grøntanlegg og i veksthus og i planteskoler utendørs.

Milbeknock er ikke systemisk i plantene, men transporteres i bladverket, fra den ene til den andre siden (translaminær). Alle relevante plantedeler må dekkes med sprøyteveske. Milbeknock har virkning mot samtlige stadier fra egg til voksen midd. Preparatet virker raskt både ved kontakt og opptak gjennom munnen (”knock-down”effekt) samt god langtidsvirkning. Effekten er ikke spesielt temperaturavhengig og preparatet er skånsomt ovenfor visse nytteinnsekter, men en midlertidig reduksjon i populasjonen like etter behandling må påregnes.
Rovmidd påvirkes vesentlig. Milbeknock er giftig for bier og må ikke brukes i blomstrende kulturer. Det aktive stoffet milbemektin, tilhører middelgruppe avermektiner og milbemyciner. Kryssresistens mellom midler med disse aktive stoffene kan forekomme. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for middelet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom dette finnes) alltid inngå i et bekjempelsesprogram. Det maksimale antall behandlinger med Milbeknock, som er oppgitt under hver kultur i bruksrettledningen, må ikke overskrides.

Blandbarhet: Blanding med andre midler er ikke tilstrekkelig undersøkt, og må derfor frarådes. Klebemiddel kan tilsettes sprøytevæska, når det er vanskelig å fukte bladene.
Plantetoleranse: Milbeknock er generelt et skånsomt middel, og er testet i mange arter og sorter uten skade. Produsenten kan ikke garantere for selektiviteten i alle kulturer (dette er avhengig av f. eks. planteart/-sort, dyrkingsteknikk, f. eks. bruk av tunnel, og klimaforhold). Det er derfor viktig å gjøre en liten prøvesprøyting innen kulturen behandles. Dette må også gjøres
ved tilsetning av klebemiddel.

Pakn.str.: 12 x 1 liter

Behandlingsfrist:

Eple og pære: 14 dager.
Jordbær: behandles kun etter høsting.

Dose:

115 ml i 100 l vann. Bruk 50 l vann pr. 100 m rad.
Maks arealdose: 2 x 115 ml per daa.

Jordbær i veksthus, plasttunnel og på friland
Mot veksthusspinnmidd og jordbærmidd sprøytes angrepne blader etter avhøsting. Virkningen mot midd blir bedre ved å tilsette et spredemiddel. Det er en fordel å avblade jordbærplantene før sprøyting. Mot tydelige angrep av jordbærmidd er to behandlinger nødvendig. Mot spinnmidd må sprøyting skje før dannelse av dvalehunner (oransje individer) og mot jordbærmidd må sprøyting være avsluttet før første frost.
Dose: 200-250 ml i minst 120 l vann pr. 1000 m rad eller dekar ved full bladmasse. Maks arealdose: 2 x 250 ml per daa.

Milbeknock skal maksimalt brukes 2 ganger i veksthus og 1 gang på friland og i plasttunnel per vekstsesong.

Prydvekster i veksthus, grøntanlegg og planteskoler utendørs
Mot veksthusspinnmidd og dvergmidd (bl.a. skuddtoppmidd og cyclamenmidd) sprøytes ved begynnende angrep.
Dose: 50 ml i 100 l vann, men vannmengden varierer med plantestørrelsen.
Opp til 50 cm plantehøyde bruk 50 ml i 100 l vann per daa.
50-125 cm plantehøyde bruk 75 ml i 150 l vann per daa. Over 125 cm plantehøyde bruk 100 ml i 200 l vann per daa. Maks arealdose: 2 x 2 a 100 ml pr. dekar. Mot minerfluelarver sprøytes det når angrepet konstateres.

Dose: 100 ml i 100 l vann, men vannmengden varierer etter plantestørrelse.
Opp til 50 cm plantehøyde bruk 100 ml i 100 l vann per daa. 50-125 cm plantehøyde bruk 150 ml i 150 l vann per daa.
Over 125 cm plantehøyde bruk 200 ml i 200 l vann per daa.
Maks arealdose: 2 x 2 a 200 ml pr. dekar.

Milbeknock skal maksimalt brukes i 2 behandlingsblokker per år. Hver behandlingsblokk skal bestå av 1-2 behandlinger som skal utføres innenfor 1 generasjon av skadedyret.

Filter: Bruk halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2. Ved tåkesprøyting skal helmaske med kombinasjonsfilter A2/P3 benyttes.

NAD: 250 ml/ daa

Lagring: Milbeknock lagres tørt og kjølig, frostfritt

Avst.vann: Jordbær: 20 m. Prydplanter og frukt: 30 m. Eple/pære: Mot frukttrespinnmidd og veksthusspinnmidd (sideeffekt mot bladmidd) kan det behandles fra avblomstring og fram til frukten har ca. halv normal størrelse.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

MODDUS M ECVarenr. 410410/410422

250 g trineksapaketyl pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete med eller uten gjenlegg, samt frøeng av timotei, engsvingel, rødsvingel, hundegras, engkvein, krypkvein, engrapp, bladfaks, raigras og rødkløver.

Brukes under drivende vekstforhold for å regulere veksten til den delen av plantensom er i aktiv vekst ved behandlingstidspunktet. Moddus M er et EC formulert preparat som tas opp gjennom bladverket og transporteres ut i planten, der det hemmer gibberelinsyresyntesen. Vekstregulering i strekningsfasen forkorter strået og gir styrke og stabilitet og sikrer at planten motstår bedre de påkjenninger som kan føre til legde. Hovedskuddets dominans reduseres og det oppnås en jevnere modning. Vekstregulering når flaggbladet begynner å bli synlig hemmer i tillegg aksnedknekking. Vekstregulering må ikke utføres ved tørkestress eller sterkt sykdomsangrep. Bruk største dose ved tidlig behandling og liten dose ved sen behandling.
Behandlingen skal gjøres på tørre planter uten fare for nedbør de neste 2 timer.
Høsthvete, høstbygg og rug: Behandlingstidspunkt BBCH 31-44.

Vårhvete og bygg: Behandlingstidspunkt BBCH 31-39. Når snerpet er synlig skal Moddus M ikke brukes.

Havre: Behandlingstidspunkt BBCH 31-37.

Rughvete: Behandlingstidspunkt BBCH 35-44. Merk at rughvete har størst dose ved sein behandling, og at behandling før BBCH 35 har liten/ingen effekt.

Frøeng av timotei, engsvingel, rødsvingel, hundegras, engkvein, krypkvein, engrapp og rødsvingel: Behandlingstidspunkt BBCH 31-49.

Frøeng av bladfaks og plensorter av rødsvingel: Behandlingstidspunkt BBCH 44-59. Merk at behandling før BBCH 44 har liten/ingen effekt i bladfaks.

Frøeng av hybridraigras og flerårig raigras: Behandlingstidspunkt BBCH 40-45.

Frøeng av rødkløver: Behandlingstidspunkt ved begynnende stengelstrekking, plantehøyde 10-25 cm. Liten/ingen effekt i Bjursele og Betty.

Se utviklingsstadier for korn

Blandbarhet: Kan blandes med soppmidler, insektmidler og bladgjødslingsmidler. Blanding med ugrasmidler som virker mot gras frarådes, men Moddus M kan blandes med Axial fram til BBCH32. Det anbefales ikke å blande mer enn to preparater. I blanding med soppmidler som inneholder triazoler (Aviator Xpro, Delaro, Proline, Elatus Era og Propulse) kan dosen reduseres med 20%, dog ikke under 20 ml pr. daa.

Pakn.str.: 12 x 1 l/4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Ingen.

Dose:

20-40 ml i korn (30-90 ml i frøeng). Se sprøyteplan og etikett for dosevalg og behandlingstidspunkter.

Filter: P2/A1

NAD: 40 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

MODDUS START DCVarenr. 410403

250 g trineksapaketyl per l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg, samt grasfrøeng.

Moddus Start er et vekstregulerende middel til å fremme avling og redusere legde. Brukes under drivende vekstforhold for å regulere veksten til den delen av planten som er i aktiv vekst ved behandlingstidspunktet. Moddus Start er DC formulert og tas raskt opp igjennom bladverket og transporteres ut i planten, der det hemmer gibberelinsyresyntesen. Tidlig behandling, i buskingsfasen, fremmer busking og rotutvikling og forkorter og styrker nedre del av strået. Hovedskuddets dominans reduseres og det oppnås en jevnere modning. Vekstregulering i tidlig
strekningsfase forkorter og styrker strået i de midterste leddene. Sen behandling når flaggbladet begynner å bli synlig reduserer aksnedknekk. Vekstregulering må ikke utføres ved tørkestress eller sterkt sykdomsangrep. Bruk største dose ved tidlig behandling og liten dose ved sen behandling. Behandlingen skal gjøres på tørre planter uten fare for nedbør de neste 2 timer.
Ved tidlig vekstregulering kan Moddus Start blandes med Stabilan 750, bruk da halv dose av begge midlene.

Høsthvete, høstbygg, vårhvete, bygg og rughvete: Behandlingstidspunkt BBCH 25-49.

Havre:
Behandlingstidspunkt BBCH 25-32.

Rug:
Behandlingstidspunkt BBCH 25-30.

Frøeng av timotei, hundegras, kveinarter, engrapp:
Behandlingstidspunkt BBCH 31-49.

Frøeng av engsvingel:
Behandlingstidspunkt BBCH 31-44

Frøeng av rødsvingel og raigras:
Behandlingstidspunkt BBCH 40-45.

Frøeng av bladfaks:
Behandlingstidspunkt BBCH 44-49.

Se utviklingsstadier for korn,

Blandbarhet: Kan blandes med soppmidler, insektmidler og bladgjødslingsmidler. Blanding med ugrasmidler som virker mot gras frarådes, men Moddus Start kan blandes med Axial fram til BBCH32. Det anbefales ikke å blande mer enn to preparater. I blanding med soppmidler som inneholder triazoler (Aviator Xpro, Delaro, Elatus Era, Propulse og Proline) kan dosen reduseres
med 20 %, dog ikke under 15 ml pr. daa.

 

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

15-30 ml per daa. (40-80 ml i frøeng)
Se sprøyteplan og etikett for doseringsvalg ved ulike behandlingstidspunkter.

Filter: P2/A1

NAD: 60 ml/daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3599

MOSPILAN SG NYHET!Varenr. 410371

(200 g acetamiprid pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mospilan SG er tillatt brukt mot skadedyr i raps, rybs, potet, eple, pære, kirsebær og plomme, hodekål, brokkoli, blomkål, rosenkål, salat, spinat, urter og spiselig blomster på friland,
samt prydplanter inkl. juletrær og andre nåletrær i lukkede, permanente veksthus.

Mospilan SG er systemisk og tas hurtig opp av behandlede plantedeler og transporteres til vekstpunktene, hvor f. eks. bladlus typisk sitter. Preparatet virker både som kontakt og magegift, og det er normalt virkning mot både egg, larver og voksne. Det aktive stoff, acetamiprid, tilhører gruppen neonikotinoider og påvirker skadeinsektenes sentralnervesystem. Mospilan SG er regnfast innen 2 timer etter sprøyting. Virkningen er ikke avhengig av temperaturforhold, og bare i meget liten grad av luftfuktighet. Virkningstiden er 2–4 uker, for mellus er den 7–10 dager. Preparatet brukes til bekjempelse av bladlus i alle kulturer (unntatt raps og rybs), glansbiller i raps og rybs, plommeveps i plomme, epleveps, eple- og pærebladgallmygg, og eplesnutebille i eple og pære, sikader og koloradobiller i potet, samt mellus og trips i kålvekster og prydplanter. I tillegg til skadedyrene det sprøytes mot, vil Mospilan SG kunne ha sideeffekt mot unge nymfer og nyklekte larver av tege, skjoldlus, sugere, trips, epleviklere, pæregalmygg, kirsebærflue, minérmøll og rognebærmøll.

Det er fare for resistens ved hyppig og ensidig bruk av Mospilan SG, og det er fare for kryssresistens mellom Mospilan SG og andre preparater i gruppen neonikotinoider (4A). For å unngå utvikling av resistens må Mospilan SG eller andre produkter som inneholder neonikotinoider ikke brukes mer enn 1 gang pr. år (2 ganger i potet og prydplanter i veksthus), og brukes i veksling med preparater fra andre kjemiske grupper. I potet, jordbær (Minor use), stein-, og kjernefrukt er preparatet tillat brukt bare hvert tredje år på samme areal.

Det virksomme stoffet acetamiprid er svært skadelig (over 75 % reduksjon) for voksne (og nymfer/larver) av enkelte rovmiddarter og flere nytteinsekter som brukes til biologisk bekjempelse i kommersiell plantedyrking.

Blandbarhet: Mospilan SG kan tankblandes med andre aktuelle insekt- og soppmidler.

Mospilan SG er generelt et meget skånsomt middel og er testet på et stort antall arter og kulturer uten skader. Fordi produsenten ikke kan garantere for skånsomhet i alle nye kulturer og sorter, er det viktig å utføre en prøvebehandling på et mindre areal før større partier behandles.

Mospilan SG har minor-use godkjenning i jordbær.
Virkeområde og bruksområde er bladlus og mellus
med sideeffekt mot trips, smaltege (bladtege) og jordbærsnutebille i jordbær (friland, veksthus og plasttunnel).

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Raps og rybs: 28 dager

Potet: 3 dager

Hodekål, rosenkål, kjernefrukt og plomme: 14 dager

Broccoli, blomkål, salat, spinat, urter og spiselige blomster på friland samt kirsebær: 7 dager

Dose:

20 – 30 g/daa. Se etikett for doseringstilpasning og væskemengde

Filter: A1/P2

NAD: 25 g/daa.

Lagring: Tørt og kaldt, men frostfritt.

Avst.vann: Generelt er det et krav på 20 m hvorav min. 10 m vegetert buffersone. Det er varierende avstandskrav til overflatevann relatert til de forskjellige bruksområdene, se etikett.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

MOVENTO 100 SCVarenr. 410346

100 g spirotetramat per ltr.

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 4

Movento 100 SC er tillatt brukt mot skadedyr i eple, pære, plomme, kirsebær, hvit-, rød-, savoy- og spisskål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål, kinakål, salat på friland og i veksthus, tomat og paprika i veksthus, veksthusagurk samt prydplanter på friland.

Movento 100 SC tilhører den kjemiske gruppen ketoenoler med virkning mot sugende insekter som bladlus, skjoldlus, kvitfly, bladlopper, gallmygg, trips samt noen middarter. På grunn av sin virkemåte bekjemper Movento 100 SC også arter som er vanskelig tilgjengelig for direkte treff. I frukt virker Movento 100 SC blant annet godt mot kommaskjoldlus, grønn eplebladlus, rød eplebladlus, rød pærebladlus, vanlig pæresuger og eplebladgallmygg. I grønnsaker og prydplanter på friland er virkningen god mot salatbladlus, salatrotlus, kålbladlus,
skjoldlus, bladlopper, mellus (kvitfly), gallmygg m.fl. Movento 100 SC hindrer biosyntesen av lipider. Dette medfører ufullstendig utvikling av insektet med påfølgende død. Voksne bladlushunner får ikke frigjort nymfer og dør. Fertiliteten blir sterkt påvirket og antall individer reduseres også betraktelig gjennom dette. Produktet er toveis systemisk, og transporteres både
i floem og xylem. Dette gir god beskyttelse av eldre deler av planten i tillegg til ny tilvekst. Skadegjørere som er vanskelig å bekjempe, og som sitter skjult for direkte treff av sprøytemidlet (som for eksempel salatbladlus), kan derfor bekjempes. Skadedyrene dør ikke med én gang, og de kan derfor opptre i kulturen noen dager etter sprøyting. Det kan ikke forventes noen umiddelbar ”knock down” effekt da Movento har relativt langsom virkning. Imidlertid vil den ha en relativt lang virkningstid.
Movento er egnet for integrert bekjempelse. Se etikett.

Movento 100 SC har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot bladlus, rotlus og trips i babyleaf, bladgrønnsaker, kruspersille, bladpersille og dill. Mot bladlus, mellus, trips, sjoldlus/ullus og spinnmidd i prydplanter i veksthus. Mot solbærgallmidd i solbær.
Kilde: Mattilsynet

Movento 100 SC har minor-use godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot kålmøll og andre sommerfuglarter på hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål, kålrot og nepe på friland. Mot skadedyr i stilkselleri, dill, persille, grasløk, kepaløk, gulrot, rotpersille, rotselleri, pastinakk, kålrot, nepe, rødbeter og jordbær.
Godkjent 18.05.21: Mot insekter og midd i solbær, rips, stikkelsbær, blåbær, aronia, tindved, blåleddved (haskap), svarthyll, druer, eldkvede, bringebær og bjørnebær. Mot insekter og midd i fennikel, sjalottløk, hvitløk og sukkermais. Mot bladlus, mellus, trips, skjoldlus/ullus og spinnmidd i prydplanter i veksthus
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Kjerne- og steinfrukt: 21 dager
Salat: 7 dager
Kålvekster, paprika, tomat og agurk: 3 dager

Dose:

Se etikett og sprøyteplaner.

Filter: A1/ P3

NAD: 225 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Høy

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3601

MUSTANG FORTEVarenr. 410712

10 g aminopyralid  + 180 g 2,4-D + 5 g florasulam pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Bredtvirkende ugrasmiddel til bekjemping av tofrøbladede ugras i vårkorn (hvete, bygg og havre) og høstkorn (hvete, bygg, rug og rughvete).

Mustang Forte tas opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene. Florasulam er en ALS-hemmer som fører til at følsomme ugras ikke klarer å produsere nødvendige aminosyrer, noe som gir rask vekststans, og planten vil etter hvert dø. 2,4-D og aminopyralid har auxinvirkning, noe som påvirker følsomt ugras til en unormal vekst, og senere død. Det anbefales en aktiv anti-resistens strategi. Mustang Forte tilhører de kjemiske HRAC gruppe O (aminopyralid og 2,4-D) og HRAC gruppe B (florasulam). Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for middelet/middelgruppen. For å unngå resistensutvikling anbefales det generelt å benytte ugrasmidler med
ulike virkningsmekanismer i vekstskiftet. Spesielt i sammenheng med redusert jordarbeiding bør disse anbefalingene følges nøye. Mustang Forte har meget god virkning mot en rekke ugrasarter som klengemaure, balderbrå-arter, vassarve, gjetertaske, kornblom, åkerminneblom, meldestokk, spillfrø av oljevekster, åkersennep, då-arter, pengeurt, storkenebb, vindeslirekne, hønsegras, gullkrage og åkerdylle. God virkning mot åkersennep, jordrøyk, rødtvetann, tungras, åkervortemelk, åkerstemor og åkertistel. Mustang Forte tas meget raskt opp gjennom bladverket. Nedbør en time etter sprøyting påvirker ikke sluttresultatet. Preparatet er lite temperaturavhengig, og kan benyttes under temperatur mellom 5-20°C, og ugraset er i aktiv vekst. Sprøyting frarådes i perioder hvor plantene lider under stress forårsaket av tørke, vannmettet jord, meget høye dagtemperaturer, eller perioder med nattefrost omkring sprøytetidspunktet. Ugrasvirkningen påvirkes i relativt liten grad av luftfuktigheten, og sprøyting kan derfor utføres når som helst på dagen. Mustang Forte kan brukes på alle jordtyper.

Blandbarhet: Mustang Forte kan ikke blandes med produkter som inneholder fenoksaprop-p-etyl (f. eks. Puma Extra). Kan blandes med sopp-, skadedyr- og/ eller vekstregulerende preparater ved sammenfallende behandlingstidspunkt. Ved eventuelt behov for omsåing kan korn, mais eller gras såes 6 uker etter pløying eller rotorharving. Korn, raps, gras og mais kan brukes som etterfølgende kultur. Grunnet innholdet av aminopyralid bør det gå minst 14-24 måneder mellom behandling med Mustang Forte og etablering av etterfølgende kulturer;
14 måneder: Poteter og andre arter i søtvierfamilien, fôrbeter, løk, gulrøtter og andre arter i skjermplantefamilien
24 måneder: Erter, bønner, lupiner og andre belgfrukter, agurk, hagesalat og andre arter i kurvplantefamilien
Halmbehandling: Korn, raps, gras og mais kan etableres etter påføring av Mustang Forte-behandlet halm og gjødsel som inneholder behandlet halm.
Behandlet halm kan ikke brukes i drivhus, til sopproduksjon og kompost eller overdekning med halm på tofrøblada kulturer.
Følg disse retningslinjene for bruk av halm hvis det brukes 50 ml/da Mustang Forte eller mindre:
Halm fra en Mustang Forte-behandlet kultur og gjødsel som inneholder behandlet halm må arbeides inn i jordsmonnet fire måneder før etablering av ømfintlige arter, unntatt raps, gras og korn.
Følg disse retningslinjene for bruk av halm hvis det brukes mer enn 50 ml/daa. Mustang Forte:
Halm behandlet med Mustang Forte kan bare bli solgt til industriformål eller forbrenning for energiproduksjon. Gjødsel som inneholder behandlet halm kan arbeides inn i jordsmonnet når som helst før etablering av raps, gras og korn. Ved etablering av følsomme arter må halmen innarbeides i jordsmonnet syv måneder før etablering.

Pakn.str.: 4 x 5 ltr.

Behandlingsfrist:

 Vårkorn BBCH 13-29 og høstkorn BBCH 20-32.

Dose:

30–100 ml pr. daa. avhengig av ugrasart og utviklingsstadiet. Se sprøyteplan og etikett.

Filter: A1/P3

NAD: 100 ml/daa

Lagring: Frostfritt i originalemballasje.

Avst.vann: 5 m fra overflatevann.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-4131

NORDOX 75 WGVarenr. 410270

862 g kopper (l) oksid pr. kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer og bakteriesykdommer i eple, pære plomme, søt- og surkirsebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær på friland samt bjørnebær og bringebær på friland og i plasttunnel, juletre, pyntegrønt samt bartrær i planteskoler.

Nordox 75 WG virker mot rothalsråte, honningsopp, frukttrekreft, epleskurv, pæreskurv, plommepung, grå monilia, hagelskuddsyke (pga. sopp og bakteriekreft), bærbuskbladfall, bærbuskbladflekksopp, greindød, flekkskurv, skuddsyke, greinbrann og andre stengelsykdommer, nålefallssopper, buksbomkreft, gråskimmel, furuas knopp- og greintørke, filtsopp og rustsopper. Kobber (i) oksid har forebyggende virkning og hindrer soppen i å trenge inn og etablere seg. Nordox 75 WG er et kontaktmiddel og ved gjentatt behandling er det viktig å dekke ny tilvekst med sprøytevæsken. Preparatet er granulert og løser seg lett opp i vann. Tilmålt mengde helles forsiktig direkte i sprøytetanken med omrøring på. Etter omrøring vil oppløsningen synke gradvis mot bunnen av tanken. Preparatet røres ut i vann før det helles over i ryggsprøyte uten omrøring. Sprøyt deretter ut straks, uten unødig opphold. Kobber (i) oksid kan korrodere beholdere av sink eller aluminium. Bruk derfor beholdere av plast, glassfiber e. l. når preparatet blandes ut utenfor sprøytetanken. Sprøyt ikke i sterk sol eller på regn- og duggvåte planter. Dosering er angitt i gram pr. 100 liter vann. Væskemengden er oppgitt pr. 100 m rad med normal plantehøyde/ bredde. Sørg for nok væskemengde til å dekke hele planten.
Se etikett for anbefalt væskemengde i forskjellige kulturer.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste plantevernmidler. Unngå blandinger som er sterkt alkaliske eller sure.
Tilfør Nordox 75 WG først i ønsket vannmengde før tilsetning av blandingspartner.

Nordox 75 WG har off-label godkjenning. Søker NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot tørråte i settepoteter.
Kilde: Mattilsynet.

Nordox 75 WG har minor-use godkjenning. Søker Sagaplant AS. Virkeområde og bruksområde er:
Mot svart rotråte i kjerne- og eliteplanter av bringebær, bjørnebær og jordbær i veksthus.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 1 x 10 kg

Behandlingsfrist:

Sau må ikke beite før tidligst 14 dager etter behandling

Dose:

75-200 g pr. 100 l vann. Maks. 400 g pr. da pr. kultur og sesong.
Doseringstilpasning og væskemengde, se etikett.

Filter: A1/ P2, A2/P3 vede tåkesprøyting

NAD: 300 g/ daa

Lagring: Tørt og kjølig i tett lukket originalforpakning

Avst.vann: Frukt 30 m. Bær 10 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

PG26NVarenr. 410615

99 g alkylfenolalkoxylat pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 0

Klebemiddel til Broadway Star.

Nonionisk klebemiddel som må tilsettes Broadway Star for at preparatet skal få den ønskede effekten. Reduserer overflatespenningen og forbedrer festeegenskapene
på plantene. Dette er spesielt viktig under tørre forhold da ugraset utvikler et tykkere vokslag.

 

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Ikke relevant.

Dose:

25 ml/daa. ved bruk av vannmengde under 10 l/daa.
50 ml/daa. ved bruk av vannmengde over 10 l/daa.

Filter: A1/P2

NAD: 50 ml/daa

Lagring: Tørt og frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: -

Miljøklasse: -

Print Friendly, PDF & Email

PICTOR ACTIVEVarenr. 410296

(150 g boscalid + 250 g pyraklostrobin pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Soppmiddel mot storknolla råtesopp og skulpesopp i vinter- og vårraps.

Preparatet inneholder to aktive stoffer med forskjellig virkningsmekanisme. Boscalid tilhører den kjemiske gruppen SDHI og transporteres fra en side av bladet til en annen, translaminær aktivitet. Boscalid spres også systemisk mot toppen av bladene. Pyraklostrobin er en soppdreper som tilhører strobilurin-gruppen og har en lokalsystemisk og translaminær aktivitet. I og med at stoffet kan trenge gjennom bladoverflaten er de også aktive mot soppstrukturer som har utviklet seg inne i plantevevet. Pictor Active bør brukes i vinter- og vårraps i vekstperioden BBCH 59 (første kronblader synlige, blomsterknopper fortsatt stengt) til BBCH 69 (slutten av blomstringen). Det er ikke funnet noen tegn på Resistens mot storknolla råtesopp og skulpesopp på raps i Norge. Pictor Active utgjør ingen risiko for negativ virkning på etterfølgende avlinger. Alle situasjoner der bruk er tillatt er ikke blitt testet. Skade eller mangel på effekt etter behandling kan forekomme. Preparatet bør påføres med åkersprøyte som er kalibrert og sjekket i samsvar med gjeldende regelverk.

Blandbarhet: Blanding av preparater er utprøvd i begrenset grad. Preparater i blanding kan utfylle hverandre virkningsmessig, men kan også føre til effekter som ikke er avdekket i forsøk. Eventuelle blandinger må først gjøres etter konsultasjon med fagfolk. Pictor Active er i samsvar med lab-tester fysisk og kjemisk kompatibel i blandinger med flere preparater og må alltid starte med de faste stoffene i rekkefølgen WG, WP, SG, SP. Så følger preparatene i væskeform, først vannbaserte formuleringer i rekkefølgen SC, CS, SL, så løsemiddelbaserte formuleringer i rekkefølgen SE, EW, EO, EC, OD, DC, ME. Pass alltid på at de første komponentene er ordentlig oppløst før du tilsetter den neste komponenten. Se blandetabeller.

Basert på virkemåte er Boscalid klassifisert av FRAC-kode 7 (Fungicide Resistence Action Group). Pyraklostrobin tilhører strobilurin-gruppen og er klassifisert i FRAC-kode 11 basert på virkningsmåte. Aktive stoffer med denne koden anses av FRAC å ha høy risiko for å utvikle resistens. Gjentatt bruk av preparater med samme virkningsmetode vil øke risikoen for utvikling av resistens. Antallet behandlinger med Pictor Active er begrenset til maks. 2 pr. avlingssyklus i raps.

Pictor Active har minor-use godkjenning. Søker BASF AS. Virkeområde og bruksområde er:
Mot stoknolla råtesopp (Sclerotinia sclerotiorum), stor skulpesopp (Alternaria spp.), kålrotsopp (Plenodomus spp.) og bladskimmel (Hyaloperonospora parasitica) i rybsfrø, sennepsfrø, linfrø, valmuefrø og reddikfrø på friland, samt mot en rekke soppsykdommer på erter og bønner på friland.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 l

Dose:

50-100 ml/daa.  Laveste dose ved delt behandling med intervall på 7-21 dager.

Se doseringstabell på etikett. Væskemengde 10-40 l/daa. Stor væskemengde anbefales.

Filter: A1/P2

NAD: 100 ml/daa.

Lagring: Avlåst og frostfritt i lukket originalemballasje

Avst.vann: 20 m NB! Med avdriftsreduserende tiltak kan avst. til vann reduseres til 3 m. Vilkår for å oppnå avdriftsreduksjon er beskrevet i egen veileder som er tilgjengelig på Mattilsynets nettsider. All reduksjon av avstandskrav må skje i tråd med veilederen.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-4152

PIRIMORVarenr. 410357/410366

500 g pirimikarb pr. kg

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter og jordbær i veksthus.

Pirimor har rask virkning mot bladlus, også mot bladlus som har blitt resistente mot fosformidler – ved kontakt, fordamping og inntrenging i bladene. Pirimor gir ikke tilfredsstillende virkning mot agurkbladlus. Pirimor er godt egnet til integrert plantevern og har liten til middels skadevirkning mot mange nytteorganismer (inkludert pollinatorer) med relativt kort ettervirkningstid (maks 1 uke). Preparatet kan derfor benyttes i kombinasjon med biologisk bekjempelse i veksthus. Pirimor tilhører middelgruppen Karbamater. Resistens mot Pirimor er vanlig hos ferskenbladlus og agurkbladlus i Norge. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for middelet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom dette finnes) alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. For å forebygge resistensutvikling er det følgende begrensninger i bruk av Pirimor: Preparatet skal maksimalt brukes to ganger etter hverandre. De to behandlingene skal utføres innen en periode på 7 dager. Ved behov for ytterligere behandlinger mot bladlus, skal det brukes et middel fra minst én annen middelgruppe eller nyttedyr før ny behandling med Pirimor. Preparatet bør ikke brukes mot ferskenbladlus og agurkbladlus.

Blandbarhet: Pirimor bør ikke blandes med, eller brukes rett før eller etter behandling med midler i gruppen Organiske fosformidler, pga. fare for kryssresistens.

Pirimor har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot skadedyr i søtkirsebær i plasttunnel, bringebær og bjørnebær i veksthus.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 10 x 1 kg/1 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Tomat, agurk, paprika og jordbær: 4 dager.
Salat og krydderurter: 10 dager.

Dose:

Tomat, agurk og paprika i veksthus:
Konsentrasjon: Bruk 50 g Pirimor per 100 liter vann. Maks arealdose: 75 g pr. behandling pr. 1000 m2 nettoareal. Normal væskemengde: Bruk 60-200 liter vann pr. 1000 m2 nettoareal. Brukes mer enn 150 l vann pr. 1000 m2 nettoareal må konsentrasjonen reduseres så ikke maks arealdose overskrides. Behandlingstid: Ved begynnende angrep. Antall behandlinger: 1-2 med 7 dagers intervall.

Salat og krydderurter i veksthus:
Konsentrasjon: Bruk 50 g Pirimor pr. 100 liter vann. Maks arealdose: 50 g pr. behandling pr. 1000 m2 nettoareal. Normal væskemengde: Bruk 50-100 liter vann pr. 1000 m2 nettoareal.
Behandlingstid: Ved begynnende angrep. Antall behandlinger: 1-2 med 7 dagers intervall.

Prydplanter i veksthus:
Konsentrasjon: Bruk 50 g Pirimor pr. 100 liter vann. Maks arealdose: 75 g pr. behandling per 1000 m2 nettoareal. Normal væskemengde: Se etikett.

Filter: A2/P2 ved tillaging av sprøytevæske og sprøyting. Ved tåkesprøyting. A2/P3 og regntøy.

NAD: 75 g/daa.

Lagring: Tørt i lukket originalemballasje

Avst.vann: Ikke relevant

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

PIXXARO ECVarenr. 410701

12,5 g halauksifen-metyl + 280 g fluroksypyr per l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Bredtvirkende ugrasmiddel for bekjempelse av to-frøblada ugras i bygg, vårog høsthvete, spelt, rug og rughvete. Ikke tillatt i havre.
Preparatet skader
kløver og andre belgvekster.

Pixxaro EC tas i hovedsak opp gjennom bladene og har spesielt god virkning mot vassarve, klengemaure, meldestokk, rødtvetann og andre tvetann-arter, jordrøyk, storkenebb-arter, kvassdå, tranehals, gjetertaske, tungras og vindeslirekne. Preparatet inneholder to aktive stoff (halauksifen-metyl og fluroksypyr). Synlig effekt vil, avhengig av art, vises etter få dager til noen uker etter behandling. Innen 4 uker er effekten synlig på alle arter. For beste resultat sprøyt Pixxaro EC på smått ugras for raskest mulig effekt. En kraftig kultur konkurrerer lettere med ugraset. Sprøyt ikke en stresset åker. Stress kan forårsakes av faktorer som frost, tørke, drukning/oksygenmangel, næringsmangel sjukdommer og
skadedyrsangrep. Pixxaro EC tilhører den kjemiske gruppen syntetiske auxiner (HRAC gruppe O) og resistens mot denne gruppen er ikke kjent hos ugrasarter i Norge. Ensidig
bruk av ett preparat, eller en middel-gruppe med samme virkningsmekanisme kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for preparatet/middelgruppen.
Derfor skal preparater fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i et behandlingsprogram. Pixxaro EC vil være en resistensbryter til preparater av typen sulfonylurea for bl.a. vassarve og kvassdå. Pixxaro EC kan brukes på alle jordtyper med temp. fra 5-25°C, ved både fuktige og tørre forhold. Under tørre forhold kan effekten bli noe redusert. Preparatet er regnfast en time etter behandling. Etter vårbehandling av Pixxaro EC kan det 1 måned etter behandling såes korn, oljevekster, gras og mais. Det er ingen restriksjoner for dyrking av etterfølgende kulturer etter bruk av Pixxaro EC.
Det gjelder både samme høst, og påfølgende vår. Det er ikke nødvendig å benytte klebemiddel.

Blandbarhet: Pixxaro EC kan blandes med aktuelle SU-midler (CDQ SX, Ratio Super SX, Harmony Plus SX m.fl.) for å sikre effekten mot enkelte ugrasarter, dog under forutsetning at det ikke er SU-resistente ugrasarter. Ved sammenfallende behandlingstid kan aktuelle sopp- og/eller skadedyrsmidler blandes inn, samt de fleste vekstregulerende midler. Må ikke blandes med Cerone (etefon).

 

Pakn.str.: 4 x 5 tr.

Dose:

Vårkorn: 12,5 – 35 ml per daa.
Høstkorn: 25 – 50 ml per daa. 

Vannmengde: 15- 30 liter vann per daa. under normale forhold

Riktig behandlingstidspunkt i høstkorn på våren er fra kornet busker seg (BBCH 23) (tre buskingsskudd) og veksten er i gang til flaggbladet er helt utviklet og holken sveller (BBCH 45) I vårkorn fra 3 bladstadiet, når kornet er i BBCH 13 fram til BBCH 45, flaggblad helt utviklet og holken sveller.

 

Filter: A1/P3

NAD: 35 ml/daa

Lagring: Tørt, kjølig, frostfritt

Avst.vann: 10 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3603

PREVICUR ENERGYVarenr. 410277

840 g propamokarb – fosetylat pr.l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Systemisk middel mot eggsporesopper (algesopper) i agurk, tomat og salat i veksthus, i kålvekster og salat under oppal og i salat og agurk på friland.

Previcur Energy er tillatt brukt mot salatbladskimmel i salat i veksthus og på friland, agurkbladskimmel i frilandsagurk, kålbladskimmel i kålvekster under oppal, mot Pythium spp. ved oppal av agurk, blomkål, hodekål, brokkoli, rosenkål, kinakål, salat og tomat, samt forebyggende ved dryppvanning mot Pythium spp. i agurk og tomat i veksthus. Virkningsspekter for produktet er salatbladskimmel (Bremia lactucae), agurkbladskimmel (Pseudoperonspora cubensis), kålbladskimmel (Hyaloperonospora parasitica) samt Pythium spp. (algesopper) som eksempelvis gir rotbrann og rotråte. Det kan forventes sideeffekt mot en rekke andre eggsporesopper (Oomyceter) herunder arter av Phytophthora.
Previcur Energy er et systemisk soppmiddel som inneholder propamokarb-fosetylat som er en kombinasjon av to aktivstoffer. Propamokarb-fosetylat beskytter effektivt røtter og overjordiske plantedeler mot eggspore-sopper. Kombinasjonen av aktivstoffer har multi-site virkning, og er derfor velegnet som en del av en strategi for å unngå oppbygging
av resistens. Middelet har direkte effekt ved å motvirke mycelvekst/inntrengning samt sporeproduksjon og -spiring. Indirekte har middelet effekt ved å stimulere plantens naturlige forsvarsmekanismer og fremme vekst. For å sikre god kontroll med sykdommer forårsaket av eggspore-sopper skal Previcur Energy brukes forebyggende.

Blandbarhet: Skal ikke blandes, men brukes i et behandlingsprogram med andre preparater.

Pakn.str.: 12 x1 ltr.

Behandlingsfrist:

Salat: 7 dager
Salat i veksthus: 21 dager
Agurk og Tomat: 3 dager
Kålvekster: Kun under oppal

Dose:

Se etikett

Filter: A1/P3

NAD: 250 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

PROLINE EC 250Varenr. 410267

250 g protiokonazol pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete, raps og rybs.

Proline EC 250 er et bredspektret middel mot soppsykdommer i korn og oljevekster. Preparatet inneholder det aktive stoffet protiokonazol som er en triazollignende ergosterolhemmer, og som tilhører den kjemiske gruppen triazolinthion. Proline er et soppmiddel med systemisk virkning mot mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust, svartrust, aksfusariose samt storknolla råtesopp i oljevekster. Proline brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for Proline er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Proline vil være en god resistensbryter i forhold til strobiluriner, og spesielt ved resistent Septoria tritici. Middelet vil derfor være en aktuell partner i blanding med strobilurinholdige produkter, eller den kan benyttes alene. I forhold til utvikling av resistens generelt, anbefales det imidlertid at man blander ulike virkningsmekanismer eller veksler med produkter med andre virkningsmekanismer der det er mulig. Se også eget avsnitt om resistens og les etiketten.
Behandlingen kan gjentas ved behov, men maksimalt bør Proline anvendes kun 2 ganger pr. sesong.

Blandbarhet: Proline kan blandes med de fleste vanlige plantevernmidler. Se blandetabell.
Blanding med floghavremiddel, mangansulfat, urea og/eller mikronæringsstoffer kan gi økt risiko for sviskade. Ved blanding med Cerone må Proline tilsettes først.

Proline EC 250 har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruks-område er:
Mot storknolla råtesopp i oljedodre. I grasfrøeng mot brunflekk, mjøldogg, rust og andre soppsykdommer.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Korn: 5 uker
Oljevekster: 5 uker

Dose:

Korn: 40-80 ml pr. daa.
Vannmengde: 15-30 liter vann.
Oljevekster: 70 ml pr. daa.

Filter: A1/ P3

NAD: 80 ml/ daa

Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3605

PROPULSE SE 250Varenr. 410291

125 g fluopyram + 125 g protiokonazol

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i vår- og vinterbygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete samt oljevekster.

Propulse inneholder fluopyram som tilhører aktivstoff- gruppen SDHI og protiokonazole kjent fra Proline. Fluopyram tilhører en annen undergruppe av aktivstoffene i gruppen SDHI i forhold til de som er på markedet i Norge i dag. Dette betyr at fluopyram kan benyttes tidlig i blanding med andre aktiv-stoffer, før man kan følge opp med for eksempel Aviator Xpro ved avsluttende behandling. Propulse er et soppmiddel med systemisk virkning mot mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonosporanodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoriatritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust, svartrust,
aksfusariose samt storknolla råtesopp, gråskimmel og skulpesopp i oljevekster. Det er viktig at det behandles i forkant mot gulrust da virkningen er forebyggende og i hovedsak kommer fra protiokonazol. Produkter med forebyggende virkning skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for preparatet er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Propulse SE 250 har to aktive stoffer med ulik virkemekanisme. Det er en god strategi å blande aktive stoffer med ulik virkningsmekanisme for å forebygge resistens. Se også avsnitt om resistens.

Blandbarhet: Propulse kan med fordel blandes med andre soppmidler samt aktuelle ugrasmidler, skadedyrmidler og tilvekstregulatorer ved sammenfallende behandlingstider. Propulse kan brukes inntil to ganger i høstkorn og én gang i vårkorn.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Korn: 35 dager (5 uker)

Oljevekster: 56 dager (8 uker)

Dose:

50-100 ml (se etikett)

Filter: A1/ P3

NAD: 100 ml/ daa

Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt.

Avst.vann: 5 meter (dose inntil 60 ml, se etikett)

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3607

PROXANILVarenr. 410258

400 g propamokarb HCI + 50 g cymoxanil pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 4

Mot tørråte i potet.
Proxanil inneholder 2 aktive stoffer. Det ene, propamokarbI, er systemisk og transporteres til ny tilvekst. Det andre, cymoxanil, er et kontaktmiddel med lokalsystemisk virkning. Kombinasjonene av de to stoffene sikrer en god virkning og motvirker resistens. Proxanil skal brukes forebyggende, og før synlige tegn på angrep av tørråte vises. Ny tilvekst av potetriset vil beskyttes, og spirende soppsporer vil drepes (kurativt). Proxanil bør inngå i et behandlingsprogram med andre tørråtemidler. Proxanil anbefales ikke til de siste behandlinger mot tørråte. Maksimalt 6 behandlinger pr. vekstsesong med minimum 7 dagers mellomrom. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Proxanil kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. Sprøyt helst på tørre planter, og når det er utsikt til oppholdsvær noen timer. Proxanil er regnfast etter 2 timer.
Da Proxanil inneholder to virkestoffer med ulik virkningsmekanisme, er risikoen for resistens lav. Proxanil bør imidlertid ikke brukes mer enn to ganger på rad.
Hvis blandet med et produkt som inneholder et tredje virkestoff, er det ingen begrensninger. Propamokarb tilhører gruppen carbamater (FRAC gruppe 28) og cymoxanil tilhører gruppen cyanoacetamideoxime (FRAC gruppe 27) som begge vurderes å ha en lav-medium risiko for utvikling av resistens. Det er ikke kjennskap til kryssresistens til andre aktive stoffer. For å beskytte vannlevende organismer må en vegetert buffersone på minst 10 meter fra overflatevann overholdes. Den vegeterte buffersonen skal være anlagt minst ett år før behandling og ha permanent plantedekke bestående av gras eller gras og urter.

Blandbarhet: Proxanil kan blandes med f. eks. Ranman Top og Revus for å sikre en enda bedre forebyggende virkning.
Preparatet kan også blandes med aktuelle skadedyrsmidler ved sammenfallende behandlingstid.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 1 x 10 ltr.

Behandlingsfrist:

14 dager.

Dose:

200 ml pr. daa. i 20-30 l vann.

Filter: A1/P3

NAD: 200 ml/daa.

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 10 m (m/vegetert buffersone).

Helseklasse: Høy

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-4133

PUMA EXTRAVarenr. 410138

69 g fenoksaprop-P-etyl pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot floghavre, spillkorn av havre og hirser i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Kan benyttes med underkultur av kløver eller raigras som fangvekster.
Må ikke brukes i havre.

Sprøyt på oppspirte floghavre- og hirseplanter fra kornplantene har 2 blad og frem til ferdig busking (BBCH 12-29). Tidlig behandling gir beste resultat, (2-4 blad). Det bør gå 10-14 dager mellom sprøyting med Puma Extra og eventuelle andre ugrasmidler som ikke er blandbare med Puma Extra. Sprøyt i pent, varmt vær uten fare for regn de første 2 timene etter behandling. Virkningen vises etter 7-10 dager. Tilsett klebemiddel under vanskelige forhold.
Blandbarhet: Harmony Plus SX, Stabilan 750 ved sammenfallende behandlingstider.
Tilsett klebemiddel, se blandetabell.

Puma Extra har off-label godkjenning. Søker er Norsk Frøavlerlag. Virkeområde og bruksområde:
Mot floghavre i gjenlegg av kløvereng med bygg eller vårhvete som dekkvekst. Mot markrapp, knerevehale og timotei i gjenlegg og frøeng av engsvingel, hybridraigras og flerårig raigras.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

100-120 ml pr. daa i 15-30 l vann.

Filter: A1/P3

NAD: 120 ml/ daa

Lagring: -10 C til +30 C

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

RANMAN TOPVarenr. 410231

160 g Cyazofamid pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Soppmiddel mot tørråte i potet.

Ranman Top er et kontaktvirkende og forebyggende soppmiddel med meget god virkning mot tørråte. Det hindrer tørråtesoppen i å infisere de plantedelene hvor sprøytebelegg finnes. Ranman Top skal brukes forebyggende og senest ved tørråtevarsel og/eller når lokalklimatiske forhold i feltet medfører risiko for tørråtespredning. Under perioder med stort smittepress og/eller stor tilvekst i potetriset bør det sprøytes hver 5. dag. Etter avblomstring og ved lavere smittepress kan sprøyteintervallet økes til hver 10. dag. Det er viktig å unngå resistens mot tørråte. Ranman Top skal brukes maksimalt 6 ganger pr. vekstsesong, og maksimalt 3 ganger etter hverandre. Bruk deretter en behandling med et annet tørråtemiddel. Det er viktig å veksle med andre
preparater med annen virkningsmekanisme. Det anbefales å bruke Ranman Top i de siste 2-3 sprøytingene mot tørråte da Ranman Top reduserer smitten som overføres til knollene. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Ranman Top kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. Sprøyt helst på tørre planter, og når det et utsikt til oppholdsvær noen timer. Ranman er regnfast når væska er tørket inn på bladene.
Blandbarhet: Ranman Top kan tankblandes med de fleste bladgjødslingsmidlene, pyretroider, Fibro, Teppeki, Select og Titus. Se blandetabeller og etikett.

Ranman Top har minor-use godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot agurkbladskimmel i frilandsagurk.
Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

7 dager

Dose:

50 ml Ranman pr. dekar.
Følg doseringsanbefalinger og behandlingsintervall,
se sprøyteplan og etikett.

Filter: A1 / P3

NAD: 50 ml/ daa

Lagring: Tørt og frostfritt.

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3611

RAPTOLVarenr. 410362

(4,59 g pyretrin I + II utvunnet av Chrysanthemum cinerariaefolium + 825,3 g rapsolje pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Raptol er godkjent mot skadedyr i bær, grønnsaker, pryd- og kryddervekster på friland og i visse veksthusproduksjoner. Raptol er tillatt brukt i både økologisk og konvensjonell produksjon. Preparatet virker rask og har effekt mot skadeinsekter som bladlus, sommerfugllarver, spinnmidd, teger og trips.

Raptol er et lett nedbrytbart kontaktvirkende preparat med naturlig pyretrum og rapsolje, og fungerer som kontaktgift på enkelte bitende og sugende skadedyr. Preparatet påvirker på insektets nervesystem slik at næringsopptak og forplantning stanser umiddelbart. Behandlede skadedyr dør innen få timer. Raptol brukes ved forventet klekking av egg og/eller ved første angrep, eller
når skadeterskel overskrids. Behandlingen skal gjennomføres når biene ikke flyr (21:00–04:00, norsk sommertid) eller senest i tidlige morgentimer. Sprøyt aldri i direkte sol eller ved temperaturer under 5°C eller over 20°C. Effektiv behandling krever god fordeling av væsken. Bladundersider må behandles for å treffe skadedyr som lever der. Planter/plantedeler med skadedyrangrep må få god dekning av sprøytevæsken uten avrenning. Bruk av riktig dyse vil minimere avdrift. Bruk størst vannmengde i tette, bladrike kulturer. Raptol er ikke toleransetestet i alle prydplanter. Gjør derfor en test på et begrenset antall og vent en uke. Se etikett for toleranse.
Raptol inneholder de to virksomme stoffene pyretrin I og II tilhørende den kjemiske gruppen pyretroider og pyretriner. Resistens mot pyretroider er kjent i noen populasjoner i Norge. Det kan også forekomme kryssresistens mellom disse to stoffene. Effekten av pyretrinene i Raptol kan derfor ha noe nedsatt virkning mot disse skadedyrene, men rapsoljen vil ha virkning. Se etikett for
mer info. om resistens og strategi for å begrense resistensutvikling.

Blandbarhet: Raptol skal ikke blandes med andre preparater. Ferdig blandet sprøytevæske skal brukes samme dag, men bør ikke brukes før det har gått minimum 2 dager etter sprøyting med svovel eller Delan WG. Det bør heller ikke gå mindre enn 2 dager etter behandling med Raptol før bruk av Svovel eller Delan WG.

Raptol har minor-use godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot bladlus, spinnmidd og insektlarver i bringebær på friland.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 1 x 10 ltr.

Behandlingsfrist:

Se etikett for de enkelte kulturene.

Dose:

0,6-1,2 l/daa.
Se etikett for doseringstilpassing og væskemengde.

Filter: A1/P3

NAD: 600 ml/daa.

Lagring: Mørkt og frostfritt

Avst.vann: 10 m i grønnsaker, urter og bærkulturer. 30 m i prydplanter.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

RATIO SUPER SXVarenr. 410111

(250 g Tribenuron-metyl og 250 g Tifensulfuron-metyl pr. kg)

 • Advarsel

Mot tofrøbladet ugras i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete og gjenlegg av gras med korn som dekkvekst.

Ratio Super SX er en granulat-formulering med fullstendig vannoppløsning. Preparatet er et bladherbicid av SU/ALS-typen. Ugrasets vekst stanser umiddelbart, mens synlig effekt først ses etter 1-3 uker. Ingen begrensning i valg av kultur påfølgende år. Meget god mot balderbrå, då, haremat, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, vassarve, vindeslirekne, åkerminneblom og
korsblomstra ugras. God virkning mot rødtvetann, storkenebb, tungras og åkerstemorblom. Svak mot gullkrage, jordrøyk, klengemaure, smånesle, svartsøtvier og veronika-arter. Hvis en ugrasart er resistens overfor en middel av SU-typen er den resistent overfor alle i denne kjemiske gruppen.

Blandbarhet: Preparatet kan tankblandes med Duplosan Meko, Starane XL/ Cleave eller Tomahawk og er aktuelt for å forebygge resistens, eller bekjempe f. eks. resistent vassarve og forsterke effekten mot klengemaure. Ratio Super skal alltid tilsettes klebemiddel også når det blandes med andre produkter, når ikke annet er angitt. Resistensutvikling, se her.

Pakn.str.: 10 x 200 g

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

2-3 g pr. daa. + DP-klebemiddel
Høyeste dosering benyttes ved stort ugrastrykk, samt til bekjempelse av åkerstemorblomst
50 ml DP-klebemiddel pr. 100 liter vann tilsettes.
Korn med gjenlegg av gras til fôr:
0,75 g pr. daa. + DP-klebemiddel
Korn med gjenlegg av gras til fangvekster:
1,1 g pr. daa. + DP-klebemiddel
I korn med grasgjenlegg brukes halv dose DP-klebemiddel (25 ml/100 l vann).

Filter: Ikke aktuelt

NAD: 3 g/daa.

Lagring: Tørt i originalemballasje

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

REGALIS PLUSVarenr. 410418

100 g prohexadione-calcium pr. kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Regalis Plus er tillatt brukt til vekstregulering av epler og pærer.

Aktivstoffet i Regalis Plus er Prohexadione (Regalis Plus) opptas via plantens grønne blader og er avhengig av vær- og vekstforhold. Etter sprøyting er det aktive stoffet tatt opp etter 4 timer. Prohexadione-calcium og har 3 virkemåter; Aktivstoffet inhiberer siste steg av gibberlinsyre-biosyntesen som gir vekstregulering av skuddene. Prohexadione-calcium inhiberer tilsvarende
aminocyclopropanecarboxylic syre (ACC), noe som fører til reduserte nivåer av etylen og dermed mindre stress-symptomer som f. eks. nedfall av frukt. Prohexadione-calcium påvirker også utvikling av 3-deoxyflavonoider (luteoforol; luteoliflavan), som kan indusere resistens mot visse plantepatogener hos planter som er behandlet.
I plantasjer har Regalis Plus gitt følgende effekter:
– Reduksjon av skuddveksten.
– Minsker risikoen for fruktnedfall.
– Reduserer aldringen slik at det oppnås en bedre balanse mellom den vegetative og generative veksten.
– Induserer resistens mot patogener, særlig sekundære pærebrann-infeksjoner.
– Forbedrer lysforholdene og luftsirkulasjonen i toppen av treet.

Blandbarhet: Regalis Plus kan blandes med Scala og Delan WG. Preparatet må ikke blandes med flytende gjødningsmidler som inneholder Kalsium (Ca).
Det anbefales å holde en intervall på 2–3 dager til disse.

Pakn.str.: 10 x 1,5 kg

Behandlingsfrist:

Siste behandling må ikke utføres senere enn vekststadium 75

Dose:

100–250 g pr. daa.

Regalis Plus kan sprøytes ut en gang eller det som i de fleste tilfellene vil gi det beste resultatet, i delt behandling. 2 behandlinger med 3–5 ukers intervall vil ofte være tilstrekkelig.

– Ved kun en behandling er maksdosen 250 g
Regalis Plus pr. daa. i vekststadiet 60–69 eller 150 gram
Regalis Pluss pr. daa. i vekststadium 71–75.
– Ved to behandlinger er maksdosen 150 g
Regalis Plus pr. daa. ved hver behandling. 

Første behandling er i vekststadium 60–69 og andre behandling er 3–5 uker senere, men senest i vekststadium 75.
Se etikett og sprøyteplan for doseringstilpasning etter behandlingstidspunkt og behandlings strategi.

Filter: A1/P3

NAD: 300 g pr. daa.

Lagring: Tørt og i lukket originalemballasje

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

RENOLVarenr. 410611

(925 g vegetabilske oljer pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 0

Til tankblanding med Atlantis OD, Conserve, Gratil, Hussar Plus OD, Ranman og Select.

Renol er en blanding av emulgerbare, vegetabilske oljer som danner en stabil blanding med vann. Renol påvirker plantenes vokslag slik at det oppnås større og raskere opptak av de kjemiske midlene. Sprøytevæska blir også jevnere fordelt og hefter bedre til bladoverflata. Det er spesielt viktig å benytte Renol der man skal bekjempe grasugras, eksempelvis med Atlantis, da både effekt
og tid til produktet er regnfast forbedres i forhold til andre løsninger. Man skal imidlertid være forsiktig med å blande i flere produkter dersom man tilsetter Renol. Les etiketten på produktene man blander med meget nøye da enkelte blandinger vil kunne gi skade. Se også blandetabell.

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Dose:

Atlantis, Gratil og Hussar Plus OD:
50 ml pr. daa.
Conserve:
50 ml pr. 100 liter vann.
Ranman:
25 ml pr. daa.
Select:
Renol tankblandes med Select i samme mengde som Select.
Se etikett og sprøyteplaner.

NAD: 50 ml/daa.

Lagring: Frostfritt.

Helseklasse: -

Miljøklasse: -

Print Friendly, PDF & Email

REQUIEM PRIMEVarenr. 410364

(135,50g terpenoidblanding QRD 460 pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Mot trips, mellus og spinnmidd på agurk, squash, melon, paprika og aubergine, samt trips i jordbær i veksthus.

Terpenoid blend QRD 460 er basert på det naturlige forekommende planteekstraktet fra sitronmelde (Chenopodium ambrosioides). For å forsvare seg mot planteetere og patogener, frigjør planter naturlig en rekke flyktige forbindelser, blant annet alkoholer, terpener og aromatiske luktstoffer. Disse forbindelsene kan virke avskrekkende eller ha direkte toksiske effekter på skadedyr, eller de kan tiltrekke seg nyttedyr som ernærer seg på skadedyrene. Plantene kan også bruke disse forbindelsene til å tiltrekke seg pollinerende insekter, beskytte seg mot sykdom eller de kan være involvert i interplantær kommunikasjon. I det originale plante-ekstraktet er det disse forbindelsene i kombinasjon som er kilden til aktivitet hos insektene. Fordi det er kombinasjonen av de tre stoffene som trigger aktivitet, er de også å betrakte som et aktivt stoff.

Requiem Prime har ingen påvirkning av etterfølgende kulturer og kan brukes inntil 6 ganger. Minimum 2 års holdbarhet i uåpnet beholder.
Se bruksrettledning for hvordan man får best utnyttelse av preparatet!

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

0 dager.

Dose:

NB! Maks. Konsentrasjon er 0,5 %! Se etikett.

Filter: A1/P3

NAD: Requiem 1000 ml/daa.

Lagring: Tørt og frostfritt i lukket originalemballasje.

Avst.vann: Ikke relevant (kun i veksthus)

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

REVUS 250 SCVarenr. 410273

(250 g mandipropamid pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, samt bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland.

Revus tas opp i vokslaget på plantenes overflate og har både en kontakt- og god translaminær effekt som hemmer mycelvekst i inkubasjonstiden. Revus er effektiv mot spiring av zoosporer og sporangiesporer og har derfor meget god virkning mot tørråte. Revus skal brukes forebyggende og senest ved tørråtevarsel og/eller når lokalklimatiske forhold i feltet medfører risiko for
tørråtespredning. Under perioder med stort smittepress og/eller stor tilvekst i potetriset bør det sprøytes hver 5. dag. Etter avblomstring og ved lavere smittepress kan sprøyteintervallet økes til hver 10. dag. For å redusere risikoen for resistensutvikling skal Revus brukes maksimalt 6 ganger pr. år og 4 ganger i strekk i potet. I tomat i veksthus maksimalt 4 ganger pr. hold og i salat og ruccola på friland maksimalt 2 behandlinger pr. hold. Bruk deretter en behandling med et annet soppmiddel. Det er viktig å veksle med andre preparater med annen virkningsmekanisme. Det anbefales å bruke Revus i den siste sprøytingen mot tørråte da Revus har svært kort behandlingsfrist. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Revus kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. Tilsetning av klebemiddel er ikke nødvendig. Revus er regnfast når væska er tørket inn på bladene.

Blandbarhet: Revus kan fysisk tankblandes med de fleste bladgjødslingsmidlene, pyretroider, Select + Renol og Titus. Ulike faktorer som vannkvalitet og temperatur kan påvirke blandingen. Foreta derfor alltid en prøveblanding først.
Se blandetabeller og etikett.

Revus har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot spinatskimmel i spinat.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Potet og tomat:
3 dager
Salat og ruccola:
7 dager

Dose:

Potet:
60 ml Revus i 20-30 liter vann pr. dekar.
Tomat:
20 ml Revus i 100 liter vann. Bruk 300 l væske på 1000 m2 ved 2 m høye planter. Maks arealdose er 60 ml pr. 1000 m2.
Salat og ruccola:
60 ml pr. dekar med 7-10 dagers mellomrom avhengig av smittepress.

Følg doseringsanbefalinger og behandlingsintervall, se sprøyteplan og etikett.

Filter: A1/P2

NAD: 60 ml/daa.

Lagring: Frostfritt og ikke i direkte sollys.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3613

REVUS TOPVarenr. 410284

(250 g mandipropamid + 250 g dennokonazol pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i potet.

De to virkestoffene i Revus Top, mandipropamid og difenokonazol, komplementerer hverandre og gir en meget god kontroll av tørråte og tørrflekksyke i potet. Mandipropamid tas opp i vokslaget på planten og har translaminær effekt som hemmer sporespiring og mycelveksten til tørråte i inkubasjonstiden. Difenokonazol tas opp av planten og forhindrer mycelvekst i et bredt spekter av sopper, som tørrflekksyke og storknolla råtesopp. Revus Top skal brukes to ganger forebyggende når det er risiko for angrep. Normalt sammenfaller det med tørråtesprøyting i potetenes blomstringsperiode. I praksis blir det 2. og 4. (eller 3. og 5.) tørråtesprøyting. Revus Top kan brukes i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske, så pass derfor på å bruke nok vann/luft til også å dekke de nedre bladene godt, for det er her sykdommene ofte starter. Tilsetting av klebemiddel er ikke nødvendig. Revus Top er regnfast når sprøytevæska er tørket inn på bladene.
For å redusere risikoen for resistensutvikling skal Revus og Revus Top til sammen ikke brukes mer enn 6 ganger pr. sesong og 4 ganger i strekk.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle innsektsmidler, ugrasmidler og de fleste bladgjødslingsmidler. Se blandetabell og etikett.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

3 dager

Dose:

60 ml Revus Top i 15-60 liter vann pr. dekar.
Max 2 behandlinger pr. sesong.

Filter: P2/A1

NAD: 60 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 10 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

RIDOMIL GOLD MZ PEPITEVarenr. 410266

(38,8 gm metalaksyl-M + 640 g mankozeb pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Soppmiddel mot tørråte i potet og løkbladskimmel og papirflekk i kepaløk og sjalottløk.
Ridomil Gold MZ Pepite er av seneste generasjons granulat og inneholder to virksomme stoffer, metalaksyl-M og mankozeb. Metalaksyl-M virker systemisk og tas hurtig opp i den grønne planten og transporteres ut til de ytterste bladspissene. Metalaksyl-M bekjemper potet-tørråten inne i planten, hemmer soppens vekst og reproduksjon samt beskytter nytilveksten etter behandling. Mankozeb er kontaktvirkende og danner en beskyttende film på bladoverflaten og hemmer spiring av tørråtesoppen. Mankozeb forebygger nye angrep. Preparatet skal sprøytes forebyggende, senest ved tørråtevarsel og/eller når lokalklimatiske forhold i feltet medfører risiko for tørråtespredning. Ridomil Gold MZ Pepite skal kun anvendes en gang pr. sesong som første eller andre sprøyting. Av hensyn til faren for resistens er det viktig at middelet brukes forebyggende og Ridomil Gold MZ Pepite bør anvendes tidlig i sesongen når planten er i sin mest aktive vekst. Det er viktig med god nedtrenging slik at ris og stengler blir best mulig dekket av sprøytevæsken. Sprøyt fortrinnsvis på tørre planter, når det er utsikt til noen timers oppholdsvær.
Ridomil Gold MZ Pepite er regnfast så snart sprøytevæsken har tørket på planten. Nedbør 1-2 timer etter sprøyting påvirker derfor ikke resultatet.

Blandbarhet: Preparatet oppløses hurtig ved omrøring, noe som sikrer jevn konsentrasjon i sprøytevæsken. Ridomil Gold MZ Pepite er blandbar med de fleste bladgjødslingsmidler og insektmidler. Fysisk blandbarhet betyr at det ikke skjer utfelling. Ulike faktorer som vannkvalitet, temperatur og pH kan innvirke på blandingen. Foreta alltid en prøveblanding først og bland aldri Ridomil Gold MZ Pepite med mer enn ett middel. Se blandetabell og etikett. Ferdigblandet sprøytevæske bør brukes samme dag.

Ridomil Gold MZ Pepite har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot soppsjukdommer i vårløk.
Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 1 x 10 kg

Behandlingsfrist:

Potet:
7 dager
Løk:
14 dager

Dose:

Potet:
200 g
Løk:
250 g

Bruk 2,5-3,0 bar trykk i 20-40 l vann pr. daa.

Filter: A1/P3

NAD: 200 g/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 20 meter

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

RIZOLEX 50 FWVarenr. 410269

(500 g tolklofosmetyl pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Soppmiddel til beising av settepoteter, blomsterløk, og blomsterknoller og til nedvanning/innblanding i jord ved såing, stikking og planting av prydplanter
i veksthus og i planteskoler.

Behandlede poteter må ikke brukes til matpoteter, fôr eller industrielt bruk. Preparatet har kontaktvirkning mot svartskurv (Rhizoctonia solani) God virkning mot svartskurvsoppen sikres ved god dekning av materialet som behandles, og ved god nedvanning/innblanding i jord eller torv. Kilden til svartskurvsmitte er å finne både på settepotetene (svarte hvilelegemer) og i jorda. Settepotetene er den viktigste smittekilden. Forkultur og omløp mellom potetåra har størst betydning for jordsmitten. God dekning av Rizolex 50 FW på potetene som behandles sikres ved at det er lite jord på potetene og at anlegget som benyttes gir god fordeling av sprøytevæsken. Vannmengden som benyttes bør være så lav som mulig, men må reguleres etter dysetype, trykk og kjørehastighet. Det er mest aktuelt med runddyser. Behandling av blomsterløk og blomsterknoller på friland foretas før setting. Rizolex 50 FW sprøytes ut med påfølgende fresing/hakking ned til ca. 10 cm. I veksthus foretas behandling etter setting, men før tildekking. Rizolex 50 FW kan også innarbeides i vekstmediet.

Planteskolekulturer omfatter også nåletrær (skogplanteskolene). På friland sprøytes det på lett fuktet overflate med påfølgende nedvanning med minst 2 liter vann pr. m2. Behandling foretas før stiklingene settes ut. Nedvanningen foretas før overflata tørker opp. Rizolex 50 FW kan også utvannes på en lett fuktet overflate med minst 2 liter væskeblanding pr. m2. I potter på friland og veksthus foretas behandlingen ved utvanning i pottene. Vekstmediet må være godt oppfuktet i forkant. Effekten av Rizolex 50 FW varer ca. en måned.

Ved behandling av planter under plastfolie skal sprøytevæsken ha tørket opp på bladene før plantene tildekkes igjen. Rizolex 50 FW blir brukt på en rekke kulturer. På grunn av de mange arter og sorter samt forskjeller i dyrkingsteknikk, bør plantenes følsomhet alltid prøves. Behandling av kulturer i blomst bør unngås.

Preparatet har vært prøvd i følgende kulturer uten skader:
Azalea, Begonia hiemalis, Beloperone, Chrysanthemum, Hedera helix, Kalanchoe, Passiflora, Potteroser, Radermachera/Stereospermum, Saintpaulia.

Blandbarhet: Ved behandling av prydplanter er preparatet blandbart med de fleste sopp- og insektmidler. Blandinger bør prøves på et mindre antall planter.

Pakn.str.: 12 x 1 l.

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt.

Dose:

200 – 300 ml pr. tonn settepotet med utstyr montert på setteren. 

5 -10 l vann pr. daa. Ved behandling med f. eks. “Mantis anlegg” kan Rizolex 50 FW brukes ufortynnet, men kan hvis ønskelig blandes ut med noe vann. Behandling av blomsterløk og blomsterknoller brukes 2,5 ml pr.m2 i ca. 0,2 l vann ved utsprøyting. Ved innarbeiding i vekstmedium brukes 50 ml i ca. 10 liter vann pr. m3 

Behandling av planteskolekulturer på friland brukes 2,5 ml pr. m2 Ved sprøyting benyttes ca. 0,2 l væskeblanding pr. m2

Behandling i stiklingskasser/bed på friland og i veksthus bruks 2,5 ml pr. m2 Ved sprøyting benyttes det ca. 0,2 væskeblanding pr. m2 

Behandling i potter på friland og veksthus brukes 100 ml væskeblanding pr. 

l potte med 0,05 % oppløsning (0,5 ml pr. liter vann) Ved innblanding i vekstmedium brukes 50 ml i 10 liter vann pr m3 Se etikett for behandlingsteknikker etc. 

Filter: A1/P3

NAD: 0,3 l/tonn settepotet

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

ROUNDUP FLICKVarenr. 410715

(441 g kaliumsalt av glyfosat, tilsvarende 360 g glyfosat pr. l)

Roundup Flick er et ikke-selektivt ugrasmiddel som brukes til å bekjempe de fleste grasliknende og to-frøblada ett- eller flerårige ugrasarter som kveke, knereverumpe, stivdylle, timotei og andre arter av kulturgras, tunrapp, vassarve, balderbrå, kløver, løvetann, rødtvetann, kveke, storkvein, takrør, andre grasarter, bregner, haremat, hestehov, åkerdylle, marinøkkel og andre flerårige arter samt fremspirt spillkorn og nedvisning av bygg før høsting.

Brukes før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til total bekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder etc. I moden byggåker uten gjenlegg (ikke i åker til såkorn eller dersom det er isådd underkultur med gras/kløvergjenlegg).

Fornyelse og opptak av grasmark. I gran- og furuforyngelse, i skogplanteskoler, ved stubbe- og stammebehandling. Ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtrær og pryd- og bærbusker.

Roundup Flick absorberes gjennom bladverket og transporteres ut i hele planten. Behandling må utføres på tørre planter. Best virkning oppnås når plantene er i aktiv vekst. Det bør vanligvis gå minst 1 uke til jordarbeiding om høsten, mens det om våren bør gå 3-4 dager. Ved bekjempelse av kveke kan jordarbeiding utføres allerede 2 dager etter behandling (kveke må ha minst 3-4 fullt utvikla nye blad) og 5 dager mot annet flerårig ugras (to-frøblada flerårige ugras bør ha stor rosett i aktiv vekst). Ugraset må sprøytes når lufttemperaturen er 0–30°C, det er tilstrekkelig rått, og når ugraset vokser raskt og ikke er skadet av tørke eller frost. Ugraset må sprøytes minst én time før det begynner å regne. Produktet inaktiveres raskt i jorda og vil ikke hindre nye ugrasfrø i å spire. Unngå avdrift til nabokulturer ettersom andre planter og avlinger kan ta skade om de utsettes for sprøytevæske.

I grasmark sprøyt når plantene 15–20 cm høye. Kulturplantene blir også drept. Pløy eller fres fra 10 dager etter sprøyting og anlegg deretter ny kultur. Store mengder råtnende planterester, f. eks. tett grastorv med mye kveke i jordlaget der kulturfrøene spirer, kan føre til vekstreduksjon. La det gå lengst mulig tid fra sprøyting til såing i slike tilfeller. Det sikreste er å sprøyte om høsten og deretter så om våren. Maksimalt 1 behandling pr. år.

På brakkland kan jordbearbeiding begynne etter 10 dager. Eventuell kalking må gjøres etter sprøyting. Maksimalt 1 behandling pr. år.

I frukthager (alle arter): Bruk skjermet sprøyting på 15–20 cm høyt ugras tidlig om sommeren. Sprøytevæsken må ikke komme i berøring med bladverk eller grønn trebark. Det kan gjøre stor skade. Maksimalt 3 behandlinger pr. år.

I bærbusker mot ugras som kveke, skvallerkål, hestehov osv. bekjempes selektivt ved påstrykning. Bland Roundup Flick og vann i forholdet 2:3, ha på gummihansker og stryk blandingen på med svamp eller tøy vott. Kommer pryd- eller kulturplanter i berøring med behandlingsvæsken, kan disse få betydelig skade. Maksimalt 1 behandling pr. år.

Til vårbehandling før såing/planting og etter såing før spiring mot kveke og annet fremspirt ugras. For å få god virkning må kveka ha minst 3–4 blader ved sprøyting. Det må gå minst 1–4 dager fra sprøyting til såing/planting for å få god ugrasvirkning. Metoden frarådes på arealer med lite omdannet hvitmosetorv og på svært skarp sandjord. Anbefales ikke på gulrot. Maksimalt 1 behandling pr. år.

Etter høsting (stubbåker) mot kveke og annet fremspirt ugras. Halmen bør fjernes rett etter skuronna slik at det blir minst mulig halm som kan dekke ugrasplantene og hindre gjenvekst. Er det lite halm, kan kutting være akseptabelt. Er det mye kveke la jorda ligge urørt i minst 3–4 uker etter høsting og sprøyt først når kvekeplantene har fått 3–4 nye fullt utvikla blad. Sprøyting tidligere vil gi dårlig virkning på kveke og er ikke å anbefale ved mye kveke. Der høstsprøyting er mulig, er dette å foretrekke fremfor vårsprøyting. Påstrykning med svamp o. l. , f. eks. under skjærebord og på enkelt planter, bland Roundup Flick og vann i forholdet 2:3 og bestryk de plantene som skal bekjempes.

Ved redusert jordarbeiding mot ett- og toårig ugras (tunrapp, balderbrå m.fl.) Sprøyt helst 2–3 uker etter høsting og før ugraset setter frø. Der høstsprøyting er mulig, er dette å foretrekke fremfor vårsprøyting. Ved årlig bruk er “halv kvekedose” tilstrekkelig til å holde de fleste ugrasarter, også kveke, nede. Ved større kveke mengder må det sprøytes senere (når kveke har 3–4 nye fullt utvikla blader) og med full kveke dose. Ved sprøyting etter direktesåing av korn er det viktig at behandlingen utføres før kornet har begynt å spire. Pass på at såkornet er godt dekket. Denne metoden frarådes på arealer med lite omdannet hvitmosetorv og på svært skarp sandjord. Maksimalt 1 behandling pr. år.

Skogbruk (bartrær), se stubbåker om bekjempelse før planting. Etter planting kan sprøyting på foryngelsesfelt bare utføres dersom plantingen er minst to år gammel. Behandlingen må utføres fra august til september mens ugraset fortsatt er grønt og etter avsluttet strekningsvekst. Stubbebehandling: Bruk 1 del Roundup Flick i 4 deler vann. Sprøyt eller stryk på snittflaten innen få timer etter felling av løvtrær. Stubber som har stått noen dager eller uker, kan behandles etter ny kapping av stubben på frisk sårflate. Unngå sevjetida.

Stammebehandling på stående trær. Bland 3 deler Roundup Flick og 1 del vann. Gjør ett hogg i barken per 5 cm brysthøyde-diameter og gi 0,5–1,0 ml væske i kuttet. Unngå sevjetid og kulde. Beste behandlingstid er august til november. Virkningen er sen.

Juletreproduksjon mot ett- og flerårige grasarter og to-frøbladet ugras. Benyttes når nye skudd på juletrærne har avsluttet strekningsveksten og utviklet endeknopp, vanligvis i august – september. Må bare utføres med traktorsprøyte for å få jevn dosering. Maksimalt 1 behandling pr. år.

Ikke jordbruksområder, udyrka arealer og prydbusker. Til total bekjempelse på grusganger/plasser, industriområder, langs veier og jernbane, kraftlinjer, gjerder og bygninger, osv. Sprøyt på fremspirt ettårig ugras og når rotugras er 15–20 cm høyt på forsommeren. Har vegetasjonen vokst mye høyere, kan den først slås og vokse til på ny før sprøyting for å unngå skjemmende preg av høy brun bekjempet vegetasjon. Maksimalt 3 behandlinger pr. år. Før sprøyting av kantsoner (åkerkanter og åkerholmer) må tillatelse innhentes fra kommunen.

Prydbusker: Rotugras som kveke, skvallerkål, hestehov m.m. bekjempes selektivt ved påstrykning. Bland Roundup Flick og vann i forholdet 2:3, ha på gummihansker og stryk blandingen på med en svamp eller tøy vott. Kommer pryd- eller kulturplanter i berøring med behandlingsvæsken, kan disse ta betydelig skade. Maksimalt 1 behandling pr. år.

Påstrykning på ugras som er høyere enn kulturplantene mot ett- og flerårige grasarter og to-frøbladet ugras. Bruk 33–44 % løsning. Ikke berør kulturplantene med ugras-strykeren. Ugraset bør være 20 cm høyere enn kulturplantene. Maksimalt 1 behandling pr. år.

Grønnsaker mellom radene mot ett- og flerårige grasarter og to-frøbladet ugras. Unngå vinddrift i radene ved bruk av hydraulisk sprøyte, eller ikke berør kulturplantene med ugras-strykeren. Mellom radene må det i de aller fleste tilfeller brukes skjerma sprøyting. Maksimalt 1 behandling pr. år.

Pakn.str.: 1 x 20 liter

Behandlingsfrist:

Min. 7 dager før innhøsting, når fuktigheten i bygg-kornet er 30 % eller mindre.

Dose:

Doseringstabell og væskemengde:

Ugrasart Åkersprøyte

pr. daa. i 5-20 l vann

Ryggsprøyte

pr. 10 l vann 25-50 l/daa.

Fremspilt spillkorn, knereverumpe, stivdylle, timotei, tunrapp, vassarve  

100 – 150 ml

 

30 – 40 ml

Balderbrå, kløver, løvetann, rødtvetann m.fl. 200 – 300 ml 50 – 75 ml
Kveke, storkvein, takrør, andre grasarter, bregner og haremat 300 – 400 ml 75 – 100 ml
Hestehov, åkerdylle, burot og andre flerårige arter 500 – 600 ml 150 – 200 ml

Gulmodent bygg min. 7 dager før høsting:

Åkersprøyte

pr. dekar i 5 – 20 l vann

Ryggsprøyte

pr. 10 l vann (40 – 50 l pr. daa.)

Ryggtåkesprøyte

pr. 10 l vann (10 – 15 ml pr. daa.)

200 – 300 ml 50 – 75 ml 200 ml

 

 

Filter: A1/P3 Roundup Flick tilhører den kjemiske gruppen EPSP-syntasehemmere, HRAC gruppe G.

NAD: 400 ml/daa.

Lagring: Innelåst i originalemballasje innenfor temp. område -15 til + 50 grader

Avst.vann: 2 meter

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-4137

ROUNDUP POWERMAXVarenr. 410704

(720 glyfosatsyre i form av 83,2 vekt% ammoniumsalt pr. kg)

 • Avgiftskl. 1

Til bekjempelse av ett- og flerårige grasarter og to-frøbladet (bredbladet) ugras. Brukes før såing eller planting av alle typer vekster (ikke i gulrot). Kan også brukes før oppspiring av korn eller i gulmodent bygg til fôr før tresking. Til opptak/fornyelse av grasmark og til å bekjempe oppspirt kveke og annet ugras i stubbåker, hager, brakket areal, skog og udyrket mark.

Roundup Powermax er et ikke-selektivt systemisk ugrasmiddel formulert som et vannløselig granulat. Preparatet sprøytes på bladene og absorberes gjennom bladverket, og blir deretter transportert rundt i planten og sprer seg til rotsystemet gjennom plantens saftstrøm. Effekten blir synlig 5-10 dager etter sprøyting. Ugraset utryddes helt etter 1–3 uker. 
Til vårbehandling kan Roundup Powermax benyttes mot kveke og annet oppspirt ugras både før og etter såing, før kulturen spirer. For å få god virkning mot kveke og andre flerårige arter må de ha minst 3–4 blad ved sprøyting og det må gå minst 2–4 dager fra sprøyting til såing/planting. Metoden frarådes på arealer med lite omdannet hvitmosetorv og på svært skarp sandjord. Frarådes i gulrot! 
Etter høsting i stubbåker mot kveke og annet oppspirt ugras, bør halmen fjernes rett etter høsting slik at det blir minst mulig halm som kan dekke ugrasplant­ene og hindre gjenvekst. Er det lite halm, kan kutting og jevn spredning være akseptabelt. La jordet ligge urørt i minst 3–4 uker etter høsting og sprøyt først når kvekeplantene har fått 3–4 fullt utvikla nye blad. Der høstsprøyting er mulig, er dette å foretrekke framfor vårsprøyting. 
Ved redusert jordarbeiding mot ett- og toårig ugras (tunrapp, balderbrå m.fl.). Sprøyt helst 2–3 uker etter høsting og før ugraset setter frø. Der høstsprøyting er mulig, er dette å foretrekke framfor vårsprøyting. Ved årlig bruk er «halv kveke­dose» tilstrekkelig til å holde de fleste ugrasarter, også små kvekemengder, nede. Ved større kvekemengder må det sprøytes seinere når kveka har minst 3–4 fullt utvikla nye blad og med full kvekedose. Ved sprøyting etter direkte­såing av korn er det viktig at behandlingen utføres før kornet har begynt å spire. Pass på at såkornet er godt dekket. Denne metoden frarådes på arealer med lite omdannet hvitmosetorv og på svært skarp sandjord. 
Ikke sprøyt åker til såkorn eller dersom det er sådd gras/kløvergjenlegg. Siste sprøyting må være 7 dager før innhøsting, når fuktigheten i kornet er 30 % eller lavere. Behandling i gulmoden åker bør kun gjøres i de tilfeller sprøyting etter høsting blir for sent til å få tilfredsstillende effekt.
Ved opptak og fornyelse av grasmark sprøytes på 15–20 cm høye planter. Store mengder råtnende planterester, f. eks. tett grastorv med mye kveke i jordlaget der kulturfrøene spirer, kan føre til vekstreduksjon. La det gå lengst mulig tid fra sprøyting til såing i slike tilfeller. Det sikreste er å sprøyte om høsten og deretter så om våren.  
På brakkland kan, under gunstige forhold, jordarbeiding begynne etter 5 dager der det har vært flerårige grasarter. Etter kveke kan jordbearbeiding påbegynnes etter 2 dager.    
I frukthager og prydtrær av alle arter gjøres behandling under skjermet sprøyting på 15–20 cm høyt ugras på forsommeren. Sprøytevæsken må ikke treffe blad eller grønn bark på trærne. Det kan gjøre stor skade. 
I skogbruk er bekjempelse før planting å foretrekke. Der høstsprøyting er mulig, er dette å foretrekke framfor vårsprøyting. Etter planting kan sprøyting på foryngelsesfelt bare utføres dersom plantingen er minst to år gammel. Behandlingen må utføres fra august til september mens ugraset fortsatt er grønt og etter avsluttet strekningsvekst. Se etikett for doseringstilpasning.
Ved stubbebehandling brukes 1 del Roundup Powermax i 4 deler vann. Sprøyt eller stryk på snittflaten innen få timer etter felling av løvtrær. Stubber som har stått noen dager eller uker, kan behandles etter ny kapping av stubben på frisk sårflate. Unngå sevjetida. 
Stammebehandling på stående trær blandes 1 del Roundup Powermax i 4 deler vann. Gjør et hogg i barken i brysthøyde 5 cm i diameter og gi 0,5–1,0 ml væske i såret. Unngå sevjetid og kulde. Beste behandlingstid er august til november. Virkningen er sein.
I Juletreproduksjon mot ett- og flerårige grasarter og bredbladet ugras, bekjempes disse når de nye skuddene på juletrærne har avsluttet strekningsvekst og utviklet endeknopp, vanligvis i august-september. Må bare utføres av en traktorsprøyte for å få jevn dosering. Ved skjermet sprøyting kan dosering økes. 
Totalbekjempelse på grusganger/plasser, industriområder, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder, bygninger etc. sprøyt på oppspirt ettårig ugras og når rotugraset er 15–20 cm høyt på forsommeren. Har vegetasjonen vokst mye høyere, kan den først slås og vokse til på nytt før sprøyting for å unngå skjemmende preg av høy, brun bekjempet vegetasjon. 
For å oppnå god virkning må det sprøytes med Roundup Powermax ved en lufttemperatur på 0–30˚C, ved høy luftfuktighet, og mens ugraset er i aktiv vekst og uskadet av frost/tørke. Frost reduserer imidlertid ikke virkningen dersom det sprøytes på ikke-frosset vegetasjon. Ikke sprøyt dersom vinden er sterkere enn 4 m/s. Om høsten kan en jordbarbeide fra 2 dager etter sprøyting dersom ugrasplantene har riktig utviklingsstadium og det er gode sprøyte- og vekstforhold (relativt varmt for årstiden, ikke for tørt, ikke frost/oversvømmelse), ellers bør det gå 2 uker. Frøugras må være spirt fram og kveka bør ha minst 3-4 fullt utvikla nye blad (fullt utvikla blad = hele bladplata er ute av bladslira). Roundup Powermax er regnfast 1 time etter sprøyting under optimale forhold. 

Blandbarhet: Det anbefales ikke å blande Roundup Powermax med andre plantevernmidler.

Pakn.str.: 1 x 10 kg

Behandlingsfrist:

Bygg, behandling minimum 7 dager før høsting

Dose:

Før såing på våren og bekjempelse av kveke:
150-200 g/daa.
Før høsting av bygg til fôr:
150-200 g/daa.
Nyspirt smått ugras samt spillkorn:
50-100 g/daa.
Kveke, engrapp, rødsvingel og andre grasarter i stubb:
100-200 g/daa.
Brakka jord/udyrka arealer:
200-300 g/daa.
Juletrær og skog:
100-300 g/daa.
Fornyelse av grasmark:
200-300 g/daa.
Fruktplantasjer:
50-300 g/daa.
Ikke produktive arealer (gårdsplasser, industritomter etc.):
200-300 g/daa.

Filter: A1/P2

NAD: 200 g/daa.

Lagring: Trygt i originalpakning

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3617

SARACEN DELTA NYHET!Varenr. 410718

(50 g florasulam + 500 g diflufenikan pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Ugrasmiddel i høst- og vårhvete, vårbygg, høstrug, rughvete og grasfrøeng i frøåret.

Jord- og bladvirkende ugrasmiddel mot frøugras brukt på våren. To ulike aktivstoffer sikrer en forebygging mot resistensutvikling. Saracen Delta er et flytende suspensjonskonsentrat og har en meget bred frøugraseffekt i både høstkorn og vårkorn. Diflufenikan (DFF) er et jord- og bladherbicid. Den mest synlige effekten er at unge blad blir hvite. Ved sprøyting danner DFF en film på jordoverflaten. Produktet tas opp når ugraset spirer og gjennom unge blad på spirt ugras. Jordeffekten kan, avhengig av dose og andre forhold, vare i inntil 8 uker. Ved sen behandling kan DFF gi klorotiske (hvite) flekker på kulturplantene.  God effekt på balderbrå (ikke resistent), då, gjetertaske, hønsegras, klengemaure, stemor, tunbalderbrå, vassarve (ikke resistent) og vindelslirekne.  Mot meldestokk (vårkorn) kan effekten bli svak. Blanding med MCPA, Mekoprop, CDQ SX eller Harmony Plus sikrer god effekt på denne og flere andre arter. På felt med resistent vassarve er Duplosan Meko eller Tomahawk 200 en god blandingspartner.  Ved resistent linbendel blandes inn ekstra med diflufenikan. Se ellers etikett eller sprøyteplaner. Optimal effekt oppnås ved behandling på ugrasets 1-3 bladstadiet og de er i god vekst. Det er viktig med god jordfuktighet for at DFF delen i midlet skal virke optimalt. Saracen Delta virker ved temperaturer ned mot 3°C om plantene er i vekst. Et par dager med lett frost eller regn etter at midlet har tørket inn på bladene påvirker ikke effekten. Saracen Delta er regnfast etter 1 time.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

BBCH 32

Dose:

Høstkorn:
BBCH 20-29 Bruk 7,5 ml
BBCH 30-32 Bruk 10 ml

Vårkorn (ikke havre):
BBCH 12-29 Bruk 7,5 ml
BBCH 30-32 Bruk 10 ml

Filter: A1/P3

NAD: 10 ml/daa.

Lagring: Originalemballasje, frostfritt

Avst.vann: 10 m vegetert buffersone. Avdriftsreduserende tiltak, se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsyndet.no.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

SCALAVarenr. 410224

(400 g pyrimetanil pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i eple, pære og jordbær på friland.

Virker forebyggende mot gråskimmel og skurv. Mot skurv er det også en kurativ virkning om sprøyting blir utført innen 72 timer etter infeksjon. Dårlig virkning mot mjøldogg. Pyrimetanil hemmer dannelse av enzymer som soppene trenger for å kunne angripe plantevevet. Pyrimetanil har kryssresistens med andre anilinopyrimidiner som cyprodinil. Man bør derfor veksle med preparater fra andre middelgrupper. For å begrense risikoen for utvikling av resistente soppstammer, bør ikke Scala brukes mer enn én gang pr. vekstsesong i jordbær og tre ganger i eple og pære. Scala virker best ved temperaturer opp mot 150C. Lang opptørkingstid kan gi fare for sviing. Under slike sprøyteforhold på friland kan det også oppstå korkdannelse på pærer. Riktig behandlingstid i jordbær vil være under blomstring. I eple og pære vil beste behandlingstidspunkt være mellom stadiene grønn spiss og avblomstring.

Blandbarhet: Kan blandes med vanlige sopp- og insektmidler der det er sammenfallende bruksområder og –tider,
men det må ikke blandes med soppmidlet fosetyl aluminium (Aliette) eller gjødselstoffer.

Scala har off-label godkjenning. Søker er Norsk Gartnerforbund. Virkeområde og bruksområde:
Mot soppsykdommer i prydplanter på friland.
Kilde:
Mattilsynet

Pakn.str.: 10 x 1 l

Behandlingsfrist:

Jordbær:
14 dager.
Frukt:
30 dager.

Dose:

Jordbær:
Bruk 200 ml i min. 100 liter vann
pr. 1000 m enkeltrad eller pr. daa.
Se sprøyteplan for dosering i dobbelt rad.
Eple:
Bruk 75 ml i 100 l vann.
Pære:
Bruk 112 ml i 100 l vann.

Filter: P2/A1

NAD: 200 ml/daa.

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

SELECT + RENOLVarenr. 410318

(240 g kletodim + 925 g vegetabilske oljer pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 2 + 0

Select er tillatt brukt i potet, ert (konserves og til modning), oljerybs, oljeraps, lin (til teknisk forarbeiding), gulrot, kepaløk, jordbær på friland samt
kløverfrøeng.

Select er et systemisk bladherbicid med særlig god virkning mot tunrapp, spillkorn og floghavre. I anbefalte doser har Select også en tilleggsvirkning mot kveke i åpen åkerkultur. Er kveke et problem anbefales spesialmidler siden behandlingstiden mot kveke og ettårige arter ofte vil være forskjellige. I konkurransesvake kulturer og/eller i kulturer med lang veksttid, kan behandling
på ny oppspiring eller gjenvekst være aktuelt. Ved hver behandling tilsettes Renol i samme dosering som Select. Best virkning oppnås når plantene er i god vekst. Minste anbefalte dose brukes der ugraset er smått. Ved nedbørunderskudd og/eller når graset er stort benyttes høyeste dosering. Ved delte doser bekjempes tunrapp, spillkorn og floghavre best på 2-3 bladstadiet. Kveke og andre flerårige grasarter må ha utviklet min. 3 blader ved sprøyting. Select stopper veksten noen dager etter sprøyting. Synlig virkning ses som mørkfarging av vekstpunkt og gulning av yngre blad. Eldre blad får etter hvert en oransje til rødfiolett fargetone. Etter 2-5 uker er nedvisning av grasugraset fullstendig. Sprøyt på tørre blader. Ved kunstig vanning foretas behandlingen etter at plantene har tørket opp. Regnfast etter 1 time.

Blandbarhet: Bland ikke Select med andre ugrasmidler (med unntak av Matrigon) eller med mikronæringsstoffer. Slike midler kan benyttes inntil 5-7 dager før/ etter bruk av Select.
Radrensing eller annen jordbearbeiding foretas tidligst én uke etter sprøyting. Select kan blandes med pyretroider og enkelte bladgjødslingsmidler. Se blandetabell og etikett.  

Select har off-label godkjenning. Søker er Norsk Frøavlerlag og NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot tunrapp og andre ettårige ugras i kløver til frø i gjenleggsåret. Mot ettårige ugras i vårløk. Mot tunrapp og andre ettårige ugras i stangselleri, knollselleri, asparges, persillerot, rødbete, pastinakk og bønner med belg.
Mot tunrapp og andre ugras i hodekål og kålrot.
Kilde: Mattilsynet

Select har minor-use godkjenning. Søker er Norsk Frøavlerlag og NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot ugras i purreløk. Mot tunrapp i gjenlegg og frøeng av sauesvingel og rødsvingel uten dekkvekst, og i gjenlegg kløverfrøeng.
Mot ugras i knollselleri, pastinakk, persillerot, kålrot og nepe, godkjent 17.03.2021. Behandlingsfrist på 40 dager. Se tilleggsetikett.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 1 x 3 l Select + 1 x 3 l Renol

Behandlingsfrist:

Jordbær og bærbusker:
Før blomstring.
Potet, ert, rybs, raps, gulrot, purre, kepaløk:
6 uker.
Kjerne- og steinfrukt:
Før kartsetting.

Dose:

40-50 ml Select + 40-50 ml Renol pr. daa.
Se etikett.

Filter: P2/A1

NAD: 50 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

SENCOR SC 600 Dispensasjon 2021Varenr. 410719

(600 g metribuzin pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Det er gitt dispensasjon mot frøugras i gulrot på friland og under dekke i perioden 16.03. til 14.07.2021.
Det er også gitt dispensasjon mot ugras i potet med og uten dekke, for perioden 12.03. til 10.07.2021                                                                    

Sencor SC 600 er en flytende variant av Sencor WG og inneholdende det aktive stoffet metribuzin. Den avviker fra gamle Sencor WG med å ha 100 g aktivt stoff mindre pr. liter, og dermed er dosene noe avvikende fra det man har benyttet i alle år med Sencor WG.

Behandlingstid i gulrot: BBCH 00-12 med 7 dagers intervall mellom behandlingene.
Behandlingstid i potet: Straks etter setting før legging av solfanger. På friland, sprøyt på fremspirt ugras like før potetene spirer, og senest frem til potetspirene er 5 cm.

DETTE BETYR AT MAN MÅ LESE ETIKETTEN NØYE FOR Å KUNNE BRUKE RIKTIG DOSE!

Virkningsmessig vil preparatene være like når dosen for Sencor SC er justert til samme mengde aktivt stoff, men på grunn av at det er en flytende formulering vil produktet være noe «skarpere».

NB! Da formuleringen på Sencor SC 600 i noen tilfeller kan gi blokkering i siler/ dyser kreves det bruk av grove filtre med minimum 50 mesh og tilsvarende dyser. Det er sjelden problemer oppstår, men det er viktig å ta ovennevnte forebyggende tiltak.

For bruk av preparatet, se etikett fra NLR.

Pakn.str.: 1 l

Behandlingsfrist:

Behandlingsfrist i gulrot: 42 dager

Behandlingsfrist i potet: 42 dager

Dose:

Dose i gulrot: Preparatet kan brukes opp til fem ganger i sesongen, forutsatt at total årlige dosering ikke overstiger 17,5 ml preparat pr. daa. Dose for siste behandling skal ikke overstige 11,6 ml preparat pr. daa.  Bruk 15 – 30 l væskemengde pr.  daa.

Dose i potet: Ved gode sprøyteforhold bruk 23,3 ml pr. daa. pr. år. Under tørre forhold kan det brukes inntil 35 ml pr. daa. pr. år. Kan brukes inntil 2 ganger pr. sesong, forutsatt at total årlig dose ikke overstiger 35 ml pr. daa.

Filter: A1/P2

NAD: 35 ml/daa.

Lagring: Tørt og kjølig

Avst.vann: 10 m

Print Friendly, PDF & Email

SENCOR WGVarenr. 410719

(705 g metribuzin pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mot frøugras i gulrot og potet. Inkludert under solfanger. 

Opptak gjennom blad og røtter. Avhengig av dose, sprøyteforhold og ugrasplantenes utviklingsstadium har preparatet god virkning mot ettårige ugrasarter som balderbrå, dåarter, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, minneblom, rødtvetann, smånesle, svartsøtvier, tranehals, tunbalderbrå, tunrapp, vassarve, åkerstemor, åkersvineblom, åkerveronika samt korsblomstrede ugrasarter som gjetertaske, oljevekster, pengeurt, åkersennep m. fl. Best virkning oppnås ved å sprøyte på ugrasets frøbladstadium før  varige blad utvikles. Kan brukes inntil potetplantene er 5 cm. Det kan såes høstkorn eller grasgjenlegg samme år som Sencor er brukt, men dette forutsetter dyp og grundig pløying. 

Blandbarhet: På fremspirte potetplanter frarådes å blande Sencor med andre preparater. Tankblanding med Titus eller Fenix før oppspiring av potetene har ikke gitt skade på kulturen under normale sprøyteforhold. Med nedsatt maksimaldose av Sencor vil en tankblanding med et annet preparat ofte kunne sikre effekten samt gi et bredere virkningsspekter.

Sencor WG har off-label godkjenning. Søker er Inderøykarve SA og GA-FA. Virkeområde og bruksområde:
Ved endring av bruksbetingelsene i gulrot. Mot frøugras i karve.

Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 1 x 1 l

Behandlingsfrist:

Potet:
42 dager
Gulrot:
60 dager

Dose:

Potet:
30 g pr. daa. maks. 2 behandlinger
Gulrot:
15 g pr. daa. maks. 3 behandlinger

Se sprøyteplan og etikett for doseringstilpasning.
Væskemengde 15-30 l daa.

Filter: A1/P3

NAD: 30 g/daa.

Lagring: Tørt.

Avst.vann: 10 m.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

SERENADE ASOVarenr. 410285

(13,96 g Bacillus subtilis stam QST 713 pr. l)
Godkjent både til økologisk og konvensjonell produksjon.

 • Avgiftskl. 1

Biologisk produkt mot soppsykdommer i tomat og agurk i veksthus, salat, jordbær, solbær og bringebær og planteskoleplanter på friland, i veksthus og plasttunnel og i gulrot og løk på friland. Mot svartskurv, sølvskurv og andre skallpåvirkende sykdommer samt enkelte soppsykdommer i korn og oljevekster.
Preparatet er formulert som et suspensjonskonsentrat og virker mot gråskimmel (Botrytis cinerea), mjøldogg (Erysiphe heraclei), alternaria (Alternaria dauci), løkgråskimmel (Botrytis allii) og storknolla råtesopp (Sclerotinia sp.). Inneholder mikroorganismen Bacillus subtilis. Har kontaktvirkning og må alltid brukes forebyggende. Bakterien virker ved å hindre soppvekst ved å konkurrere med skadesoppen om plass og næring på kulturveksten. Har direkte effekt ved å produsere stoffer som hemmer veksten av soppens cellemembran. I tillegg forbedrer bakterien plantens naturlige motstandskraft mot soppsykdommer. Vær oppmerksom på at biologiske produkter ikke kan forventes å ha samme effekt som kjemiske produkter. Det er lav risiko for at skadegjørere skal utvikle resistens mot Bacillus subtilis QST 713. Svært fleksibel i bruk, kan brukes igjennom hele vekstperioden og har ikke behandlingsfrist. Tidsintervallet mellom to behandlinger må være minst 5 dager, men kan forlenges opp til 14 dager ved behov. Må ved høyt smittepress brukes vekselsvis med aktuelle kjemiske produkter.

Blandbarhet: Kan brukes alene eller blandes med aktuelle preparater. Kannen må ristes godt før utblanding. Sprøyta må være godt rengjort før bruk. Ferdig utblandet sprøytevæske må sprøytes ut og kan ikke stå i tanken. Bruk alltid dyser med grovt filter (50 mesh). Holdbar i 2 år.

Serenade ASO har minor-use godkjenning. Søker er NLR og Bayer AS. Virkeområde og bruksområde er:
Mot gropflekk (Pythium spp.) i gulrot på friland med og uten dekke. Mot mjøldogg i jordbær, bringebær, solbær, og planteskoleplanter på friland, i plasttunnel og i veksthus.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 2 x 10 liter

Behandlingsfrist:

0 dager

Dose:

200-800 ml/daa.

Filter: A1/P2

NAD: 800 g/daa.

Lagring: Mørkt, kjølig og frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3619

SIGNUMVarenr. 410268

(267 g boscalid + 67 g pyraclostrobin pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mot soppsykdommer i kirsebær, plomme, jordbær, bringebær, solbær, bjørnebær, rips, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, gulrot, persille, pastinakk, kålrot, nepe, kepaløk, sjalottløk, vårløk, salat, ruccola, erter og bønner. Preparatet er kun godkjent på friland.

Signum er spesielt virksomt overfor sykdommer forårsaket av ulike arter innenfor soppslektene Alternaria, Sclerotinia, Botrytis og Monilinia. De to aktivstoffene har forskjellig virkningsmekanisme og på den måten en forsikring mot utvikling av resistens. Strobiluriner og strobilurinholdige produkter kan bare brukes to ganger pr. hold eller sesong. Signum er et bredspektret og systemisk fungicid med god virkning overfor en lang rekke sykdommer i frukt, bær og grønnsaker. Signum bør primært brukes forebyggende. Det gir best virkning og er dessuten
den sikreste behandlingsmåten for ikke å utvikle resistens.

I hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, kålrot og nepe brukes Signum for bekjempelse av skulpesopp, korsblomstgråflekk, korsblomstringflekk, korsblomsthvitrust, korsblomstmeldugg og en viss virkning mot storknolla råtesopp og gråskimmel. Signum har best virkning som forebyggende behandling eller så
tidlig etter begynnende angrep som mulig. Behandling gjentas med 2-3 ukers intervall avhengig av sykdomsgrad.

I gulrot, persille (blad/krus og rot-) og pastinakk for bekjempelse av gulrotbladflekk (Alternaria og Cercospora), persillebladflekk, mjøldogg og en viss virkning mot storknolla råtesopp, gråskimmel, klosopp og gulrothvitflekk. Behandlingen startes ved begynnende angrep i feltet og følges opp etter 2 uker, – alt etter behov. Mot lagringssjukdommer er første behandlingstid i juli/august.

I erter og bønner for bekjempelse av gråskimmel, storknolla råtesopp, ertemeldugg og en viss virkning mot ertebladskimmel. Ved fare for angrep sprøytes første gang ved begynnende blomstring, eller ved første sykdomstegn. Ved behov gjentas behandlingen 7-14 dager seinere.

I salat og ruccola for bekjempelse av gråskimmel, storknolla råtesopp og en viss virkning mot svartskurv. Signum kan brukes i 2 forebyggende behandlinger med 7-14 dagers intervall eller inngå i behandlingsprogram med produkter med annen virkningsmekanisme.

I vårløk for bekjempelse av løkgråskimmel, purregråskimmel, løkbladgråskimmel, løkbladflekk, purpurflekk og en viss virkning mot rust, papirflekk og løkbladskimmel.
De 2 behandlingene kan gjøres med 10-14 dagers intervall, eller inngå i et behandlingsprogram med preparater som har annen virkningsmekanisme.

I kepa- og sjalottløk mot løkbladgråskimmel, gråskimmel og løkbladflekk ved begynnende angrep. Behandlingen kan utføres med 5-10 dagers intervall. Maks 2 behandlinger pr. sesong.

I steinfrukt (kirsebær og plomme) for bekjempelse av grå og gul monilia, bitterråte og heggeflekk. Behandling etter blomstring i utvokst slank spindelplanting. I steinfrukt passer Signum best med 2 behandlinger i blomstringsperioden, fra begynnende blomstring og med gjentatt behandling etter 5-10 dager.

I jordbær på friland for bekjempelse av gråskimmel, jordbærøyeflekk og meldugg. Signum vil også ha virkning mot jordbærsvartflekk og lærråte. Preparatet benyttes forebyggende
med første behandling ved begynnende blomstring. En etterfølgende behandling kan skje 10-14 dager etter. Signum bør ikke brukes mer enn 1 gang pr. sesong.

I bringebær, solbær, bjørnebær og rips for bekjempelse av gråskimmel, mjøldogg, filtrust og skivesopp og for bevaring av bladmateriale etter høsting. Bruk Signum fra begynnende blomstring og inntil 7 dager før høsting. Kan brukes til 2 behandlinger før høsting og 1 behandling etter, men ikke mer en to ganger totalt pr. sesong.

Blandbarhet: Signum kan blandes med soppmidlene Delan WG og Scala samt skadedyrmidler ved sammenfallende behandlingstid.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Signum har off-label godkjenning. Søker er NLR og Norsk Gartnerforbund. Virkeområde og bruksområde er: Søkt mot gråskimmel, greindød og antrac-nose i hageblåbær og mot gråskimmel, bringebærskuddsjuke, flekkskurv og mjøldogg i bjørnebær i tunnel. Mot sykdommer i purre forårsaket av Alternaria, Sclerotinia og Botrytis. Mot div. soppsykdommer i prydplanter på friland. Mot selleribladflekk i knollselleri. Mot bladflekksjukdommer i dill. Mot soppsjukdom-mer i stikkelsbær. Mot soppsjukdommer i bringebær i plasttunnel. Mot gul- og grå monilia, bitterråte og heggeflekk i søtkirsebær i plasttunnel. Mot bladflekksjukdommer, gråskimmel og storknolla råtesopp i babyleaf, bladgrønnsaker og bladpersille.
Kilde: Mattilsynet.

Signum har minor-use godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er: Mot diverse soppsykdommer på squash og kinakål på friland. Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 2,5 kg

Behandlingsfrist:

Jordbær:
3 dager.
Bringebær, kirsebær, bærbusker, kepaløk, sjalottløk, salat, ruccola, kålrot og nepe:
7 dager.
Plomme, blomkål, brokkoli, hodekål, vårløk, gulrot, rotpersille, pastinakk, kruspersille, bladpersille og ert:
14 dager.
Rosenkål og bønne:
21 dager.

Dose:

I korsblomstra grønnsakvekster
brukes 50 – 100 g pr. daa. i 30 liter vann. I meget tette kulturer kan det være en fordel å sette vannmengden vesentlig opp, – inntil 100 l pr. daa.
Det gir en større sikkerhet for god dekning.
I skjermplantene
er doseringen 50 – 100 g pr. daa i 20-40 l vann
I erter og bønner
brukes 50 – 100 g pr. daa. i 20-40 l vann
I salat og ruccola
brukes 50 – 100 g pr. daa. i 30-50 l vann 
I løk (vårløk, kepa- og sjalottløk)
brukes 50 – 100 g pr. daa i 30-50 l vann 
I steinfrukt
er normalkonsentrasjonen 50 – 100 g pr. 100 l vann. Normal væskemengde er 150 l pr. daa. som tilsvarende 75 liter pr. 100 m trerekke (etter blomstring i utvokst slank spindelplanting.
I jordbær på friland
er normalkonsentrasjonen 50 – 100 g pr. 100 l vann. Normal væskemengde er 100 liter til 1000 m enkeltrad. Væskemengden vil avhenge av bladmassen.
I bringebær, solbær, bjørnebær og rips
brukes før høsting 100 – 150 g pr. daa. i 100 l vann og 100 g pr 100 liter etter høsting (tilsvarer væskemengde på 60 l pr. 100 m enkeltrad.)

Væskemengde tilpasses etter bladmasse og skal sikre en god dekning av blader, grønsaker, bær og frukter under utvikling. Største væskemengde ved stor bladmasse/plantemasse.

Filter: A1/P3

NAD: 100 g/daa.

Lagring: Frostfritt i uåpnet og uskadet originalemballasje.

Avst.vann: 30 m i frukt og 5 m i resterende kulturer. Avstandskrav til vann kan reduseres til 3 meter dersom en følger Mattilssynets veileder for avdriftsreduserende tiltak.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3621

SLUXX HPVarenr. 410352

(29,7 g jernfosfat pr. kg)

 • Avgiftskl. 1

Sluxx er et spesialmiddel for bekjempelse av snegler i yrkesmessig produksjon av jord- og hagebruksvekster på friland og i veksthus.

Sluxx inneholder et lokkemiddel som tiltrekker seg snegler. Få timer etter at sneglene har spist Sluxx, mister de matlysten. Sneglene vil trekke seg tilbake til et skjulested og døden inntrer etter noen dager. Gjennom bruk av ny teknologi er Sluxx spesielt regnfast. Ved angrep strøs Sluxx jevnt ut på arealet. For å få god effekt er det viktig å komme tidlig i gang med behandlingen. På arealer hvor det erfaringsmessig kommer snegler bør Sluxx legges ut før sneglene kommer, f. eks. etter såing og utplantning eller før en periode med regn. Når det kommer snegler over en lang periode eller under våte forhold, gjentas ­behandlingen hver 5. dag for å sikre en god effekt. Sluxx har ingen behandlingsfrist. Dyr og mennesker kan fritt ferdes på behandlede arealer.

Pakn.str.: 1 x 20 kg

Behandlingsfrist:

ingen

Dose:

Opptil 0,7 kg pr. dekar pr. behandling. Dersom Sluxx blir spist opp og
det fortsatt er angrep av snegler kan behandlingen gjentas.

NAD: 700 g/daa.

Lagring: Tørt og kjølig

Avst.vann: ingen

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3623

SPOTLIGHT PLUSVarenr. 410421

(Karfentrazon-etyl 60 g pr. l)

 • Advarsel

Mot ugras i potet og til nedsviing av potetris.

Spotlight Plus er tillatt brukt mot ugras i potet og til nedsviing av potetris. Preparatet kan brukes frem til 10 % av potetene har spirt og har god effekt på en rekke ugrasarter som balderbrå, tunbalderbrå, då-arter, gjetertaske, hønsegras, klengemaure, linbendel, meldestokk, veronika, raps, rødtvetann, smånesle, tungras, vassarve, vindeslirekne, åkerstemorblom og åkersvineblom. (Se effekt i virkningstabell og etikett).

Spotlight Plus er et selektivt ikke-systemisk herbicid (kontaktmiddel), som tilhører den kjemiske gruppen triazolinoner (HRAC-klasse E). Karfentrazon-etyl er det virksomme stoffet og absorberes raskt av plantene. Preparatet transporteres i meget begrenset grad innen de behandlede plantene. På grunn av den raske nedbrytingen i jord, er det usannsynlig at det virksomme stoffet absorberes av røttene. Karfentrazon-etyl virker ved å hemme produksjon av et viktig enzym i klorofyll biosyntesen og plantene dør ved at klorofyll-produksjonen avbrytes. De første symptomene kan komme bare noen timer etter sprøyting og blir synlig som brune nekroseflekker som raskt øker i størrelse de påfølgende dagene. Små ugrasplanter visner ned i løpet av noen få dager. Ved nedsviing av potetstengler vil det ta 2-3 uker før stenglene er helt nedvisnet. Det er ikke kjent resistens i Norge mot herbicider med samme virkemekanisme. Hvis man tar i betraktning at poteter normalt dyrkes i et 4-årig vekstskifte, er risikoen for resistens i denne kulturen liten dersom det ikke brukes preparat med samme aktivt stoff i de andre kulturene. Vær oppmerksom på om effekt uteblir når det forventes at sprøyting ellers burde hatt effekt, kan det være et tegn på at ugras har utviklet resistens. Preparatet kan brukes som en del av et behandlingsprogram for å holde kontroll på ugras i en behandlingsstrategi med Integrert plantevern (IPV). Spotlight Plus bør ikke sprøytes om plantene lider av en eller annen form for stress, da dette vil reduserer effekten. Sprøyting i sterkt sollys forsterkes effekten. Sprøytingen bør helst utføres på morgenen for å oppnå best virkning, og ikke senere enn 4 timer før solnedgang. Sprøyt ikke Spotlight Plus på våte planter (regn eller dugg). Spotlight Plus kan brukes på alle jordtyper. Sprøyt i begynnelsen av naturlig nedvisningen og kan kun sprøytes én gang. For åker med meget kraftig ris eller der gjenvekst skjer etter en første sprøyting, kan en andre sprøyting med et annet produkt være nødvendig for å oppnå tilfredsstillende nedvisning. Spotlight Plus er regnfast etter 2 timer. Valg av væskemengde, dyser, trykk og kjørehastighet skal gi en jevn dekning av plantene samt minimere avdriften. Bruk alltid sprøyteutstyr som fungerer godt og er kalibrert. Bruk 30-60 l væskemengde pr. dekar (største vannmengde der potetriset er frodig) og minimum sprøytetrykk på 3 bar. Juster trykk og kjørehastighet slik at sprøytevæska dekker hele potetriset og ugrasplantene.

Blandbarhet: Spotlight Plus kan blandes med flere herbicider som er registrert til bruk i potet. Om du tilsetter et annet produkt til tankblandingen skal du først fylle i Spotlight Plus i tanken/preparatfylleren og deretter det andre preparatet.

Utsprøyting av preparatet skal bare utføres med avdriftsreduserende sprøyteutstyr, f. eks. luftassisterte sprøyter. All reduksjon av avstandskrav må skje i tråd med veilederen.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Behandlingsfrist:

7 dager

Dose:

33 ml/daa. mot ugras inntil 10 % av potetene har spirt. 100 ml/daa. ved nedsviing av potetris etter fra BBCH 90.

Filter: A2/P2

NAD: 100 ml/daa.

Lagring: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

Avst.vann: 3 m ved ugrasbekjempelse. 30 m ved nedsviing av potetris. Kan reduseres til 10 m ved 90 % avdriftsreduserende tiltak.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

STABILAN 750Varenr. 410419

(750 g klormekvatklorid pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Vekstregulerende middel i hvete, rug og havre med eller uten gjenlegg, frøeng av timotei, bladfaks, hundregras og engkvein.

Reduserer legde ved at stråets nedre del forkortes og blir tykkere og stivere. Virkningen kan variere med sort, jord- og klimaforhold. Modningen vil normalt bli forsinket med 1-2 dager. Sprede- og klebemiddel tilsettes når Stabilan brukes alene.

Blandbarhet: Se blandetabell.

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Senest ved kornets 5-blad stadiet (BBCH 30) eller når grasfrøenga er ca. 25 cm høy.

Dose:

100-275 ml pr. daa.
Se sprøyteplan og etikett.

Filter: A1/P3

NAD: 150 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

STARANE XLVarenr. 410176

(100 g fluroksypyr og 2,5 g flurasulam pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg til fôr eller frø med eller uten korn som dekkvekst, fangvekster av gras, eng og beite uten belgvekster,
frøeng i følgende grasarter: raigras, rødsvingel, engsvingel, krypkvein, hundegras, timotei, bladfaks og engrapp, samt gras i grøntanlegg.

Starane XL er systemisk, tas opp gjennom bladverket og transporteres til plantenes vekstpunkt. Flurasulam er en ALS-hemmer som fører til at følsomme ugras ikke klarer å produsere nødvendige aminosyrer, noe som gir rask vekststans og planten dør. Fluroksypyr har auxinvirkning, noe som påvirker følsomme ugras en unormal vekst og deretter dør. Starane XL har meget god virkning mot klengemaure, balderbråarter, vassarve (også SU-resistent) gjetertaske, spillfrø av oljevekster, åkergråurt, tranehals, åkerreddik, åkersennep, haremat, svartsøtvier, hønsegras, tungras og vindeslirekne. På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom, åkersvineblom og løvetann. God virkning mot dåarter på frøbladstadiet, samt groblad, åkertistel og åkerdylle. Starane XL har også virkning mot åkerstemorblom og meldestokk om ugraset er på frøbladstadiet. I tillegg i etablert grasmark har Starane XL meget god virkning på høymole.
God virkning på marikåpe, hundekjeks og soleiearter. En viss kortvarig virkning på løvetann. I vårkorn og grasgjenlegg benyttes Starane XL på kornplantenes 3-4 bladst. og senest på BBCH 45 (havre 39). Graset bør ha mist 2 blad. Ugraset vil da ha 2-4 varige blad. I høstkorn brukes Starane XL så snart ugraset er i god vekst om våren og senest ved BBCH 45.
I grasfrøeng skal Starane XL brukes så snart ugraset er i god vekst om våren, og kulturgraset er ca. 10 cm høyt. Mot rotugras i grasmark brukes Starane XL når plantene har utviklet store bladrosetter og/eller har 15-20 cm høye blomsterstengler. Starane XL er lite temperaturavhengig og kan benyttes fra 50C og er regnfast etter 1 time.

Blandbarhet: Kan blandes med en rekke aktuelle preparater. Se blandetabell.
Må ikke tankblandes med Puma Extra eller andre preparater som inneholder Fenoxaprop-P.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet
må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting

Dose:

Vårkorn og grasgjenlegg/fangvekster av gras:
40-100 ml pr. daa.
Høstkorn:
80-120 ml pr. daa.
Grasfrøeng:
120-150 ml pr. daa.
Grasmark (eng, beite og gras i grøntanlegg):
150-180 ml pr. daa.

Filter: A1/P3

NAD: 100 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3625

STEWARD 30 WGVarenr. 410349

(300 g indoksakarb pr. kg)

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Mot skadedyr i oljevekster, epler og pærer, hodekål (rød-, hvit-, savoy- og spisskål), kinakål, blomkål, brokkoli, squash, gresskar, endivie (sikorisalat), salat på friland og tomat i veksthus.

Steward er et insektmiddel mot sommerfugllarver (og mot sommerfuglegg hos enkelte arter), samt mot glansbiller og visse andre insekter i frukt og grønnsaksdyrking.
Steward er et kontaktmiddel. Viktig at man sørger for god dekning av alle plantedeler hvor skadedyrene befinner seg. Steward trenger inn i plantenes vokslag og har dermed langtidseffekt på behandlede plantedeler. Insektlarvene får i seg det virksomme stoffet ved at de spiser (inntak) av behandlet plantemateriale, eller ved direkte kontakt med sprøytevæska. De slutter umiddelbart å spise, får ukoordinerte bevegelser i løpet av få timer, og faller til jorden og dør innenfor 1-2 døgn.

Steward har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot sommerfugllarver og rapsglansbille i rosenkål, grønnkål, babyleaf og bladgrønnsaker. Mot rapsglansbille i kinakål, brokkoli, blomkål og hodekål (rød-, hvit-, savoy- og spisskål). Mot sommerfugllarver i kruspersille, bladpersille og dill. Mot sommerfugllarver i søtkirsebær i tunnel, friland og plasttak. Mot sommerfugllarver i kålrot.
Kilde: Mattilsynet

Steward har minor-use godkjenning. Søker er NLR og Det norske Skogselskap. Virkeområde og bruksområde er:
Mot skadedyr på kirsebær, plomme, ripsbær, solbær, stikkelsbær og blåbær på friland, bjørnebær og bringebær på friland og tunnel, og prydplanter i veksthus. Mot gransnutebiller på gran. Kun tillatt brukt for påføring på småplanter i sprøytetunnel.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 10 x 250 g

Behandlingsfrist:

Hodekål, squash, tomat i veksthus:
1 dag
Blomkål, brokkoli:
3 dager
Eple, pære, gresskar:
7 dager
Salat, endivie, kinakål:
14 dager
Oljevekster:
Sent knoppstadiet, før begynnende blomstring.

Dose:

8,5-25 g per daa.
Se etikett for doseringstilpasning.

Filter: A1/P3. Ved tåkesprøyting bruk helmaske med A2/P3.

NAD: 25 g/daa.

Lagring: Tørt og kjølig

Avst.vann: 30 m i frukt

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3627

SWITCH 62,5 WGVarenr. 410229

(250 g fludioksonil + 375 g cyprodinil pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i jordbær, bringebær, bjørnebær, solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær, kirsebær, salat, ert, bønne, asparges, tomat, agurk, paprika, aubergine, samt prydplanter i veksthus og i planteskoler.

Systemisk soppmiddel som virker forebyggende mot gråskimmel m.fl. og består av to virksomme stoffer med forskjellige virkningsmekanismer som hemmer dannelse av enzymer som soppen trenger for å kunne angripe plantene. For å unngå resistensutvikling brukes preparatet i veksling med andre midler fra andre virkningsgrupper. Switch bør ikke brukes mer enn 2 ganger i sesongen i et behandlingsprogram hvor kontaktmidler inngår. Har meget god virkning ved lave temperaturer, men får noe redusert virkning ved temp over 150 C.

Blandbarhet: Switch er blandbar med de fleste sopp- og skadedyrmiddel som Amistar, Topas og pyretroider.

Switch 62,5 WG har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er: Mot løkbladgråskimmel i stikkløkproduksjon. Mot gråskimmel, storknolla råtesopp og Alternaria spp. i dill, og mot Fusarium, Rhizoctonia, Stemphyllium botryosum i asparges. Mot løkbladgråskimmel i stikkløkproduksjon (sådd løk til setteløk) og matløk (kepaløk, sjalottløk, vårløk m.fl.) Kilde: Mattilsynet

Switch 62,5 WG har minor-use godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er: Mot soppsykdommer i gulrot, persillerot, pastinakk, bete, pepperrot, knollselleri, kepaløk, hvitløk og sjalottløk. Mot soppsykdommer i agurk, squash, hodedannende salater og andre salatplanter, inkl. til babyleaf, krydder-urter (inkl. dill og bladpersille) og frø produksjon (ikke til konsum) på friland Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 10 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Jordbær i veksthus og plasttunnel:
1 dag
Agurk, tomat, paprika og aubergine:
3 dager
Kirsebær:
7 dager
Solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær og jordbær på friland:
10 dager
Bringebær og bjørnebær på friland og plasttunnel, bønner, salat og ert til konserves:
14 dager
Ert til modning:
28 dager
Asparges:
240 dager/8 mnd.

Dose:

Jordbær:
50-100 g
Kirsebær:
70-100 g
Bringebær, bjørnebær og bærbusker:
100 g
Bønner, ert og asparges:
100 g
Salat:
60 g
Agurk, tomat, paprika og aubergine:
80-100 g

Filter: P3/A1 ved tåkesprøyting, P2/A1 ved bruk av åkersprøyte/sprøytebom

NAD: 100 g/daa.

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: Jordbær, salat og prydplanter: 5 m. Bønne og ert: 10 m. Bærbusker: 20 m. Kirsebær: 30 m.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

SYLLIT 544 SCVarenr. 410290

(544 g dodin pr. l)

 • Avgiftskl. 3

Syllit 544 SC er tillatt brukt mot skurv i eple og pære samt mot heggeflekk i kirsebær.

Preparatet er flytende og har forebyggende og helbredende (kurativ) virkning ved infeksjonens begynnelse. Syllit inneholde dodin som hører til gruppen av aktivstoffer med ukjent virkemekanisme, og vurderes å ha en lav til middels risiko for utvikling av resistens. For å redusere risikoen må produktet maksimalt brukes 2 ganger pr. sesong. For å hindre utvikling av resistens anbefales det å blande med eller skifte mellom midler med ulike virkemekanismer, som har god effekt mot de aktuelle arter. Risikoen for resistens mot fungicider kan reduseres
ved sprøyting tidlig i angrepet. Syllit 544 SC er ikke farlig for bier eller nyttige leddyr, og er derfor egnet i integrert produksjon.
Syllit 544 SC er regnfast etter 2 timer. Det kan brukes ved lave temperaturer, men ikke hvis det er utsikt til nattefrost. Syllit 544 SC kan sprøytes på doggvåte blad.
Eple og pære: Bruk Syllit 544 SC fra kulturens første vekststadier om våren og fram til 60 dager før høsting. (BBCH 01 til BBCH 77-78). Best sprøytetid er fram
til blomstring. Syllit 544 SC kan også stoppe en infeksjon etter nedbør. Den kurative (helbredende) virkning påvirkes av lufttemperaturen og virker i 480
timegrader etter regnperiodens begynnelse. F. eks. varer den kurative virkningen i 48 timer ved en gjennomsnittstemperatur på 10°C og 30 timer ved 16°C.
Det bør gå minst 7 dager før det sprøytes på nytt.
Kirsebær: Syllit 544 SC fra begynnende blomstring og fram til 14 dager før høsting, og etter høsting.

Blandbarhet: Syllit 544 SC kan generelt blandes med relevante sopp– og skadedyrmidler. Prøvesprøyting anbefales. Generelle blandingskrav: Bruk minst 40 l vann pr. daa. Sørg for god omrøring av sprøytevæsken under blanding og utsprøyting. Der bør ikke blandes med svovelforbindelser, sink, kobber eller kalk, eller plantevernmidlene Envidor og Scala.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Kjernefrukt:
60 dager før høsting.
Kirsebær:
14 dager før høsting.

Dose:

Eple:
125 ml
Pære:
125 ml
Kirsebær:
125 ml
Se doseringstabell på etikett og sprøyteplan

Filter: A1/P3

NAD: 125 ml/daa.

Lagring: Tørt og kaldt, men frostfritt

Avst.vann: 20 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

TALIUSVarenr. 410279

(200 g prokvinazid pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Soppmiddel i bygg, hvete, rug, triticale, havre og grasfrøeng.

Talius bekjemper mjøldogg og har en viss virkning mot kronrust. Lokalsystemisk middel med translaminær transport gjennom bladet. Inneholder det virksomme stoffet prokvinazid, som tilhører gruppen quinazoliner. Preparatet påvirker sporevitaliteten og sporespiringen så hyfene ikke trenger inn i bladet og etablerer et angrep. Sporene gir ikke ny infeksjon. Talius påvirker videre plantens eget forsvar til aktiv bekjempelse av mjøldoggen. Talius bekjemper mjøldogg i korn og sprøytes ut forebyggende før sykdommen har etablert seg. Hvis mjøldoggen er vel etablert, skal Talius blandes med en egnet partner med kurativ effekt. Talius virker ofte forsterkende på andre produkter. Talius som sprøytes korrekt i full dose har forebyggende virkning i opptil 6 uker. Produktet er regnfast når det har tørket inn på bladene, ca. 1/2-1 time etter sprøyting. For å unngå utvikling av resistente sykdommer, bør Talius sprøytes ut i blanding med et annet soppmiddel med annen virkningsmekanisme eller i et program hvor andre produkter med forskjellig virkningsmekanisme inngår.

Blandbarhet: Blandingspartnere er Aviator Xpro, Elatus Plus, Amistar, Elatus Era, Propulse, Comet Pro og Proline. Kan også blandes med ugrasmidler, insektmidler, vekstregulatorer og enkelte bladgjødslingsmidler. Det bør ikke blandes med mer enn 2 preparater.

Pakn.str.: 10 x 1 l

Behandlingsfrist:

5 uker

Dose:

25 ml pr. daa.

Filter: A1/P3

NAD: 25 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 5 meter

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

TELDORVarenr. 410240

(500 g fenhexamid pr. kg)

 • Avgiftskl. 1

Mot gråskimmel og grå og gul monilia i eple, pære, søtkirsebær, surkirsebær,
plomme, bringebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær, jordbær
på friland,i plasttunnel og i veksthus, tomat, veksthusagurk, prydplanter på
friland og i veksthus, samt paprika under oppal.

Teldor har meget god virkning mot gråskimmel og grå og gul monilia. Teldor påvirker nyttefauna i liten grad. Laboratorietester viser at Teldor ikke skader pollinerende insekter, marihøner, snylteveps mot bladlus (Aphidius spp.), og rovmidd av slekten Typhlodromus. Teldor er derfor egnet til bruk i integrerte bekjempelsesprogram. Teldor er et kontaktfungicid med forebyggende virkning. Teldor har god regnfasthet og lang virkningstid.

Teldor har off-label godkjenning. Søker er NLR, Landbrukets Fagsenter Østlandet og Sognabær DA . Virkeområde og bruksområde: Mot skuddsjuke og gråskimmel i bringebær i tunnel. I bringebær og bjørnebær i veksthus. Søkt mot gråskimmel i bjørnebær i plasttunnel og på friland. Mot gråskimmel og gul- og grå monilia i søtkirsebær i plasttunnel. Mot gråskimmel i bringebær i plasttunnel.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 10 x 1 kg.

Behandlingsfrist:

Plomme:
4 uker.
Bringebær:
14 dager.
Sur- og søtkirsebær:
14 dager.
Jordbær i veksthus og i plasttunnel:
14 dager.
Jordbær på friland:
7 dager.
Tomat og veksthusagurk:
3 dager.
Andre bærvekster:
Før kartdanning.

Dose:

150 g pr. 100 liter vann. Maks. 2 behandlinger pr. år.

Filter: A1/P3

NAD: 180 g/daa.

Lagring: Tørt og kjølig.

Avst.vann: 20 m i frukt- og prydtrær. 5 m i bærbusker.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

TEPPEKIVarenr. 410359

(500 g flonikamid pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Teppeki er et skadedyrsmiddel og er tillatt brukt mot bladlus i vår- og høsthvete, rug, rughvete, spelt, bygg, havre, potet, eple og pære.

Teppeki er systemisk i plantene og det aktive stoffet transporteres oppad og ut til alle plantedeler, også til de deler av plantene som ikke ble behandlet med sprøytevæske. Teppeki transporteres også innad i bladene, fra oversiden til undersiden (translaminer virkning). Virkningen er ikke temperaturavhengig, men plantene skal være i vekst. Teppeki virker mot bladlus ved at næringsopptaket stoppes etter få timer, og bladlusene dør etter noen få dager. Selv om bladlusene ikke dør øyeblikkelig, opphører skadevirkningen før bladlusene
dør. Virkningstiden er opptil 4 uker. I eple og pære bekjemper Teppeki grønn og rød eplebladlus samt pærebladlus. I potet bekjempes alle arter av bladlus. I korn bekjempes bl.a. kornbladlus og
havrebladlus. Preparatet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tid av døgnet som pollinerende insekter flyr
(kl. 04:00-23:00 dersom temp. overskrider 10°C eller kl. 06:00-22:00 dersom temperaturen ikke overskrider 10°C.)
Det aktive stoffet, flonikamid, har ikke kjent kryssresistens med andre skadedyrsmidler, men ensidig bruk av ett middel, eller gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for middelet/middelgruppen. Teppeki skal brukes maksimalt 2 ganger pr. vekstsesong i potet og korn. Mellom hver behandling bør det brukes minst ett preparat med annen biokjemisk virkningsmekanisme. I frukt kan Teppeki brukes maksimalt i 3 behandlinger pr. sesong med 3 ukers mellomrom, men ikke mer enn 2 ganger etter hverandre.
Teppeki er skånsom ovenfor rovmidd og andre nyttedyr.

Blandbarhet: Kan tankblandes med andre aktuelle skadedyrs- og soppmidler.

Teppeki har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er: Mot bladlus i søtkirsebær i tunnel, på friland og under plasttak, surkirsebær og plomme.
Kilde: Mattilsynet.

Teppeki har minor-use godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er: Mot bladlus i plomme, hodekål, rosenkål, konserves ert og prydplanter friland. Mot bladlus i agurk, tomat, aubergine og prydplanter i veksthus.
Kilde:
Mattilsynet

 

 

Pakn.str.: 10 x 0,5 kg

Behandlingsfrist:

Korn:
4 uker
Potet:
14 dager
Eple og pære:
21 dager

Dose:

Eple og pære:
Bruk 7 g pr. 100 l vann ved angrep av bladlus. Behandlingen kan gjentas med 3 ukers mellomrom. Maksimalt 3 behandlinger.
Korn:
Bruk 10-14 g pr. daa. ved angrep av kornbladlus, havrebladlus og grasbladlus. Behandlingen kan gjentas etter ca. 3 uker ved nytt angrep.
Maksimalt 2 behandlinger. I bygg og havre kun 1 behandling.
Potet:
Bruk 16 g pr. daa. ved angrep av bladlus. Virkningstiden er normalt 3 uker, og ny behandling kan gjentas. Maksimalt 2 behandlinger.

Se Se etikett.

NAD: 14 g/daa.

Lagring: Tørt og kaldt, men frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3629

THIOVIT JETVarenr. 410247

(800 g svovel pr. kg)

 • Avgiftskl. 2

Mot soppsykdommer og bladmidd i kjerne- og steinfrukt, jordbær og bringebær i veksthus, i plantetunnel og på friland. Solbær i veksthus og på friland. Ert til modning, korsblomstra grønnfôrvekster, rotgrønnsaker, rotvekster, kålvekster, frilandsagurk, og prydplanter i veksthus og på friland.

Svovelpreparat med forebyggende virkning mot mjøldogg og epleskurv. Hemmer også utviklingen av frukttremidd og veksthusspinnmidd. Sorter som er sensitive for svovel kan få sviskade ved behandling i skarpt solskinn og varmt vær. Sprøytebelegg kan gi skjemmende flekker.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste aktuelle sopp- og skadedyrmidler, unntatt oljebaserte preparater.

Thiovit Jet har minor-use godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot meldogg, bladmidd og gallmidd i rips og stikkelsbær på friland, i tunnel og veksthus, samt solbær i tunnel.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 1 x 20 kg

Behandlingsfrist:

Jordbær:
7 dager
Solbær:
14 dager
Bringebær:
Før blomstring eller etter høsting.
Øvrige vekster:
4 dager.

Dose:

200-750 g pr. 100 l vann.
Se etikett og sprøyteplan.

Filter: P2/A1

NAD: 1500 g/daa.

Lagring: Tørt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

TITUSVarenr. 410198

(250 g rimsulfuron pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Ugrasmiddel for bekjempelse av to-frøbladet ugras, kveke og andre grasarter (ett-frøbladet) i potet og fôrmais.

Titus er et systemisk ugrasmiddel som bekjemper de fleste frøugras, kveke, floghavre og annet grasugras, men har ikke tilfredsstillende virkning mot tungras, veronika, vindeslirekne og åkerstemorblom. Middelet har en viss effekt mot tofrøblada rotugras. Titus er hovedsakelig et bladherbicid, men har også en viss jordvirkning ved god jordfuktighet. Middelet virker best på ugras i god vekst. Ugrasveksten stanser raskt etter sprøyting og synlig virkning viser seg etter 1-3 uker. Valg av dose er avhengig av strategi (se sprøyteplan/etikett).
Potetplantene kan få en forbigående lysere farge 3-10 dager etter sprøyting. Dette gir ingen virkning på avlinga, men kan vanskeliggjøre viruskontroll i settepotet. Tilsett alltid klebemiddel når Titus brukes alene eller i blanding med Sencor. Langvarig bruk av middelet og sammen med andre innen samme kjemiske gruppe (CDQ SX, Harmony Plus SX/50SX, m.fl.) kan gi fare for resistensutvikling. Husk at sprøyteutstyret må rengjøres grundig etter bruk! NB! Bruk av Titus stiller krav til etterkultur. Det kan kun såes høstkorn og grasgjenlegg samme år. Etterfølgende vår kan det dyrkes korn, mais og poteter.
Fôrmais: Visse sorter er følsomme for Titus. Bruk derfor ikke preparatet på sorter som ikke står på sortslista.

Blandbarhet: Titus kan blandes med bl. a. Harmony 50 SX i fôrmais. I potet kan det blandes med Sencor, Decis Mega, Fastac, Karate, Mavrik og andre skadedyrmidler samt de fleste bladgjødslingsmidler, se blandetabell.

Titus har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot hønsehirse i sukkermais.
Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 10 (5 x 20 g) / 100 g

Behandlingsfrist:

Ingen.

Dose:

3 + 2 g. Se etikett og sprøyteplan.
(Max. 5 g pr. daa. pr. år).

NAD: 5 g/daa.

Lagring: Tørt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

TOMAHAWK 200 ECVarenr. 410179

(200 g fluroksypyr (som syre) pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg med eller uten korn som dekkvekst, vårkorn med fangvekst av gras, fôrmais, eng, beite og gras i grøntanlegg.

Tomahawk 200 EC skader kløver og andre belgvekster. God effekt på følgende ugras, avhengig av dosering: då, haremat, klengemaure, pengeurt, tungras, vassarve (også SU-resistens), vindelslirekne, åkerminneblom, løvetann, stornesle, høymole, rosebusker, kløverarter, mjølkearter og ulike syrearter.
Som resistensbryter på SU-resistent ugras er den effektiv på vassarve og då. Tomahawk 200 EC tas raskt opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene. Ugraset stopper å vokse og er fullstendig nedvisnet etter 2-3 uker. Preparatet tilhører den kjemiske gruppen syntetiske auxinhemmere (HRAC gruppe O). Resistens mot Tomahawk 200 EC er ikke kjent hos ugrasarter
i Norge. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for middelet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. Tomahawk 200 EC vil være en resistensbryter for preparater av typen ALS-hemmere
(i hovedsak sulfonylurea) i bl.a. vassarve. I grasmark kan Tomahawk 200 EC brukes alene, men mot geitrams, bringebær, vikkearter, lauvkratt og snelle må Tomahawk 200 EC blandes med ett relevant middel. I korn uten gjenlegg bør Tomahawk 200 EC alltid blandes med et fenoksysyre- eller lavdosemiddel for å få bred ugraseffekt. Virkningen av ulike behandlinger og blandinger går fram av doseringstabellen på etiketten. Se også sprøyteplaner og virkningstabeller.
Preparatet har god regnfast og nedbør en time etter sprøyting påvirker ikke sluttresultatet. Tomahawk 200 EC kan brukes, og gir god effekt, når temperaturen på sprøytetidspunktet er minst
8-10°C, og ugraset er i aktiv vekst. Sprøyting frarås i perioder hvor plantene lider under stress forårsaket av tørke, vannmettet jord, meget høye dagtemperaturer, eller perioder med nattefrost
omkring sprøytetidspunktet. Ugrasvirkningen påvirkes lite av luftfuktigheten, og sprøyting kan derfor utføres når som helst på dagen.

Blandbarhet: Tomahawk 200 EC kan blandes med andre ugrasmidler som Harmony Plus SX, CDQ SX, Pixxaro m.fl. og aktuelle skadedyr-, sopp- og vekstregulerende midler samt med mikronæringsstoffer ved sammenfallende behandlingstidspunkt.

Pakn.str.: 4 X 5 L

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal, eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting.

Dose:

Fra 50 ml/daa.
Se etikett og sprøyteplan for doseringstilpasning.

Filter: A1/P3

NAD: 180 ml/daa.

Lagring: Frostfritt ned til 0°C

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

TOPAS 100 ECVarenr. 410235

(100 g penkonazol pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 4

Mot mjøldogg i eple, pære, solbær, rips, stikkelsbær, jordbær, agurk og prydplanter på friland. Agurk, tomat, gresskar, melon, vannmelon, aubergine, squash, jordbær og prydplanter i veksthus, samt jordbær i plasttunell og mot rust i prydplanter.

Topas tas opp i planten og fordeler seg oppover med saftstrømmen. Middelet virker systemisk mot mjøldogg og har både forebyggende og kurativ virkning. Topas har en viss tilleggsvirkning mot rustsopper. På grunn av fare for resistens bør det veksles med andre preparater. Virker mot mjøldogg på kjernefrukt, jordbær og prydvekster, samt stråleflekk og andre bladsopper
på prydvekster. Topas har en viss tilleggsvirkning mot rustsopper. På grunn av fare for resistens bør det veksles med andre preparater. Topas tas opp av plantene og fordeler seg i oppadgående saftstrøm.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Topas 100 EC har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruks-område er: Mot mjøldogg og jordbærøyeflekk i jordbær i plasttunnel. Mot soppsjukdommer i gresskar og squash. Mot mjøldogg i kålrot. Kålrot, gresskar og squash.
Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 12 x 1 l.

Behandlingsfrist:

14 dager.

Dose:

25-50 ml pr. 100 l vann.

Filter: P2/A1

NAD: 50 ml/daa.

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: Frukt 20 m. Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

TRIMAXXVarenr. 410402

(175 g trineksapaketyl pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Trimaxx er et vekstreguleringsmiddel i rug, høst- og vårhvete, bygg og havre med og uten gjenlegg og i timoteifrøeng.
Brukes for å redusere risikoen
for legde, nedsatt avling og kvalitet.

Trimaxx er en gibberellinsyntesehemmer som opptas gjennom bladene og transporteres utover i planten til vekstpunktet, der det hemmer stråets strekningsvekst. Trimaxx forkorter og styrker strået og reduserer derved legde/stråknekk. Det oppnås også jamnere modning. Vekstregulering med Trimaxx foretas i frodig åker/frøeng med utsikter til gode vekstforhold, med fare for legde.
Rug: Behandlingstidspunkt BBCH 31-39. Fra første leddknute kan kjennes 1-3 cm over bakken (BBCH 31) til flaggbladet er fullt utviklet. (BBCH 39). Høyeste dose i rug forutsetter at det ikke er brukt Stabilan 750 tidligere og at Trimaxx dosen deles i to behandlinger (30 ml + 20 ml) med ca. 1 ukes mellomrom.
Høst- og vårhvete: Behandlingstidspunkt BBCH 31-39. Fra første leddknute kan kjennes 1-3 cm over bakken (BBCH 31) til flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39).
Bygg: Behandlingstidspunkt BBCH 31-39. Fra første leddknute kan kjennes 1-3 cm over bakken (BBCH 31) til flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39).
Når snerpet er synlig skal Trimaxx ikke brukes.
Havre: Behandlingstidspunkt BBCH 31-37. Fra første leddknute kan kjennes 1-3 cm over bakken (BBCH 31) til flaggbladets spiss er synlig (BBCH 37).
Se utviklingsstadier for korn.
Frøeng av timotei: Fra første leddknute kjennes 2-4 cm over bakken (BBCH 31-32). Ved særlig stort legdepress kan det være aktuelt med en Trimaxx behandling etter forutgående behandling med Stabilan 750 ved begynnende strekningsvekst (BBCH 31). Dosen må da reduseres til 30-45 ml. I frøeng av timotei vil Trimaxx forsinke frømodninga med 2-3 dager. Dette må tas hensyn
til ved valg av tresketidspunkt Kulturplanten må være i god vekst, den må ikke være tørkestresset eller stresset av andre forhold. (Dårlig næringstilgang, humusfattig jord, drukning).
Optimal temperatur er 10°C og Trimaxx kan brukes ved temperaturer ned til 8°C. Nattefrost etter behandling har ingen påvirkning på effekten. Trimaxx er regnfast etter 2 timer. Effekten av Trimaxx kan i noen tilfeller øke med økende lysintensitet. Under optimale forhold bør doseringen reduseres. Beste behandlingstid er på morgenen med høy luftfuktighet og mye lys.

Blandbarhet: Trimaxx kan blandes med ugrasmidler som Harmony Plus SX, CDQ SX, Tomahawk 200, MCPA, Duplosan Meko, Starane XL, Tripali, Pixxaro og Mustang Forte. Soppmidler som Proline, Delaro, Comet Pro, Forbel, Elatus Era, Elatus Plus, Amistar og Propulse. Skadedyrsmidler i gruppen pyretroider og bladgjødslingsmidler i chelatform.
Det anbefales ikke å blande mer enn to preparater.
Ved blanding med soppmidler av gruppen triazoler reduseres Trimaxxdosen med 20 %.

Pakn.str.: 4 X 5 l

Dose:

Fra 20 ml/daa.
Se doseringstabell på etikett og sprøyteplan.

Filter: A1/P3

NAD: 40 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

TRIPALIVarenr. 410708

(105 g florasulam + 83 g metsulfuron-metyl + 83 g tribenuron-metyl pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Ugrasmiddel tillatt brukt i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre.

Tripali er et bredtvirkende ugrasmiddel til bekjempelse av de fleste 2-frøblada ugrasarter i vårkorn og høstkorn. Når bruksrettledningen følges, har Tripali meget god virkning på de fleste ugrasarter i korn som balderbrå, gjetertaske, jordrøyk, klengemaure, meldestokk, oljevekster, pengeurt, rødtvetann (tvetann-arter), vassarve, veronika-arter, vindeslirekne, åkerminneblom, åkerridderspore, åkersennep, åkerstemorblomst. Har også virkning mot tungras og åkervortemelk. Den optimale effekt oppnås på saftspente ugrasplanter med 2-4 varige blad i god vekst.

Opptaket i plantene er hovedsakelig gjennom bladene, men opptaket gjennom røttene øker, når jorden er fuktig. Preparatet tas hurtig opp og transporteres til plantenes celler. På følsomt ugras
stopper dannelsen av livsviktige aminosyrer, så veksten stanser etter få timer og plantene slutter med å ta opp vann og næring. Synlige symptomer kommer først senere, etter 1-3 uker. Først ses gulfarging i vekstpunktet, deretter blir ugrasplantene slappe og visner bort. Nedvisningen går raskest under tørre, varme forhold. Tripali har god virkning selv ved lave temperaturer, hvis ugrasplantene er i aktiv vekst. Enkelte netter med nattefrost eller regn få timer etter sprøytingen påvirker ikke ugrasvirkningen.
Tripali inneholder de virksomme stoffene metsulfuron-metyl og tribenuron-metyl som begge er sulfonylureaer, samt florasulam som er triazolpyrimidine.
Alle tre tilhører virkningsmekanisme-gruppe, ALS-hemmere. Se resistensutvikling og les etiketten.

I høstkorn er beste ugrasvirkning ved tidlig behandling, når kornet og ugraset har kommet i god vekst om våren. Tripali kan brukes inntil flaggbladet blir synlig i høsthvete, høstrug og rughvete – BBCH 39. I høstbygg må Tripali ikke brukes etter begynnende strekning – BBCH 30. I vårkorn er best ugrasvirkning når ugraset er på frøbladstadiet – 4 varige blad, og plantene er i god aktiv vekst. Tripali kan brukes med god virkning frem til flaggbladet er fullt utviklet i vårhvete og vårbygg – BBCH 39. I havre må Tripali ikke brukes etter begynnende strekning – BBCH 30.
Se utviklingsstadier.

I påfølgende vekstsesong kan det uten restriksjoner såes korn uten gjenlegg. Mer enn to måneder etter sprøyting kan det dyrkes høst- og våroljevekster, poteter, mais til ensilering, korn med gras-/kløvergjenlegg, erter, åkerbønner, lin og fôrbeter. Det kan ikke dyrkes grønnsaker eller noen annen kultur enn de ovenfor nevnte, hverken det år Tripali er brukt eller påfølgende år. Hvis en
behandlet åker skal omsåes, skal det kun såes korn. Til ugrasbekjempelse i omsådd korn bør det ikke brukes et sulfonylurea-produkt, eller et produkt som inneholder sulfonylurea. Se etikett.

Blandbarhet: TriplaIi kan blandes med relevante ugras-, insekt- og soppmidler i korn. TriplaIi kan videre blandes med aktuelle bladgjødslingsmidler, se blandetabell.
Det bør maksimalt blandes 2 produkter.
Preparatets blandbarhet med andre ugrasmidler er vurdert og kan blandes med Tomahawk 200, Starane XL, Cleave, MCPA, Duplosan Meko og Pixxaro EC.

 

Pakn.str.: 10 x 250 g

Dose:

Høstkorn og vårkorn 2,5 – 3,5 g/daa. + normal dose DP klebemiddel

Havre max 2,5 g/daa. + DP-klebemiddel

Filter: A1/P2

NAD: 3,5 g/daa.

Lagring: Tørt og godt lukket.

Avst.vann: 5 m.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

VERTIMEC ECVarenr. 410334

(18 g abamektin og 25-35 % 1-hexanol pr. l.)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 4

Mot amerikansk blomstertrips, minérfluer, spinnmidd og dvergmidd (f. eks. toppskuddmidd og cyclamenmidd), veksthusmellus og bomullsmellus i prydplanter i veksthus. Mot jordbærmidd i jordbær på friland, i veksthus og plasttunnel.

Den aktive substansen i Vertimec er abamektin som hemmer overføring av impulser mellom nerveceller og mellom nerveceller og muskelceller. Resultatet blir at insektene lammes og dør.
Vertimec påvirker i motsetning til mange andre innsektsmidler ikke kolinesterase- systemet og virker derfor mot insekter som er resistente mot kolinesterasehemmere.
Vertimec har kontakt- og magevirkning. Middelet trenger inn i bladvevet, men er ikke systemisk. Vertimec har effekt mot bladlevende nymfer, men virker ikke på egg, jordboene stadier eller voksne. Nymfene slutter å spise kort tid etter behandling, men det kan ta 3-4 dager før full virkning kan ses. Behandling må settes i gang med en gang angrep oppstår. Preparatet sprøytes
på plantematerialet, behandling kan utføres med dysevanningssystem, lavtrykkseller høytrykkssprøyte. God dekking av alt plantemateriale er nødvendig for å få god effekt.
Behandlingen gjentas etter behov (minimum 7 dagers mellomrom). Det anbefales å veksle med andre midler for å unngå resistens. Se etikett.

Blandbarhet: Ikke kjent. (Tilsett klebemiddel i jordbær.) Vertimec er skånsom mot jordboende rovmidd og nyttenematoder.

Vertimec har minor-use godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot bladminérfluer, trips, spinnmidd og dvergmidd i tomat, paprika, agurk, squash, salat og urter i veksthus og salat og urter på friland.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 12 x 1 l.

Behandlingsfrist:

Jordbær:
Etter høsting.

Dose:

Prydplanter:
Bland ut 25-50 ml preparat pr. 100 l vann. Doseringen skal ligge mellom 50 og 150 ml preparat pr. daa. avhengig av størrelsen på kulturen. Fjerning av knopper og blomster elle beskjæring av bladverket før behandling vil trolig bedre effekten.
Jordbær:
100-120 ml/daa. i 100 l vann. Bør ikke brukes mer enn 2 ganger pr. år. Tilsett klebemiddel.

Filter: P2/A2 ved vanlig sprøyteutstyr. P3/A2 ved tåkesprøyting.

NAD: 120 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 30 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

ZORVEC ENDAVIA NYHET!Varenr. 410267

(12 g oksatiapiprolin + 28 g bentiavalikarb-isopropyl pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Zorvec Endavia er et soppdrepende middel som benyttes for å kontrollere tørråte i potet.

Preparatet har både translaminær og systemisk bevegelse i planta, og skal brukes preventivt. Den translaminære bevegelsen i behandlede blader gir en mer ensartet beskyttelse, og systemisk bevegelse i vedvevet bidrar til å beskytte både bladene som ikke er fullstendig utvokst på det tidspunktet preparatet blir brukt, og ny tilvekst.

Zorvec Endavia kombinerer de aktive stoffene oksatiapiprolin og bentiavalikarb og de tilhører forskjellige FRAC-grupper. Oksatiapiprolin er ikke kryssresistent med andre klasser av kjemiske soppmidler som brukes mot eggsporesopper. Bentiavalikarb tilhører annen FRAC-gruppe og er et karboksylisk syreamid med soppdrepende egenskaper.
For mer informasjon om resistens og FRAC-grupper, se etikett.

Virkemåten er direkte knyttet til hemming av cellulosesyntese i eggsporesoppen. For å redusere forekomsten av resistensutvikling, bør Zorvec Endavia brukes i et behandlingsprogram som er basert på preparater med forskjellige virkemekanismer. Det er viktig at man ikke overskrider det maksimale antallet påføringer som er angitt på etiketten. Behandling med Zorvec Endavia bør ikke overstige 33 % av den totale beskyttelsen som trengs pr. avling.

Når et soppdrepende preparat med en annen virkemåte påføres etter Zorvec Endavia, bør dette soppdrepende preparatet fortrinnsvis ha helbredende effekt.  Bruk Zorvec Endavia under gode vekstforhold. Unngå å bruke preparatet på stressede planter. Zorvec Endavia skal ikke brukes mer enn 3 ganger på rad. Det anbefales å bruke et 7-10 dagers intervall. I situasjoner med høyt sykdomstrykk brukes 7- dagers intervall. Det tidligste tidspunktet for bruk er BBCH 30 (begynnende strekking av hovedskudd).

Det ideelle tidspunktet for bruk er forebyggende før første synlige tegn på sykdom.

Regnfast etter 20 minutter.
Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle skadedyrsmidler ved sammenfallende behandlingst.

Zorvec Endavia har Minor Use godkjenning. Søker er NLR. Virke og bruksområde er:
Mot soppsykdommer på kepaløk, hvitløk og sjalottløk på friland.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

7 dager før høsting.

Dose:

40 ml pr. daa. i 20-40 l vann.
Maks 4 behandlinger pr. sesong og ikke mer enn 3 ganger på rad i 7-10 dagers intervall.
Må ikke overstige 1/3 del av det totale antall behandlinger som påføres avlingen i løpet av en sesong.

Filter: A1/P3

NAD: 40 ml/daa.

Lagring: Frostfritt i lukket originalemballasje

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email