Plantevern

Preparatomtaler

Her finner du omtale av alle godkjente preparater Norgesfôr fører.
Klikk her for oversikt over etikett tilhørende det enkelte preparat.

ACROBAT WGVarenr. 410201

600 g mankozeb + 90 g dimetomorf pr. kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Soppmiddel mot tørråte i potet og soppsykdommer i purre. 

Dimetomorf er translaminær og stanser dannelse av nye cellevegger i soppen og dreper tørråten. Mankozeb er kontaktvirkende med forebyggende (beskyttende) virkning mot tørråte. Acrobat WG virker på hele livssyklusen i alle stadier og hindrer spesielt dannelse av nye sporer og spredning av tørråte og soppsykdom i purre. Preparatet reduserer smitte på knollene og tilfører potetplantene både mangan og sink. Acrobat WG har en viss kurativ virkning og brukes med 10-14 dagers mellomrom ved fare for angrep. Virker mot raser som er resistente mot metalaksyl.

Blandbarhet: Se blandetabell.

Pakn.str.: 4 x 5 kg

Behandlingsfrist:

14 dager i purre

7 dager i potet

Dose:

200 g pr. daa

Filter: P3/A1

NAD: 200 g/ daa

Lagring: Tørt

Avst.vann: 20 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

ADMIRAL 10 ECVarenr. 410344

100 g pyriproksyfen pr. l

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Mot bomullsmellus, veksthusmellus (kvitfly), ferskenbladlus og ameri- kansk blomstertrips i prydplanter i veksthus.

Admiral har kontaktvirkning og påvirker insektenes egg, larver og pupper. Admiral virker ved å ”forstyrre” insektets naturlige veksthormon (juvenilhormonet), slik at hudskiftet mellom forskjellige utviklingsstadier kan påvirkes. Ved behandling på veletablert angrep vil antall skadedyr gradvis reduseres, da voksne individer etterhvert forsvinner og det ikke oppformeres nye. Effektiv mot bomullsmellus og veksthusmellus. Har også effekt mot ferskenbladlus og amerikansk blomstertrips.

Admiral bør brukes før et angrep blir veletablert, f.eks. ved begynnende innflyging eller egglegging fordi effekten er størst ved behandling i tidlige stadier. Admiral har en god langtidsvirkning på de plantedeler som blir dekket med sprøytevæske, men beskytter ikke ny tilvekst. God sprøyteteknikk med best mulig dekning på plantene, også bladenes underside er viktig. Admiral kan nyttes sammen med nytteorganismer i integrert bekjempelse, og kan nyttes sammen med rovteger og rovmidd (se etikkett for anbefaling!). Plantetoleranse se etikett.

Pakn.str.: 4 x 250 ml

Dose:

2,5-5 ml pr. 100 l vann (Bomullsmellus-veksthusmellus)
10-20 ml pr. 100 l vann (Ferskenbladlus)
125-250 ml pr. 100 l vann (Amerikansk blomstertrips)

Filter: P3/A2

NAD: 7,5 g/ daa

Lagring: Tørt og kjølig ved temp. over -5°C

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

AGIL 100 ECVarenr. 410174

100 g propakvizafop pr. l

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Ugrasmiddel mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Begrenset virkning mot tunrapp. Tillatt brukt i oljeraps, oljerybs, potet, erter, åkerbønne, bønner, fôrmargkål, fôrraps, lin, kålrot, hodekål, brokkoli, gulrot, pastinakk, knollselleri, rødbete, fôrbete, rødkløver- og rødsvingelfrøeng, kepaløk, jordbær på friland, eple, pære, stikkelsbær, bringebær, rips og solbær. 

Systemisk virkning, tas opp gjennom bladverk. God virkning mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønse-hirse og andre grasarter. Noe effekt mot tunrapp. Unngå sprøyting ved fare for nattefrost. Best effekt oppnås ved relativt høy luftfuktighet og god jordråme.

Regnfast etter 1-2 timer. Sprøyting under tørre forhold vil føre til redusert virkning. Det bør gå minst 1uke mellom bruk av Agil og andre ugrasmidler. Det bør også gå minst en uke mellom sprøyting med Agil og jordbearbeiding.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle insektmidler. Blanding med andre ugrasmidler anbefales ikke da kulturplantene kan ta skade.

 

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Jordbær: etter høsting

Knollseller, pastinakk, lin, oljevekster: 90 dager

Rødbete og fôrbete: 60 dager

Potet: 56 dager

Erter, åkerbønne, rødkløver- og rødsvingelfrøeng: 45 dager

Fôrmargkål og fôrraps: 42 dager

Eple, pære, rips, solbær, stikkelsbær og bringebær: 35 dager

Kepaløk, kålrot, gulrot, brokkoli og hodekål: 30 dager

Dose:

75-150 ml i 30 – 50 l vann pr. daa

Filter: A1/P3

NAD: 150 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 10 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

ALARVarenr. 410401

850 g daminozid pr. kg

 • Avgiftskl. 2

Vekstregulering av potteplanter og utplantingsplanter.

Vekstregulerende middel til bruk i prydplanter som campanula, krysantemum, hortensia, petunia, rhododendron, tagetes m.fl. Hemmer strekningsvekst, fremmer danning av blomsterknopper og gir plantene en mer kompakt vekstform. Før sprøyting skal jorda være godt oppfuktet og bladene tørre. Best virkning ved bruk av rikelig væskemengde. Plantene må ikke vannes eller dusjes før 24 timer etter behandling. Behandlingstidspunkt: Se etikett.

Blandbarhet: Bland ikke med andre kjemikalier.

Pakn.str.: 4 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

Se etikett

Filter: P3/A2

NAD: 900 g/ daa

Lagring: Tørt

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

ALIETTE 80 WGVarenr. 410202

800 g fosetyl-aluminium pr. kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot algesopper i prydplanter i grøntanlegg, i planteskoler og i veksthus, mot salatbladskimmel (Bremia) i salat i veksthus, plasttunell og på friland, mot agurkbladskimmel i frilandsagurk, mot rotstokkråte (Phytophthora Cactorum) i produksjon av jordbærsmåplanter samt nyplantinger og etablerte plantninger av jordbær i veksthus, plasttunell og på friland, samt i tilfeller hvor Bioforsk Plantehelse har påvist rød marg i jordbær eller rød rotråte i bringebær i veksthus, plasttunell eller på friland.

Behandles ved sprøyting, dypping, sprøytevanning eller ved innblanding i blomsterjord. Tas opp av bladverk og røtter og transporteres med saftstrømmen oppover og nedover i plantene. Brukes forebyggende da midlet stimulerer kulturenes egen forsvarsmekanisme og hemmer spiring av nye sopper. Ny tilvekst i grønne plantedeler og røtter beskyttes. Sideeffekt mot enkelte bakterier og er skånsom mot nyttedyr med unntak av edderkopper og rovmidd.

Blandbarhet: Ikke aktuelt.

Pakn.str.: 10 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Salat 14 dager.
Frilandsagurk 4 dager.
Bringebær og jordbær: Før blomstring eller etter høsting.

Dose:

Se etikett for doseringstilpasning og maks. antall behandlinger.

Filter: P2/A1

NAD: 400 g/ daa

Lagring: Tørt/kjølig

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

ALL CLEAR EXTRAVarenr. 410604

Monoetanolamin. Klebe- og spredemiddel, kompleksbinder.

 • Advarsel

Rengjøringsmiddel til sprøyteutstyr

Spesialmiddel til rengjøring. Inneholder 3 komponenter. Monoetanolamin som løser opp preparatrester. Klebe- og spredemiddel nedsetter overflatespenningen og sørger for at vaskevannet kommer fram til vanskelige lommer. Smører kraner, ventiler og pakninger. Kompleks-bindere som kapsler inn frigjorte preparatrester slik at de følger med ved skylling. Bløtgjør også hardt vann. Preparatrester og vaskevann kan sprøytes ut på behandlet kultur. Må ikke blandes med klorin eller andre klorholdige vaskemidler. All Clear Extra er ikke klassifisert som plantevernmiddel.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Dose:

500 ml/100 l vann

Lagring: Frostfritt

Helseklasse: Ukjent

Miljøklasse: Ukjent

Print Friendly, PDF & Email

ALLY CLASS 50 WGVarenr. 410165

100 g metsulfuron-metyl + 400 g karfentrazon-etyl pr. kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg og i høstkorn om våren.

Ally Class er formulert som et vannløselig granulat. Preparatet består av to aktive stoffer. Metsulfuronmetyl, en sulfonylurea, er systemisk og har både blad- og jordvirkning. Karfentrazonetyl har kontaktvirkning. Med to aktive stoffer, med forskjellig virkemåte, har Ally Class en innebygd resistensstrategi overfor ugras der begge stoffene har god virkning.

Ally Class har meget god virkning mot linbendel, balderbrå, då, gjetertaske, hønsegras, klengemaure, korsblomstret ugras, meldestokk, pengeurt, rødtvetann, smånesle, tunbalderbrå, tungras, vassarve, veronika, åkerminneblom, åkersvineblom og åkerstemorsblom. Anbefalt vannmengde er 10–40 liter/daa.

Klebemiddel skal ikke tilsettes, da dette kan gi sviskade! Små sviflekker kan forekomme på kornbladene, særlig der sprøytevæska treffer. Forbigående lysfarging kan også forekomme. Effekten kan fremtre tydeligere etter nattefrost, men det har ikke påvirket avlingen i forsøk. En viss stråforkorting kan i enkelte tilfeller oppstå. Året etter sprøyting med Ally Class kan det bare dyrkes korn med eller uten gjenlegg, raps, rybs, poteter, erter, bønner eller lin. Blandbarhet. Det må ikke tankblandes med klebemiddelholdige midler, og det er derfor få preparater som kan anbefales og blandes med Ally Class, se blandetabell.

Pakn.str.: 10 x 100 gram

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

Høstkorn: 2,5 – 5 g/daa.
Vårkorn: 2 – 4 g/daa.

Filter: P2/A1

NAD: 5 g/ daa

Lagring: Tørt

Avst.vann: 5 meter

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

ALLY SXVarenr. 410196

200 g metsulfuron-metyl pr. kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot frøugras i høsthvete, høstrug og rughvete om våren, i vårkorn uten gjenlegg og i lin.

Systemisk ugrasmiddel av lavdosetypen formulert som vannløselig granulat som tas opp gjennom blader og røtter. Opptak gjennom røttene krever god jordfuktighet. Best virkning oppnås når ugraset har 2–4 varige blad og ugraset er i god vekst.

Meget god virkning mot balderbråarter, då, gullkrage, haremat, linbendel, oljevekster, rødtvetann, stivdylle, vassarve, åkerstemorsblom og korsblomstra ugras. Tilfredsstillende virkning mot meldestokk, tranehals, vindeslirekne, hønsegras og åkerminneblom.

Ikke tilfredsstillende virkning mot jordrøyk, tungras og klengemaure. Ally må kun brukes på jorder hvor det etterfølgende år dyrkes korn med eller uten gjenlegg, oljevekster, lin, erter, bønner eller poteter. Høstoljevekster må ikke såes det året Ally er benyttet. Bør ikke brukes i havre etter stadiet BBCH 30, se s. 115.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste plantevernmidler, men ikke Cerone eller Moddus.
Klebemiddel tilsettes bare når gullkrage er et problem.
Klebemiddel skal ikke tilsettes i lin.

Pakn.str.: 10 x 100 g

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

Vårkorn: 1-2 g per daa. Maks 1,5 g i havre.

Høstkorn: 2-3 g per daa.

Lin: 1-2 g per daa.

Filter: P2/A1

NAD: 3 g per daa.

Lagring: Tørt

Avst.vann: 5m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

AMISTARVarenr. 410203

250 g azoksystrobin pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mot soppsykdommer på korn, potet, kepaløk, sjalottløk, vårløk, purre, gulrot, persillerot, kruspersille, bladpersille, pastinakk, stangselleri, knollselleri, blomkål, brokkoli, hvitkål, hodekål, rødkål, savoykål, spisskål, rosenkål, grønnkål, kinakål, ruccola, kålrot, nepe, salat på friland, rødbete, sukkerbete, fôrbete, reddik, ert til konserve, sukkererter, erter til modning, bønner, raps og rybs, oppal av grønsaker, jordbær og bringebær på friland i plasttunell og i veksthus, samt bruk i frilandsagurk.

Amistar inneholder azoksystrobin som hemmer soppens åndingsprosesser. Amistar tas raskt opp og transporteres systemisk i planten og har dessuten en translaminær (bladgjennomtrengende) effekt. Dette gir ny tilvekst en viss beskyttelse. Amistar bekjemper soppangrep mest effektivt før soppen har etablert seg på plantene. Det anbefales derfor å sprøyte ved begynnende angrep eller når angrep forventes etter klimatiske forhold og etter varsling. Redusert dose kan anvendes på tidlig stadium ved moderat smitte. Under vedvarende smittepress trengs det gjentatt behandling. Amistar har spesielt god virkning mot hveteaksprikk (Stangonospora nodorum) og hvetebladprikk (Septoria tritici) og er svært aktuell å benytte ved begynnende skyting. Amistar bør ikke benyttes etter BBCH 55 i hvete og BBCH 49 i bygg. Mot visse soppsykdommer, som f.eks. rust og byggbrunflekk, virker Amistar også kurativt. I tillegg til at Amistar dreper soppsykdommene effektivt, vil Amistar også føre til at planten holder seg lengre grønn. I forsøkene har bruk av Amistar ikke forsinket kornets modning. Amistar er svært skånsom mot kulturen. Dette sammen med en god sykdomsbekjempelse, god langtidsvirkning og vedlikehold av plantens grønne bladareal gir høyere merutbytte av god kvalitet. Amistar er regnfast etter en time. For å unngå utvikling av resistens er det viktig å ta visse forholdsregler. For å sikre effekt mot grå øyeflekk og forebygge risiko for resistensutvikling mot mjøldogg og hveteaksprikk/-bladprikk, bør Amistar tankblandes med et annet soppmiddel med annen virkningsmekanisme ved bekjempelse av disse sykdommene. Bruk ikke preparater som inneholder strobiluriner mer enn to ganger pr. sesong. Det gjelder både Amistar alene, i blanding med andre soppmidler eller i veksling med andre preparater som inneholder strobiluriner. Har en brukt strobiluriner om høsten, skal en ikke behandle mer enn en gang i vekstsesongen med Amistar eller andre strobilurinholdige preparater. Se også avsnitt om resistens s. 112 og les etiketten.

Blandbarhet: Amistar kan blandes med de fleste vanlige plantevernmidler. Se blandetabell. Blanding med mangansulfat, urea og/eller mikronæringsstoffer kan gi økt risiko for sviskade. Ved blanding med Cerone må Amistar tilsettes først.

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Korn og erter til modning: 35 dager.
Raps, rybs, bete, kålrot og nepe: 30 dager.
Purre: 42 dager.
Potet, kålvekster, ruccola, bønner, erter til konserves, sukkererter, stangselleri, knollselleri, kruspersille, bladpersille, kepaløk, sjalottløk, salat og bringebær på friland: 14 dager.
Bringebær i veksthus og i plasttunnel: etter høsting.
Gulrot, persillerot, pastinakk: 10 dager.
Jordbær og vårløk: 7 dager.
Frilandsagurk: 4 dager.

Dose:

Korn: 50 – 100 ml pr.daa.
Grønnsaker: 80 – 100 ml pr. daa.
Maksimal total dosering er 200 ml/daa pr. sesong. Se etikett og sprøyteplan for doseringstilpasning.

Filter: P2/A1

NAD: 100 ml/ daa

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

APRON XLVarenr. 410259

339 g metalaksyl-M pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Beisemiddel mot algesopper (bladskimmel o.l.) på frø av korsblomstra jordbruksvekster, bete, grønnsaker (unntatt bønner), gras til grøntanlegg, beising av setteløk og blomsterløk, samt til bekjempelse av algesopper på prydplanter i veksthus. Tillatt i gårdsanlegg.

Systemisk spesialmiddel for beising mot frø- og jordsmitte som råteskimmelsopp, bladskimmelsopp og hindrer frø- og løkoverført smitte av erteblad-, kålblad- og løkbladskimmel.
Midlet tas opp i frø og transporteres oppover i nyspirte planter. Virker direkte drepende. Apron er tilsatt klebemiddel og fargestoff. Beisa frø og setteløk må ikke brukes til mat eller fôr.

APRON XL – METALAKSYL-M, VEDTAK PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK MOT RØD ROTRÅTE I BRINGEBÆR OG RØD MARG I JORDBÆR (10/8-16)

 

Pakn.str.: 12 x 1 l.

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

Vellingsbeising: 100 – 150 ml til 3 – 5 dl vann.
Tørr- og fuktbeising: 1 – 2 ml til 1 kg frø.
Våtbeising: 200 ml til 100 l vann i 15 min.
Konsentratbeising: 25 ml til 2 – 10 l vann pr. daa. setteløk.

Søkt dosering:
Bringebær:
36 ml Apron XL pr 100 l vann, 50 liter væske pr 100 meter rad (tilsvarer 48 ml Apron XL per daa bringebærfelt ved radavstand 3,7 meter).
1 behandling per år.

Jordbær:
Konsentrasjon: 150 ml Apron XL per 100 liter vann.
Jordbær enkeltrad:
18 ml Apron XL per 100 meter rad, 12 liter væske per 100 m enkeltrad, radavstand 1,2 m, spredebredde 50 cm (tilsvarer 148 ml Apron XL per daa jordbærfelt).
1 behandling per år.

Jordbær dobbeltrad:
34 ml Apron XL per 100 meter rad, 227 liter væske per 100 m dobbelttrad, radavstand 45 og 95 cm, spredebredde 95 cm (tilsvarer 243 ml Apron XL per daa jordbærfelt).
1 behandling per år.
Behandlingsfrist: etter høsting, ved god jordfuktighet og før varselet nedbør i august-september

Filter: P2/A1

NAD: 25 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

ARIANE SVarenr. 410108

40 g fluroksypyr + 20 g klopyralid + 200 g MCPA pr.l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Bredtvirkende ugrasmiddel i høst- og vårkorn, i grasgjennlegg med eller uten korn som dekkvekst, grasfrøeng, raigras og annet gras i grøntanlegg. Ariane skader kløver og andre belgvekster.

Systemisk og kontaktvirkende middel med meget god virkning mot balderbråarter, dåarter frøpl. av burot, gjetertaske haremat, hønsegras, klengemaure, krokhals, løvetann, meldestokk, oljevekster, pengeurt, smånesle, svartsøtvier, tranehals, tunbalderbrå, vindeslirekne, åkerdylle, åkergråurt, åkergull, åkerkål, åkersennep, åkerminneblom og åkersvineblom.

God virkning mot gullkrage, haredylle, linbendel, hønsegras, rødtvetann, stivdylle, vassarve og tungras. Virkningen er svak mot jordrøyk og åkerstemor. Kløver og andre belgvekster skades. Temp. ved utsprøyting bør være over 12°C. Ved smått og saftspent ugras under gode vekst- og virkningsforhold brukes laveste dose. Dersom det året etter skal dyrkes potet, ert og andre belgvekster, gulrot og andre skjermplanter må halmen kuttes og spres godt før pløying om høsten.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle sopp-, insekt- og vekstregulerende midler som Cycocel, Medax Max og Moddus Start.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal, eller arealet må ikke bli slått før 14 dager etter behandling.

Dose:

150 – 300 ml pr. daa

Filter: P2/A2

NAD: 250 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-1447

ATLANTIS WGVarenr. 410194

30 g mesosulfuron + 6 g jodsulfuron pr. kg

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Mot ugras i høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Ekte grasugrasmiddel som virker mot de fleste arter av grasugras som markrapp, tunrapp, knereverumpe og raigras. Virker også mot noen tofrøblada arter som balderbrå, då, linbendel, oljevekster og vassarve. Brukes hovedsakelig i høstkorn om høsten, men kan også benyttes som problemløser om våren (også i vårhvete). To virksomme stoff av typen sulfonylurea formulert som vannløselig granulat. Kan benyttes ved temperaturer ned til 5°C, men best effekt oppnås ved sprøyting på tørre planter og ved temperatur rundt 10°C. Det bør ikke sprøytes dersom det er utsikter til nattefrost. Det skal tilsettes 50 ml Renol pr daa for å få best mulig effekt av Atlantis, men man bør vurdere type tilsetning dersom man blander med andre produkter. Forbigående gulning kan forekomme avhengig av dose og gitte klimaforhold. Vær imidlertid klar over sortsvariasjoner i forhold til selektivitet. Høsthvetesorten Magnifik er spesielt følsom.

Blandbarhet: Ved sammenfallende behandlingstid kan Atlantis WG normalt blandes med aktuelle sopp- og skadedyrmidler. Les etikettene nøye med tanke på tilsetning av Renol el. Mero. Se også blandetabeller. Ved bruk om våren er det aktuelt å blande med for eksempel Hussar OD/Plus, Harmony Plus SX, Ratio Super SX, CDQ SX eller Starane XL. Ved bruk om høsten kan Atlantis blandes med Boxer for å sikre effekten mot su-resistent balderbrå og vassarve.

NB!
– Må ikke brukes i bygg eller havre!
– Må ikke brukes i fangvekster!
– Bruk av Renol eller Mero anbefales da dette bedrer virkningen betydelig!

Pakn.str.: 10 x 600 g

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

10 – 50 g i 20 liter vann pr daa.

Filter: A1/P3

NAD: 50 g/ daa

Lagring: Tørt og frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

ATTRIBUT TWINVarenr. 410102

(700 g propoksykarbazon per kg) + (100 g jodsulferon per l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mot ugras i høst- og vårhvete.
NB! Må alltid brukes sammen med Hussar OD eller Sekator OD!

Produktet som markedesføres heter Attribut Twin, og er en sampakning av Attribut SG og Hussar OD. Attribut SG skal ALLTID benyttes sammen med et produkt inneholdende jodsulfuron for å sikre selektiviteten.

Attribut SG 70 er et ugrasmiddel som tilhører gruppen sulfonylurea. Se s. 105 vedr. resistens. Preparatet har god virkning mot ulike faksarter, floghavre, hønsehirse, kveke, åkerkvein, åkerrevehale samt noen tofrøblada ugrasarter.

Attribut SG 70 inneholder aktivstoffet propoksykarbazon som virker ved å hemme dannelsen av noen livsviktige aminosyrer i plantene. Opptaket skjer både gjennom jorda og via bladene. Etter at midlet er tatt opp i plantene, stopper veksten i løpet av noen dager. Etter 10-15 dager ses en gulfarging av de yngste plantedelene og ugraset begynner å falle sammen for så å visne vekk i løpet av de neste 2-4 ukene. Dersom man sprøyter på stort ugras, ser man ofte at ugraset beholder grønnfargen, men veksten hemmes og i de fleste tilfeller stoppes. Full effekt ses først etter 4-6 uker.

Attribut Twin har et meget bredt virkningsspekter, og har god virkning på de flest ugrasarter. Det er imidlertid viktig at produktet benyttes tidlig for å få ønsket virkning. Preparatet gir best virkning ved behandling med god jordfuktighet, og fremstår som en komplett løsning i hvete.

Pakn.str.: 4 x 600 g Attribut SG + 4 x 500 ml Hussar OD

Dose:

6 g Attribut SG + 5 ml Hussar OD + 50 ml Mero/ Renol per daa.

Vannmengde: 15- 30 liter vann per daa.

Riktig behandlingstidspunkt er stadium BBCH 13 (kornet har 2-blad) til ca stadium BBCH 23 (3. sideskudd synlig). Se fig. Utviklingsstadier i korn s. 115.

Filter: A1/P3

NAD: 6 g/daa

Lagring: Tørt, kjølig, frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-2283

AVIATOR Xpro EC 225Varenr. 410281

75 g bixafen + 150 g protiokonazol per l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Aviator Xpro er et bredspektra middel mot soppsykdommer i korn. Preparatet inneholder de aktive stoffene bixafen (SDHI) og protiokonazol. Aviator Xpro er et soppmiddel med systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust og Fusarium-arter som går i akset. Produktet virker forebyggende og skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for Aviator Xpro er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Aviator Xpro inneholder bixafen som har en annen virkemekansime enn andre soppmidler i korn i Norge, og gir derfor en god innebygget resistensstrategi sammen med protiokonazol i produktet. Bixafen virker godt på de fleste av de aktuelle sykdommene og supplerer derfor protiokonazol meget godt på de utsatte sykdommene. Midlet er derfor et ferdigblandet alternativ til en blanding av et triazol og et strobilurinholdig produkt, eller blanding av triazoler. Se avsnitt om strobilurinresistens på s. 112 og les etiketten.

Blandbarhet: Preparatet kan blandes med andre soppmidler som Delaro eller Proline. Ved sammenfallende behandlingstid kan Aviator Xpro også blandes med aktuelle skadedyrsmidler. Preparatet er regnfast etter ca. 1-2 timer, og kan kun benyttes 1 gang per sesong.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Korn 5 uker

Dose:

Bygg og havre: 40 – 80 ml per daa. i 15- 30 liter vann.

Hvete, rug og rughvete 50 – 80 ml per daa. i 15- 30 liter vann.

Tidligste behandlingstidspunkt er stadium BBCH 40, se utviklingsstadier for korn s. 115.

Filter: A1/P3

NAD: 80 ml/daa

Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-2128

AXIALVarenr. 410181

50 g Pinoksaden og 12,5 g Kloquintoset-mexyl pr.l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras brukt som fangvekst i korn, hønsehirse og busthirse i bygg, vårhvete, høsthvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre eller gjenlegg.

Axial tas opp gjennom bladene og virker systemisk i planta ved å hemme dannelse av acetylkoenzym A karboksylase (ACCase hemmer). Havre og andre grasarter som skal bekjempes må ha spirt og være i god vekst ved sprøyting. Behandlingstidspunkt fra 2-bl.-stadiet til flaggbladet er synlig (BBCH 12-39). Under normale vekstforhold er kornet og floghavren på samme utviklingstrinn, men dette kan variere med vekstforhold og spiredybde. Kulturen skal være i god vekst på behandlingstidspunktet. Siden Axial har bladvirkning bør grasugraset ha min. 2 blader ved sprøyting. Resistens mot Axial er ikke kjent i Norge. Ensidig bruk av ett middel kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for middel/middelgruppen. Risiko for resistensutvikling i floghavre mot denne gruppa av midler er regnet som moderat. For å forebygge resistensutvikling eller nedsatt følsomhet, skal Axial likevel inngå i bekjempelsesprogram med midler med ulike virkningsmekanismer (hvis tilgjengelig) og/eller alternative bekjempelsesmetoder f.eks. luking og brakking av områder med svært tette bestand. Planter som overlever sprøyting med Axial må lukes bort. Ved mistanke om tilfeller med nedsatt følsomhet, ta kontakt med importør/rådgiver. Axial er regnfast etter 1 time.

Blandbarhet: Axial kan blandes med de fleste sopp og insektsmidler samt vekstreguler­ende midler som Moddus, Medax Max, Trimexx og Cycocel. Blanding med vekst­regulerende midler etter kornets BBCH 32 anbefales ikke. Det anbefales da 5 dager mellom vekstregulering og Axialbehandling. Av ugrasmidler kan Axial blandes med Harmony Plus SX (el. Ratio Super SX), Starane XL, eller Thomahawk 200. Ugrassprøyting med andre preparater bør utføres 7 dager før eller etter en Axialbehandling. I blanding med ugrasmidler bør Axialdosen være minst 80 ml/daa. Ved sen behandling og ugunstige vekstforhold anbefales ikke blanding med ugrasmidler.

Pakn.str.: 4 x 5 ltr.

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt

Dose:

Bruk 60-90 ml/daa i 15-30 liter vann mot floghavre og 90-120 ml/daa. mot hønsehirse og raigras. Største dose og mye vann ved sein sprøyting og mye ugras.

Raigras (etter bruk som fangvekst): Bruk 90-120 ml/daa i 15-30 liter vann. Samme tidspunkt som floghavre. Se etikett.

Filter: A1/P2

NAD: 90 ml/ daa

Lagring: Frostfritt og uten direkte sollys

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-1449

BANVELVarenr. 410160

480 g dikamba pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Ugrasmiddel i eng og beite samt bygg og vårhvete i blanding med Harmony Plus SX, Ally SX, Starane XL og CDQ SX.

Systemisk ugrasmiddel mot høymole, andre syrearter, ryllik, tungras, åkertistel (10 cm), balderbrå (3 blader), hønsegras, vindeslirekne, jordrøyk, klengemaure, linbende og vassarve i korn, eng og beite. Best virkning når ugraset er i god vekst. I eldre eng og beite vil blanding med MCPA gi god effekt mot soleie, groblad m.fl. Kløver skades sterkt. I bygg og vårhvete kan Banvel brukes i blanding med Harmony Plus SX, Ratio Super SX, Ally SX, Starane XL og CDQ SX som en forebyggende resi­stenstrategi. Se avsnitt om resistens s. 111.

Blandbarhet: Kan blandes med fenoksysyrer og lavdosemidler (SU) av typen Harmony Plus SX og Ally SX samt Starane XL.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

21 dager

Dose:

Dose: Eng og beite: 50-200 ml pr. daa.

Korn: 25 ml pr. daa.

 

 

Filter: P2/A1

NAD: 200 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

BASAGRAN SGVarenr. 410703

870 g bentazon pr. kg

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Ugrasmiddel i ert til konserves, ert til modning, fôrert, bønne til konsum, åkerbønne til modning og grønnfôr og frøeng av rødkløver og timotei. Gjennlegg med hvit-, rød- eller alsikekløver til frøproduksjon eller i blanding med gras til fôr med eller uten korn som dekkvekst.

Kontaktvirkende med best effekt fra ugrasets frøbladstadium til 2-4 bladstadiet. Effekten vises etter ca. 1 uke. Spesielt god effekt mot balderbrå og klengemaure. God effekt mot gullkrage, haremat, hønsegras, korsblomstra ugras, linbendel, tranehals, tunbalderbrå, åkergråurt og åkersvineblom. Effekten mot meldestokk, vassarve og då er ofte ujevn og svak. Dårlig effekt mot tungras, rødtvetann og åkerstemor. Plantene må fuktes godt. Sprøyting i sterk solskinn og høy temperatur kan skade kulturplantene. En optimal behandling utføres om morgenen med høy luftfuktighet og med 20-30 l vann pr. daa. Lang lyspåvirkning etter behandling styrker opptagelsen i plantene og sikrer effekten.

Blandbarhet: I ert blandes Basagran SG med Fenix, se etikett.

Pakn.str.: 4 x 3 kg

Behandlingsfrist:

28 dager

Dose:

100 – 160 g pr. daa

Filter: P2/A1

NAD: 160 g/ daa

Lagring: Tørt

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

BETANAL SCVarenr. 410150

157 g fenmedifam pr. l

 • Avgiftskl. 2

Mot frøugras i fôrbete, rødbete og jordbær.

Betanal virker mot de fleste tofrøblada ugras inntil de har 2 varige blad. Preparatet tas opp gjennom grønne plantedeler og virker kun mot oppspirt ugras. Effekten viser seg 4-8 dager etter behandling. Mot klengemaure, hønsegras, tunbalderbrå, tungras og tunrapp er virkningen ofte dårlig. Sprøyt i pent, varmt og stille oppholdsvær, tidlig på tørre planter i god vekst. Temp. over 10-12°C. Regn før 6 timer etter sprøyting kan redusere virkningen. Ved store temperatursvingninger kan betene hemmes i veksten.

Blandbarhet: Kan blandes med Goltix og enkelte skadedyrmidler. Betanal tilsettes først.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Jordbær må sprøytes før blomstring eller etter høsting.

Dose:

150-200 ml pr. daa pr. sprøyting inntil 3 behandlinger pr. sesong.

Se etikett.

NAD: 400 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

BISCAYA OD 240Varenr. 410339

240 g tiakloprid pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot bitende og sugende skadedyr i korn, oljevekster, potet, erter, bønner, hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenkål.

Biscaya OD 240 er insektmiddel med god virkning mot bitende og sugende insekter i korn, oljevekster, potet, erter, bønner, hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenskål. Produktet har i norske forsøk vist noe effekt mot bladminèrfluer og bladlus i korn, men effekten er også god mot kornbladbille, sikader og trips. I oljevekster er det først og fremst rapsglansbille man bekjemper, men det er også effekt på skulpesnutebille. Bladlus, sikader og trips er naturlige skadegjørere man kan bekjempe i poteter og kålvekster, samt ertesnutebille. Det virksomme stoffet tiakloprid, har en annen virkningsmekanisme enn pyretroidene, og Biscaya vil derfor kunne være en resistensbryter i forhold til disse i de aktuelle kulturene. I forhold til pyretroidene har produktet noe senere synlig virkning på skadegjørerne, men insektene gjør ingen skade i perioden etter sprøyting og til virkningen av produktet er fullt synlig. Biscaya er ikke spesielt temperaturfølsom, men temperaturen må være høy nok til at insektene er i aktivitet. Preparatet har en annen virkningsmekanisme i forhold til de mest brukte produktene i de aktuelle kulturene, men for å unngå utvikling av resistens bør Biscaya benyttes i kombinasjon med eller alternere med andre produkter.

Blandbarhet: Kan blandes med Agil, Focus Ultra, Matrigon, Comet Pro, Proline, Delaro, Amistar, Signum, Topsin, Cerone, Moddus, Select + Renol, Elatus Plus, Elatus Era og Propulse. Se etikett og blandingstabell. Må ikke blandes ved bruk i rosenkål.

Pakn.str.: 4 x 3 l

Behandlingsfrist:

Bygg, hvete, havre 3 uker

Rug, rughvete, oljevekster  4 uker

Poteter 14 dager

Erter og bønner  7 dager

Hodekål, brokkoli,
blomkål, kinakål og rosenkål 7 dager

Dose:

15–40 ml i 10–20 liter vann pr. daa. Ristes før bruk!

Filter: A1/P3

NAD: 40 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

BONZIVarenr. 410412 

4 g paklobutrazol pr. l

 • Avgiftskl. 1

Vekstregulerende middel til bruk på prydplanter i veksthus.

Bonzi er tillatt brukt i potteplanter og er prøvd uten å gi skade i følgende kulturer: Exacum affine, Euphorbia pulcherrima (Julestjerne), Eustoma grandiflorum, Kalanchoe, Potteroser, Pelargonium peltatum og Solanum pseudocapsicum. Retarderingseffekten ved behandling med Bonzi kan variere avhengig av sort, vekststadium og lokale forhold forøvrig. Det anbefales derfor å prøvesprøyte noen få planter med den anbefalte dosering innen bruk i stor skala. Unngå å sprøyte på våte planter.

For andre prydplanter i potter må en prøvesprøyte for å finne riktig dosering. Bonzi tas opp og transporteres gjennom blad, stengler og røtter. Stoffet transporteres til vekstpunktene og reduseres cellestrekningen slik at det oppnås en kontrollert reduksjon av potteplantenes vegetative vekst. Plantene får mer kompakt vekstform, ofte mørkere bladfarge og for visse planteslag økt ansettelse av blomsterknopper.

Da Bonzi har en sterk veksthemmende effekt, er det viktig at plantene er i god vekst ved behandlingen. Ved svak vekst i plantene, tørke eller annen stress er det stor fare for overdosering og vekststans. Unngå vanning fra toppen før 24 timer etter sprøyting.

Blandbarhet: Bonzi må ikke blandes med andre midler.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Dose:

Se doseringsskjema tilpasset de enkelte arter på etiketten.

Filter: P2/A1

NAD: 750 ml/ daa

Lagring: Frostfritt uten å utsettes for direkte sollys.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

BOXERVarenr. 410175

800 g prosulfokarb pr. l

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Mot grasartene tunrapp, knereverumpe og tofrøbladet frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann i høsthvete,høstbygg, rug og rughvete uten fangvekster om høsten. Boxer har også noe virkning mot markrapp. I potet mot svartsøtvier, klengemaure og tunrapp. I grasfrøeng av raigras, rødsvingel og engrapp om høsten mot tunrapp, klengemaure, knereverumpe og andre tofrøbladet frøugras.

Boxer har jordvirkning og kan benyttes fra oppspiringsfasen og frem til kornets tre-bladstadiet. BBCH 00-13. Preparatet bekjemper ugraset effektivt ved at det tas opp i plantenes vekstpunkt, både i røtter og blad. Resistens mot prosulfocarb er ikke kjent i de nordiske land og vil fungere som resistensbryter i forhold til sulfonylurea. Boxer er derfor et svært nyttig preparat, særlig med tanke på bekjempelse av vassarve i høstkorn. God jordstruktur med god fuktighet gir best virkningsbetingelse, men Boxer virker også godt under tørre forhold. Etter kraftig regn, som kan gi oksygenmangel, kan en observere forbigående gulning. Boxer sprøytes ut med vanlig utstyr, dyser og trykk for bekjempelse av ugras i åkerkultur.

Blandbarhet: Det er ikke aktuelt å blande Boxer med andre preparater, men kan blandes med Atlantis. Det er ofte aktuelt å supplere med sprøyting om våren mot vårspirende ugras samt ugras som Boxer ikke bekjemper effektivt.

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt

Dose:

200 – 500 ml i 15 – 25 liter vann pr. daa. Høyeste dose benyttes mot  markrapp og på jord med høyt moldinnhold.

Filter: A1 / P2

NAD: 500 ml/ daa

Lagring: Frostfritt og ikke i direkte sollys.

Avst.vann: 10 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

Broadway Star – Nyhet!Varenr. 410707

70,8 g pyroxsulam + 14,2 g florasulam per kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Bredt virkende ugrasmiddel i vårhvete uten gjenlegg av gras eller belg­vekster (kløver).

Broadway Star inneholder pyrokssulam og florasulam. Aktivstoffene er ASL-hemmere og begge tas i hovedsak opp gjennom bladene, fordeles i plantene og stopper veksten i følsomme arter. Resistens mot ASL-hemmere (sulfonylurea) er kjent hos tilfeller av flere ugrasarter i Norge. Det er stor risiko for utvikling av resistens til disse aktive stoffene så forholdsregler bør tas for å minimere risikoen. Det er viktig å veksle med andre preparater med annen virkningsmekanisme eller tankblande med disse. Se eget avsnitt om resistens på s. 111 og les alltid etiketten. Meget god effekt mot arter av frøugras som oljevekster, gjetertaske, pengeurt, meldestokk, jordrøyk, klengemaure, balderbrå, åkerminneblom, åker­stemor, åkersennep, vassarve, vindeslirekne og då. God effekt mot grasarter som åkerkvein, kveke, raigras, markrapp, tunrapp og floghavre.

Broadway Star er veldig brukervennlig og gir mulighet til fleksibelt vekstskifte da det ikke er begrensninger i etterfølgende kultur. Preparatet er lite temperaturavhengig og er effektivt fra tidlig på våren så snart ugras er i aktiv vekst fra BBCH 20 – 32. Floghavre bekjempes best før begynnende stekning. Tidlig behandlingstidspunkt gir best effekt på alle ugrasartene og dermed sikres opti­mal konkurranseevne for kulturen. Preparatet er ferdig formulert for maksimal ugraskontroll uten behov for blandingspartner og er regnfast etter en time. Broadway Star brytes raskt ned i jord. Sprøyt ikke en stresset åker enten det er forårsaket av faktorer som frost,tørke, drukning/oksygenmangel, næringsmangel, sykdommer eller skadedyrsangrep. Etter behandling med Broadway Star kan åkeren få en forbigående gulning.

Blandbarhet: Kan blandes med andre relevante plantevernmidler ved sammenfallende behandlingstid. Ved blanding med clormekvatklorid (CCC, Cycocel, Stabilan) er maks dose 100 ml/daa. Broadway Star skal alltid blandes med 50 ml PG26N i 10-30 l vann per daa. Ved bruk av vannmengde under 10 l/daa. skal mengden PG26N reduseres med 50 %.

Pakn.str.: 10 x 1,06 kg

Behandlingsfrist:

Senest ved stadiet BBCH 32

Dose:

15 g/daa. + PG26N

50 ml PG26N (klebemiddel) i 10-30 l vann/daa.

Ved bruk av vannmengde under 10 l/daa. skal mengden PG26N reduseres med 50 %

Filter: A1/P3

NAD: 15 g/ daa

Lagring: Tørt og frostfritt ved temp. under 30˚C i lukket originalemballasje.

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-2842

BUMPERVarenr. 410280

250 g Propikonazol per l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i hvete, bygg, rug og havre.

Bumper 25 EC er et systemisk soppmiddel, som tas hurtigt opp i plantene og fordeles med saftstrømmen til alle stengel- og bladdeler, inkludert ny tilvekst. I hvete brukes Bumper mot hveteaksprikk, hvetebladprikk, hvetebrunflekk, mjøldogg og gulrust etter behov fra busking til etter avsluttet blomstring. I bygg bekjempes grå øyeflekk, byggbrunflekk, rust, snerpsopp og mjøldogg fra busking til skyting. I rug mot grå øyeflekk, brunrust, svartrust og mjøldogg fra busking til skyting. I havre mot mjøldogg, kronrust og havrebrunflekk ved behov fra busking til begynnende skyting.

Ved kraftig mjøldoggangrep eller i sorter som er mottaglige for mjøldogg, kan Bumper blandes med f.eks. Forbel eller Talius, og mot bladflekksjukdommer kan Bumper blandes med en annen triazol som Proline eller et strobilurinholdig preparat. Mot bladflekksjukdommer som Septoria anbefales det å blande Bumper med en annen triazol som Proline eller et strobilurinholdig preparat. Bumper 25 EC inneholder aktivstoffet propikonazol som tilhører gruppen triazol. Ved dosering på 50 ml/daa vil plantene få en viss beskyttelse i opptil 4 uker, avhengig av tilvekst og øvrige forhold. Ved redusert dosering vil virkningstiden bli kortere. Preparatet kan benyttes maksimalt 2 x pr. sesong. Unngå å behandle midt på dagen på dager med høye dagtemperaturer og/eller sterkt solskinn. Resistensutvikling, se s. 112.

Blandbarhet: Kan blandes med en lang rekke aktuell plantevernmidler som Proline eller et strobilurinholdig preparat samt insektsmidler. Unngå å blande mer enn 2 preparater på en gang. Se blandingspartnerens etikett, samt Norgesfôr blandetabeller for nærmere informasjon. Blanding med urea, mangansulfat eller ammoniumnitrat frarådes.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt.

Dose:

Hvete og Bygg: Bruk inntil 50 ml Bumper pr daa.

Rug: Bruk inntil 40 ml Bumper pr daa.

Havre: Bruk inntil 30 ml Bumper pr daa.

Filter: A1 / P3

NAD: 50 ml / daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 30 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

Cabrio Duo 112 EC – Nyhet!Varenr. 410283

72 g Dimetomorf 72 g/l og 40 g Pyraklostrobin per l

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Mot mjøldogg og bladskimmel i løk, hvitløk, sjalottløk, agurk og salat på friland.

Cabrio Duo inneholder dimetomorf og pyraklostrobin. Begge de aktive stoffene er lokalsystemiske og translaminære. Dimetomorf tilhører den kjemiske gruppen karboxylsyraamidler og pyraklostrobin tilhører gruppen strobiluriner. Dette gir Cabrio Duo 112 EC god beskyttelse mot resistensutvikling. Pyraklostrobin anses å ha en høy risiko for å utvikle resistens. Dimetomorf anses å ha lav til middels risiko for å utvikle resistens. Gjentatt bruk av preparater med samme virkemåte øker risikoen for utvikling av resistens. Det anbefales å bruke Cabrio Duo maksimalt tre ganger per vekst. Effektiv sykdomskontroll er viktig for å forhindre resistensoppbygging. Følg derfor anbefalt dosering og behandle tidlig ved lavt sykdomstrykk. Cabrio Duo brukes ved første advarsel for sykdomsangrep, da den kurative effekten av preparatet er minimal.

Blandbarhet: Cabrio Duo EC er fysisk og kjemisk blandbar med Switch 62,5 WG, Steward 30 WG, Focus Ultra EC. Cabrio Duo EC skal tilsettes blandingen som det siste preparatet, unntatt når det blandes med et annet preparat med EC-formulering. Ved blanding med et annet EC-preparat, skal Cabrio Duo tilsettes først. Forsikre deg alltid om at det først tilsatte preparatet er fullstendig oppløst i tanken før neste preparat tilsettes. Se etikett for mer info.

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Løk, hvitløk, sjalottløk og salat: 7 dager

Agurk: 1 dag

Dose:

Løk 200-250 ml/daa. ved BBCH 13-48 med 1-3 behandlinger med 7-10 dagers intervall

Agurk 200-250 ml/daa. ved BBCH 11-89 med 1-3 behandlinger med 7-10 dagers intervall

Salat 200-250 ml/daa. ved BBCH 10-49 med 1-3 behandlinger med 7-10 dagers intervall

Anbefalt vannmengde 20-100 l/daa. i alle godkjente kulturer.

Filter: A1/ P3

NAD: 250 ml/ daa

Lagring: Tørt og frostfritt beskyttet mot sollys og temperaturer over 40°C

Avst.vann: 20 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

CALYPSO SC 480Varenr. 410340

480 g tiakloprid pr. l

 • Fare
 • Avgiftskl. 4

Mot skadedyr i kjernefrukt, steinfrukt, jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær, rips, solbær, stikkelsbær, hodekål, rosenkål, blomkål, kinakål, brokkoli, grønnkål og salat på friland. Prydplanter på friland og i veksthus.

Calypso SC 480 er insektmiddel med god virkning mot bitende og sugende insekter i frukt, bær, enkelte grønnsaker samt prydvekster. Produktet har effekt mot insekter som bladlus, bladveps, biller, sikader, sommerfugllarver, sugere, teger, trips m.fl. Det virksomme stoffet, tiakloprid, har en annen virkningsmekanisme enn pyretroidene, og Calypso vil derfor kunne være en resistensbryter i forhold til disse i de aktuelle kulturene. I forhold til pyretroidene har Calypso noe senere synlig virkning på skadegjørerne, men insektene gjør ingen skade i perioden etter sprøyting og til virkningen av preparatet er fullt synlig. Calypso er ikke spesielt temperaturfølsom, men temperaturen må være høy nok til at insektene er i aktivitet. Preparatet har en ny virkningsmekanisme i forhold til de mest brukte produktene i de aktuelle kulturene, men for å unngå utvikling av resistens bør Calypso benyttes i kombinasjon med eller alternere med andre produkter.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Kjerne- og steinfrukt: 14 dager
Kirsebær under plast og plasttunnel: 21 dager

Bærvekster : 3 dager

Grønnkål: 14 dager
Hodekål, rosenkål: 7 dager
Blomkål, brokkoli, kinakål: 7 dager

Salat: 7 dager

Dose:

Frukt: 15-20 ml pr 100 liter vann.

Bær: 12-16 ml pr 100 liter vann.

Jordbær: 15-20 ml pr 100 liter vann og pr 1000 m enkeltrad.

Grønnsaker: 15-20 ml pr daa. (vannmengder, se etikett).

Prydvekster: 25-45 ml pr daa. (vannmengder, se etikett).

Filter: A2/P3

NAD: 20 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: Frukt 30 m - Bærbusker 10 m - Andre 5 m

Helseklasse: Høy

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

CDQ SXVarenr. 410189

111 g metsulfuron-metyl + 222 g tribenuron-metyl per kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Bredt virkende ugrasmiddel tillatt brukt i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre uten gjenlegg.

CDQ SX er effektivt mot de fleste 2-frøblada ugrasarter i vårkorn og høstkorn uten gjenlegg. Preparatet inneholder to aktive stoffer og tas opp både gjennom bladene og røttene. Opti­mal effekt oppnås på saftspente ugrasplanter med 1-4 varige blad i god vekst. Opptaket gjennom røttene øker, når jorden er fuktig. CDQ SX tas hurtig opp og transporteres til plantenes celler. På følsomt ugras stopper dannelsen av livsviktige aminosyrer, så veksten stanser etter få timer ved at plantene slutter å ta opp vann og næring. Synlige symptomer kommer først senere, etter 1-3 uker. Først sees gulfarging av vekstpunktet, deretter blir ugrasplantene slappe og visner bort. Nedvisningen går raskest under tørre, varme forhold. CDQ SX har god virkning også ved lave temperaturer, hvis ugrasplantene er i god vekst. Enkelte netter med nattefrost eller regn få timer etter sprøytingen påvirker ikke ugrasvirkningen. Preparatet tilhører gruppen sulfonylurea og har virkemåte som ALS-hemmer. Når et ugrasmiddel eller en middelgruppe med samme eller liknende virkemåte brukes ensidig på samme areal flere år etter hverandre, kan naturlig resistens av enkelte ugrasarter selekteres fram, oppformeres og bli dominerende på arealet. Utvikling av resistens kan unngås ved å skifte mellom midler med forskjellig virkemåte, men med samme virkning overfor ugrasarten, eller ved tankblanding av disse to midlene. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. For å forebygge resistensutvikling mot enkelte ugrasarter, brukes CDQ SX, (eller midler med samme virkningsmekanisme), i tankblanding med enten Duplosan Meko, Tomahawk 200 eller Starane XL. Kornplantene kan under visse forhold få en forbigående lysere farge i 4-10 dager etter behandling. Hvis det er brukt opp til 2,7 g granulat CDQ SX per. daa. kan det den følgende vekstsesong dyrkes høst- og våroljevekster, poteter, mais til ensilering, korn evt. med gras-/kløvergjenlegg, erter, åkerbønner og lin. Det kan ikke dyrkes beter, grønnsaker eller noen annen kultur enn de ovenfor nevnte, hverken det år CDQ SX er brukt eller det følgende år. Ved event. omsåing, se etikett. Resistensutvikling, se. 111.

Blandbarhet: Kan blandes med ugrasmidlene som nevnt over og aktuelle sopp og skadedyrsmidler ved sammenfallende behandlingstid.

Pakn.str.: 10 x 100 g

Behandlingsfrist:

Ingen.

Dose:

Høstkorn, vårbehandling: 1,5-2,7 g pr. daa.
+ DP-klebemiddel

Vårkorn: 1-2,7 g pr. daa. + DP-klebemiddel.
maks 1,5 g/daa. i havre.

Høyeste dosering benyttes ved stort ugrastrykk og/eller ugrasplanter over 4.blad stadiet. Bruk 50 ml DP-klebemiddel per 100 liter vann.

Se etikett for doseringstilpasning

Filter: Ikke aktuelt.

NAD: 2,7 g/ daa

Lagring: Tørt i lukket original emballasje.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-1943

CENTIUM 36 CSVarenr. 410354

360 g clomazon per ltr.

 • Avgiftskl. 2

Mot frøugras i potet, gulrot, kålrot, hodekål, rosenkål, ert til modning (fôrert) og ert til konsum, rotpersille, knollselleri, raps og rybs. Tillatt dosering er lavere enn normal­dosering for Centium. Derfor skal preparatet normalt brukes i blanding med andre ugrasmidler for å gi tilstrekkelig virkning. Det kan også benyttes stripesprøyting i kålrot i blanding med andre ugrasmidler for å gi tilstrekkelig effekt. Det kan også benyttes stripesprøyting i kålrot i kombinasjon med mekanisk bekjempelse mellom radene.

Ved optimale virkningsforhold har Centium 36 CS virkning mot, då, gjetertaske, haremat, klengemaure, orientveronika, smånesle, svartsøtvier og vassarve (også ALS-resistent). Mindre sikker virkning mot, hønsegras, tungras, meldestokk, pengeurt og åkerminneblom. Variabel effekt mot tunrapp. Det aktive stoffet tas opp av ugrasplantene i spiringsfasen og transporteres ut til vekstpunktet. Centium 36 CS stopper syntesen av klorofyll og andre pigmenter som produseres under fotosyntesen. Virkningen sees som en tydelig lysfarging til hvite frøblad på følsomme ugrasarter. Plantene visner ned og dør. Normal virkningstid er 4-8 uker. Sprøyting utføres umiddelbart etter såing. Best ugrasvirkning oppnås på et såbedd uten store klumper og med god jordfuktighet. Centium 36 CS anbefales ikke på jord med høyt moldinnhold, f.eks. myrjord, fordi ugrasvirkningen da blir dårlig. Etter utvintring/feilslått høstraps kan det såes om på våren. Etter lett jordbearbeiding kan oljevekster, potet erter/bønner og mais dyrkes. Etter dyp harving (20-30 cm) eller pløying kan korn (bygg, havre, hvete), fôrbeter, oljelin, spinnelin, luserne, salat, spinat, kålvekster, gulrot og løk dyrkes. Etter feilslått kultur av potet, erter eller gulrøtter kan omsåing/setting gjøres når det har gått > 6 uker etter Centium behandling etter dyp jordarbeiding til korn (bygg, havre, hvete), erter, gulrøtter, åkerbønner, poteter, mais, fôrbeter, oljevekster, kålvekster, oljelin, spinnelin, luserne, salat og spinat.

Blandbarhet: Centium 36 CS kan tankblandes med andre ugrasmidler hvis bruksområde og behandlingstidspunkt er sammenfallende.

Pakn.str.: 1 ltr.

Dose:

Bruk 12,5 ml i 20-40 ltr. vann per daa. Se etikett for mer informasjon om behandlingsteknikk.

Filter: A1 / P2

NAD: 12,5 ml/ daa

Lagring: Oppbevares frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-1461

CERONEVarenr. 410404

480 g etefon pr. l

 • Fare
 • Avgiftskl. 1

Til vekstregulering i bygg, vårhvete, høsthvete og rug med eller uten gjenlegg og til frukttynning i eple og pære.

Preparatet reduserer strekningsveksten i plantene og stimulerer utvikling av stråets tverrsnitt. På denne måten forsterkes strået og fare for legde, aks- og stråknekk reduseres. Preparatet tas opp gjennom bladene og brukes bare i frodig åker. Unngå å behandle åker som lider av sykdom, tørke eller av annen årsak er stresset.

Best effekt oppnås tidlig på dagen ved temp. 12-15°C og over 75% luftfuktighet. Regn mer enn 4 timer etter sprøyting har normalt ingen betydning for effekten. Behandlingen utføres i perioden fra flaggbladet er synlig og frem til begynnende skyting. Ved tankblanding med sopp-, insekt- og klebemiddel reduseres dosen med 20-30%. Det må ikke behandles med Cerone tidligere enn en uke etter sprøyting med ugrasmiddel som inneholder fenoksysyrer.

I frukt reduseres lengden på nye skudd slik at grenene ikke blir like utsatt for brekasje, og medvirker dessuten til en bedre form på kronen av frukttrærne.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle sopp- og skadedyrmidler. Se blandetabell og etikett.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Korn: 6 uker

Dose:

15-100 ml pr. daa korn. Se doseringstilpasning og etikett.

Filter: A1/ P3 S og L

NAD: 50 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

CLEAVEVarenr. 410702

100 g fluroksypyr + 2,5 g fluasilam per l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårhvete,  rug, havre, bygg, rughvete, grasfrøeng, eng og beite.

Cleave har meget god virkning mot klengemaure, balderbråarter, vassarve (også SU-resistent) gjetertaske, spillfrø av oljevekster, åkergråurt, tranehals, åkerreddik, åkersennep, haremat, svartsøtvier, hønsegras, tungras og vindeslirekne. På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom, åkersvineblom og løvetann. God virkning mot dåarter på frøbladstadiet, samt groblad, åkertistel og åkerdylle. Cleave har også virkning mot åkerstemorblom og meldestokk når ugraset er på frøbladstadiet. I tillegg i etablert grasmark har Cleave meget god virkning på høymole. God virkning på marikåpe, hundekjeks og soleiearter. En viss kortvarig virkning på løvetann.

Cleave er systemisk og tas opp gjennom bladverket og transporteres til plantenes vekstpunkt. Flurasulam er en ALS-hemmer som fører til at følsomme ugras ikke klarer å produsere nødvendige aminosyrer, noe som gir rask vekststans og plantene dør. Fluroksypyr har auxinvirkning, noe som påvirker følsomme ugrasarter en unormal vekst og deretter dør. I vårkorn benyttes Cleave på kornplantenes 3-4 bladst. og senest på BBCH 29. Ugraset vil da ha 2-4 varige blad. I høstkorn brukes Cleave så snart ugraset er i god vekst om våren og senest ved BBCH 35. I grasfrøeng skal Cleave brukes så snart ugraset er i god vekst om våren, og kulturgraset er ca. 10 cm høyt. Mot rotugras i grasmark brukes Cleave når plantene har utviklet store bladrosetter og/eller har 15-20 cm høye blomsterstengler. Cleave er lite temperaturavhengig og kan benyttes fra 5°C og er regnfast etter 1 time.

Blandbarhet: Kan blandes med en rekke aktuelle preparater. Se blandetabell.
Må ikke tankblandes med Puma Extra eller andre preparater som inneholder Fenoxaprop-P.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting.

Dose:

Vårkorn: 80-100 ml per daa.

Høstkorn: 100-120 ml per daa.

Grasfrøeng: 120-150 ml per daa.

Grasmark (eng og  beite): 150-180 ml per daa.

Filter: A1/P2

NAD: 100 ml/daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 5 meter

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

COMET PROVarenr. 410278

200 g pyraklostrobin per l

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Mot soppsykdommer i korn.

Comet Pro er tillatt brukt for bekjempelse av gulrust, brunrust, hveteaksprikk, hvetebladprikk, hvetebrunflekk og snømugg i hvete. Spragleflekk, dvergrust, grå øyeflekk og byggbrunflekk i bygg. Brunrust, grå øyeflekk og snømugg i rug. Brunrust, gulrust og grå øyeflekk og hveteaksprikk i rughvete. Kronrust og havrebladseptoria i havre. Comet Pro tilhører en ny generasjon strobiluriner og setter ny standard for denne preparatgruppen. Det aktive stoffet pyraklostrobin, tas opp i bladene få minutter etter behandling. Pyraklostrobinen fordeles og bindes i vokslaget (lokalsystemisk), og sikrer langtidseffekt og reduserer tap av aktivt stoff ved f.eks. fordampning eller avvaskning av regn. Pyraklostrobin virker ved å blokkere soppens ånding og energiutvikling og hemmer dermed også andre vitale funksjoner. Pyraklostrobin omfordeles kontinuerlig i plantens overjordiske deler, slik at ny tilvekst og bladunderside også beskyttes. Comet Pro virker forebyggende ved å undertrykke dannelse- og utvikling av infeksjons-hyfer på bladene, samt kurativt ved å hemme vekst av hyfer på og i bladene. Comet Pro tas straks opp i bladene og er regnfast etter ca. 1⁄2 time under normale forhold. Obs! Andre mulige blandingskomponenter kan kreve en lenger periode før de er regnfaste. Aktuelt behandlingstidspunkt er fra avsluttet busking (BBCH 30) og frem til avsluttende blomstring (BBCH 69). Se etikett. Langtidsvirkningen av en behandling med Comet Pro lik 100 ml pr. daa. i strekningsfasen er ca. 3-5 uker avhengig av smittetrykk, klimatiske forhold, sortens mottagelighet, utvikling av symptomer samt plantenes veksthastighet. I tillegg til at Comet Pro dreper soppsykdommene effektivt, vil preparatet også føre til at plantene holder seg lengre grønne. Comet Pro er meget skånsomt ovenfor kornet og gir normalt ikke sviing av blader og bladspisser. Unngå likevel sprøyting under værforhold med høy temperatur, tørkestress og sterkt solskinn). Virkning av Comet Pro overfor soppsykdommer i hvete, bygg, rug, havre og rughvete er god. Den kjemiske gruppen strobiluriner har utviklet resistens mot hvetemjøldogg og hvetebladprikk (Septoria tritici). Comet Pro skal derfor alltid blandes med et soppmiddel med annen virkningsmekanisme. Strobilurinholdige preparater skal maksimalt brukes 2 ganger per vekstsesong. Se avsnitt om strobilurinresistens på s. 112 og les etiketten.

Blandbarhet: Blandes med andre aktuelle soppmidler som Forbel, Elatus Era, Elatus Plus, Propulse eller Proline. Kan også tankblandes med de fleste ugras-, skadedyr- og vekstregulerende midler ved sammenfallende behandlingstid, samt mikronæringsstoffer av god kvalitet.

Pakn.str.: 4 x 5 ltr.

Behandlingsfrist:

5 uker

Dose:

40 – 100 ml pr. daa. Se etikett for doseringstilpasning og behandlingstidspunkt.

Filter: A1/ P2

NAD: 120 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 30 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-1460

CONFIDOR 70 WGVarenr. 410350

700 g imidakloprid pr. kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Skadedyrmiddel mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus, trips, sikader, sugere, biller og sommerfugllarver i agurk, tomat og paprika i veksthus.

Preparatet virker systemisk og transporteres med plantesaften utover i planten. Det kan ikke utelukkes at det opptrer insektpopulasjoner som er resistente mot Confidor. En bør derfor bruke Confidor i veksling med preparater som har annen virkningsmekanisme enn imidakloprid. Confidor skal brukes så snart de første skadeinsektene vises og om nødvendig gjenta behandlingen etter 10-14 dager, avhengig av angrepsgrad og vekstintensitet. Maks 2 behandlinger per kultur per år.

Blandbarhet: Ikke aktuelt.

Pakn.str.: 20 x 200 g

Behandlingsfrist:

Tomat, agurk og paprika 3 dager.

Rotvanning i agurk, tomat og paprika.

Dose:

Sprøyting: Agurk, tomat og paprika,
14-21 g i 100-150 ltr. vann per 1000 m2

Dryppvanning: Agurk, tomat og paprika (på kunstig substrat), 3,5-14 g per 1000 plante.

Maks 2 behandlinger. Se etikett for mer informasjon som doseringstilpasning etter skadedyr og behandlingsintervall.

Filter: A1/P2

NAD: 20 g/ daa

Lagring: Tørt og kjølig

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

CONSENTOVarenr. 410264

75 g fenamidon + 375 g propamokarb pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Soppmiddel mot tørråte i poteter.

Consento har god forebyggende og kurativ virkning mot tørråte i poteter. Preparatet vil derfor egne seg godt til første behandling dersom man har smitte i settepotetene (primærsmitte), og i tilfeller med tidlig angrep. Midlet vil også være et alternativ senere i sesongen på grunn av sin gode beskyttelse av ny tilvekst og gode sporedrepende effekt. Preparatet inneholder to virksomme stoffer. Det ene, fenamidon, har translaminær (lokal-systemisk) virkning. I praksis betyr dette at preparatet trenger gjennom bladvevet og beveger seg inn i de nærmeste cellene rundt treffpunktet på potetplanten. Det andre, propamokarb, er et systemisk preparat som transporteres med saftstrømmen og beskytter derfor også deler av blad og stengel som ikke direkte blir truffet av sprøytevæsken. Den systemiske virkningen sikrer god beskyttelse av ny tilvekst. De to stoffene gir god samvirkning.

Consento bør benyttes i perioder med høy risiko for smitte og fortrinnsvis før man har et godt etablert angrep. I perioder med lavere smittepress vil det være fornuftig å benytte et kontaktmiddel eller et translaminært middel. Dette ikke minst for å unngå utvikling av resistens mot de virksomme stoffene i Consento. Preparatet kan maksimalt benyttes 3 ganger per sesong.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle skadedyrmidler og de fleste bladgjødslingsmidler, se blandetabell og etikett.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

7 dager

Dose:

150 – 200 ml pr. daa i 20- 40 liter vann.

Laveste dose ved lavt smittepress og korte intervaller.

Filter: A1/ P2

NAD: 200 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 20 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

CONSERVEVarenr. 410328

120 g spinosad pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot trips og minerfluer i prydplanter i veksthus, agurk og tomat, salat, krydderurter og jordbær i potter (jordbær-ampler) i veksthus.

Kontaktvirkende skadedyrmiddel og er effektiv mot alle stadier av trips (egg, larver, nymfer og voksne individ), og mot larvestadiet av minerfluer.Effekten på skadedyrene kommer etter at insektene kommer i berøring med preparatet, eller gjennom næringsopptaket.

Conserve er skånsomt mot en rekke kulturer og er prøvd ut på forskjellige utviklingsstadier av følgende kulturer, uten at skade på plantene ble påvist: Aster novi-belgii, Begonia elatior, Dendranthema-sorter, Exacum affine, Gerbera-hydrid, Hibiscus Rosasenencis, Kalanchoe blossfeldiana, Rosa-hybrid. På Saintpaulia kan det forekomme bladflekker og skader på blomstene. For andre arter kan planter i blomst også være følsomme. Ved bekjempelse av minerfluelarver er Conserve utprøvd i kombinasjon med Renol (vegetabilsk olje) i følgende kulturer uten synlige skader: Aster novi-belgii, Dendranthema- sorter, Exacum affine, Gerbera-hybrid. Det presiseres at det kun er undersøkt effekten av blanding med Renol, og ikke andre oljer. Resultatet må sees på som veiledende og det anbefales prøvebehandling av et mindre antall planter før en hel kultur behandles.

Forskningsresultater og erfaringer vedrørende Conserve i integrert bekjemping vil være tilgjengelig gjennom veiledningstjenesten og hos importør.

Blandbarhet: Conserve er utprøvd i blanding med Renol ved minerfluebekjempelse og må ikke blandes med andre plantevernmidler.

Dosering og bruksrettledning:
Tomat og agurk
Bekjempelse av trips, minerflue og sommerfugllarver:
Bruk 0,08% Conserve, tilsvarer 80 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne trips eller minerfluer sees. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Behandlingsfristen er 3 dager.

Bekjempelse av kålsommerfugllarver i tomat:
Bruk 0,04% Conserve, tilsvarer 40 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver sees. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Behandlingsfristen er 3 dager.

Salat og krydderurter
Bekjempelse av trips, sommerfugllarver og minerfluer:
Bruk 0,08% Conserve, tilsvarer 80 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne minerfluer sees. Behandlingen gjentas etter behov med 7 dagers intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Behandlingsfristen er 3 dager.

Prydplanter
Bekjempelse av trips og sommerfugllarver:
Bruk 0,075% Conserve, tilsvarer 75 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne trips sees. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur.

Bekjempelse av minerfluer:
Bruk 0,1% Conserve, tilsvarer 100 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når voksne minerfluer sees, eller når eggleggingsstikk sees. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig intervall, men med maskimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. For å øke opptaket i bladene, tilsettes 0,05% vegetabilsk olje (Renol) (50 ml. pr. 100 l vann).

Jordbær i potter (jordbær-ampler)
Bekjempelse av trips:
Bruk 0,06% Conserve, tilsvarer 60 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne trips sees. Behandlingen gjentas etter behov med 5 dagers intervall, men med maks. 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Behandlingsfristen er 3 dager.

Pakn.str.: 10 x 1 l

Behandlingsfrist:

Se bruksrettledning over. For mer informasjon om resistentstrategi og doseringstilpasning, behandlingsteknikk m.m., se etikett.

Dose:

Se bruksrettledning over. For mer informasjon om resistentstrategi og doseringstilpasning, behandlingsteknikk m.m., se etikett.

Filter: A1/P2 S og L. Ved tåkesprøyting bruk A2/P3 S og L

NAD: 113 ml/ daa

Lagring: Frostfritt i lukket originalemballasje.

Avst.vann: Ikke aktuelt

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

CYCOCEL 750Varenr. 410411

750 g klormekvatklorid pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Vekstregulerende middel i hvete, rug og havre med eller uten gjenlegg, frøeng av timotei, bladfaks, hundregras, rødsvingel, engrapp og engkvein.

Reduserer legde ved at stråets nedre del forkortes og blir tykkere og stivere. Virkningen kan variere med sort, jord- og klimaforhold. Modningen vil normalt bli forsinket med 1-2 dager. Sprede- og klebemiddel tilsettes når Cycocel/Stabilan brukes alene.

Blandbarhet: Se blandetabell.

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Senest ved kornets 5-blad stadiet (BBCH 30) eller når grasfrøenga er ca. 25 cm høy.

Dose:

100-275 ml pr. daa. Se sprøyteplan og etikett.

Filter: A1/P3

NAD: 160 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

DANITRONVarenr. 410343

53 g fenpyroksimat pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot spinnmidd og bladmidd i bringebær på friland, planteskoler utendørs og prydplanter i grøntanlegg.

Kontaktmiddel med rask virkning mot alle bevegelige stadier til spinnmidd samt frittlevende bladmidd. Virker mot larver, nymfer og voksen midd. Best virkning ved temperatur over 15°C. Regn innen sprøytevæska har tørket kan nedsette effekten. Bør brukes i veksling med andre preparater med annen virkningsmekanisme der det er mulig, for å unngå resistens. Preparatet er generelt skånsomt overfor kulturplantene. Se etikett for plantetoleranse.

Pakn.str.: 10 x 1 l.

Behandlingsfrist:

Bringebær, brukes før blomstring.

Dose:

75-100 ml pr. 100 l vann.

Filter: P2/A1 ved vanlig sprøyteutstyr, P3/A2 ved tåkesprøyting.

NAD: 100 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 30 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

DECIS Mega EW 50Varenr. 410355

50 g deltametrin per l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Decis Mega er tillatt brukt mot skadedyr i korn, gras- og kløverfrøeng, eng og beite med og uten engbelgvekster, gras i grøntanlegg, oljevekster, poteter, grønnfôrvekster, gulrot, pastinakk, persillerot, frilandsagurk, rødbete, ert til konserves, sukkerert, bønne til modning, brekkbønne, sukkermais, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, knutekål, kålrot, kinakål, nepe, reddik, purre og løk. Jordbær, bringebær, rips, solbær og stikkelsbær på friland og prydplanter i planteskoler, i grøntanlegg og i veksthus.

Decis Mega EW 50 er et pyretroid med kontakt-, mage- og frastøtende virkning mot de fleste insekter. Produktet gir hurtig synlig virkning på insekter som er i direkte kontakt med sprøytevæsken eller behandlede plantedeler gjennom inaktivering og senere død. Virkningstiden kan påregnes fra 1 til 4 uker alt etter kultur, vekstforhold og veksthastighet generelt. Virker mot de fleste insekter som f. eks. biller, fritflue, gulerotflue, lus, sommerfugllarver, sugere, teger, trips m.fl. Preparatet er skadelig for rovmidd og nytteinsekter. Produktet er skånsomt mot planter, men er ikke prøvd i alle mulige arter og sorter og heller ikke under alle mulige forhold. Utfør derfor en prøvesprøyting før et stort antall verdifulle planter behandles hvis det mangler erfaring med arten og sorten.

Da Decis Mega EW 50 tilhører den kjemiske gruppen pyretroider, skal man følge anbefalinger i forhold til å motvirke utvikling av resistens meget nøye. Resistens mot pyretroider er kjent i flere arter i Norge.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste andre plantevernmidler hvis det er sammenfallende bruksområder og behandlingstider. Bland helst ikke mer enn 2 preparater hvis ikke noe annet er anbefalt.

Pakn.str.: 12 x 1 ltr

Behandlingsfrist:

Jordbær og bringebær: Før blomstring

Oljevekster: 45 dager

Korn, mais, rødbete: 30 dager

Potet, erter, bønner, hodekål, knutekål og stikkelsbær: 14 dager

Frilandsagurk: 3 dager 

Andre mat- og fôrvekster: 7 dager 

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal, eller arealet må ikke bli slått før 14 dager etter sprøyting.

Dose:

Se etikett for doseringstilpasning og behandlingstid

Filter: A1/ P3

NAD: 15 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 30 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

DELAN Pro – Nyhet!Varenr. 410293

125 g ditianon og 561g kaliumfosfonat per l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 5

Delan Pro er tillatt brukt mot skurv (Venturia inaequalis og Venturia pirina) på epler og pærer.

Delan Pro er formulert som et suspensjons konsentrat og har en kombinasjon av to virksomme stoffer, som begge har effekt mot skurv, og det oppnås en bedre og mer stabil effekt. Kombinasjonen av to virksomme stoffer er også med på å hindre utvikling av resistens. Det virksomme stoffet ditianon er et kontaktvirkende soppdrepende middel. Ditianon virker som en multi-site-hemmer og har lav risiko for resistensutvikling. Det virksomme stoffet kaliumfosfonat er et systemisk aktivt soppdrepende middel med en unik virkningsmekanisme, som også anses å ha lav risiko for resistensutvikling. Delan Pro bør brukes forebyggende for å få optimal effekt og for å hindre resistensutvikling. I de testede vekstene er ingen skader påvist, men det anbefales å teste preparatet på et mindre område før det brukes i hele frukthagen. Følsomheten kan variere avhengig av sort, tidspunkt for behandling og næringsstatus etc. Delan Pro brukes fra begynnende knoppskyting, de første grønne bladene så vidt synlige (BBCH 53/07), til frukten har begynt å bli moden (BBCH 81). Maksimalt antall behandlinger i løpet av sesongen er seks ganger. Det korteste intervallet mellom behandlingene er 8 dager. Sprøyteintervallet reguleres avhengig av sykdomstrykk, klima og bladvekst.

Blandbarhet: Delan Pro er i laboratorietester vist fysisk og kjemisk blandbart med Topas 100 EC, Teppeki 50 WG og Calypso 480 SC. Det første preparatet skal alltid være fullt oppløst før neste preparat tilsettes. Ikke bland med svovelkalk eller andre alkaliske produkter. Ikke bland med svovel i solrikt vær med høy UV-stråling. Ikke behandle med produkter som inneholder olje før eller etter behandling med Delan. Dette kan resultere i flekker på fruktene. Sprøyt blandingen omgående. For mer informasjon om blandinger, rengjøring og ansvar, se etikett.

Pakn.str.: 4 x 5 ltr

Behandlingsfrist:

BBCH 81 Senest 35 dager før innhøsting.

Dose:

Maks. 250 ml/daa. Bruk 15 – 150 l/daa.

Høyere vannmengde jo større og tettere trærne er.

Filter: A1/P3

NAD: 250 ml/ daa

Lagring: Tørt og frostfritt, beskyttes fra varme og sollys.

Avst.vann: 30 m.

Helseklasse: Høy

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

DELAN WGVarenr. 410210

700 g ditianon pr. kg

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Soppmiddel i eple, pære, plomme, kirsebær, stikkelsbær, rips og prydplanter på friland og i veksthus.

Brukes forebyggende ved at det hemmer spiring av soppsporer. Preparatet har særlig god virkning mot skurv og mange bladflekksykdommer, men har dårlig virkning mot mjøldogg. Delan er skånsom mot de fleste planter, men er ikke prøvd på alle sorter og arter. Ved manglende erfaring og ved blanding med andre midler, bør en prøvebehandle et mindre antall planter. Delan er ikke egnet til integrert fruktproduksjon.

Pakn.str.: 4 x 5 kg

Behandlingsfrist:

Eple, pære og kirsebær: 21 dager.

Plomme: Før blomstring.

Stikkelsbær og rips: Før kartdanning.

Dose:

35-100 g i 100 l vann.

Filter: P2/A1

NAD: 150 g/ daa

Lagring: Tørt

Avst.vann: Frukt 30 m - Bær 10 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

DELARO SC 325Varenr. 410275

175 g protiokonazol + 150 g trifloksystrobin pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete og gras i grøntanlegg (golfbaner, fotballbaner og andre grasbaner, også plen i parkanlegg).

Delaro SC 325 er et bredspektret middel mot soppsykdommer i korn og gras i grøntanlegg. Preparatet inneholder de aktive stoffene protiokonazol (kjent fra Proline) som er en triazollignende ergosterolhemmer, og trifloksystrobin som er et strobilurin. Delaro er et soppmiddel med systemisk virkning mot mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, aksfusariose samt snømugg og trådkølle. Delaro brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for Delaro er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene.

Delaro inneholder protiokonazol som er en god resistensbryter i forhold til strobiluriner, og spesielt ved resistent Septoria tritici. Midlet er derfor et ferdigblandet alternativ til en blanding av et triazol og et strobilurinholdig produkt. Dersom man ønsker et annet blandingsforhold mellom triazol og stobilurin, kan det enkelt tilsettes mer triazol, eksempelvis Proline.

Behandlingen kan gjentas ved behov, men maksimalt bør Delaro brukes kun 2 ganger per sesong. Se også avsnitt om resistens s. 112 og les etiketten.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle sopp- og skadedyrmidler samt bladgjødslingsmidler.

Pakn.str.: 4 x 5 ltr

Behandlingsfrist:

Korn: 5 uker

Dose:

Korn

Høstbehandling: 50-70 ml per daa.

Vårbehandling: Bygg og havre  40-80 ml per daa.
Hvete, rug og rughvete  50-100 ml per daa.

Gras i grøntanlegg

Høstbehandling: 50-100 ml per daa.

Bruk 15-30 liter vann per daa.

Filter: A1/ P3

NAD: 100 ml/ daa

Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt

Avst.vann: 10 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-2622

DP – KLEBEMIDDELVarenr. 410613

900 g alkohol-etoksylat pr. l

 • Fare
 • Avgiftskl. 0

Sprede- og klebemiddel for bl.a. lavdosemidlene Ally SX, Atlantis, CDQ SX, Express SX, Gratil, Harmony SX, Harmony Plus SX, Hussar OD/Plus, Hussar Tandem, Ratio Super SX, Tripali og Titus. Kan også brukes til Cycocel/Stabilan, Cerone, Moddus og Reglone.

Reduserer overflatespenningen og forbedrer festeevnen slik at preparatene virker bedre. Dette er spesielt viktig ved ugrassprøyting under tørre forhold da ugraset utvikler et tykkere vokslag. Frarådes i veksthuskulturer.

Pakn.str.: 10 x 1 l.

Behandlingsfrist:

Ingen.

Dose:

50 ml pr. 100 l sprøytevæske.

100 ml pr. 100 l sprøytevæske når preparatene
Reglone og Titus benyttes.

Filter: P2/A1

NAD: 15 ml/ daa

Lagring: Frostfritt.

Helseklasse: Ukjent

Miljøklasse: Ukjent

Print Friendly, PDF & Email

DUPLOSAN MEKOVarenr. 410118

600 g mekoprop-P pr. l

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Mot ugras i eng, beite og frukthager, og i korn uten kløver. 

Selektivt og systemisk ugrasmiddel med god virkning mot ettårig ugras som jordrøyk, gjetertaske, klengemaure, meldestokk, pengeurt, vassarve, åkergråurt, åkersennep og åkersvineblom. Har også god virkning mot flerårige arter som dikesvineblom, engkarse, grasstjerneblom, groblad, hestehov, hundekjeks, høymole, landøyda, løvetann, marikåpe, ryllik, soleiearter, stornesle, syrearter, tveskjeggveronika, vegkarse, vinterkarse, åkerdylle, åkersvinerot og åkertistel. Preparatet tas raskt opp gjennom ugrasplantenes bladverk. Brukes frem til BBCH 32 (2. leddknute). Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. Skader belgplanter og andre tofrøblada kulturplanter.

Blandbarhet: Kan blandes med MCPA, CDQ SX m.fl. for å sikre effekten mot andre ugrasarter, se blandetabell.

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller areal må ikke slås før 14 dager etter sprøyting.

Dose:

Etablert grasmark: 100-200 ml pr daa.

Frukthager: 200 ml pr daa.

Korn, rotugras: 200 ml per daa.

Korn, frøugras: 100-170 ml per daa.

Filter: P2/A1

NAD: 200 ml/ daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-1458

DUPLOSAN SUPERVarenr. 410182

130 g mekoprop-P + 310 g diklorprop-P + 160 g MCPA pr.l

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Duplosan Super kan brukes mot mot ugras i eng og beite uten kløver. Kløver og andre to-frøbladet kulturplanter skades. Må ikke brukes nær veksthus eller ømfintlige kulturer som for eksempel tomat, agurk og kålvekster.

Duplosan Super er et selektivt, systemisk ugrasmiddel. Det tas opp gjennom ugrasets bladverk. Meget god virkning mot balderbrå (1-4 blad), haremat, gjetertaske, meldestokk, vanlig hønsegras, klengemaure, rødt hønsegras, vassarve, vindelslirekne, åkerreddik, åkersenap. Har også god virkning mot dåarter, åkertistel, åkerdylle, tunbalderbrå, rødtvetann, tungras, linbendel, jordrøyk og åkerstemor. Best virkning oppnås i varmt vær når ugraset er i god vekst. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. Høy dagtemperatur og god tilvekst sikrer effekten. Unngå behandling når det er fare for frost eller når temperaturen overstiger + 20°C, ved kraftig vind eller når plantene er stresset som følge av nedbørsunderskudd eller lignende.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste sopp- og skadedyrsmidler. Blanding med Ally SX, off. label i gras, forsterker effekten mot åkerstemor. Blanding med Harmony Plus SX forsterker effekten mot vindeslirekne og tungras.

 

Pakn.str.: 2 x 10 ltr

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på areal eller arealet må ikke bli slått før 21 dager etter sprøyting .

Dose:

Eng og beite: 250-500 ml pr daa.

Frukthage: 300-500 ml pr daa.

OBS! Åkertistel bekjempes best på rosettstadium. Det kan medføre en senere behandling enn normalt.
For andre bruksområder, se etikett.

Filter: A1/ P2

NAD: 400 ml/ daa

Lagring: Kjølig og frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

ECOPLUG POWERMAXVarenr. 410706

 • Avgiftskl. 1

Bekjemp stubber og rotskudd på en enkel og miljøvennlig måte.

Ecoplug Powermax er et glyfosatprodukt til bekjempelse av røtter og rotskudd. Det er et enkelt og miljøvennlig system som er basert på å blokkere plantens evne til å absorbere næringsstoffer. Den aktive substansen virker direkte inne i stubben og røttene, og det spres dermed ingen kjemikalier i miljøet.

Ecoplug Powermax har 100% effekt ved korrekt bruk:
– hele rotsystemet blir eliminert og planten dør.
– forhindrer nye skudd fra alle typer løvtrær
– kan brukes i all slags vær året rundt
– minimerer kjemisk spredning
– påvirker kun det behandlede rotsystemet og ikke andre vekster eller dyreliv.

Applikering av pluggen er enkel:
Man borer 30 mm dypt med et 13-14 mm bor.

Sett i en Ecoplug Powermax og slå til med hammeren – ferdig!

Større trær og røtter trenger flere plugger for å oppnå tilstrekkelig effekt. Bor hull nære barken på toppen av stubben med 5-8 cm mellomrom (se etikett), og slå i en plugg i hvert hull.

En tommelfingerregel er at man tar treets diameter delt på fire. Et tre med 28 cm i diameter krever derfor 7 plugger. Den aktive substansen i Ecoplug Powermax er det nyeste og mest effektive glyfosatproduktet fra Monsanto. Glyfosat påvirker treets aminosyre-dannelse, en prosess som bare eksisterer i grønne planter, og ikke hos mennesker eller dyr. I naturen brytes glyfosat ned av jordens mikroorganismer til naturlige stoffer som karbondioksid, vann, nitrat og fosfat.

FORSIKTIGHETSREGEL: Bruk vernehansker av neopron ved håndtering og bruk av preparatet

Pakn.str.: 1 x 100

Print Friendly, PDF & Email

Elatus Era – Nyhet!Varenr. 410292

75 g benzovindiflupyr + 150 g prothiokonazol per liter

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 4

Mot soppsykdommer i hvete, bygg, rug og rughvete.

Elatus Era er et bredspektret soppmiddel som fordeler seg systemisk i bladet og gir en heldekkende beskyttelse mot alle bladflekksykdommene og rust. Elatus Era inneholder to aktivstoffer som begge har forebyggende virkning, men på hver sin livsfunksjon i soppene. SolatenolTM (Benzovindiflupyr) gir langvarig beskyttelse ved at det stopper soppens energiopptak ved at det binder seg til succinat dehydrogenase ensymet (SDHI), mens prothiokonazol hemmer soppenes ergosterolsyntese. Preparatet har derfor en innebygget resistensstrategi. Se også avsnitt om resistens s. 112 og les etiketten. Elatus Era har også kurativ effekt, men ved soppsprøyting får man alltid best utbytte ved å stoppe soppen i etableringsfasen slik at den ikke får ødelagt produksjonskapasiteten til bladene. Soppen starter å skade bladene ved infeksjon, lenge før vi ser symptomene på bladene. Derfor gir det best effekt ved forebyggende behandling. Soppsporene trenger en fuktig periode for å spre seg. Det er derfor best å sprøyte i eller like etter en fuktperiode for å stoppe soppen i etableringsfasen. Preparatet kan brukes fra begynnende strekning (BBCH 31) til begynnende blomstring i bygg (BBCH 61) og til avsluttende blomstring i hvete, rug og rughvete (BBCH 69).

Blandbarhet: Elatus Era kan blandes med aktuelle soppmidler og de fleste ugras-, insekts-, vekstregulerings- og bladgjødslingsmidler det kan være relevant å blande ved.

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

6 uker

Dose:

50–67 ml/daa.

Filter: A1/P2

NAD: 67 ml/ daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 20 m (hvorav 10 meter grasdekt)

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-2846

ELATUS Plus – Nyhet!Varenr. 410289

100 g benzovindiflupyr per l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i hvete, bygg, rug og rughvete.

Elatus Plus er et bredspektret soppmiddel som fordeler seg systemisk i bladet og gir beskyttelse mot bladflekksykdommer og rust. Elatus Plus inneholder SolatenolTM (Benzovindiflupyr) som gir langvarig beskyttelse ved at det binder seg til succinat dehydrogenase ensymet (SDHI) og stopper soppens energiopptak. Elatus Plus gir fullstendig beskyttelse, men av hensyn til fare for utvikling av resistens skal Elatus Plus ikke brukes alene. Se også avsnitt om resistens s. 112. Elatus Plus fordeler seg systemisk utover i bladet og brytes sakte ned slik at de gir en langvarig forebyggende effekt. Ved sopp­sprøyting får man alltid best utbytte ved å stoppe soppen i etableringsfasen slik at den ikke får ødelagt produksjonskapasiteten til bladene. Soppen starter å skade bladene ved infeksjon, lenge før vi ser symptomene på bladene. Derfor gir det best effekt ved forebyggende behandling. Soppsporene trenger en fuktig periode for å spre seg. Det er derfor best å sprøyte i eller like etter en fuktperiode for å stoppe soppen i etableringsfasen. Preparatet kan brukes fra begynnende strekning (BBCH 31) til begynnende blomstring i bygg (BBCH 61) og til avsluttende blomstring i hvete, rug og rughvete (BBCH 69). Se utviklingsstadier s. 115.

Blandbarhet: Elatus Plus skal alltid blandes med et annet relevant soppmiddel med annen virkningsmekanisme. Kan også blandes med de fleste ugras-, insekts-, vekstregulerings- og bladgjødslingsmidler ved sammenfallende behandlingstid.

Pakn.str.: 2 x 5 ltr.

Behandlingsfrist:

5 uker

Dose:

40-50 ml/daa i blanding med annet soppmiddel. Se blandetabell.

Vannmengde: 10-40 liter vann.

Filter: A1/P2

NAD: 75 ml/daa.

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 20 m (hvorav 10 meter grasdekt)

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-2849

ENVIDOR 240 SCVarenr. 410353

240 g spirodiklofen per l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 4

Insektmiddel i eple, pære, plomme, jordbær på friland, bringebær på friland og i plasttunnel, rips, solbær og stikkelsbær på friland, prydplanter i grøntanlegg, planteskoler og veksthus. Envidor skal ikke benyttes i roser. 

Envidor 240 SC er først og fremst et spesialmiddel mot midd, men det har også virkning på enkelte andre insekter og er tillatt brukt mot følgende skadegjørere: Pæresuger i pære. Bladmidd i eple, pære, plomme, bringebær og prydplanter. Frukttremidd i eple, pære og plomme. Veksthusspinnmidd i eple, pære, plomme, bærvekster og prydplanter. Dvergmidd (skuddtoppmidd) i prydplanter. Kommaskjoldlus i kjernefrukt, plomme, bærvekster og prydplanter. Det kan dessuten forventes sideeffekt mot jordbærmidd.

Envidor 240 SC er et kontaktvirkende insektmiddel som inneholder spirodiklofen og har effekt på de tidlige utviklingsstadier (egg og nymfer) mens det er liten effekt på voksne individer.

Imidlertid påvirkes voksne hunner slik at egglegging forhindres. Det vil derfor gå noe tid før man ser effekt av behandlingen da det ikke er en direkte dødelig effekt. Effekten ses derfor gjennom at angrepet av skadegjøreren reduseres.

Pakn.str.: 12 x 1 ltr

Behandlingsfrist:

Plomme 21 dager
Eple, pære, solbær, rips, stikkelsbær 14 dager
Jordbær, bringebær Før blomstring

Dose:

Se etikett

Filter: A1/ P3

NAD: 60 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: Frukt 30 m Bærbusker 10 m

Helseklasse: Høy

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

EXPRESS SXVarenr.

500 g tribenuron – metyl pr. kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Ugrasmiddel mot frøugras i vårkorn, gjenlegg av gras og rødkløver til fôr med og uten korn som dekkvekst, høstkorn om våren og timotei-, bladfaks og engkveinfrøeng om våren samt mot ugras i varig beite.

Se Harmony Plus

Helseklasse: -

Miljøklasse: -

Print Friendly, PDF & Email

FASTAC 50Varenr. 410309

50 g alfasypermetrin pr. l

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Mot skadedyr i korn, gras- og kløverfrøeng, raps, rybs, sukkermais, fôr- mais, potet, sukkerert, ert til konserves, ert til modning, fôrert, bønne til konsum, åkerbønne til modning og grønnfôr, rødbete, fôrbete, blom- kål, brokkoli, hodekål (rødkål, hvitkål, savoykål og spisskål), rosenkål, vårløk, purre, spinat, salat, agurk og jordbær på friland, planteskoler utendørs og prydplanter i veksthus og i grøntanlegg.

Preparatet tilhører gruppen syntetiske pyretroider og virker som kontakt- og magegift og har videre en repellerende (avstøtende) virkning på insektene. God effekt mot sommerfugllarver, jordflylarver, viklere, bladlus, mjøllus, veksthusmellus, skjoldlus, sugere, trips, bladminèrflue, fritfluer, teger, jordlopper, biller, kålmøll og kålfly. Skadelig for rovmidd og andre nytteinsekter. Effekt 1-3 uker avhengig av dose, veksthastighet, temperatur, insektenes følsomhet og adferd. Blandbarhet: Kan blandes med alle aktuelle ugras-, sopp- og vekstregulerende midler.

Pakn.str.: 10 x 1 l.

Behandlingsfrist:

Mais: 8 uker
Oljevekster: 7 uker
Korn: 6 uker
Gras- og kløverfrøeng: 4 uker
Potet, rødbete, fôrbete, spinat: 14 dager
Jordbær: 3 dager
Andre mat- og fôrvekster: 7 dager

Dose:

20-40 ml pr. daa. med åkersprøyte i jordbrukskulturer.
For andre kulturer se etikett og sprøyteplaner.

Filter: P2/A1, P3/A2 ved tåkesprøyting

NAD: 30 ml/ daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 30 m.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

FENIXVarenr. 410121

600 g aklonifen pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot frøugras i potet, også under plast og fiberduk, gulrot, løk, erter, dill og kruspersille/bladpersille.

Allsidig kontaktvirkende ugrasmiddel som virker best på nyspirt ugras, men også mot ugras under oppspiring. God virkning mot de fleste ugrasarter som normalt forekommer ved dyrking av jord- og hagebruksvekster. Spesielt god virkning mot klengemaure, meldestokk, hønsegras, rødtvetann, vassarve, jordrøyk, smånesle, åkerminneblom, korsblomstra ugras, frøplanter av dylle, åkergull og åkerminneblom. God virkning mot balderbrå, hønsegras, jordrøyk, linbendel, rødtvetann, tungras, veronika, åkerstemor, knereverumpe og tunrapp. Variabel virkning mot vindelslirekne og åkervineblom. Svak mot då. Se virkningstabell og etikett. Ved stor forekomst av då eller balderbrå i potet og gulrot kan Fenix blandes med Sencor. I erter kan Fenix blandes med Basagran SG. Virkningen avhenger av jordtype, antall behandlinger, behandlingstidspunkt og dosering. Store nedbørsmengder straks etter behandling kan skade kulturen.

Blandbarhet: Kan blandes med Sencor eller Centium i potet og gulrot og med Basagran SG i erter. Ikke aktuelt å blande med insekt- og soppmidler.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

Se etikett og sprøyteplan. Maks. ant. behandl., se etikett.

Filter: A1/P3

NAD: 175 ml/ daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: Erter og løk: 20 m. Poteter og gulrot: 20 m. Dill og persille: 20 m.

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

FIBROVarenr. 410361

797 g parafinolje per l

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Fibro er godkjent brukt mot bladlus som virusvektor i potet, frukttremidd i eple, pære, plomme og kirsebær, samt pæresuger i pære. Preparatet er tilpasset en integrert bekjempelsesstartegi og er tillatt både i økologisk og konvensjonell dyrking og inneholder olje med dokumenterte helse- og miljø­egenskaper.

Fibro virker mot ikke-persistent virus som PVA og PVY ved at smittespredningen fra bladlus reduseres betraktelig. Frukttremidd bekjempes ved sprøyting fra bladsprett i stein- og kjernefrukt. Dessuten bekjempes pæresuger ved tidlig sprøyting. Fibro har fysisk virkning på mobile og immobile stadier (inklusive egg) av insekter og midd. Preparatet danner en tynn oljefilm utenpå skadedyrene. Denne filmen hindrer tilførselen av oksygen til skadedyrenes kropp og egg slik at de dør. God dekking er nødvendig for å få god virkning.

I potet benyttes Fibro for å redusere smitte med ikke persistente virus (PVA, PVY). Preparatet må brukes forebyggende når det er risiko for angrep av bladlus. I produksjon av settepotet er det viktig at ny tilvekst behandles, og bladene holdes dekket med Fibro film fram til en uke før risdreping. Det kan brukes opptil 8 sprøytinger med 7 dagers mellomrom.

I potet kan det under visse forhold oppstå veksthemming. Sprøyt derfor på tørt bladverk, og helst om kvelden i overskyet vær for å minimere virkningen på kulturplantene.

Mot frukttremidd i stein- og kjernefrukt anvendes Fibro når en ser vinteregg fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57). Det brukes 50-75 liter sprøytevæske per 100 meter rad avhengig av trærnes størrelse og tetthet. Sprøyt bare en gang pr. vekstsesong.

Mot pæresuger like før eggklekking fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57). Anbefalt væskemengde er 50-75 liter per 100 meter rad avhengig av trærnes størrelse og tetthet. Det må maksimalt sprøytes 2 ganger per vekstsesong. 2. sprøyting foretas 2-3 dager senere hvis det er behov.

Blandbarhet: I potet kan det blandes med midler mot potettørråte f.eks. Ranman Top. Fibro kan blandes med insektmidlet Teppeki og med pyretroider. I stein- og kjernefrukt må det ikke blandes med svovelholdige midler.

Pakn.str.: 1 x 20 l

Behandlingsfrist:

Potet 1 uke før risdreping
Stein- og kjærnefrukt BBCH 53-57

Dose:

Potet 0,7-1,0 l i 20-40 l vann per daa.
Stein- og kjernefrukt 1,0-1,5 l i 100 l vann per daa.
Pæresuger 1,5-2,0 liter i 100 liter vann.

Filter: A2 / P3

NAD: 2250 ml/ daa

Lagring: Tørt og kaldt, men frostfritt

Avst.vann: 5 m i potet og 30 m i stein og kjærnefrukt

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

FLORAMITE 240 SCVarenr. 410341

247,5 g bifenazat

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Skadedyrmiddel mot spinnmidd i jordbær på friland, i veksthus og i plasttunnel, samt prydplanter, agurk og tomat i veksthus.

Floramite er et selektivt middel mot spinnmidd og er skånsom mot nyttedyr, se etikett. Floramite gir en direkte kontaktvirkende ”knockdown” effekt samt en god langtidsvirkning. Preparatet har virkning på alle stadier av spinnmidd og en viss virkning på egg. Floramite er effektivt mot spinnmidd som har utviklet resistens overfor andre preparater. For å bevare den gode virkningen av Floramite skal det brukes i kombinasjon med preparater som har annen virkningsmekanisme. Floramite skal brukes maksimalt 2 ganger. Det er ikke registrert skade på prydplanter som er testet, men før bruk i større partier anbefales det å prøvebehandle i et mindre antall planter før hele bestandet behandles.

Blandbarhet: Kan blandes med andre plantevernmidler, men det bør alltid først utføres en prøvebehandling for å sikre blandbarhet og kulturens toleranse.

Pakn.str.: 20 x 250 ml

Behandlingsfrist:

Jordbær: 3 dager
Tomat + veksthus agurk: 1 døgn

Dose:

Se etikett.

Filter: A1/ P2

NAD: 40-60 ml pr. daa.

Lagring: Kjølig men frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

FOCUS ULTRAVarenr. 410124

100 sykloksydim pr. l

 • Fare
 • Avgiftskl. 1

Ugrasmiddel mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn og andre grasarter (ikke tunrapp) i oljevekster, potet, kålrot, fôrraps, fôrmargkål, fôrnepe, hodekål, rosenkål, brokkoli, blomkål, konservesert, ert til modning, rødsvingelfrøeng, rødkløverfrøeng, gulrot, bønne, kepaløk, purre, rotpersille, bete, knollselleri, jordbær på friland, solbær, rips, stikkelsbær, bringebær, rabarbra, oljelin.

Preparatet er systemisk og tas opp gjennom blad og strå. God virkning mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, og andre grasarter. Svak mot tunrapp. Veksten stopper like etter behandling og graset får etterhvert en rødlig fargetone.

Full virkning sees etter 2-4 uker, avhengig av værforhold og grasets utviklingsstadium. Preparatet virker best når graset er i god vekst. Unngå å sprøyte ved temperaturer høyere enn 25°C eller under 5°C (eller fare for nattefrost). Sprøyting i tørkeperioder fører til redusert virkning. Det bør gå minst en uke mellom bruk av Focus Ultra og andre ugrasmidler eller jordbearbeiding. NB! Focus Ultra kan frigjøre preparatrester i en dårlig rengjort sprøyte. Husk derfor grundig rengjøring før bruk av Focus Ultra.

Blandbarhet: Kan blandes med insektmidler.

 

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Rosenkål, oljevekster og knollselleri: 8 uker.
Øvrige kulturer: 6 uker.

Dose:

400-600 ml pr. daa. Se etikett.
200 ml pr. daa. mot spillkorn og floghavre.

Filter: P2/A1

NAD: 600 ml/ daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

FORBEL 750Varenr. 410215

750 g fenpropimorf pr. l

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Soppmiddel i korn. 

Systemisk soppmiddel med forebyggende og kurativ virkning mot mjøldogg under utvikling. Virkningstiden er 2-4 uker avhengig av dose, fuktighet, temperatur, tilveksthastighet og smittepress. Ny tilvekst beskyttes i en viss grad ved at preparatet transporteres oppover i plantene med saftstrømmen. Liten påvirkning av regn etter behandling. Kan gi sviskade i vårhvete.

Blandbarhet: Kan blandes med flere andre midler bl.a. Bumper for bredere virkning. Se blandetabell.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

5 uker.

Dose:

50-100 ml pr. daa.

Filter: A1/P3

NAD: 100 ml/ daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 10 m.

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

FUNGAFLOR 100 EC (Handelsnavn endres til Fungaflash)Varenr. 410244

100 g Imazalil pr. l

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Soppmiddel mot meldugg i tomat, agurk og prydplanter i veksthus. 

Systemisk soppmiddel med forebyggende og kurativ virkning mot angrep av ekte meldugg (Podosphaera Fusca og Erysiphe cichoracearum) på veksthusagurk. Behandlingen starter ved begynnende angrep og gjentas med 7-10 dagers mellomrom avhengig av infeksjonstrykk og soppens aggresivitet. Preparatet kan gi fysologiske skader i agurk, og er derfor ikke anbefalt å bruke mer en tre påfølgende behandlinger. Det må ikke sprøytes i sol, eller så sent på ettermiddagen at bladene ikke tørker før natten.

Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre preparater.

Pakn.str.: 12 x 1 ltr.

Behandlingsfrist:

3 dager.

Dose:

0,05 %-0,2 %= 50-200 ml pr. 100 l vann.
Se etikett for doseringstilpasning og væskemengde.

Filter: P2/A1

NAD: 250 ml/ daa

Lagring: Frostfritt.

Helseklasse: Høy

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

FUNGAZIL 100 SL (Handelsnavn endret til Diabolo)Varenr. 410524

133 g imazalil per ltr.

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Til beising av settepoteter.

Fungazil 100 SL er et systemisk middel mot foma (Phoma spp.), fusarium (Fusarium spp.), blæreskurv (Polyscytalum pustulans) og sølvskurv (Helminthosporium solani).

Preparatet skal sprøytes ut med et utstyr til behandling av settepotet. Behandling av settepotetene skal skje umiddelbart etter opptak/ved innlagring. Ved behandling skal potetene være lett fuktige, men aldri våte. Ved påføring av Diabolo/Fungazil 100 SL skal potetene rulle på transportbåndet, så de behandles på all sider. God dekning på potetene sikres ved at det er lite jord på knollene og at anlegget som benyttes gir god fordeling av sprøytevæsken (f.eks. “Mantis-anlegg“).

Pakn.str.: 4 x 5 ltr.

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt.

Dose:

150 ml ufortynnet per tonn settepotet.
Se etikett for bruk av hydrauliske dyser

Filter: A1/P3

NAD: 37,5 ml/ daa

Lagring: Tåler ned til – 5˚C

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

GALLERYVarenr. 410192

500 g isoksaben pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot tofrøbladet ugras i frukt, bærvekster, prydplanteskoler, buskrabatter, juletrebeplantning og totalbekjempelse på udyrka arealer.

Systemisk ugrasmiddel med jordvirkning og lite til ingen bladvirkning. God virkning mot balderbrå, gjetertaske, gullkrage, hvitkløver, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, oljevekster, rødtvetann, vassarve, åkerstemor, åkerminneblom m.fl. Svak virkning mot klengemaure, tungras, melkearter og åkersvineblom. Ingen virkning mot etablert rotugras og grasarter. Gallery brukes før ugraset spirer. Kan benyttes ned til 0°C. Nedbør etter sprøyting vil fremme virkningen. I nyplanting av jordbær og bringebær sprøytes først etter 10 dager. Året etter bruk av Gallery kan det dyrkes korn eller gras, men dette forutsetter dyp pløying.

Pakn.str.: 20 x 500 ml.

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

Jordbær 50-100 ml pr. daa. Andre bruksområder, se etikett.

Filter: P2/A1

NAD: 100 ml/ daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 10 m.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

GEOXE 50 WGVarenr. 410287

500 g fludioksonil pr kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot gråskimmel i jordbær på friland og mot gråskimmel og storknolla råte­sopp i salat i veksthus.

Geoxe 50 WG er et kontaktvirkende soppmiddel med langvarig forebyggende effekt mot gråskimmel. Fludioksonil trenger fort igjennom vokslaget og binder seg til overflaten av cellene og er derfor veldig regnfast. Fludioksonil påvirker den osmotiske reguleringen i soppcellene slik at de kollapser under spiring og vekst. For å unngå resistensoppbygging skal preparatet brukes maksimalt 2 ganger per sesong i et behandlingsprogram hvor midler med annen virkningsmekanisme inngår.

Blandbarhet: Kan blandes med soppmidler og skadedyrmidler.

Pakn.str.: 10 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Jordbær: 3 dager
Salat: 7 dager

Dose:

50 g/daa

Filter: A1/P3 ved tåkesprøyte. A1/P2 ved bruk av åkersprøyte/sprøytebom

NAD: 50 g/daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

GLYPPERVarenr. 410199

360 g glyfosat i form av 486 g/l isopropylaminsalt per l

 • Avgiftskl. 1

Mot kveke og annet ugras før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til totalbekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder etc., i moden byggåker uten gjenlegg/fangvekst (ikke i åker til såkorn), ved stubbe- og stammebehandling og ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtrær og pryd- og bærbusker.

Glypper virker systemisk, det vil si at det tas opp av bladene og transporteres med saftstrømmen rundt i hele planten til vekstpunktene. Sprøyting med Glypper bør skje på tørre planter. Best virkning oppnås når plantene er i god vekst, ved god temperatur og bra jordfuktighet. Høy luftfuktighet i tillegg gir gjerne det aller beste resultat. Glypper virker mot de fleste planter som har velutviklede blader og er i god vekst ved behandling. Virkningen vises etter ca. 2 uker, men varierer noe med temperatur, dose og ugrasart. Om høsten bør det gå ca. 10-12 dager fra sprøyting til eventuell jordarbeiding for å sikre god virkning. Dersom det er god vekst og en er seint ute, kan jordarbeiding påbegynne 1 uke etter sprøyting. Om våren, under gode vekstforhold, er det tilstrekkelig med 3-4 dager. Regn kort tid etter behandling kan redusere virkningen. Avdrift vil skade de fleste grønne planter. Preparatet inaktiveres fort i jord og hindrer ikke at nytt ugras spirer fra frø.

Pakn.str.: 1 x 20 l

Behandlingsfrist:

Moden byggåker, uten gjenlegg: 10 dager

Dose:

Spillkorn, knereverumpe, stivdylle, timotei, tunrapp og vassarve 100-200 ml/daa.
Balderbrå, løvetann, rødtvetann etc. 200-300 ml/daa.
Kveke, storkvein, takrør, andre grasarter, bregner og haremat 300-400 ml/daa.
Hestehov, åkerdylle, burot, kløver og andre flerårige arter 600-800 ml/daa.
Stammebehandling 3 deler Glypper og 1 del vann

Filter: A1/P2

NAD: 400 ml/daa

Lagring: Bør lagres frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-2630

GOLTIXVarenr. 410152

700 g metamitron pr. kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mot frøugras i jordbær og rødbeter.

Kombinert jord- og bladvirkning som hindrer oppspiring av frøugras og dreper nyspirt ugras. Best bladvirkning oppnås ved sprøyting under gode vekstforhold, på ugrasets frøbladstadium og frem til ugraset har 1-2 varige blader. Sprøyt om morgenen. Virkningen er svak mot ugras som har kommet lenger enn 2-3 bladstadiet. God virkning mot balderbrå, gjetertaske, haremat, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, pengeurt, rødtvetann, smånesle, tunbalderbrå, tunrapp, vassarve og åkerstemor. Svak virkning mot klengemaure, vindeslirekne og oppspirt tungras. Best virkning ved høy luftfuktighet og temp. over 15°C.

Blandbarhet: Kan blandes med Betanal SC.

Pakn.str.: 10 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Jordbær: Senest før blomstring.
Rødbeter: På frøbladstadiet uavhengig av utviklingsstadiet til beteplantene.

Dose:

Maks 500 g pr. daa. pr. år.
Se etikett og sprøyteplan.

Filter: P2/A1

NAD: 250 g/ daa

Lagring: Tørt.

Avst.vann: 5 m.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

GRATIL WG 75Varenr. 410180

750 g amidosulfuron pr. kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mot ugras i korn med eller uten fangvekster av gras, i gjenlegg av gras og rødkløver til fôr (med eller uten korn som dekkvekst), eng, beite og gras i grøntanlegg.

Lavdosemiddel som tas opp gjennom bladene og stopper veksten i følsomme arter. Meget god virkning mot klengemaure, gjetertaske, pengeurt, oljevekster, åkergull, åkersennep, høymole, engsoleie og einstape. God effekt også mot balderbrå, då, ettårig dylle, haremat, meldestokk, vindeslirekne og åkerminneblom. Svak virkning mot gullkrage, hønsegras, jordrøyk, linbendel, rødtvetann, åkerstemorsblom, hundekjeks, marikåpe og ryllik. Gratil er skånsom mot gras­arter, unntat engsvingel som har vist veksthemming. Skånsom også mot kløver selv om veksten forbigående kan stagnere noe. Tilsett 50 ml DP-klebemiddel pr. 100 l vann, eller Mero 50 ml/daa. Se etikett.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste ugrasmidler, soppmidler eller insektmidler. Husk alltid å lese etiketten på blandingspartneren. Kan blandes med MCPA for å sikre virkningen mot bl.a. løvetann.

Pakn.str.: 20 x 120 g.

Behandlingsfrist:

Gras til silo og beite: 7 dager
Gras til høy: 21 dager

Dose:

2-6 g pr. daa. Se etikett og sprøyteplan.

NAD: 6 g/ daa

Lagring: Tørt og kjølig.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

HARMONY 50 SXVarenr. 410100

500 g tifensulfuron-metyl pr. kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot høymole og enkelte andre bredblada ugrasarter i eng, beite med eller uten kløver og fôrmais.

Ugrasmiddel av typen sulfonylurea, leveres som vannløselig minigranulat. Systemisk virkning med opptak gjennom bladmasse og strå med spesielt god virkning mot høymole, hundekjeks, balderbråarter og rome. Tilfredsstillende virkning mot enkelte andre bredbladete ugrasarter som engsoleie, krypsoleie, gjetertaske, marikåpe, rødtvetann, ryllik, skvallerkål, stornesle, tistel og vassarve. Svak virkning mot løvetann og einstape.

Ugrasets vekst stopper raskt etter behandling. Full effekt sees etter 1-3 uker. Best virkning oppnås når ugraset er under god vekst ved høy luftfuktighet og temp. over 12ºC.

Preparatet gir ofte en forbigående veksthemming og gulfarging av graset i eng. Engrapp, flerårig raigras, hundegras, kvein, rødsvingel, sauesvingel og timotei påvirkes ikke nevneverdig. Etablert kløver får en forbigående veksthemming. Spesielt engsvingel kan reagere negativt med gulfarging og vekststans i 2-3 uker.

For å unngå at resistens mot sulfonylureamidler (Ally, Atlantis, Express, Gratil, Harmony, Harmony Plus, Hussar og Titus) kan oppstå, anbefales det å veksle eller tankblande med preparater som har annen virkningsmekanisme. Klebemiddel må alltid tilsettes for å bedre virkningen av ugras som er vanskelig å fukte.

Blandbarhet: Harmony 50 SX kan tankblandes med aktuelle skadedyrmidler og andre ugrasmidler som MCPA og Starane XL og Tomahawk 200. Klebemiddel skal alltid tilsettes når Harmony 50 SX brukes alene. Ved blanding med MCPA kan klebemiddel sløyfes.

Pakn.str.: 10 x 100 g

Behandlingsfrist:

Slått/beite: 7 dager

Dose:

3-3,75 g pr. daa. (1 pose á 22,5 g til 6-7,5 daa.)
+ normaldose av DP-klebemiddel.

NAD: 3,75 g/ daa

Lagring: Tørt og kjølig.

Avst.vann: 5 m.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

HARMONY PLUS SXVarenr. 410197

167 g tribenuron-metyl + 333 g tifensulfuron-metyl pr. kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot frøugras i vårhvete, bygg og havre med eller uten fangvekster av gras, i gjenlegg av gras og rødkløver til fôr (med og uten korn som dekkvekst), i høsthvete, rug og rughvete om våren samt i varig beite.

Ugrasmiddel av typen sulfonylurea, leveres som vannløselige tabletter eller mini granulat. Systemisk virkning med opptak gjennom bladmasse og strå. Ugrasets vekst stopper raskt og full effekt sees etter 1-3 uker. Temp. bør være 100C og ugrasplantene i god vekst. Best virkning oppnås når ugrasplantene er på 2-4 bladstadiet.

For å unngå at resistens mot sulfonylureamidler (Ally SX, Atlantis, Gratil, Express SX, Harmony SX, Harmony Plus SX, CDQ SX, Hussar OD, Ratio Super SX og Titus) kan oppstå, anbefales det å veksle med preparater som har annen virkningsmekanisme eller tankblande med et slikt preparat f. eks. Starane XL/Cleave, Tomahawk 200 eller Duplosan Meko. God virkning mot balderbråarter, dåarter, hønsegras, åkerminneblom, linbendel, meldestokk, oljevekster, stivdylle, vassarve, vindeslirekne og korsblomstra ugras. Tilfredsstillende virkning mot haremat, rødtvetann, tranehals og tungras. Svak virkning mot jordrøyk, klengemaure og åkerstemor.

Tilsett klebe- og spredemiddel når Harmony Plus SX brukes alene, sammen med Puma Extra, Axial, Starane XL/Cleave, Tomahawk 200 eller Cycocel. Klebemiddel tilsettes til slutt. Resistensutvikling, se s. 111.

Blandbarhet: Som nevnt over og se blandetabell.

Pakn.str.: 10 x 100 g

Behandlingsfrist:

Beite: 7 dager

Dose:

Vårkorn: 1,0-1,5 g per daa

Høstkorn: 1,5-2,0 g per daa

Gras og rødkløvergjenlegg i blanding til fôr: 0,75 g per daa Harmony Plus+50 ml MCPA pr daa. OBS! Ikke klebemiddel.

Grasgjenl. til fôr u/kløver: 0,75 g Harmony Plus per daa +25 ml DP-klebemiddel pr. 100 l sprøytevæske. Ikke til engsvingel i renbestand.

Gjenlegg i gras til fangvekst (raigras, hundegras): 1,1 g Harmony Plus per daa +25 ml DP-klebemiddel pr. 100 l sprøytevæske. Ikke til engsvingel som fangvekst.

Varig beite: 2,2 g Harmony Plus pr. daa + 50 ml DP-klebemiddel pr. 100 l sprøytevæske.

NAD: 1,5 g/daa

Lagring: Tørt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-1466

HUSSAR ODVarenr. 410170

100 g jodsulferon per l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete.
Må ikke brukes i havre eller fangvekster.

Bredspektret lavdosemiddel som tas opp gjennom bladene og stopper veksten i følsomme arter. Hussar OD har god virkning mot mange tofrøblada ugrasarter og i tillegg virkning mot grasugrasene markrapp og tunrapp. Største dosering og tidlig behandling gir best virkning. Hussar OD har dessuten god virkning mot overvintret raigras der man har benyttet denne grasarten som fangvekst året før.

Hussar har meget god effekt mot balderbrå, dylle, då, gjetertaske, gullkrage, haremat, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, paddesev, pengeurt, tungras, vassarve, åkergull, åkerminneblom og åkersennep.

Effekten er god mot gullkrage, klengemaure, markrapp, raigras, rødtvetann, smånesle, tistel, tunrapp, vindelslirekne, åkerstemorsblomst og åkersvineblom.

Hussar OD har noe effekt mot jordrøyk samt noe men varierende effekt mot knereverumpe.

Hussar OD har best virkning ved tidlig sprøyting, men har god virkning fram til ugraset har 4 blad (siste behandlingsmulighet).

Renol el. Mero tilsettes alltid når Hussar OD benyttes alene og i blanding med produkter fra sulfonylurea-gruppen (Atlantis, Ally SX, Harmony Plus SX, Gratil m.fl.) Ved blanding med Duplosan Meko eller MCPA-holdige preparater tilsettes ikke olje eller klebemiddel. Ved blanding med Starane XL/Cleave tilsettes fra halv til full dose med Renol el. Mero. Resistens mot su-preparater se s. 111.

Blandbarhet: Hussar kan blandes med preparatene som er nevt over samt de fleste andre aktuelle blandingspartnere som sopp- og skadedyrmidler og vekstregulerende midler som Cycocel ved sammenfallende behandlingstid. Se blandetabell. NB! Bland ikke med sopp- og/eller skadedyr i bygg ved Hussar OD dose over 5 ml pr daa.

Pakn.str.: 20 x 500 ml

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

2-10 ml pr daa.

Filter: A1/P3

NAD: 10 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 10 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

HUSSAR PLUS ODVarenr. 410705

50 g jodsulfuron + 7,5 g mesosulfuron per l

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Mot ugras i høst- og vårbygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Inneholder to aktivstoffer i sulfonylureagruppen. Begge aktivstoffene tas opp gjennom bladene, fordeles i plantene og stopper veksten i følsomme arter. Meget god effekt mot balderbrå, ettårige dyllearter, då, gjetertaske, haremat, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, paddesev, pengeurt, rødtvetann, tungras, tunrapp, vassarve, veronika, åkergull, åkerminneblom og åkersennep. Effekten er god mot gullkrage, klengemaure, markrapp, raigras, smånesle, åkertistel, vindelslirekne, åkerstemorsblomst og åkersvineblom. Noe effekt kan forventes mot jordrøyk samt noe, men variabel effekt mot knereverumpe. Kan brukes ned til 5°C, men best effekt oppnås ved temperaturer rundt 8°C. Det må ikke være utsikter til nattefrost ved sprøyting. Det skal tilsettes 50 ml Mero eller Renol per daa. Resistens mot su-preparater se s. 111.

Blandbarhet: Kan benyttes alene, i blanding med andre preparater eller i bekjempingsstrategier med andre ugrasmidler. Markrapp og tunrapp bør behandles så tidlig som mulig for å få en best mulig effekt. Effekten på markrapp kan variere. Kan under noen omstendigheter gi tildels sterk gulfarging og midlertidig vekststagnasjon. Maksdosen er 5 ml/daa i høstbygg og 15 ml/daa i vårbygg. Unngå overlappinger. Vær oppmerksom på at noen arter 6-radsbygg kan være ekstra følsomme. Unngå bruk i stresset åker (lufttett jord, svak rotutvikling, tørke mv). Må ikke brukes i havre og fangvekster.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt

Dose:

Vårbygg: 4-15 ml/daa
Høstbygg: 5 ml per daa
Hvete, rug og rughvete: 4-20 ml/daa.

Filter: A1/P3

NAD: 20 ml/daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-2926

HUSSAR TANDEM ODVarenr. 410190

100 g jodsulferon + 150 g diflufenikan per l

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Ugrasmiddel (blad- og jordherbicid) i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete, mot frøugras og grasugras. 

Hussar Tandem inneholder to aktivstoffer hvor jodsulfuron er et systemisk bladherbicid av gruppen sulfonylurea. Diflufenikan er et kontaktvirkende jordherbicid (noe bladvirkning) fra en annen kjemisk gruppe, anilider. Diflufenikan er dermed en god resistensbryter på ugrasarter den har virkning mot, bl.a. vassarve, balderbrå, då, linbendel og hønsegras. Har også noe virkning på tunrapp i høyere doser.
Hussar Tandem har meget god effekt mot balderbrå, då, korsblomstra ugras, gullkrage, hønsegras, linbendel, rødtvetann, tungras, vassarve, åkerminneblom og åkerstemor. God mot klengemaure, markrapp, raigras, tunrapp, vindelslirekne og åkersvineblom. Skal brukes tidlig, og begge virksomme stoffer virker ned til 5°C, men det må ikke være utsikt til kuldegrader. For effekt mot tunrapp må minimum 50 ml benyttes. Det skal tilsettes 50 ml Mero eller Renol per daa. Forbigående gulfarging og/eller hvite flekker (sviskade) kan forekomme. Manganmangel kan øke faren for slik skade. I bygg er 70 ml største dose. Unngå bruk i stresset åker (lufttett jord, svak rotutvikling, tørke mv.).

Diflufenikan virker ikke under tørre forhold.

Må ikke brukes i havre og fangvekster.

Husk god rengjøring før bruk i andre kulturer. Ved omsåing etter vårbruk av Hussar Tandem kan bygg eller vårhvete sås etter 15 dager. Året etter kan korn, potet, erter og oljevekster dyrkes. Før såing av oljevekster skal det pløyes.

 

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

15-80 ml pr daa.

Filter: A1/P3

NAD: 80 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 30 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-1950

KARATE 5 CSVarenr. 410356

50 g lambdacyhalotrin per l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Karate 5 CS er tillatt brukt mot skadedyr i korn, eng og beite med og uten engbelgvekster, gras- og kløverfrøeng, raps og rybs, potet, sukkermais, fôrmais, sukkerert, ert til konserves, ert til modning, bønne til konsum, åkerbønne til modning, grønnfôr, blomkål, brokkoli, rosenkål, hodekål, kålrot, rødbete, fôrbete, nepe, gulrot, rotpersille, knollselleri, pastinakk, pepperrot, reddik, kepaløk, sjalottløk, hvitløk, vårløk, purre, salat, spinat, asparges, stangselleri og agurk på friland. Jordbær, bringebær, bjørnebær, rips, solbær og stikkelsbær på friland. Prydplanter i veksthus, planteskoler og grøntanlegg, juletrær og pyntegrønt, småplanter av gran og furu i skogplanteskoler og tømmer på velteplasser.
Preparatet må ikke brukes over blomstrende vegetasjon.

Karate 5 CS er et pyretroid med kontakt-, mage- og frastøtende virkning mot de fleste insekter. Preparatet gir hurtig synlig virkning på insekter som er i direkte  kontakt med sprøytevæsken eller behandlede plantedeler gjennom inaktivering og senere død. Virkningstiden kan påregnes fra 1 til 3 uker alt etter kultur, vekstforhold, veksthastighet, dosering og insektenes følsomhet, samt i hvilke omfang det skjer innflygning av nye skadedyr. Virker mot de fleste insekter med sugende og bitende munndeler, f. eks. bladlus, sikade, tege, trips, gallmygg, fluer, bladveps, jordfly, kålfly, nattfly, viklere, målere, møll, pyralider og andre sommerfugellarver, glansbiller, jordlopper og andre bladbiller, veksthussnutebille og andre snutebiller. Både larver og fult utviklede insekter bekjempes. Karate 5 CS har også virkning mot midd, særlig spinnmidd. Preparatet er svært skadelig for de fleste rovmidd og nytteinsekter, men er vanligvis skånsom mot nyttedyr i vekstmediet (rovmidden Hypoaspis Spp. og nyttenematoder) Preparatet har ikke gitt skader på prydplanter som hittil er prøvd, men er ikke prøvd i alle mulige arter og sorter og heller ikke under alle mulige forhold. Det anbefales derfor å prøvebehandle noen planter før en omfattende behandling utføres, dersom en mangler erfaring med arten og sorten. Da Karate 5 CS tilhører den kjemiske gruppen pyretroider, skal man følge anbefalinger i forhold til å motvirke utvikling av resistens meget nøye. Resistens mot pyretroider er kjent i flere arter i Norge.

Blandbarhet: Kan tankblandes med de fleste ugras-, sopp- og vekstregulerende midler samt mikronæringsstoffer av god kvalitet.

Pakn.str.: 12 x 1 ltr.

Behandlingsfrist:

Havre: 6 uker
Bygg, raps og ryps: 5 uker
Høst- og vårhvete, rug og rughvete: 4 uker
Sukkerert, salat, spinat, stangselleri,
pepperrot og bjørnebær: 7 dager
Frilandsagurk: 3 dager
Sjalottløk og hvitløk: 21 dager
Jordbær og bringebær: Før blomstring
Andre vekster: 14 dager

Dose:

7,5-15 ml per daa. i jord- og hagebruksvekster.
Se etikett for doseringstilpasning etter bruks- og virkeområde.

Filter: A1/ P2

NAD: 15 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 30 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

LENTAGRAN WPVarenr. 410131

450 g pyridat pr. kg

 • Fare
 • Avgiftskl. 1

Lentagran WP er tillat brukt mot ugras i asparges, brokkoli, blomkål, rosen­kål, hodekål, bladkål, knutekål, fôrmais, sukkermais, løk, sjalottløk, hvitløk, vårløk, purre, kløvergjenlegg og gran i skogplanteskole.

Kontaktvirkende bladherbicid i vannløselig pose. Meget god virkning mot balderbrå, dåarter, gjetertaske, flikbrønsle, haremat, hirsearter, jordrøyk, klengemaure, krokhals, meldestokk, smånesle, svartsøtvier, tunbalderbrå, åkergråurt, bjørk, osp og selje.

God virkning mot haredylle, hønsegras, linbendel, rødtvetann, tungras, vassarve, åkersennep, åkersvineblom. Svak virkning mot stivdylle, åkergull, åkerstemor, tunrapp og de fleste korsblomstra ugrasarter.

Lentagran WP brukes fortrinnsvis mot ugras som spirer etter en tidligere behandling med jordvirkende middel. Virkningen sees etter 5-10 dager. Best ugrasvirkning oppnåes ved sprøyting på tørre planter i god vekst når dagtemperaturen er over 8ºC. Ugrasarter som Lentagran WP har en meget god virkning mot, blir vanligvis bekjempet med godt resultat inntil ugraset har 2-4 varige blad. Under ugunstige sprøyteforhold, spesielt tørre forsomre, har virkningen mot noen ugrasarter vært ujevn. Sprøyt tidlig på dagen slik at det blir flest mulig lystimer etter sprøyting. For at kulturplantenes beskyttende vokslag skal være godt utviklet bør behandlingen utføres etter noen varme, solrike dager. Risikoen for sviskade er størst etter en kald regnværsperiode, og ved nattetemperatur under 2ºC. Skaden er forbigående og påvirker ikke avlingen.

Tørre vekstforhold og vind kan dels forsinke, dels nedsette ugrasvirkningen. Lentagran WP er regnfast etter to timer.

Blandbarhet: Lentagran WP kan blandes med pyretroider (f. eks. Karate 5 CS og Decis Mega EW 50) og enkelte bladgjødslingsmidler. Se blandetabell. Det frarådes å blande Lentagran WP med ugrasmidler som svekker vokslaget (unntak for Matrigon).

I gjenlegg med kløver uten korn som dekkvekst, kan Lentagran WP blandes med MCPA.

Pakn.str.: 10 x 1 kg.

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

100-200 g i 20-40 l vann pr. daa.
Se etikett og sprøyteplan for doseringstilpasning.

Filter: P2/A1

NAD: 200 g/ daa

Lagring: Tørt og temperert.

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

LUNA PRIVILEGEVarenr. 410282

500 g fluopyram per l

 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i eple og pære. 

Luna Privilege har meget god virkning mot mjøldogg og grå- og gul monilia samt god virkning mot bitterråte, kjølelagersopp og skurv. Luna Privilege er et systemisk soppmiddel som i tillegg har translaminær virkning. Det virksomme stoffet fluopyram tilhører en ny kjemisk gruppe som har navnet pyridinyl-ethyl-benzamider (SDHI-hemmer). Produktet vil påvirke soppen i alle vekststadier fra spiring til sporulering. Luna Privilege virker systemisk, og opptak av preparatet skjer både gjennom blader og røtter. Det er med tanke på virkningsspekter dessuten aktuelt å benytte produktet tidlig i en behandlingsstrategi. For å sikre en god kontroll med sykdommer skal Luna Privilege derfor benyttes forebyggende eller ved varsel om angrep.

Blandbarhet: Se etikett.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Kjernefrukt 14 dager

Dose:

20 ml per daa. Se etikett.

NAD: 20 ml/daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-2146

MAISTER WG + MEROVarenr. 410177

300 g foramsulfuron + 10 g jodsulfuron

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

MaisTer WG er tillatt brukt mot ugras i fôrmais (ensilasjemais, kolbemais og kjernemais), juletrær og planteskoler.

MaisTer WG er et ugrasmiddel fra gruppen sulfonyl-urea med virkning på et bredt spekter av tofrøblada ugrasarter samt grasugras som er vanskelig å bekjempe, inklusiv hønsehirse og kveke. Produktet gir, som andre produkter fra samme virkemekanisme, en gulfarging av de yngste bladene etter ca. 10–15 dager. Ugraset begynner å visne, og i løpet av 2–4 uker vil planten normalt være visnet helt ned. Ved bruk i stort ugras vil man ikke få så synlig gulfarging, men veksten hemmes og i fleste tilfeller stopper den helt opp. Produktet blir i hovedsak tatt opp gjennom bladene, og er dermed lite påvirket av jordfuktighet. Imidlertid er det viktig at man er tidlig ute med behandlingen.

Mero, en vegetabilsk olje, skal alltid benyttes ved bruk av MaisTer. Oljen leveres sammen med produktet.
Da MaisTer WG tilhører den kjemiske gruppen sulfonylurea, skal man følge anbefalinger i forhold til å motvirke utvikling av resistens meget nøye. Resistens mot preparater fra denne gruppen er kjent i flere arter i Norge.

Pakn.str.: 375 g x 2 + 5 l Mero x 2

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt

Dose:

Se etikett

NB! MaisTer skal alltid brukes sammen med Mero (vegetabilsk olje).

Filter: A1/P3

NAD: 15 g/ daa

Lagring: Tørt og kjølig

Avst.vann: 10 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

MATRIGON 72 SGVarenr. 410109

720 g klopyralid pr. kg

 • Avgiftskl. 2

Mot ugras i oljeraps, oljerybs, fôrraps, formargkål, kålrot, rosenkål, hodekål og mais.

Systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom blad og blir transportert til vekstpunktene. På balderbrå og tistel vises virkningen etter 3-4 dager. Ugraset visner ned i løpet av 2-3 uker. Meget god virkning mot burot, balderbrå, dyllearter, flikbrønsle, gullkrage, haremat, løvetann, ryllik, tistler, åkergråurt, åkersvineblom m.fl. God virkning mot hestehov, svartsøtvier, vindeslirekne og vikker. Preparatet kan også brukes til å bekjempe kløver og andre belgvekster. Best virkning oppnås ved sprøyting på smått, saftspent ugras i god vekst. Temp. bør være over 12ºC. Rester av behandlet plantemateriale på åkeren må kuttes opp, spres og pløyes ned for å unngå skader på etterfølgende kulturer. Se etikett.

Blandbarhet: Ved sammenfallende behandlingstidspunkt kan Matrigon blandes med vanlige ugras-, sopp- og insektmidler samt mikronæring. Tilsett 50 ml Renol per daa. når Matrigon brukes alene.

Pakn.str.: 10 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

12-16,5 g/daa. Se etikett for doseringstilpasning.

Filter: A1/P3

NAD: 16,5 g/ daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

MAVRIKVarenr. 410360

240 g tau-fluvalinat per l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mavrik er tillatt brukt mot skadedyr i korn, oljevekster, erter til modning, erter til konserves, bønner, poteter, blomkål, brokkoli, hodekål, og rosenkål.

Preparatet har meget god virkning mot bladlus i korn, hvetegalmygg i hvete, bladlus og erteviklere i erter, og bekjemper også glansbille og trips i korsblomstrede vekster. Mavrik er ikke giftigt for bier og kan derfor brukes i bienes flyvetid. Mavrik er også skånsom over for flere nytteinsekter som løpe- og rovbiller, snylteveps og voksne marihøner.

Mavrik tilhører den kjemiske gruppen pyretroider og pyretriner. Resistens mot pyretroider er kjent hos noen populasjoner av ferskenbladlus og rapsglansbille i Norge. Mavrik kan ha god virkning mot rapsglansbiller som er resistente mot andre pyretroider. For å forhindre eller forsinke utvikling av resistens i forbindelse med bruken av Mavrik eller andre produkter i samme kjemiske gruppe, bør følgende retningslinjer følges: Bruk ikke-kjemiske tiltak for å forebygge og bekjempe skadedyrangrep der dette er aktuelt.

Følg anbefalte behandlingsterskler.Veksle mellom å bruke kjemiske midler fra ulike kjemiske grupper. Midler i gruppen 3A: pyretroider og pyretriner skal maksimalt brukes 2 ganger etter hverandre, og maksimalt 1 gang for bladlus og rapsglansbille. Ved behov for ytterligere behandlinger mot skadedyr nevnt på etiketten bør det brukes et middel fra minst en annen middelgruppe før ny behandling med Mavrik. Sørg for god sprøyteteknikk og sprøyt under optimale forhold.

Blandbarhet: Mavrik kan blandes med de fleste andre plantevernmidler med sammenfallende bruksområde og behandlingstider. Bland ikke mer enn 2 preparater hvis annet ikke er anbefalt. Nedenfor nevnte produkter er det erfaring for er uproblematisk å blande med Mavrik. Uansett hvilken blandingspartner som anvendes skal begge etiketteforskrifter overholdes. Mavrik skal alltid tilsettes først.

Ugrasmidler: Harmony Plus SX, CDQ SX, Ally SX, Ratio Super SX, Tomahawk 200, Starane XL/Cleave, Ariane, Duplosan Meko, MCPA m.fl.

Vekstregulering: Trimaxx, Moddus, Cycocel 750, Cerone og Medax Max.

Soppmidler: Bumper 25 EC, Amistar, Comet Pro, Proline, Delaro, Aviator Xpro EC, Propuls, Elatus Plus, Elatus Era og Signum.

Pakn.str.: 12 x 1 ltr.

Behandlingsfrist:

Konservesert, potet, kålvekster: 7 dager
Ert til modning, bønner: 14 dager
Korn: 30 dager
Oljevekster: 60 dager

Antall behandlinger i, kålvekster 1 gang, alle andre vekster maks 2 ganger pr sesong.

Dose:

10-30 ml per daa.
Se etikett og sprøyteplan for doseringstilpasning etter kultur og skadegjører.

Filter: A1/P2

NAD: 20 ml/daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 10 og 20 m. Se etikett.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

Maxim 100 FSVarenr. 410527

100 g fludioksonil per ltr.

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Flytende soppmiddel med kontaktvirkning til beising av settepotet for bekjempelse av svartskurv, sølvskurv og svartprikk samt tilleggseffekt på flatskurv.

Settepotetene kan behandles på rullebord ved innlagring, i forbindelse med sortering eller ved klargjøring før setting om våren, samt på setteren ved setting. Utføres beisingen rett etter opptak vil Maxim 100 FS også hemme infeksjon av viktige lagersykdommer som fusarium, foma, sølvskurv og blæreskurv. For å få god effekt er det viktig at midlet doseres korrekt og fordeles jevnt på knollene. Knollene skal være mest mulig frie for jord. Ved beising for videre lagring er det viktig med rask opptørking etter behandling.

Pakn.str.: 4 x 5 liter

Behandlingsfrist:

Ikke relevant

Dose:

Rullebord: 250 ml + 750 ml vann per tonn settepotet
På setteren: 250 ml + 30-40 liter vann per tonn settepotet

Filter: Ikke nødvendig å bruke noe filter

NAD: 62,5 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: Ikke relevant

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-2148

MCPAVarenr. 410133

750 g MCPA pr. l

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Mot ugras i eng, beite, frukthager, korn, gjenlegg med hvit-, alsike- eller rødkløver med eller uten korn som dekkvekst, og i korn med fangvekster med hvit-, alsike- eller rødkløver.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel med opptak gjennom ugrasets bladverk som virker bare når ugraset er i vekst.

Regn de første timene etter behandling kan redusere virkningen. God virkning mot meldestokk, dåarter, åkergråurt og alle korsblomstra ugras. Virkningen er også god mot flerårig ugrasarter som åkertistel, åkerdylle, engsoleie, krypsoleie, grasstjerneblom, tveskjeggveronika, følblom, groblad, løvetann, sjuskjære, tyihjelm, mjødurt, engsyre og småsyre. Kan brukes frem til BBCH 39 (flaggblad utviklet). Kløver kan få forbigående stagnasjon.

Blandbarhet: Kan blandes med Duplosan Meko for å sikre effekten mot vassarve og klengemaure m.fl. Kan også blandes med CDQ SX, Harmony Plus og andre su-preparater for større virkeområde og for å sikre effekten mot enkelte andre ugrasarter, uten kløvergjenlegg. Se etikett, blandetabell og virkningstabell.

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet
areal, eller må ikke bli slått før etter 14 dager.

Dose:

Gjenlegg og fangvekster med kløver:
80–100 ml pr. daa.
Eng, beite og frukthager:
150–400 ml pr. daa.
Eng, beite og gras i grøntanlegg:
200 ml
Tofrøbladet rotugras i korn uten kløver:
150–200 ml pr. daa.

Filter: P2/A1

NAD: 240 ml/ daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

MEDAX MAXVarenr. 410417

75 g trineksapak-etyl + 50 g proheksadion-kalsium per kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Medax Max er et vekstreguleringsmiddel godkjent i høsthvete, vårhvete, vårbygg, høstbygg, høstrug, høstrughvete og havre, og brukes for å redusere risikoen for legde og nedsatt avling og kvalitet.

Medax Max inneholder to aktive stoffer, proheksadion-kalsium og trineksapak-etyl. Begge stoffer klassifiseres som acylsykloheksandioner. Virkestoffene reduserer nivået av veksthormonet gibberellin i plantene. På korn sees effekten som en reduksjon i avstanden mellom leddknutene. Strået blir kortere og stivere, og dermed reduseres risikoen for legde. Virkestoffene er bare aktive når de omdannes til sin respektive syreform og dette skjer når proheksadion-kalsium løses i vann, mens det for trineksapak-etyl kreves et aktivt metabolsk trinn inne i veksten. Hvor aktiv metabolismen inne i planten er, avhenger i høy grad av faktorer som fremmer tilveksten, f.eks. temperatur og fuktighet.

Trineksapak-etyl fordeles systemisk i veksten. Proheksadion-kalsium fordeles hovedsakelig oppover i veksten. Preparatet bør bare brukes på vekster med god tilvekst og med god nærings- og vannstatus. Det er en fordel å sprøyte om morgenen ved fuktige forhold, men på tørre blader med lys himmel og sol. Ikke sprøyt midt på dagen ved høy lysintensitet og høye temperaturer. Behandle ved stigende temperaturer mellom 8–24˚C. Ikke behandle etter nattefrost eller når nattefrost er meldt.

Medax Max pleier å være mer effektiv ved senere behandlinger. Doseringen kan generelt være lavere ved senere behandlingstidspunkt sammenlignet med tidligere tidspunkt. Særlig i vårhvete anbefales det å bruke bare 30 ml/daa. ved behandlinger etter BBCH 35.

Klorose/gulfarging eller sviskader på bladene kan forekomme, men symptomene er forbigående og forsvinner gradvis. Under ekstreme værforhold (vått) er et økende antall etterrenninger observert.

Unngå dobbeltsprøyting. Ikke behandle planter som lider av stress, f.eks. forårsaket av tørke, skadedyr, sykdommer, oksygenmangel, dårlig såbed, skader fra tidligere kjemisk behandling. Ikke behandle på senere tidspunkt/stadium enn det som anbefales. Se etikett og sprøyteplan.

Blandinger: Preparatet er blandbart med aktuelle soppmidler og lavdosemidler (su-preparater) som CDQ SX, Harmony Plus SX, Ratio Super SX samt Pixxaro og Tomahawk 200 m.fl. ved sammenfallende behandlingstidspunkt. Begynn alltid med Medax Max og deretter event. andre faste formuleringer. Flytende formuleringer tilsettes til slutt. Det første produktet skal alltid være fullt oppløst før neste produkt tilsettes. Pass på at omrøringen er i gang under blanding og sprøyting. Ved blanding med soppmidler reduseres Medax Max dosen med 20 %.

Pakn.str.: 2 x 6 kg

Dose:

Fra 30-100 g/daa. Se doseringstabell på etikett og sprøyteplan.

Høsthvete: Behandlingstidspunkt BBCH 29-39. Avsluttende busking (BBCH 29) til flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39). Bruk 30-75 g per daa. Behandlingstidspunkt BBCH 39-49. Flaggbladet fult utviklet (BBCH 39) til aks er synlig (BBCH 49). Bruk 30-50 g/daa.

Vårhvete: Behandlingstidspunkt BBCH 29-39. Avsluttende busking (BBCH 29) til flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39). Bruk 30-50 g/daa.

Vårbygg: Behandlingstidspunkt BBCH 29-39. Avsluttende busking (BBCH 29) til flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39). Bruk 30-50 g/daa.

Høstbygg: Behandlingstidspunkt BBCH 29-39. Avsluttende busking (BBCH 29) til flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39). Bruk 50-100 g/daa. Behandlingstidspunkt BBCH 39-49. Flaggbladet fult utviklet (BBCH 39) til første snerp er synlig (BBCH 49) Bruk 50-75 g/daa.

Havre: Behandlingstidspunkt BBCH 29-34. Avsluttende busking (BBCH 29) til fjerde leddknute minst 2 cm over tredje ledd-knute. (BBCH 34). Bruk 30-50 g/daa.

Høstrug: Behandlingstidspunkt BBCH 29-39. Avsluttende busking (BBCH 29) til flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39). Bruk 50-100 g daa.  Behandlingstidspunkt BBCH 39-49. Flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39) til første snerp er synlig (BBCH 49). Bruk 50-75 g daa.

Høstrughvete: Behandlingstidspunkt BBCH 29-39. Avsluttende busking (BBCH 29) til flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39). Bruk 30-75 g/daa. Behandlingstidspunkt BBCH 39-49. Flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39) til første snerp er synlig (BBCH 49). Bruk 50 g daa.

Se utviklingsstadier for korn

Filter: A1/P3

NAD: 50 g/daa

Lagring: Lagres tørt og frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-2712

MEROVarenr. 410191

803 g vegetabilsk olje per ltr.

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 0

Vegetabilsk olje til tankblanding med Atlantis, Gratil, Hussar OD, Hussar Tandem, MaisTer og Sekator.

Mero er en blanding av emulgerbare, vegetabilske oljer som danner en stabil blanding med vann. Mero påvirker plantenes vokslag slik at det oppnås større og raskere opptak av de kjemiske midlene. Sprøytevæska blir dessuten jevnere fordelt og hefter bedre til bladoverflaten.

Det er viktig å benytte olje ved bruk av Attribut Twin, Atlantis eller Hussar mot grasugras i korn. Dette er spesielt viktig dersom blandingsproduktet eksempelvis er en WG-formulering eller i utgangspunktet trenger tilsetning av sprede/ klebemiddel ved bruk. Atlantis WG er et godt eksempel på produkt der det er avgjørende å tilsette olje ved bruk, og i tillegg til bedret opptak av aktivstoffet blir tiden til produktet er regnfast forkortet ved tilsetning av olje.

Dersom man blander flere produkter sammen, skal man være forsiktig med tilsetning av Mero. Les etiketten på de aktuelle produktene meget nøye, da enkelte blandinger kan gi skade på kulturen.

Tillaging av sprøytevæske:

Mero skal tilsettes til slutt når sprøyta er tilnærmet fylt opp og under kraftig omrøring.

NB! Mero skal alltid tilsettes ved bruk av MaisTer.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

200 ml Mero til 15 g MaisTer per daa. Se etikett for MaisTer.
Atlantis, Gratil, Hussar og Sekator, bruk 50 ml per daa.

Filter: A1/P3

NAD: 50 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Helseklasse: Ukjent

Miljøklasse: Ukjent

Print Friendly, PDF & Email

MILBEKNOCKVarenr. 410363

9,3 g Milbemektin per ltr.

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Milbeknock er et selektivt middel til bekjempelse av spinnmidd, dvergmidd (bl.a. skuddtoppmidd, cyclamenmidd), frukttremidd, jordbærmidd og minerfluelarver og er tillatt i eple, pære, jordbær på friland, i plasttunnel og i veksthus, prydplanter i grøntanlegg og i veksthus og i planteskoler utendørs.

Milbeknock er ikke systemisk i plantene, men transporteres i bladverket, fra den ene til den andre siden (translaminær). Alle relevante plantedeler må dekkes med sprøyteveske. Milbeknock har virkning mot samtlige stadier fra egg til voksen midd. Preparatet virker raskt både ved kontakt og opptak gjennom munnen (”knock-down”effekt) samt god langtidsvirkning. Effekten er ikke spesielt temperaturavhengig og preparatet er skånsom ovenfor visse nytteinnsekter, men en midlertidig reduksjon i populasjonen like etter behandling må påregnes. Rovmidd påvirkes vesentlig. Milbeknock er giftig for bier og må ikke brukes i blomstrende kulturer. Det aktive stoffet milbemektin, tilhører middelgruppe avermektiner og milbemyciner. Kryssresistens mellom midler med disse aktive stoffene kan forekomme. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom dette finnes) alltid inngå i et bekjempelsesprogram. Det maksimale antall behandlinger med Milbeknock, som er oppgitt under hver kultur i bruksrettledningen, må ikke overskrides.

Blandbarhet: Blanding med andre midler er ikke tilstrekkelig undersøkt, og må derfor frarådes. Klebemiddel kan tilsettes sprøytevæska, når det er vanskelig å fukte bladene. Plantetoleranse: Milbeknock er generelt et skånsomt middel, og er testet i mange arter og sorter uten skade. Produsenten kan ikke garantere for selektiviteten i alle kulturer (dette er avhengig av f.eks. planteart/-sort, dyrkingsteknikk, f.eks. bruk av tunnel, og klimaforhold). Det er derfor viktig å gjøre en liten prøvesprøyting innen kulturen behandles. Dette må også gjøres ved tilsetning av klebemiddel.

Pakn.str.: 12 x 1 liter

Behandlingsfrist:

Eple og pære: 14 dager.
Jordbær: behandles kun etter høsting.

Dose:

115 ml i 100 l vann. Bruk 50 l vann pr. 100 m rad.
Maks arealdose: 2 x 115 ml per daa.

Jordbær i veksthus, plasttunnel og på friland
Mot veksthusspinnmidd og jordbærmidd sprøytes angrepne blader etter avhøsting. Virkningen mot midd blir bedre ved å tilsette et spredemiddel. Det er en fordel å avblade jordbærplantene før sprøyting. Mot tydelige angrep av jordbærmidd er to behandlinger nødvendig. Mot spinnmidd må sprøyting skje før dannelse av dvalehunner (oransje individer) og mot jordbærmidd må sprøyting være avsluttet før første frost.
Dose: 200-250 ml i minst 120 l vann pr. 1000 m rad eller dekar ved full bladmasse. Maks arealdose: 2 x 250 ml per daa.

Milbeknock skal maksimalt brukes 2 ganger i veksthus og 1 gang på friland og i plasttunnel per vekstsesong.

Prydvekster i veksthus, grøntanlegg og planteskoler utendørs
Mot veksthusspinnmidd og dvergmidd (bl.a. skuddtoppmidd og cyclamenmidd) sprøytes ved begynnende angrep.
Dose: 50 ml i 100 l vann, men vannmengden varierer med plantestørrelsen.
Opp til 50 cm plantehøyde bruk 50 ml i 100 l vann per daa.
50-125 cm plantehøyde bruk 75 ml i 150 l vann per daa. Over 125 cm plantehøyde bruk 100 ml i 200 l vann per daa. Maks arealdose: 2 x 2 a 100 ml pr. dekar.

Mot minerfluelarver sprøytes det når angrepet konstateres.
Dose: 100 ml i 100 l vann, men vannmengden varierer etter plantestørrelse.
Opp til 50 cm plantehøyde bruk 100 ml i 100 l vann per daa. 50-125 cm plantehøyde bruk 150 ml i 150 l vann per daa.
Over 125 cm plantehøyde bruk 200 ml i 200 l vann per daa.
Maks arealdose: 2 x 2 a 200 ml pr. dekar.

Milbeknock skal maksimalt brukes i 2 behandlingsblokker per år. Hver behandlingsblokk skal bestå av 1-2 behandlinger som skal utføres innenfor 1 generasjon av skadedyret.

Filter: Bruk halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2. Ved tåkesprøyting skal helmaske med kombinasjonsfilter A2/P3 benyttes.

NAD: 250 ml/ daa

Lagring: Milbeknock lagres tørt og kjølig, frostfritt

Avst.vann: Jordbær: 20 m. Prydplanter og frukt: 30 m. Eple/pære: Mot frukttrespinnmidd og veksthusspinnmidd (sideeffekt mot bladmidd) kan det behandles fra avblomstring og fram til frukten har ca. halv normal størrelse.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

MODDUS MVarenr. 410410

250 g trineksapaketyl per l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete med eller uten gjenlegg, samt frøeng av timotei, engsvingel, rødsvingel, hundegras, engkvein, krypkvein, engrapp, bladfaks, raigras og rødkløver. 

Brukes under drivende vekstforhold for å regulere veksten til den delen av planten som er i aktiv vekst ved behandlingstidspunktet. Moddus tas opp igjennom bladverket og transporteres ut i planten, der det hemmer gibberelinsyresyntesen. Vekstregulering i strekningsfasen forkorter strået og gir styrke og stabilitet og sikrer at planten motstår bedre de påkjenninger som kan føre til legde. Hovedskuddets dominans reduseres og det oppnås en jevnere modning. Vekstregulering når flaggbladet begynner å bli synlig hemmer i tillegg aksnedknekking. Vekstregulering må ikke utføres ved tørkestress eller sterkt sykdomsangrep. Bruk største dose ved tidlig behandling og liten dose ved sen behandling. Behandlingen skal gjøres på tørre planter uten fare for nedbør de neste 2 timer.

Høsthvete, høstbygg og rug: Behandlingstidspunkt BBCH 31-44.

Vårhvete og bygg: Behandlingstidspunkt BBCH 31-39. Når snerpet er synlig skal Moddus M ikke brukes.

Havre: Behandlingstidspunkt BBCH 31-37.

Rughvete: Behandlingstidspunkt BBCH 35-44. Merk at rughvete har størst dose ved sein behandling, og at behandling før BBCH 35 har liten/ingen effekt.

Frøeng av timotei, engsvingel, rødsvingel, hundegras, engkvein, krypkvein, engrapp og rødsvingel: Behandlingstidspunkt BBCH 31-49.

Frøeng av bladfaks og plensorter av rødsvingel: Behandlingstidspunkt BBCH 44-59. Merk at behandling før BBCH 44 har liten/ingen effekt i bladfaks.

Frøeng av hybridraigras og flerårig raigras: Behandlingstidspunkt BBCH 40-45.

Frøeng av rødkløver: Behandlingstidspunkt ved begynnende stengelstrekking, plantehøyde 10-25 cm. Liten/ingen effekt i Bjursele og Betty.

Se utviklingsstadier for korn

Blandbarhet: Kan blandes med soppmidler, innsektsmidler og bladgjødslingsmidler. Blanding med ugrasmidler som virker mot gras frarådes, men Moddus M kan blandes med Axial fram til BBCH32. Det anbefales ikke å blande mer enn to preparater. I blanding med soppmidler som inneholder triazoler (Aviator Xpro, Bumper, Delaro, Proline, Elatus Era og Propulse) kan dosen reduseres med 20%, dog ikke under 20 ml pr daa.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Ingen.

Dose:

20-60 ml. Se sprøyteplan og etikett for doseringsvalg ved ulike behandlingstidspunkter.

Filter: P2/A1

NAD: 40 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

MODDUS STARTVarenr. 410403

250 g trineksapaketyl per l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg, samt grasfrøeng. 

Moddus Start er et vekstregulerende middel til å fremme avling og redusere legde. Brukes under drivende vekstforhold for å regulere veksten til den delen av planten som er i aktiv vekst ved behandlingstidspunktet. Moddus Start tas opp igjennom bladverket og transporteres ut i planten, der det hemmer gibberelinsyresyntesen. Tidlig behandling, i buskingsfasen, fremmer busking og rotutvikling og forkorter og styrker nedre del av strået. Hovedskuddets dominans reduseres og det oppnås en jevnere modning. Vekstregulering i tidlig strekningsfase forkorter og styrker strået i de midterste leddene. Sen behandling når flaggbladet begynner å bli synlig reduserer aksnedknekk.

Vekstregulering må ikke utføres ved tørkestress eller sterkt sykdomsangrep. Bruk største dose ved tidlig behandling og liten dose ved sen behandling. Behandlingen skal gjøres på tørre planter uten fare for nedbør de neste 2 timer. Ved tidlig vekstregulering kan Moddus Start blandes med Cycocel, bruk da halv dose av begge midlene.

Høsthvete, høstbygg, vårhvete, bygg og rughvete: Behandlingstidspunkt BBCH 25-49.

Havre: Behandlingstidspunkt BBCH 25-32.

Rug: Behandlingstidspunkt BBCH 25-30.

Frøeng av timotei, hundegras, kveinarter, engrapp: Behandlingstidspunkt BBCH 31-49.

Frøeng av engsvingel: Behandlingstidspunkt BBCH 31-44.

Frøeng av rødsvengel og raigras: Behandlingstidspunkt BBCH 40-45.

Frøeng av bladfaks: Behandlingstidspunkt BBCH 44-49.

Se utviklingsstadier for korn

Blandbarhet: Kan blandes med soppmidler, innsektsmidler og bladgjødslingsmidler. Blanding med ugrasmidler som virker mot gras frarådes, men Moddus Start kan blandes med Axial fram til BBCH32. Det anbefales ikke å blande mer enn to preparater. I blanding med soppmidlder som inneholder triazoler (Aviator Xpro, Bumper, Delaro, Elatus Era, Propulse og Proline) kan dosen reduseres med 20 %, dog ikke under 15 ml per daa.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

15-30 ml per daa. (40-80 ml i frøeng)
Se sprøyteplan og etikett for doseringsvalg ved ulike behandlingstidspunkter.

Filter: P2/A1

NAD: 60 ml/daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-2306

MONCEREN DS 12,5Varenr. 410520

125 g pencycuron pr. kg

 • Avgiftskl. 1

Til beising mot svartskurv i potet.

Beisemiddel i pulverform med kontaktvirkning mot svartskurv i poteter. Svartskurv gjør størst skade på potetespirene ved vekstforhold som gir sein oppspiring. Pulveret strøs lagvis direkte i setteren, eller det benyttes et beiseaggregat som er montert på setteren. Det er viktig med god dekning av potetknollene for å bekjempe smitten, og det er samtidig viktig at potetknollene er tørre for å få en best mulig fordeling av preparatet på knollene.

Pakn.str.: 1 x 5 kg

Dose:

2 kg pr. tonn settepotet

Filter: A1/3

NAD: 500 g/ daa

Lagring: Tørt og kjølig

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

MONCEREN FS 250Varenr. 410255

250 g pencycuron pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Til beising mot svartskurv i potet.

Flytende beisemiddel med kontaktvirkning mot svartskurv i poteter. Svartskurv gjør størst skade på potetespirene ved vekstforhold som gir sein oppspiring av potetene. Midlet tilsettes direkte på potetsetteren eller i stasjonære anlegg med spinning disk i forkant av settingen. Denne behandlingen kan utføres i god tid før setting og før potetene varmebehandles eller settes til lysgroing. Husk imidlertid at potetene bør tørke godt før man setter dem tilbake på lager ved en slik behandlingsmåte. Det er viktig med god dekning av potetknollene for å bekjempe smitten, og det er samtidig viktig at potetknollene er tørre før behandling for å få en best mulig fordeling av preparatet på knollene. Ved tilsetting direkte på setteren er det viktig at dyser og mengder er riktig justert og tilpasset. NB! Husk alltid på å holde dysene fri for jord og annet smuss! Dersom en beiser med Monceren FS innendørs, skal det sikres at potetene tørker forsvarlig opp med én gang etter beising og før de settes til videre oppbevaring.

Pakn.str.: 4 x 5 ltr

Dose:

600 ml pr. tonn settepotet

Filter: A1/P3

NAD: 150 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-2932

MOVENTOVarenr. 410346

100 g spirotetramat per ltr.

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 4

Movento 100 SC er tillatt brukt mot skadedyr i eple, pære, plomme, kirsebær, hvit-, rød-, savoy- og spisskål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål, kinakål, salat på friland og i veksthus, tomat og paprika i veksthus, veksthusagurk samt prydplanter på friland.

Movento 100 SC tilhører den kjemiske gruppen ketoenoler med virkning mot sugende insekter som bladlus, skjoldlus, kvitfly, bladlopper, gallmygg, trips samt noen middarter. På grunn av sin virkemåte bekjemper Movento 100 SC også arter som er vanskelig tilgjengelig for direkte treff. I frukt virker Movento 100 SC blant annet godt mot kommaskjoldlus, grønn eplebladlus, rød eplebladlus, rød pærebladlus, vanlig pæresuger og eplebladgallmygg. I grønnsaker og prydplanter på friland er virkningen god mot salatbladlus, salatrotlus, kålbladlus, skjoldlus, bladlopper, mellus (kvitfly), gallmygg m.fl.

Movento 100 SC hindrer biosyntesen av lipider. Dette medfører ufullstendig utvikling av insektet med påfølgende død. Voksne bladlushunner får ikke frigjort nymfer og dør. Fertiliteten blir sterkt påvirket og antall individer reduseres også betraktelig gjennom dette. Produktet er toveis systemisk, og transporteres både i floem og xylem. Dette gir god beskyttelse av eldre deler av planten i tillegg til ny tilvekst. Skadegjørere som er vanskelig å bekjempe, og som sitter skjult for direkte treff av sprøytemidlet (som for eksempel salatbladlus), kan derfor bekjempes. Skadedyrene dør ikke med én gang, og de kan derfor opptre i kulturen noen dager etter sprøyting.

Det kan ikke forventes noen umiddelbar ”knock down” effekt da Movento har relativt langsom virkning. Imidlertid vil den ha en relativt lang virkningstid. Movento er egnet for integrert bekjempelse. Se etikett. 

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Kjerne- og steinfrukt: 21 dager
Salat: 7 dager
Kålvekster, paprika, tomat og agurk: 3 dager

Dose:

Se etikett og sprøyteplaner.

Filter: A1/ P3

NAD: 225 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-1464

NORDOX 75 WGVarenr. 410270

862 g kopper (l) oksid pr. kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer og bakteriesykdommer i eple, pære plomme, søt- og surkirsebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær på friland samt bjørnebær og bringebær på friland og i plasttunnel, juletre, pyntegrønt og snitt samt bartrær i planteskoler.

Nordox 75 WG virker mot rothalsråte, honningsopp, frukttrekreft, epleskurv, pæreskurv, plommepung, grå monilia, hagelskuddsyke (pga. sopp og bakteriekreft), bærbuskbladfall, bærbuskbladflekksopp, greindød, flekkskurv, skudd syke, greinbrann og andre stengelsykdommer, nålefallssopper, buksbomkreft, gråskimmel, furuas knopp- og greintørke, filtsopp og rustsopper. Kopper (l) oksid har forebyggende virkning og hindrer soppen i å trenge inn og etablere seg. Nordox 75 WG er et kontaktmiddel og ved gjentatt behandling er det viktig å dekke ny tilvekst med sprøytevæsken. Preparatet er granulert og løser seg lett opp i vann. Hell tilmålt mengde forsiktig direkte i sprøytetanken med omrøring på. Etter omrøring vil oppløsningen synke gradvis mot bunnen av tanken. Preparatet røres ut i vann før det helles over i ryggsprøyte uten omrøring; sprøyt deretter ut straks, uten unødig opphold. Kopper (i) oksid kan korrodere beholdere av sink eller aluminium. Bruk derfor beholdere av plast, glassfiber e.l. når preparatet blandes ut utenfor sprøytetanken. Sprøyt ikke i sterk sol eller på regn- og duggvåte planter.

Dosering er angitt i gram pr. 100 liter vann. Væskemengden er oppgitt pr. 100 m rad med normal plantehøyde/bredde. Sørg for nok væskemengde til å dekke hele planten. Se etikett for anbefalt væskemengde i forskjellige kulturer.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste plantevernmidler. Unngå blandinger som er sterkt alkaliske eller sure. Tilfør Nordox 75 WG først i ønsket vannmengde før tilsetning av blandingspartner.

Pakn.str.: 1 x 10 kg

Behandlingsfrist:

Sau må ikke beite før tidligst 14 dager etter behandling

Dose:

75-200 g pr. 100 l vann. Maks. 400 g pr. da pr. kultur og sesong.
Doseringstilpasning og væskemengde, se etikett.

Filter: A1/ P2, A2/P3 vede tåkesprøyting

NAD: 300 g/ daa

Lagring: Tørt og kjølig i tett lukket originalforpakning

Avst.vann: Frukt 30 m. Bær 10 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

PIRIMORVarenr. 410357

500 g pirimikarb pr. kg

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter, prydplanter og jordbær i veksthus.

Pirimor har rask virkning mot bladlus, også mot bladlus som har blitt resistente mot fosformidler – ved kontakt, fordamping og inntrenging i bladene. Pirimor gir ikke tilfredsstillende virkning mot agurkbladlus. Pirimor er godt egnet til integrert plantevern og har liten til middels skadevirkning mot mange nytteorganismer (inkludert pollinatorer) med relativt kort ettervirkningstid (maks 1 uke). Preparatet kan derfor benyttes i kombinasjon med biologisk bekjempelse i veksthus. Pirimor tilhører middelgruppen Karbamater. Resistens mot Pirimor er vanlig hos ferskenbladlus og agurkbladlus i Norge. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom dette finnes) alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. For å forebygge resistensutvikling er det følgende begrensninger i bruk av Pirimor: Preparatet skal maksimalt brukes to ganger etter hverandre. De to behandlingene skal utføres innen en periode på 7 dager. Ved behov for ytterligere behandlinger mot bladlus, skal det brukes et middel fra minst én annen middelgruppe eller nyttedyr før ny behandling med Pirimor. Preparatet bør ikke brukes mot ferskenbladlus og agurkbladlus. Blandbarhet: Pirimor bør ikke blandes med, eller brukes rett før eller etter behandling med midler i gruppen Organiske fosformidler, pga. fare for kryssresistens.

Pakn.str.: 10 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Tomat, agurk, paprika og jordbær: 4 dager.
Salat og krydderurter: 10 dager.

Dose:

Tomat, agurk og paprika i veksthus:
Konsentrasjon:
Bruk 50 g Pirimor per 100 liter vann.
Maks arealdose:
75 g per behandling per 1000 m2 nettoareal.
Normal væskemengde:
Bruk 60-200 liter vann per 1000 m2 nettoareal. Brukes mer enn 150 l vann per 1000 m2 nettoareal må konsentrasjonen reduseres så ikke maks arealdose overskrides.
Behandlingstid: Ved begynnende angrep.
Antall behandlinger: 1-2 med 7 dagers intervall.

Salat og krydderurter i veksthus:
Konsentrasjon:
Bruk 50 g Pirimor per 100 liter vann.
Maks arealdose:
50 g per behandling per 1000 m2 nettoareal.
Normal væskemengde:
Bruk 50-100 liter vann per 1000 m2 nettoareal.
Behandlingstid: Ved begynnende angrep.
Antall behandlinger:
1-2 med 7 dagers intervall.

Prydplanter i veksthus:
Konsentrasjon:
Bruk 50 g Pirimor per 100 liter vann.
Maks arealdose:
75 g per behandling per 1000 m2 nettoareal.
Normal væskemengde:
Se etikett.

Filter: A2/P2 ved tillaging av sprøytevæske og sprøyting. Ved tåkesprøyting. A2/P3 og regntøy.

NAD: 75 g/ daa

Lagring: Tørt i lukket originalemballasje

Avst.vann: Ikke relevant

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

PistolVarenr. 410188

40 g diflufenikan + 250 g glyfosat per ltr.

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Pistol brukes på arealer hvor ett- og tofrøblada ugress ønskes fjernet, og hvor arealet skal forbli en ren flate fri for ugress i opptil 4 måneder. Tillatt brukt på ikkespiselige vekster i planteskoler, juletrefelt, langs jernbaner, industrielle områder, gårdsplasser og udyrkede arealer.

Pistol består av virkestoffene diflufenican og glyfosat. Diflufenican er et jordvirkende middel som legger seg som en tynn ”film” på jordoverflaten og hindrer oppspiring av ugress. Glyfosat tas opp gjennom bladene og transporteres til vekstpunktene og ned til røttene i løpet av 10 dager. Kombinasjonen av disse 2 virksomme stoffene gjør at Pistol både er et totalugressmiddel mot allerede eksisterende ugress, men også et langtidsvirkende ugressmiddel mot ugress under oppspiring. Preparatet brukes på små ugressplanter om våren. Det er viktig å merke seg at midlet er til totalugressbekjempelse av både tofrøblada planter og grasarter. God langtidseffekt oppnås blant annet mot åkersennep, stemorsblom, åkersvineblom, klengemaure, hestehamp, geitrams, åkerminneblom, vassarve, gjetertaske, barlderbrå, svinemelle, hønsegras, raps, engsyre, rødtevetann, kornvalmue og veronika. God langtidseffekt mot grasartene oppnås blant annet mot åkerreverumpe, kveke, burot, raigras og åkerkvein. Dessuten bekjemper glyfosatdelen også bringebær og bjørnebær. Nedvisningen kan ses etter 1 til 2 uker.

Se etikett for mer bruksrettledning og sprøyteteknikk.

Pakn.str.: 12 x 1 ltr.

Behandlingsfrist:

Ikke relevant

Dose:

Se etikett
Marksprøyte: 310 ml i 20-50 liter vann per daa.
Bruk lowdrift dyser.
Ryggsprøyte: 31 ml i 2,5-10 liter vann per 100 m2.

Filter: A1/P2

NAD: 310 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 30 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

PIXXARO ECVarenr. 410701

12,5 g halauksifen-metyl + 280 g fluroksypyr per l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Bredtvirkende ugrasmiddel for bekjempelse av to-frøblada ugras i bygg, vår- og høsthvete, spelt, rug og rughvete. Ikke tillatt i havre. Preparatet skader kløver og andre belgvekster. 

Pixxaro EC tas i hovedsak opp gjennom bladene og har spesielt god virkning mot vassarve, klengemaure, meldestokk, rødtvetann og andre tvetannarter, jordrøyk, storkenebbarter, kvassdå, tranehals, gjetertaske, tungras og vindeslirekne. Preparatet inneholder to aktive stoff (halauksifen-metyl og fluroksypyr). Synlig effekt vil, avhenging av art, vises etter få dager til noen uker etter behandling. Innen 4 uker er effekten synlig på alle arter. For beste resultat sprøyt Pixxaro EC på smått ugras for raskest mulig effekt. En kraftig kultur konkurrerer lettere med ugraset. Sprøyt ikke en stresset åker. Stress kan forårsakes av faktorer som frost, tørke, drukning/oksygenmangel, næringsmangel sjukdommer og insektsangrep.

Pixxaro EC tilhører den kjemiske gruppen syntetiske auxiner (HRAC gruppe O) og resistens mot denne gruppen er ikke kjent hos ugrasarter i Norge. Ensidig bruk av ett preparat, eller en middelgruppe med samme virkningsmekanisme kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for preparatet/middelgruppen. Derfor skal preparater fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i et bekjempelsesprogram. Pixxaro EC vil være en resistensbryter til preparater av typen sulfonylurea for bl.a. vassarve og kvassdå.

Pixxaro EC kan brukes på alle jordtyper med temp. fra 5-25°C, ved både fuktige og tørre forhold. Under tørre forhold kan effekten bli noe redusert. Preparatet er regnfast en time etter behandling. Etter vårbehandling av Pixxaro EC kan det 1 måned etter behandling såes korn, oljevekster, gras og mais. Det er ingen restriksjoner for dyrking av etterfølgende kulturer etter bruk av Pixxaro EC. Det gjelder både samme høst, og påfølgende vår. Det er ikke nødvendig å benytte klebemiddel.

Blandbarhet: Pixxaro EC kan blandes med aktuelle su-midler (CDQ SX, Ratio Super SX, Harmony Plus SX m.fl.) for å sikre effekten mot enkelte ugrasarter, dog under forrutsetning at det ikke er su-resistente ugrasarter. Ved sammenfallende behandlingstid kan aktuelle sopp- og/eller insektsmidler blandes inn, samt de fleste vekstregulerende midler. Må ikke blandes med Cerone (etefon).

Pakn.str.: 4 x 5 tr.

Dose:

Vårkorn: 12,5-35 ml per daa.

Høstkorn: 25-50 ml per daa.

Vannmengde: 15-30 liter vann per daa. under normale forhold

Riktig behandlingstidspunkt i høstkorn på våren er fra kornet busker seg (BBCH 23) (tre buskingsskudd) og veksten er i gang til flaggbladet er helt utviklet og holken sveller (BBCH 45) I vårkorn fra 3 bladstadiet, når kornet er i BBCH 13 fram til BBCH 45, flaggblad helt utviklet og holken sveller.

Se fig. Utviklingsstadier i korn s. 115.

Filter: A1/P3

NAD: 35 ml/daa

Lagring: Tørt, kjølig, frostfritt

Avst.vann: 10 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-2310

PREVICUR ENERGYVarenr. 410277

840 g propamokarb – fosetylat pr.l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Systemisk middel mot eggsporesopper (algesopper) i agurk, tomat og salat i veksthus, i kålvekster og salat under oppal og i salat og agurk på friland.

Previcur Energy er tillatt brukt mot salatbladskimmel i salat i veksthus og på friland, agurkbladskimmel i frilandsagurk, kålbladskimmel i kålvekster under oppal, mot Pythium spp. ved oppal av agurk, blomkål, hodekål, brokkoli, rosenkål, kinakål, salat og tomat, samt forebyggende ved dryppvanning mot Pythium spp. i agurk og tomat i veksthus. Virkningsspekter for produktet er salatbladskimmel (Bremia lactucae), agurkbladskimmel (Pseudoperonspora cubensis), kålbladskimmel (Hyaloperonospora parasitica) samt Pythium spp. (algesopper) som eksempelvis gir rotbrann og rotråte. Det kan forventes sideeffekt mot en rekke andre eggsporesopper (Oomyceter) herunder arter av Phytophthora.

Previcur Energy er et systemisk soppmiddel som inneholder propamokarb – fosetylat som er en kombinasjon av to aktivstoffer. Propamokarb – fosetylat beskytter effektivt røtter og overjordiske plantedeler mot eggsporesopper. Kombinasjonen av aktivstoffer har multi-site virkning, og er derfor velegnet som en del av en strategi for å unngå oppbygging av resistens. Midlet har direkte effekt ved å motvirke mycelvekst/ inntrengning samt sporeproduksjon og -spiring. Indirekte har midlet effekt ved å stimulere plantens naturlige forsvarsmekanismer og fremme vekst.

For å sikre god kontroll med sykdommer forårsaket av eggsporesopper skal Previcur Energy brukes forebyggende.

Blandbarhet: Skal ikke blandes, men brukes i et behandlingsprogram med andre preparater.

Pakn.str.: 12 x1 ltr.

Behandlingsfrist:

Salat: 14 dager
Agurk og tomat: 3 dager
Kålvekster: kun under oppal

Dose:

Se etikett

Filter: A1/P3

NAD: 250 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 0 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

PROLINE EC 250Varenr. 410267

250 g protiokonazol pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete, raps og rybs.

Proline EC 250 er et bredspektret middel mot soppsykdommer i korn og oljevekster. Preparatet inneholder det aktive stoffet protiokonazol som er en triazollignende ergosterolhemmer, og som tilhører den kjemiske gruppen triazolinthion. Proline er et soppmiddel med systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici, hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust, svartrust, aksfusariose samt storknolla råtesopp i oljevekster. Proline brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for Proline er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene.

Proline vil være en god resistensbryter i forhold til strobiluriner, og spesielt ved resistent Septoria tritici. Midlet vil derfor være en aktuell partner i blanding med strobilurinholdige produkter, eller den kan benyttes alene. I forhold til utvikling av resistens generelt anbefales det imidlertid at man blander ulike virkningsmekanismer eller veksler med produkter med andre virkningsmekanismer der det er mulig. Se også eget avsnitt om resistens og les etiketten. Behandlingen kan gjentas ved behov, men maksimalt bør Proline anvendes kun 2 ganger pr. sesong.

Blandbarhet: Proline kan blandes med de fleste vanlige plantevernmidler.
Se blandetabell. Blanding med floghavremiddel, mangansulfat, urea og/ellermikronæringsstoffer kan gi økt risiko for sviskade. Ved blanding med Cerone må Proline tilsettes først.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Korn: 5 uker
Oljevekster: 5 uker

Dose:

Korn: 40-80 ml pr. daa.
Vannmengde: 15-30 liter vann.
Oljevekster: 70 ml pr. daa.

Filter: A1/ P3

NAD: 80 ml/ daa

Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-1953

Propulse SE 250 – Nyhet!Varenr. 410291

125 g fluopyram + 125 g protiokonazol

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i vår- og vinterbygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete samt oljevekster.

Propulse inneholder fluopyram som tilhører aktivstoffgruppen SDHI og protio­konazole kjent fra Proline. Fluopyram tilhører en annen undergruppe av aktivstoffene i gruppen SDHI i forhold til de som er på markedet i Norge i dag. Dette betyr at fluopyram kan benyttes tidlig i blanding med andre aktiv-stoffer, før man kan følge opp med for eksempel Aviator Xpro ved avsluttende behandling. Propulse er et soppmiddel med systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust, svartrust, aksfusariose samt storknolla råtesopp, gråskimmel og skulpesopp i oljevekster. Det er viktig at det behandles i forkant mot gulrust da virkningen er forebyggende og i hovedsak kommer fra protiokonazol. Produkter med forebyggende virkning skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for preparatet er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Propulse SE 250 har to aktive stoffer med ulik virkemekanisme. Det er en god strategi å blande aktive stoffer med ulik virkningsmekansime for å forebygge resistens. Se også avsnitt om resistens.

Blandbarhet: Propulse kan med fordel blandes med andre soppmidler samt aktuelle ugrasmidler, skadedyrmidler og tilvekstregulatorer ved sammenfall­ende behandlingstider. Propulse kan brukes inntil to ganger i høstkorn og én gang i vårkorn.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Korn: 35 dager (5 uker)

Oljevekster: 56 dager (8 uker)

Dose:

50-100 ml (se etikett)

Filter: A1/ P3

NAD: 100 ml/ daa

Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt.

Avst.vann: 5 meter (dose inntil 60 ml, se etikett)

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-2852

PUMA EXTRAVarenr. 410138

69 g fenoksaprop-P-etyl pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot floghavre, spillkorn av havre og hirser i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Kan benyttes med underkultur av kløver eller raigras som fangvekster. Må ikke brukes i havre.

Sprøyt på oppspirte floghavre- og hirseplanter fra kornplantene har 2 blad og frem til ferdig busking (BBCH 12-29). Tidlig behandling gir beste resultat, (2-4 blad). Det bør gå 10-14 dager mellom sprøyting med Puma Extra og eventuelle andre ugrasmidler som ikke er blandbare med Puma Extra. Sprøyt i pent, varmt vær uten fare for regn de første 2 timene etter behandling. Virkningen vises etter 7-10 dager. Tilsett klebemiddel under vanskelige forhold.

Blandbarhet: Harmony Plus SX, Ratio Super SX og Cycocel ved sammenfallende behandlingstider. Tilsett klebemiddel, se blandetabell.

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

100-120 ml pr. daa i 15-30 l vann.

Filter: A1/P3

NAD: 120 ml/ daa

Lagring: -10 C til +30 C

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

RANMAN TOPVarenr. 410231

160 g Cyazofamid pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Soppmiddel mot tørråte i potet.

Ranman Top er et kontaktvirkende og forebyggende soppmiddel med meget god virkning mot tørråte. Det hindrer tørråtesoppen i å infisere de plantedelene hvor sprøytebelegg finnes. Ranman Top skal brukes forebyggende og senest ved tørråtevarsel og/eller når lokalklimatiske forhold i feltet medfører risiko for tørråtespredning. Under perioder med stort smittepress og/eller stor tilvekst i potetriset bør det sprøytes hver 5. dag. Etter avblomstring og ved lavere smittepress kan sprøyteintervallet økes til hver 10. dag.

Det er viktig å unngå resistens mot tørråte. Ranman Top skal brukes maksimalt 6 ganger pr. vekstsesong, og maksimalt 3 ganger i trekk. Bruk deretter en behandling med et annet tørråtemiddel. Det er viktig å veksle med andre preparater med annen virkningsmekanisme. Det anbefales å bruke Ranman Top i de siste 2-3 sprøytingene mot tørråte da Ranman Top reduserer smitten som overføres til knollene. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Ranman Top kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. Sprøyt helst på tørre planter, og når det et utsikt til oppholdsvær noen timer. Ranman er regnfast når væska er tørket inn på bladene.

Blandbarhet: Ranman Top kan tankblandes med de fleste bladgjødslingsmidlene, pyretroider, Biscaya, Fibro, Teppeki, Select og Titus. Se blandetabeller og etikett.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

7 dager

Dose:

50 ml Ranman pr. dekar.
Følg doseringsanbefalinger og behandlingsintervall,
se sprøyteplan og etikett.

Filter: A1 / P3

NAD: 50 ml/ daa

Lagring: Tørt og frostfritt.

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-1954

RAPTOLVarenr. 410362

4,59 g pyretrin I + II utvunnet av Chrysanthemum cinerariaefolium + 825,3 g rapsolje per l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Raptol er godkjent mot skadedyr i bær, grønnsaker, pryd- og krydderveks­ter på friland og i visse veksthusproduksjoner. Raptol er tillatt brukt i både økologisk og konvensjonell produksjon. Preparatet virker rask og har effekt mot skadeinsekter som bladlus, sommerfugllarver, spinnmidd, teger og trips.

Raptol er et lett nedbrytbart kontaktvirkende preparat med naturlig pyretrum og rapsolje, og fungerer som kontaktgift på enkelte bitende og sugende skade­dyr. Preparatet påvirker på insektets nervesystem slik at næringsopptak og forplantning stanser umiddelbart. Behandlede skadedyr dør innen få timer.

Raptol brukes ved forventet klekking av egg og/eller ved første angrep, eller når skadeterskel overskrids. Behandlingen skal gjennomføres når biene ikke flyr (21:00–04:00, norsk sommertid) eller senest i tidlige morgentimer. Sprøyt aldri i direkte sol eller ved temperaturer under 5°C eller over 20°C. Effektiv behandling krever god fordeling av væsken. Bladundersider må behandles for å treffe skadedyr som lever der. Planter/plantedeler med skadedyrangrep må få god dekning av sprøytevæsken uten avrenning. Bruk av riktig dyse vil minimere avdrift. Bruk størst vannmengde i tette, bladrike kulturer.

Raptol er ikke toleransetestet i alle prydplanter. Gjør derfor en test på et begrenset antall og vent en uke. Se etikett for toleranse.

Raptol inneholder de to virksomme stoffene pyretrin I og II tilhørende den kjemiske gruppen pyretroider og pyretriner. Resistens mot pyretroider er kjent i noen populasjoner i Norge. Det kan også forekomme kryssresistens mellom disse to stoffene. Effekten av pyretrinene i Raptol kan derfor ha noe nedsatt virkning mot disse skadedyrene, men rapsoljen vil ha virkning. Se etikett for mer info. om resistens og startegi for å begrense resistensutvikling.

Blandbarhet: Raptol skal ikke blandes med andre preparater. Ferdig blandet sprøytevæske skal brukes samme dag, men bør ikke brukes før det har gått min 2 dager etter sprøyting med svovel eller Delan WG. Det bør heller ikke gå mindre enn 2 dager etter behandling med Raptol før bruk av Svovel eller Delan WG.

Pakn.str.: 1 x 10 ltr.

Behandlingsfrist:

Se etikett for de enkelte kulturene.

Dose:

0,6-1,2 l/daa. Se etikett for doseringstilpassning og væskemengde.

Filter: A1 / P3

NAD: 600 ml/daa

Lagring: Mørkt og frostfritt

Avst.vann: 10 m i grønnsaker, urter og bærkulturer. 30 m i prydplanter.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

RATIO SUPER SXVarenr. 410111

250 g Tribenuron-metyl og 250 g Tifensulfuron-metyl per kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot tofrøbladet ugras i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete og gjenlegg av gras med korn som dekkvekst.

Ratio Super SX er en granulat formulering med fullstendig vannoppløsning. Preparatet er et bladherbicid av SU/ALS-typen. Ugrasets vekst stanser umiddelbart, mens synlig effekt først sees etter 1-3 uker. Ingen begrensning i valg av kultur påfølgende år. Meget god mot balderbrå, då, haremat, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, vassarve, vindeslirekne, åkerminneblom og korsblomstra ugras. God virkning mot rødtvetann, storkenebb, tungras og åkerstemorsblom. Svak mot gullkrage, jordrøyk, klengemaure, smånesle, svartsøtvier og veronika-arter. Hvis en ugrasart er resistens overfor en middel av SU-typen er den resistent overfor alle i denne kjemiske gruppen.

Blandbarhet: Preparatet kan tankblandes med Duplosan Meko, Starane XL/Cleave eller Tomahawk og er aktuelt for å forebygge resistens, eller bekjempe f.eks. resistent vassarve og forsterke effekten mot klengemaure. Ratio Super skal alltid tilsettes klebemiddel også når det balndes med andre produkter, når ikke annet er angitt. Resistensutvikling, se her.

Pakn.str.: 10 x 200 g

Behandlingsfrist:

Ingen.

Dose:

2-3 g pr. daa. + DP-klebemiddel
Høyeste dosering benyttes ved stort ugrastrykk, samt til bekjempelse av åker-stemorblomst 50 ml DP-klebemiddel per 100 liter vann tilsettes.
Korn med gjenlegg av gras til fôr: 0,75 g pr. daa + DP-klebemiddel
Korn med gjenlegg av gras til fangvekster: 1,1 g pr. daa + DP-klebemiddel I korn med grasgjenlegg brukes halv dose DP-klebemiddel (25 ml/100 l vann).

Filter: Ikke aktuelt.

NAD: 3 g / daa

Lagring: Tørt i original emballasje

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-1956

REGALIS PLUSVarenr. 410418

100 g prohexadione-calcium per kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Regalis Plus er tillatt brukt til vekstregulering av epler og pærer.

Aktivstoffet i Regalis Plus er Prohexadione (Regalis Plus) opptas via plantens grønne blader og avhengig av vær- og vekstforhold under sprøytingen er det aktive stoffet tatt opp etter 4 timer. Prohexadione-calcium og har 3 virkemåter: Aktivstoffet inhiberer siste steg av gibberelin syre biosyntesen som gir vekstregulering av skuddene. Prohexadione-calcium inhiberer tilsvarende aminocyclopropanecarboxylic syre (ACC), noe som fører til reduserte nivåer av etylen og dermed mindre stress-symptomer som f.eks. nedfall av frukt. Prohexadione-calcium påvirker også utvikling av 3-deoxyflavonoider (luteoforol; luteoliflavan), som kan indusere resistens mot visse plantepatogener hos plater som er behandlet.

I plantasjer har Regalis Plus gitt følgende effekter:
– Reduksjon av skuddveksten.
– Minsker risikoen for fruktnedfall.
– Reduserer aldringen slik at det oppnås en bedre balanse mellom den vegetative og generative veksten.
– Induserer resistens mot patogener, særlig sekundære pærebranninfeksjoner.
– Forbedrer lysforholdene og luftsirkulasjonen i toppen av treet.

Blandbarhet: Regalis Plus kan blandes med Scala og Delan WG. Preparatet må ikke blandes  med flytende gjødningsmidler som inneholder Kalsium (Ca). Det anbefales å holde en intervall på 2–3 dager til disse.

Pakn.str.: 10 x 1,5 kg

Behandlingsfrist:

Siste behandling må ikke utføres senere enn vekststadium 75

Dose:

100–250 g per daa.

Regalis Plus kan sprøytes ut en gang,
eller det som i de fleste tilfellene vil gi det beste resultatet, i delt behandling.
2 behandlinger med 3–5 ukers intervall
vil ofte være tilstrekkelig.

– Ved kun en behandling er maksdosen 250 g
Regalis Plus per daa.
i vekststadiet 60–69 eller 150 gram Regalis Pluss per daa i vekststadium 71–75.

– Ved to behandlinger er maksdosen 150 g Regalis Plus
per daa. ved hver behandling.

Første behandling er i vekststadium 60–69 og andre
behandling er 3–5 uker senere,
men senest i vekststadium 75.

Se etikett og sprøyteplan for doseringstilpasning etter
behandlings tidspunkt og behandlings strategi.

Filter: A1/P3

NAD: 300 g per daa

Lagring: Tørt og i lukket originalemballasje

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

REGLONEVarenr. 410416

200 g dikvat pr. l

 • Fare
 • Avgiftskl. 5

Til nedvisning av grønnmasse i kløverfrøeng, ert og åkerbønne til modning, potet, oljeraps, oljerybs og nedsviing av utløpere i jordbær.

Kontaktmiddel som tas raskt opp av plantene og virker hurtig på alle grønne overjordiske plantedeler. Rotsystemet til flerårig ugras blir ikke drept. Regn kort tid etter behandling har ingen innvirkning på resultatet. I kontakt med jord blir Reglone raskt inaktivert og har ingen ettervirkning. På arealer sprøytet med Reglone kan det derfor sås eller plantes kort tid etter. Unngå nedsviing av potetris i ekstremt tørr jord i overskyet vær og høy luftfuktighet grunnet fare for nekrose. Sprøyt på tørre planter i klart vær (potet kl. 11-15). Ved nedvisning av grønnmasse i potet skal ikke klebemiddel tilsettes.

Ved nedvisning av grønnmasse i kløvereng, ert og åkerbønne til modning og oljevekster tilsettes klebemiddel.
Ved nedsviing av jordbærutløpere kan også klebemiddel tilsettes.
Dosering, se etikett.

Blandbarhet: Se etikett.

Pakn.str.: 2 x 10 l.

Behandlingsfrist:

Potet: 8 dager.
Kløvereng: 6 dager.
Erter og oljevekster: 7 dager.
Jordbær: 28 dager eller i august/september.
Halm fra behandlet kulturer må ikke brukes til fôr.

Dose:

200-300 ml pr. daa.

Filter: P2/A2

NAD: 300 ml/ daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 30 m.

Helseklasse: Høy

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

RENOLVarenr. 410611

925 g vegetabilske oljer pr. l

 • Fare
 • Avgiftskl. 0

Til tankblanding med Atlantis, Conserve, Gratil, Hussar OD, Hussar Tandem, Hussar Plus, Ranman og Select.

Renol er en blanding av emulgerbare, vegetabilske oljer som danner en stabil blanding med vann. Renol påvirker plantenes vokslag slik at det oppnås større og raskere opptak av de kjemiske midlene. Sprøytevæska blir også jevnere fordelt og hefter bedre til bladoverflata.

Det er spesielt viktig å benytte Renol der man skal bekjempe grasugras, eksempelvis med Atlantis, da både effekt og tid til produktet er regnfast forbedres i forhold til andre løsninger. Man skal imidlertid være forsiktig med å blande i flere produkter dersom man tilsetter Renol. Les etiketten på produktene man blander med meget nøye da enkelte blandinger vil kunne gi skade. Se også blandetabell.

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Dose:

Atlantis, Gratil og Hussar: 50 ml pr. daa.
Conserve: 50 ml pr 100 liter vann.
Ranman: 25 ml pr. daa.
Select: Renol tankblandes med Select i samme mengde som Select.
Se etikett og sprøyteplaner.

NAD: 50 ml/ daa

Lagring: Frostfritt.

Helseklasse: -

Miljøklasse: -

Print Friendly, PDF & Email

REVUS 250 SCVarenr. 410273

250 g mandipropamid pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, samt bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland.

Revus tas opp i vokslaget på plantenes overflate og har både en kontakt- og god translaminær effekt som hemmer mycelvekst i inkubasjonstiden. Revus er effektiv mot spiring av zoosporer og sporangiesporer og har derfor meget god virkning mot tørråte. Revus skal brukes forebyggende og senest ved tørråtevarsel og/eller når lokalklimatiske forhold i feltet medfører risiko for tørråtespredning. Under perioder med stort smittepress og/eller stor tilvekst i potetriset bør det sprøytes hver 5. dag. Etter avblomstring og ved lavere smittepress kan sprøyteintervallet økes til hver 10. dag.

For å redusere risikoen for resistensutvikling skal Revus brukes maksimalt 6 ganger per år og 4 ganger i strekk i potet. I tomat i veksthus maksimalt 4 ganger per hold og i salat og ruccola på friland maksimalt 2 behandlinger per hold. Bruk deretter en behandling med et annet soppmiddel. Det er viktig å veksle med andre preparater med annen virkningsmekanisme. Det anbefales å bruke Revus i den siste sprøytingen mot tørråte da Revus har svært kort behandlingsfrist. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Revus kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. Tilsetning av klebemiddel er ikke nødvendig. Revus er regnfast når væska er tørket inn på bladene.

Blandbarhet: Revus kan fysisk tankblandes med de fleste bladgjødslingsmidlene, pyretroider, Biscaya, Select + Renol og Titus. Ulike faktorer som vannkvalitet og temperatur kan påvirke blandingen. Foreta derfor alltid en prøveblanding først. Se blandetabeller og etikett.

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Potet og tomat: 3 dager
Salat og ruccola: 7 dager

Dose:

Potet: 60 ml Revus i 20-30 liter vann per dekar.
Tomat: 20 ml Revus i 100 liter vann. Bruk 300 l væske på 1000 m2 ved 2 m høye planter. Maks arealdose er 60 ml per 1000 m2.
Salat og ruccola: 60 ml per dekar med 7-10 dagers mellomrom avhengig av smittepress.
Følg doseringsanbefalinger og behandlingsintervall, se sprøyteplan og etikett.

Filter: A1 / P2

NAD: 60 ml/ daa

Lagring: Frostfritt og ikke i direkte sollys.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

REVUS TOPVarenr. 410284

250 g mandipropamid + 250 g dennokonazol per l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i potet. 

De to virkestoffene i Revus Top, mandipropamid og difenokonazol, komplementerer hverandre og gir en meget god kontroll av tørråte og tørrflekksyke i potet. Mandipropamid tas opp i vokslaget på planten og har translaminær effekt som hemmer sporespiring og mycelveksten til tørråte i inkubasjonstiden. Difenokonazol tas opp av planten og forhindrer mycelvekst i et brett spekter av sopper, som tørrflekksyke og storknolla råtesopp. Revus Top skal brukes to ganger forebyggende når det er risiko for angrep. Normalt sammenfaller det med tørråtesprøyting i potetenes blomstringsperiode.  I praksis blir det 2. og 4. (eller 3. og 5.) tørråtesprøyting. Revus Top kan brukes i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske, så pass derfor på å bruke nok vann/luft til også å dekke de nedre bladene godt, for det er her sykdommene ofte starter. Tilsetting av klebemiddel er ikke nødvendig. Revus Top er regnfast når sprøytevæska er tørket inn på bladene.

For å redusere risikoen for resistensutvikling skal Revus og Revus Top til sammen ikke brukes mer enn 6 ganger per sesong og 4 ganger i strekk.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle innsektsmidler, ugrasmidler og de fleste bladgjødslingsmidler. Se blandetabell og etikett.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

3 dager

Dose:

60 ml Revus Top i 15-60 liter vann per dekar.
Max 2 behandlinger pr sesong.

Filter: P2/A1

NAD: 60 ml/daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 10 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-1957

Ridomil Gold MZ PepiteVarenr. 410266

38,8 gm metalaksyl-M + 640 g mankozeb pr. kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Soppmiddel mot tørråte i potet og løkbladskimmel og papirflekk i kepaløk og sjalottløk.

Ridomil Gold MZ Pepite er av seneste generasjons granulat og inneholder to virksomme stoffer, metalaksyl-M og mankozeb. Metalaksyl-M virker systemisk og tas hurtig opp i den grønne planten og transporteres ut til de ytterste bladspissene. Metalaksyl-M bekjemper potettørråten inne i planten, hemmer soppens vekst og reproduksjon samt beskytter nytilveksten etter behandling. Mankozeb er kontaktvirkende og danner en beskyttende film på bladoverflaten og hemmer spiring av tørråtesoppen. Mankozeb forebygger nye angrep. Preparatet skal sprøytes forebyggende, senest ved tørråtevarsel og/eller når lokalklimatiske forhold i feltet medfører risiko for tørråtespredning. Ridomil Gold MZ Pepite skal kun anvendes en gang pr. sesong som første eller andre sprøyting. Av hensyn til faren for resistens er det viktig at middelet brukes forebyggende og Ridomil Gold MZ Pepite bør anvendes tidlig i sesongen når planten er i sin mest aktive vekst. Det er viktig med god nedtrenging slik at ris og stengler blir best mulig dekket av sprøytevæsken. Sprøyt fortrinnsvis på tørre planter, når det er utsikt til noen timers oppholdsvær. Ridomil Gold MZ Pepite er regnfast så snart sprøytevæsken har tørket på planten. Regn 1-2 timer etter sprøyting påvirker derfor ikke resultatet.

Blandbarhet: Preparatet oppløses hurtig ved omrøring, noe som sikrer jevn konsentrasjon i sprøytevæsken. Ridomil Gold MZ Pepite er blandbar med de fleste bladgjødslingsmidler og insektsmidler. Fysisk blandbarhet betyr at det ikke skjer utfelling. Ulike faktorer som vannkvalitet, temperatur og pH kan innvirke på blandingen. Foreta alltid en prøveblanding først og bland aldri Ridomil Gold MZ Pepite med mer enn ett middel. Se blandetabell og etikett. Ferdigblandet sprøytevæske bør brukes samme dag. 

Pakn.str.: 1 x 10 kg

Behandlingsfrist:

Potet: 7 dager
Løk: 14 dager

Dose:

Potet: 200 g
Løk: 250 g
Bruk 2,5-3,0 bar trykk i 20-40 l vann per daa.

Filter: A1 / P3

NAD: 200 g/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 20 meter

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

ROUNDUP POWERMAXVarenr. 410704

720 glyfosatsyre i form av 83,2 vekt% ammoniumsalt per kg

 • Avgiftskl. 1

Til bekjempelse av ett- og flerårige grasarter og to-frøbladet (bredbladet) ugras. Brukes før såing eller planting av alle typer vekster (ikke i gulrot). Kan også brukes før oppspiring av korn eller i gulmodent bygg til fôr før tresking. Til opptak/fornyelse av grasmark og til å bekjempe oppspirt kveke og annet ugras i stubbåker, hager, brakket areal, skog og udyrket mark.

Roundup Powermax er et ikke-selektivt systemisk ugrasmiddel formulert som et vannløselig granulat. Preparatet sprøytes på bladene og absorberes gjennom bladverket, og blir deretter transportert rundt i planten og sprer seg til rotsystemet gjennom plantens saftstrøm. Effekten blir synlig 5-10 dager etter sprøyting. Ugraset utryddes helt etter 1–3 uker.

Til vårbehandling kan Roundup Powermax benyttes mot kveke og annet oppspirt ugras både før og etter såing, før kulturen spirer. For å få god virkning mot kveke og andre flerårige arter må de ha minst 3–4 blad ved sprøyting og det må gå minst 2–4 dager fra sprøyting til såing/planting. Metoden frarådes på arealer med lite omdannet hvitmosetorv og på svært skarp sandjord. Anbefales ikke i gulrot.

Etter høsting i stubbåker mot kveke og annet oppspirt ugras, bør halmen fjernes rett etter høsting slik at det blir minst mulig halm som kan dekke ugrasplant­ene og hindre gjenvekst. Er det lite halm, kan kutting og jevn spredning være akseptabelt. La jordet ligge urørt i minst 3–4 uker etter høsting og sprøyt først når kvekeplantene har fått 3–4 fullt utvikla nye blad. Der høstsprøyting er mulig, er dette å foretrekke framfor vårsprøyting.

Ved redusert jordarbeiding mot ett- og toårig ugras (tunrapp, balderbrå m.fl.). Sprøyt helst 2–3 uker etter høsting og før ugraset setter frø. Der høstsprøyting er mulig, er dette å foretrekke framfor vårsprøyting. Ved årlig bruk er «halv kveke­dose» tilstrekkelig til å holde de fleste ugrasarter, også små kvekemengder, nede. Ved større kvekemengder må det sprøytes seinere når kveka har minst 3–4 fullt utvikla nye blad og med full kvekedose. Ved sprøyting etter direkte­såing av korn er det viktig at behandlingen utføres før kornet har begynt å spire. Pass på at såkornet er godt dekket. Denne metoden frarådes på arealer med lite omdannet hvitmosetorv og på svært skarp sandjord.

Ikke sprøyt åker til såkorn eller dersom det er sådd gras/kløvergjenlegg. Siste sprøyting må være 7 dager før innhøsting, når fuktigheten i kornet er 30 % eller lavere. Behandling i gulmoden åker bør kun gjøres i de tilfeller sprøyting etter høsting blir for sent til å få tilfredsstillende effekt.

Ved opptak og fornyelse av grasmark sprøytes på 15–20 cm høye planter. Store mengder råtnende planterester, f.eks. tett grastorv med mye kveke i jordlaget der kulturfrøene spirer, kan føre til vekstreduksjon. La det gå lengst mulig tid fra sprøyting til såing i slike tilfeller. Det sikreste er å sprøyte om høsten og deretter så om våren.

På brakkland kan, under gunstige forhold, jordarbeiding begynne etter 5 dager der det har vært flerårige grasarter. Etter kveke kan jordbearbeiding påbegynnes etter 2 dager.
I frukthager og prydtrær av alle arter gjøres behandling under skjermet sprøyting på 15–20 cm høyt ugras på forsommeren. Sprøytevæsken må ikke treffe blad eller grønn bark på trærne. Det kan gjøre stor skade.

I skogbruk er bekjempelse før planting å foretrekke. Der høstsprøyting er mulig, er dette å foretrekke framfor vårsprøyting. Etter planting kan sprøyting på foryngelsesfelt bare utføres dersom plantingen er minst to år gammel. Behandlingen må utføres fra august til september mens ugraset fortsatt er grønt og etter avsluttet strekningsvekst. Se etikett for doseringstilpasning.
Ved stubbebehandling brukes 1 del Roundup Powermax i 4 deler vann. Sprøyt eller stryk på snittflaten innen få timer etter felling av løvtrær. Stubber som har stått noen dager eller uker, kan behandles etter ny kapping av stubben på frisk sårflate. Unngå sevjetida.

Stammebehandling på stående trær blandes 1 del Roundup Powermax i 4 deler vann. Gjør et hogg i barken i brysthøyde 5 cm i diameter og gi 0,5–1,0 ml væske i såret. Unngå sevjetid og kulde. Beste behandlingstid er august til november. Virkningen er sein.

I Juletreproduksjon mot ett- og flerårige grasarter og bredbladet ugras, bekjempes disse når de nye skuddene på juletrærne har avsluttet strekningsvekst og utviklet endeknopp, vanligvis i august-september. Må bare utføres av en traktorsprøyte for å få jevn dosering. Ved skjermet sprøyting kan dosering økes.

Totalbekjempelse på grusganger/plasser, industriområder, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder, bygninger etc. sprøyt på oppspirt ettårig ugras og når rotugraset er 15–20 cm høyt på forsommeren. Har vegetasjonen vokst mye høyere, kan den først slås og vokse til på nytt før sprøyting for å unngå skjemmende preg av høy, brun bekjempet vegetasjon.

For å oppnå god virkning må det sprøytes med Roundup Powermax ved en lufttemperatur på 0–30˚C, ved høy luftfuktighet, og mens ugraset er i aktiv vekst og uskadet av frost/tørke. Frost reduserer imidlertid ikke virkningen dersom det sprøytes på ikke-frosset vegetasjon. Ikke sprøyt dersom vinden er sterkere enn 4 m/s. Om høsten kan en jordbarbeide fra 2 dager etter sprøyting dersom ugrasplantene har riktig utviklingsstadium og det er gode sprøyte- og vekstforhold (relativt varmt for årstiden, ikke for tørt, ikke frost/oversvømmelse), ellers bør det gå 2 uker. Frøugras må være spirt fram og kveka bør ha minst 3-4 fullt utvikla nye blad (fullt utvikla blad = hele bladplata er ute av bladslira). Roundup Powermax er regnfast 1 time etter sprøyting under optimale forhold.

Blandbarhet: Det anbefales ikke å blande Roundup Powermax med andre plantevernmidler.

Pakn.str.: 1 x 10 kg

Behandlingsfrist:

Bygg, behandling minimum 7 dager før høsting

Dose:

Før såing på våren og bekjempelse av kveke:
150-200 g/daa.
Nyspirt smått ugras samt spillkorn:
50-100 g/daa.
Kveke, engrapp, rødsvingel og andre grasarter i stubb:
100-200 g/daa.
Brakka jord/udyrka arealer:
200-300 g/daa.
Juletrær og skog:
100-300 g/daa.
Fornyelse av grasmark:
200-300 g/daa.
Fruktplantasjer:
50-300 g/daa.
Ikke produktive arealer (gårdsplasser, industritomter etc.):
200-300 g/daa.

Filter: A1/P2

NAD: 200 g/daa

Lagring: Trygt i originalpakning

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-2647

ROUNDUP ULTRAVarenr. 410141

441 g kaliumsalt av glyfosat, tilsvarende 360 g glyfosat per. ltr.

 • Avgiftskl. 1

Mot kveke og annet ugras før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til totalbekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder etc., i moden byggåker uten gjenlegg/fangvekst (ikke i åker til såkorn), ved stubbe- og stammebehandling og ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtrær og pryd- og bærbusker.

Roundup Ultra virker systemisk, det vil si at det tas opp av bladene og transporteres med saftstrømmen rundt i hele planten til vekstpunktene. Sprøyting med Roundup Ultra bør skje på tørre planter. Best virkning oppnås når plantene er i god vekst, ved god temperatur og bra jordfuktighet. Høy luftfuktighet i tillegg gir gjerne det aller beste resultat. Roundup Ultra virker mot de fleste planter som har velutviklede blader og er i god vekst ved behandling. Virkningen vises etter ca. 2 uker, men varierer noe med temperatur, dose og ugrasart.

Om høsten bør det gå ca. 10-12 dager fra sprøyting til eventuell jordarbeiding for å sikre god virkning. Dersom det er god vekst og en er seint ute, kan jordarbeiding påbegynne 1 uke etter sprøyting. Om våren – under gode vekstforhold – er det tilstrekkelig med 3-4 dager. Regn kort tid etter behandling kan redusere virkningen. Avdrift vil skade de fleste grønne planter. Preparatet inaktiveres fort i jord og hindrer ikke at nytt ugras spirer fra frø.

 

Pakn.str.: 1 x 20 ltr.

Behandlingsfrist:

Moden byggåker uten gjenlegg – 7 dager

Dose:

Spillkorn, knereverumpe, stivdylle, timotei, tunrapp,
vassarve:
100-150 ml
Balderbrå, kløver, løvetann, rødtvetann m.fl.:
200-300 ml
Kveke, storkvein, takrør, andre grasarter,
bregner og haremat:
300-400 ml
Hestehov, åkerdylle, burot og andre
flerårige arter:
600-800 ml
Bruk 10-20 l vann pr. daa. i åkersprøyte.
Ryggsprøyte: se etikett.

Filter: A1/ P2

NAD: 400 ml/ daa

Lagring: Bør lagres frostfritt

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-1652

SCALAVarenr. 410224

400 g pyrimetanil pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i eple, pære og jordbær på friland.

Virker forebyggende mot gråskimmel og skurv. Mot skurv er det også en kurativ virkning om sprøyting blir utført innen 72 timer etter infeksjon. Dårlig virkning mot mjøldogg. Pyrimetanil hemmer dannelse av enzymer som soppene trenger for å kunne angripe plantevevet. Pyrimetanil har kryssresistens med andre anilinopyrimidiner som cyprodinil. Man bør derfor veksle med preparater fra andre middelgrupper. For å begrense risikoen for utvikling av resistente soppstammer, bør ikke Scala brukes mer enn én gang pr. vekstsesong i jordbær og tre ganger i eple og pære. Scala virker best ved temperaturer opp mot 15°C.

Lang opptørkingstid kan gi fare for sviing. Under slike sprøyteforhold på friland kan det også oppstå korkdannelse på pærer. Riktig behandlingstid i jordbær vil være under blomstring. I eple og pære vil beste behandlingstidspunkt være mellom stadiene grønn spiss og avblomstring.

Blandbarhet: Kan blandes med vanlige sopp- og insektmidler der det er sammenfallende bruksområder og -tider, men det må ikke blandes med soppmidlet fosetyl aluminium (Aliette) eller gjødselstoffer.

 

Pakn.str.: 10 x 1 l.

Behandlingsfrist:

Jordbær: 14 dager.
Frukt: 30 dager.

Dose:

Jordbær: Bruk 200 ml i min. 100 liter vann pr. 1000 m
enkeltrad eller pr. daa.
Se sprøyteplan for dosering i dobbelt rad.
Eple: Bruk 75 ml i 100 l vann.
Pære: Bruk 112 ml i 100 l vann.

Filter: P2/A1

NAD: 200 ml/ daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

SELECT + RENOLVarenr. 410318

240 g kletodim + 925 g vegetabilske oljer pr. l

 • Fare
 • Avgiftskl. 2 + 0

Select er tillatt brukt i potet, ert (konserves og til modning), oljerybs, oljeraps, lin (til teknisk forarbeiding), gulrot, kepaløk, jordbær på friland samt kløverfrøeng.

Select er et systemisk bladherbicid med særlig god virkning mot tunrapp, spillkorn og floghavre. I anbefalte doser har Select også en tilleggsvirkning mot kveke i åpen åkerkultur. Er kveke et problem anbefales spesialmidler siden behandlingstiden mot kveke og ettårige arter ofte vil være forskjellige.

I konkurransesvake kulturer og/eller i kulturer med lang veksttid, kan behandling på ny oppspiring eller gjenvekst være aktuelt. Ved hver behandling tilsettes Renol i samme dosering som Select. Best virkning oppnås når plantene er i god vekst. Minste anbefalte dose brukes der ugraset er smått. Ved ned- børsunderskudd og/eller når graset er stort benyttes høyeste dosering. Ved delte doser bekjempes tunrapp, spillkorn og floghavre best på 2-3 bladstadiet. Kveke og andre flerårige grasarter må ha utviklet min. 3 blader ved sprøyting. Select stopper veksten noen dager etter sprøyting. Synlig virkning sees som mørkfarging av vekstpunkt og gulning av yngre blad. Eldre blad får etter hvert en orange til rødfiolett fargetone. Etter 2-5 uker er nedvisning av grasugraset fullstendig. Sprøyt på tørre blader.

Ved kunstig vanning foretas behandlingen etter at plantene har tørket opp. Regnfast etter 1 time.

Blandbarhet: Bland ikke Select med andre ugrasmidler (med unntak av Matrigon)eller med mikronæringsstoffer. Slike midler kan benyttes inntil 5-7 dager før/etter bruk av Select. Radrensing eller annen jordbearbeiding foretas tidligst én uke etter sprøyting. Select kan blandes med pyretroider, Biscaya og enkelte bladgjødslingsmidler.
Se blandetabell og etikett.

Pakn.str.: 1 x 3 l Select + 1 x 3 l Renol

Behandlingsfrist:

Jordbær og bærbusker: Før blomstring.
Potet, ert, rybs, raps, gulrot, purre, kepaløk: 6 uker.
Kjerne- og steinfrukt: Før kartsetting.

Dose:

40-50 ml Select + 40-50 ml Renol pr. daa. Se etikett.

Filter: P2/A1

NAD: 50 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

SENCORVarenr. 410145

705 g metribuzin pr. kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mot frøugras i gulrot og potet. Inkludert under solfanger.

Opptak gjennom blad og røtter. Avhengig av dose, sprøyteforhold og ugrasplantenes utviklingsstadium har preparatet god virkning mot ettårige ugrasarter som balderbrå, dåarter, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, minneblom, rødtvetann, smånesle, svartsøtvier, tranehals, tunbalderbrå, tunrapp, vassarve, åkerstemor, åkersvineblom, åkerveronika samt korsblomstrede ugrasarter som gjetertaske, oljevekster, pengeurt, åkersennep m. fl. Best virkning oppnås ved å sprøyte på ugrasets frøbladstadium før varige blad utvikles. Kan brukes inntil potetplantene er 5 cm. Det kan såes høstkorn eller grasgjenlegg samme år som Sencor er brukt, men dette forutsetter dyp og grundig pløying.

Blandbarhet: På fremspirte potetplanter frarådes å blande Sencor med andre preparater. Tankblanding med Titus eller Fenix før oppspiring av potetene har ikke gitt skade på kulturen under normale sprøyteforhold. Med nedsatt maksimaldose av Sencor vil en tankblanding med et annet preparat ofte kunne sikre effekten samt gi et bredere virkningsspekter.

Pakn.str.: 10 x 1 kg.

Behandlingsfrist:

Potet 42 dager
Gulrot 60 dager

Dose:

Potet 30 g pr. daa. Maks. 2 behandl.
Gulrot 15 g pr. daa. Maks. 3 behandl.
Se sprøyteplan og etikett for doseringstilpasning.
Væskemengde 15-30 l daa.

Filter: A1/P3

NAD: 30 g/ daa

Lagring: Tørt.

Avst.vann: 10 m.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

SERENADE ASOVarenr. 410285

13,96 g Bacillus subtilis stam QST 713 per l
Godkjent både til økologisk og konvensjonell produksjon.

 • Avgiftskl. 1

Biologisk produkt mot soppsykdommer i tomat og agurk i veksthus, salat, jordbær, solbær og bringebær og planteskoleplanter på friland, i veksthus og plasttunnel og i gulrot og løk på friland.

Preparatet er formulert som et suspensjonskonsentrat og virker mot gråskimmel (Botrytis cinerea), mjøldogg (Erysiphe heraclei), alternaria (Alternaria dauci), løkgråskimmel (Botrytis allii) og storknolla råtesopp (Sclerotinia sp.). Inneholder mikroorganismen Bacillus subtilis. Har kontaktvirkning og må alltid brukes forebyggende. Bakterien virker ved å hindre soppvekst ved å konkurrere med skadesoppen om plass og næring på kulturveksten. Har direkte effekt ved å produsere stoffer som hemmer veksten av soppens cellemembran. I tillegg forbedrer bakterien plantens naturlige motstandskraft mot soppsykdommer. Vær oppmerksom på at biologiske produkter ikke kan forventes å ha samme effekt som kjemiske produkter. Det er lav risiko for at skadegjørere skal utvikle resistens mot Bacillus subtilis QST 713. Svært fleksibel i bruk, kan brukes igjennom hele vekstperioden og har ikke behandlingsfrist. Tidsintervallet mellom to behandlinger må være minst 5 dager, men kan forlenges opp til 14 dager ved behov. Må ved høyt smittepress brukes vekselsvis med aktuelle kjemiske produkter.

Blandbarhet: Kan brukes alene eller blandes med aktuelle preparater. Kannen må ristes godt før utblanding. Sprøyta må være godt rengjort før bruk. Ferdig utblandet sprøytevæske må sprøytes ut og kan ikke stå i tanken. Bruk alltid dyser med grovt filter (50 mesh). Holdbar i 2 år.

Pakn.str.: 2 x 10 liter

Behandlingsfrist:

0 dager

Dose:

200-800 ml/daa

Filter: A1/P2

NAD: 800 g/ daa

Lagring: Mørkt, kjølig og frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-2650

SIGNUMVarenr. 410268

26,7 g boscalid + 6,7 g pyraclostrobin pr. kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mot soppsykdommer i kirsebær, plomme, jordbær, bringebær, solbær, bjørnebær, rips, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, gulrot, persille, pastinak, kålrot, nepe, kepaløk, sjalottløk, vårløk, salat, ruccola, erter og bønner. Preparatet er kun godkjent på friland.

Signum er spesielt virksomt overfor sykdommer forårsaket av ulike arter innenfor soppslektene Alternaria, Sclerotinia, Botrytis og Monilinia. De to aktivstoffene har forskjellig virkningsmekanisme og på den måten en forsikring mot utvikling av resistens. Strobiluriner og strobilurinholdige produkter kan bare brukes to ganger pr. hold eller sesong. Signum er et bredspektret og systemisk fungicid med god virkning overfor en lang rekke sykdommer i frukt, bær og grønnsaker. Signum bør primært brukes forebyggende. Det gir best virkning og er dessuten den sikreste behandlingsmåten for ikke å utvikle resistens.

I hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, kåltot og nepe brukes Signum for bekjempelse av skulpesopp, korsblomstgråflekk, korsblomstringflekk, korsblomsthvitrust, korsblomstmeldugg og en viss virkning mot storknolla råtesopp og gråskimmel. Signum har best virkning som forebyggende behandling eller så tidlig etter begynnende angrep som mulig. Behandling gjentas med 2-3 ukers intervall avhengig av sykdomsgrad.

I gulrot, persille (blad/krus og rot-) og pastinak for bekjempelse av gulrotbladflekk (Alternaria og Cercospora), persillebladflekk, meldugg og en viss virkning mot storknolla råtesopp, gråskimmel, klosopp og gulrothvitflekk. Behandlingen startes ved begynnende angrep i feltet og følges opp etter 2 uker, – alt etter behov. Mot lagringssjukdommer er første behandlingstid i juli/august.

I erter og bønner for bekjempelse av gråskimmel, storknollet råtesopp, ertemel- dugg og en viss virkning mot ertebladskimmel. Ved fare for angrep sprøytes første gang ved begynnende blomstring, eller ved første sykdomstegn. Ved behov gjentas behandlingen 7-14 dager seinere.

I salat og ruccola for bekjempelse av gråskimmel, storknollet råtesopp og en viss virkning mot svartskurv. Signum kan brukes i 2 forebyggende behandlinger med 7-14 dagers intervall eller inngå i behandlingsprogram med produkter med annen virkningsmekanisme.

I vårløk for bekjempelse av løkgråskimmel, purregråskimmel, løkbladgråskimmel, løkbladflekk, purpurflekk og en viss virkning mot rust, papirflekk og løkbladskimmel. De 2 behandlingene kan gjøres med 10-14 dagers intervall, eller inngå i et behandlingsprogram med preparater som har annen virkningsmekanisme.

I kepa- og sjalottløk mot løkbladgråskimmel, gråskimmel og løkbladflekk ved begynnende angrep. Behandlingen kan utføres med 5-10 dagers intervall. Maks 2 behandlinger pr. sesong.

I steinfrukt (kirsebær og plomme) for bekjempelse av grå og gul monilia, bitterråte og heggeflekk. Behandling etter blomstring i utvokst slank spindelplanting. I steinfrukt passer Signum best med 2 behandlinger i blomstringsperioden, fra begynnende blomstring og med gjentatt behandling etter 5-10 dager.

I jordbær på friland for bekjempelse av gråskimmel, jordbærøyeflekk og meldugg. Signum vil også ha virkning mot jordbærsvartflekk og lærråte. Preparatet benyttes forebyggende med første behandling ved begynnende blomstring. En etterfølgende behandling kan skje 10-14 dager etter. Signum bør ikke brukes mer enn 1 gang pr. sesong.

I bringebær, solbær, bjørnebær og rips for bekjempelse av gråskimmel, mjøldogg, filtrust og skivesopp og for bevaring av bladmateriale etter høsting. Bruk Signum fra begynnende blomstring og inntil 7 dager før høsting. Kan brukes til 2 behandlinger før høsting og 1 behandling etter, men ikke mer en to ganger totalt pr. sesong.

Blandbarhet: Signum kan blandes med soppmidlene Delan WG og Scala samt Fastac 50 og andre skadedyrmidler ved sammenfallende behandlingstid.

Pakn.str.: 4 x 2,5 kg

Behandlingsfrist:

Jordbær:
3 dager.
Bringebær, kirsebær, bærbusker, kepaløk, sjalottløk, salat, ruccola, kålrot og nepe:
7 dager.
Plomme, blomkål, brokkoli, hodekål, vårløk, gulrot, rotpersille, pastinakk, kruspersille, bladpersille og ert:
14 dager.
Rosenkål og bønne:
21 dager.

Dose:

I korsblomstra grønnsakvekster brukes 100 g pr. daa. i 30 liter vann. I meget tette kulturer kan det være en fordel å sette vannmengden vesentlig opp, – inntil 100 l pr. daa. Det gir en større sikkerhet for god dekning.
I skjermplantene er doseringen 100 g pr. daa i 20-40 l vann
I erter og bønner brukes 100 g pr. daa. i 20-40 l vann
I salat og ruccola brukes 100 g pr. daa. i 30-50 l vann
I løk (vårløk, kepa- og sjalottløk) brukes 100 g pr. daa i 30-50 l vann
I steinfrukt er normalkonsentrasjonen 100 g pr. 100 l vann. Normal væskemengde er 150 l pr. daa. som tilsvarende 75 liter pr. 100 m trerekke (etter blomstring i utvokst slank spindelplanting).
I jordbær på friland er normalkonsentrasjonen 100 g pr. 100 l vann. Normal væskemengde er 100 liter til 1000 m enkeltrad. Væskemengden vil avhenge av bladmassen.
I bringebær, solbær, bjørnebær og rips brukes før høsting 150 g pr. daa. i 100 l vann og 100 g pr 100 liter etter høsting (tilsvarer væskemengde på 60 l pr. 100 m enkeltrad.) Væskemengde tilpasses etter bladmasse og skal sikre en god dekning av blader, grønsaker, bær og frukter under utvikling. Største væskemengde ved stor bladmasse/plantemasse.

Filter: A1/P3

NAD: 100 g/ daa

Lagring: Frostfritt i uåpnet og uskadet originalemballasje.

Avst.vann: 30 m i frukt og 5 m i resterende kulturer.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-1646

SLUXX HPVarenr. 410352/410316

29,7 g jernfosfat p.r kg

 • Avgiftskl. 1

Sluxx er et spesialmiddel for bekjempelse av snegler i yrkesmessig produksjon av jord- og hagebruksvekster på friland og i veksthus.

Sluxx inneholder et lokkemiddel som tiltrekker seg snegler. Få timer etter at sneglene har spist Sluxx, mister de matlysten. Sneglene vil trekke seg tilbake til et skjulested og døden inntrer etter noen dager. Gjennom bruk av ny teknologi er Sluxx spesielt regnfast. Ved angrep strøs Sluxx jevnt ut på arealet. For å få god effekt er det viktig å komme tidlig i gang med behandlingen. På arealer hvor det erfaringsmessig kommer snegler bør Sluxx legges ut før sneglene kommer, f.eks. etter såing og utplantning eller før en periode med regn. Når det kommer snegler over en lang periode eller under våte forhold, gjentas behandlingen hver 5. dag for å sikre en god effekt. Sluxx har ingen behandlingsfrist. Dyr og mennesker kan fritt ferdes på behandlede arealer.

Pakn.str.: 1 x 20 kg/1 x 5 kg

Behandlingsfrist:

ingen

Dose:

Opptil 0,7 kg pr. dekar pr. behandling. Dersom Sluxx blir spist opp og
det fortsatt er angrep av snegler kan behandlingen gjentas.

NAD: 700 g/ daa

Lagring: Tørt og kjølig

Avst.vann: ingen

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-2654

STARANE XLVarenr. 410176

100 g fluroksypyr og 2,5 g flurasulam pr l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg til fôr eller frø med eller uten korn som dekkvekst, fangvekster av gras, eng og beite uten belgveks­ter, frøeng i følgende grasarter: raigras, rødsvingel, engsvingel, krypkvein, hundegras, timotei, bladfaks og engrapp, samt gras i grøntanlegg.

Starane XL er systemisk, tas opp gjennom bladverket og transporteres til plantenes vekstpunkt. Flurasulam er en ALS-hemmer som fører til at følsomme ugras ikke klarer å produsere nødvendige aminosyrer, noe som gir rask vekststans og planten dør. Fluroksypyr har auxinvirkning, noe som gir rask vekststans og planten dør. Fluroksypyr har auxinvirkning, noe som påvirker følsomme ugras en unormal vekst og deretter dør. Starane XL har meget god virkning mot klengemaure, balderbråarter, vassarve (også SU resistent) gjetertaske, spillfrø av oljevekster, åkergråurt, tranehals, åkerreddik, åkersennep, haremat, svartsøtvier, hønsegras, tungras og vindeslirekne. På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom, åkersvineblom og løvetann. God virkning mot dåarter på frøbladstadiet, samt groblad, åkertistel og åkerdylle. Starane XL har også virkning mot åkerstemorsblom og meldestokk om ugraset er på frøbladstadiet. I tillegg i etablert grasmark har Starane XL meget god virkning på høymole. God virkning på marikåpe, hundekjeks og soleiearter. En viss kortvarig virkning på løvetann. I vårkorn og grasgjenlegg benyttes Starane XL på kornplantenes 3-4 bladst. og senest på BBCH 35 (havre 39). Graset bør ha mist 2 blad. Ugraset vil da ha 2-4 varige blad. I høstkorn brukes Starane XL så snart ugraset er i god vekst om våren og senest ved BBCH 45. I grasfrøeng skal Starane XL brukes så snart ugraset er i god vekst om våren, og kulturgraset er ca. 10 cm høyt. Mot rotugras i grasmark brukes Starane XL når plantene har utviklet store bladrosetter og/eller har 15-20 cm høye blomsterstengler. Starane XL er lite temperaturavhengig og kan benyttes fra 5°C og er regnfast etter 1 time.

Blandbarhet: Kan blandes med en rekke aktuelle preparater. Se blandetabell Må ikke tankblandes med Puma Extra eller andre preparater som inneholder Fenoxaprop-P.

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet
må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting

Dose:

Vårkorn og grasgjenlegg/fangvekster av gras: 40-100 ml per daa.
Høstkorn: 80-120 ml per daa.
Grasfrøeng: 120-150 ml per daa.
Grasmark (eng, beite og gras i grøntanlegg): 150-180 ml per daa.

Filter: A1 / P3

NAD: 100 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-1960

Steward 30 WGVarenr. 410349

300 g indoksakarb per kg

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Mot skadedyr i oljevekster, epler og pærer, hodekål (rød-, hvit-, savoy- og spisskål), kinakål, blomkål, brokkoli, squash, gresskar, endevie (sikorisalat), salat på friland og tomat i veksthus.

Steward er et insektsmiddel mot sommerfugllarver (og mot sommerfuglegg hos enkelte arter), samt mot glansbiller og visse andre insekter i frukt og grønnsaksdyrking. Steward er et kontaktmiddel. Viktig at man sørger for god dekning av alle plantedeler hvor skadedyrene befinner seg. Steward trenger inn i plantenes vokslag og har dermed langtidseffekt på behandlede plantedeler. Insektlarvene får i seg det virksomme stoffet ved at de spiser (inntak) av behandlet plantemateriale, eller ved direkte kontakt med sprøytevæska. De slutter umiddelbart å spise, får ukoordinerte bevegelser i løpet av få timer, og faller til jorden og dør innenfor 1-2 døgn.

Pakn.str.: 10 x 250 g

Behandlingsfrist:

Hodekål, squash, tomat i veksthus: 1 dag
Blomkål, brokkoli: 3 dager
Eple, pære, gresskar: 7 dager
Salat, Endivie, kinakål: 14 dager
Oljevekster: Sent knoppstadiet, før beg. blomstring.

Dose:

8,5-25 g per daa. Se etikett for doseringstilpasning.

Filter: A1/P1, Ved tåkesprøyting bruk helmaske med A2/P3.

NAD: 25 g/ daa

Lagring: Tørt og kjølig

Avst.vann: 30 m i frukt

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-2946

SWITCH 62,5 WGVarenr. 410229

250 g fludioksonil + 375 g cyprodinil pr. kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i jordbær, bringebær, bjørnebær, solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær, kirsebær, salat, ert, bønne, asparges, tomat, agurk, paprika, aubergine, samt prydplanter i veksthus og i planteskoler.

Systemisk soppmiddel som virker forebyggende mot gråskimmel m.fl. og består av to virksomme stoffer med forskjellige virkningsmekanismer som hemmer dannelse av enzymer som soppen trenger for å kunne angripe plantene. For å unngå resistensutvikling brukes preparatet i veksling med andre midler fra andre virkningsgrupper. Switch bør ikke brukes mer enn 2 ganger i sesongen i et behandlingsprogram hvor kontaktmidler inngår. Har meget god virkning ved lave temperaturer, men får noe redusert virkning ved temp over 15°C.

Blandbarhet: Switch er blandbar med de fleste sopp- og skadedyrmiddel som Amistar, Topas og pyretroider.

Pakn.str.: 10 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Jordbær i veksthus og plasttunnel: 1 dag
Agurk, tomat, paprika og aubergine: 3 dager
Kirsebær: 7 dager
Solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær og jordbær på friland: 10 dager
Bringebær og bjørnebær på friland og plasttunnel, bønner, salat og ert til konserves: 14 dager
Ert til modning: 28 dager
Asparges: 240 dager/8 mnd.

Dose:

Jordbær: 50-100 g
Kirsebær: 70-100 g
Bringebær, bjørnebær og bærbusker: 100 g
Bønner, ert og asparges: 100 g
Salat: 60 g
Agurk, tomat, paprika og eubergine: 80-100 g

Filter: P3/A1 ved tåkesprøyting, P2/A1 ved bruk av åkersprøyte/sprøytebom

NAD: 100 g/ daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: Jordbær, salat og prydplanter: 5 m. Bønne og ert: 10 m. Bærbusker: 20 m. Kirsebær: 30 m.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

SYLLIT 544 SC – Nyhet!Varenr. 410290

544 g dodin per l

 • Avgiftskl. 3

Syllit 544 SC er tillatt brukt mot skurv i eple og pære samt mot heggeflekk i kirsebær.

Preparatet er flytende og har forebyggende og helbredende (kurativ) virkning ved infeksjonens begynnelse. Syllit inneholde dodin som hører til gruppen av aktivstoffer med ukjent virkemekanisme, og vurderes å ha en lav til middels risiko for utvikling av resistens. For å redusere risikoen må produktet maksimalt brukes 2 ganger per sesong. For å hindre utvikling av resistens anbefales det å blande med eller skifte mellom midler med ulike virkemekanismer, som har god effekt mot de aktuelle arter. Risikoen for resistens mot fungicider kan reduseres ved sprøyting tidlig i angrepet. Syllit 544 SC er ikke farlig for bier eller nyttige leddyr, og er derfor egnet i integrert produksjon.

Syllit 544 SC er regnfast etter 2 timer. Det kan brukes ved lave temperaturer, men ikke hvis det er utsikt til nattefrost. Syllit 544 SC kan sprøytes på doggvåte blad.

Eple og pære: Bruk Syllit 544 SC fra kulturens første vekststadier om våren og fram til 60 dager før høsting. (BBCH 01 til BBCH 77-78). Best sprøytetid er fram til blomstring. Syllit 544 SC kan også stoppe en infeksjon etter nedbør. Den kurative (helbredende) virkning påvirkes av lufttemperaturen og virker i 480 timegrader etter regnperiodens begynnelse. F.eks. varer den kurative virkningen i 48 timer ved en gjennomsnittstemperatur på 10°C og 30 timer ved 16°C. Det bør gå minst 7 dager før det sprøytes på nytt.

Kirsebær: Syllit 544 SC fra begynnende blomstring og fram til 14 dager før høsting, og etter høsting.

Blandbarhet: Syllit 544 SC kan generelt blandes med relevante sopp- og skadedyrmidler. Prøvesprøyting anbefales. Generelle blandingskrav: Bruk minst 40 l vann pr. daa. Sørg for god omrøring av sprøytevæsken under blanding og utsprøyting. Der bør ikke blandes med svovelforbindelser, sink, kobber eller kalk, eller plantevernmidlene Envidor og Scala.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Kjernefrukt: 60 dager før høsting.
Kirsebær: 14 dager før høsting.

Dose:

Eple 125 ml
Pære 125 ml
Kirsebær 125 ml
Se doseringstabell på etikett og sprøyteplan

Filter: A1/P3

NAD: 125 ml/ daa

Lagring: Tørt og kaldt, men frostfritt

Avst.vann: 20 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

TALIUSVarenr. 410279

200 g prokvinazid per ltr.

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Soppmiddel i bygg, hvete, rug, triticale, havre og grasfrøeng.

Talius bekjemper mjøldogg og har en viss virkning mot kronrust. Lokalsystemisk middel med translaminær transport gjennom bladet. Inneholder det virksomme stoffet prokvinazid, som tilhører gruppen quinazoliner. Preparatet påvirker sporevitaliteten og sporespiringen så hyfene ikke trenger inn i bladet og etablerer et angrep. Sporene gir ikke ny infeksjon. Talius påvrker videre plantens eget forsvar til aktiv bekjempelse av mjøldoggen. Talius bekjemper mjøldogg i korn og sprøytes ut forebyggende før sykdommen har etablert seg. Hvis mjøldoggen er vel etablert, skal Talius blandes med en egnet partner med kurativ effekt.

Talius virker ofte forsterkende på andre produkter. Talius som sprøytes korrekt i full dose har forebyggende virkning i opptil 6 uker. Produktet er regnfast når det har tørket inn på bladene, ca. ½-1 time etter sprøyting. For å unngå utvikling av resistente sykdommer, bør Talius sprøytes ut i blanding med et annet soppmiddel med annen virkningsmekanisme eller i et program hvor andre produkter med forskjellig virkningsmekanisme inngår.

Blandbarhet: Blandingspartnere er Aviator Xpro, Elatus Plus Amistar, Elatus Era, Propulse, Comet Pro, Proline og Bumper. Kan også blandes med ugrasmidler, insektsmidler, vekstregulatorer og enkelte bladgjødslingsmidler. Det bør ikke blandes med mer enn 2 preparater.

Pakn.str.: 10 x 1 l

Behandlingsfrist:

5 uker

Dose:

25 ml per daa.

Filter: A1/P3

NAD: 25 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 5 meter

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

TELDORVarenr. 410240

500 g fenhexamid pr. kg

 • Avgiftskl. 1

Mot gråskimmel og grå og gul monilia i eple, pære, søtkirsebær, surkirsebær, plomme, bringebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær, jordbær på friland, i plasttunnel og i veksthus, tomat, veksthusagurk, prydplanter på friland og i veksthus, samt paprika under oppal.

Teldor har meget god virkning mot gråskimmel og grå og gul monilia. Teldor påvirker nyttefauna i liten grad. Laboratorietester viser at Teldor ikke skader pollinerende insekter, marihøner, snylteveps mot bladlus (Aphidius spp.), og rovmidd av slekten Typhlodromus.

Teldor er derfor egnet til bruk i integrerte bekjempelsesprogram.

Teldor er et kontaktfungicid med forebyggende virkning. Teldor har god regn fasthet og lang virkningstid.

Pakn.str.: 10 x 1 kg.

Behandlingsfrist:

Plomme: 4 uker.
Bringebær: 14 dager.
Sur- og søtkirsebær: 14 dager.
Jordbær i veksthus og i plasttunnel: 14 dager.
Jordbær på friland: 7 dager.
Tomat og veksthusagurk: 3 dager.
Andre bærvekster: Før kartdanning.

Dose:

150 g pr. 100 liter vann. Maks. 2 behandl. pr. år.

Filter: A1/P3

NAD: 180 g/ daa

Lagring: Tørt og kjølig.

Avst.vann: 20 m i frukt- og prydtrær. 5 m i bærbusker.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

TEPPEKIVarenr. 410359

500 g flonikamid per kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Teppeki er et skadedyrsmiddel og er tillatt brukt mot bladlus i vår- og høsthvete, rug, rughvete, spelt, bygg, havre, potet, eple og pære.

Teppeki er systemisk i plantene og det aktive stoffet transporteres oppad og ut til alle plantedeler, også til de deler av plantene som ikke ble behandlet med sprøytevæske. Teppeki transporteres også innad i bladene, fra oversiden til undersiden (translaminer virkning). Virkningen er ikke temperaturavhengig, men plantene skal være i vekst. Teppeki virker mot bladlus ved at næringsopptaket stoppes etter få timer, og bladlusene dør etter noen få dager. Selv om bladlusene ikke dør øyeblikkelig, opphører skadevirkningen før bladlusene dør. Virkningstiden er opptil 4 uker. I eple og pære bekjemper Teppeki grønn og rød eplebladlus samt pærebladlus. I potet bekjempes alle arter av bladlus. I korn bekjempes bl.a. kornbladlus og havrebladlus.

Preparatet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tid av døgnet som pollinerende insekter flyr (kl. 04:00-23:00 dersom temp. overskrider 10°C eller kl. 06:00-22:00 dersom temperaturen ikke overskrider 10°C.)

Det aktive stoffet, flonikamid, har ikke kjent kryssresistens med andre skadedyrsmidler, men ensidig bruk av ett middel, eller gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for middelet/middelgruppen. Teppeki skal brukes maksimalt 2 ganger per vekstsesong i potet og korn. Mellom hver behandling bør det brukes minst ett preparat med annen biokjemisk virkningsmekanisme. I frukt kan Teppeki brukes maksimalt i 3 behandlinger per sesong med 3 ukers mellomrom, men ikke mer enn 2 ganger etter hverandre. Teppeki er skånsom ovenfor rovmidd og andre nyttedyr.

Blandbarhet: Kan tankblandes med andre aktuelle skadedyrs- og soppmidler.

Pakn.str.: 10 x 0,5 kg

Behandlingsfrist:

Korn 4 uker
Potet 14 dager
Eple og pære 21 dager

Dose:

Eple og pære: Bruk 7 g per 100 l vann ved angrep av bladlus. Behandlingen kan gjentas med 3 ukers mellomrom. Maksimalt 3 behandlinger. Se etikett.
Korn: Bruk 10-14 g per daa. ved angrep av kornbladlus, havrebladlus og grasbladlus. Behandlingen kan gjentas etter ca. 3 uker ved nytt angrep. Maksimalt 2 behandlinger. I bygg og havre kun 1 behandlin. Se etikett.
Potet: Bruk 16 g per daa. ved angrep av bladlus. Virkningstiden er normalt 3 uker, og ny behandling kan gjentas. Maksimalt 2 behandlinger. Se etikett.

NAD: 14 g/ daa

Lagring: Tørt og kaldt, men frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-2323

THIOVIT JETVarenr. 410247

800 g svovel pr. kg

 • Avgiftskl. 2

Mot soppsykdommer og bladmidd i kjerne- og steinfrukt, jordbær og bringebær i veksthus, i plantetunnel og på friland. Solbær i veksthus og på friland. Ert til modning, korsblomstra grønnfôrvekster, rotgrønnsaker, rotvekster, kålvekster, frilandsagurk, og prydplanter i veksthus og på friland. Preparatet er også godkjent mot gallmidd i edelgran og  solbær samt mot skuddmidd i prydplanter. 

Svovelpreparat med forebyggende virkning mot mjøldogg og epleskurv. Hemmer også utviklingen av frukttremidd og veksthusspinnmidd. Sorter som er sensitive for svovel kan få sviskade ved behandling i skarpt solskinn og varmt vær. Sprøytebelegg kan gi skjemmende flekker.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste aktuelle sopp- og skadedyrmidler, unntatt oljebaserte preparater.

Pakn.str.: 1 x 20 kg

Behandlingsfrist:

Jordbær: 7 dager
Solbær: 14 dager
Bringebær: Før blomstring eller etter høsting.
Øvrige vekser: 4 dager.

Dose:

200-750 g pr. 100 l vann. Se etikett og sprøyteplan.

Filter: P2/A1

NAD: 1500 g/ daa

Lagring: Tørt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

TITUSVarenr. 410198

250 g rimsulfuron pr. kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Ugrasmiddel for bekjempelse av to-frøbladet ugras, kveke og andre grasarter (ett-frøbladet) i potet og fôrmais. 

Titus er et systemisk ugrasmiddel som bekjemper de fleste frøugras, kveke, floghavre og annet grasugras, men har ikke tilfredsstillende virkning mot tungras, veronika, vindeslirekne og åkerstemorsblom. Midlet har en viss effekt mot tofrøblada rotugras. Titus er hovedsakelig et bladherbicid, men har også en viss jordvirkning ved god jordfuktighet. Midlet virker best på ugras i god vekst. Ugrasveksten stanser raskt etter sprøyting og synlig virkning viser seg etter 1-3 uker. Valg av dose er avhengig av strategi (se sprøyteplan/etikett). Potetplantene kan få en forbigående lysere farge 3-10 dager etter sprøyting. Dette gir ingen virkning på avlinga, men kan vanskeliggjøre viruskontroll i settepotet. Tilsett alltid klebemiddel når Titus brukes alene eller i blanding med Sencor eller Sumi-Alpha. Langvarig bruk av midlet og sammen med andre innen samme kjemiske gruppe (Ally, Express, Harmony, m.fl.) kan gi fare for resistensutvikling. Husk at sprøyteutstyret må rengjøres grundig etter bruk!

NB! Bruk av Titus stiller krav til etterkultur. Det kan kun såes høstkorn og grasgjenlegg samme år. Etterfølgende vår kan det dyrkes korn, mais og poteter. Fôrmais: Visse sorter er følsomme for Titus. Bruk derfor ikke preparatet på sorter som ikke står på sortslista.

Blandbarhet: Titus kan blandes med bl. a. Harmony 50 SX i fôrmais. I potet kan det blandes med Sencor, Decis Mega, Fastac, Karate, Mavrik og andre skadedyrmidler samt de fleste bladgjødslingsmidler, se blandetabell.

 

Pakn.str.: 10 (5 x 20 g) / 100 g

Behandlingsfrist:

Ingen.

Dose:

Se etikett og sprøyteplan. (Max. 5 g pr. daa pr. år).

NAD: 5 g/ daa

Lagring: Tørt.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

TOMAHAWK 200 ECVarenr. 410179

200 g fluroksypyr (som syre) per L

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg med eller uten korn som dekkvekst, vårkorn med fangvekst av gras, fôrmais, eng, beite og gras i grøntanlegg.

Tomahawk 200 EC skader kløver og andre belgvekster. God effekt på følgende ugras, avhengig av dosering: då, haremat, klengemaure, pengeurt, tungras, vassarve (også SU-resistens), vindelslirekne, åkerminneblom, løvetann, stornesle, høymole, rosebusker, kløverarter, mjølkearter og ulike syrearter. Som resistensbryter på SU-resistent ugras er den effektiv på vassarve og då.

Tomahawk 200 EC tas raskt opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene. Ugraset stopper å vokse og er fullstendig nedvisnet etter 2-3 uker. Preparatet tilhører den kjemiske gruppen syntetiske auxinhemmere (HRAC gruppe O). Resistens mot Tomahawk 200 EC er ikke kjent hos ugrasarter i Norge. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. Tomahawk 200 EC vil være en resistensbryter for preparater av typen ALS-hemmere (i hovedsak sulfonylurea) i bl.a. vassarve.

I grasmark kan Tomahawk 200 EC brukes alene, men mot geitrams, bringebær, vikkearter, lauvkratt og snelle må Tomahawk 200 EC blandes med ett relevant middel. I korn uten gjenlegg bør Tomahawk 200 EC alltid blandes med et fenoksysyre- eller lavdosemiddel for å få bred ugraseffekt. Virkningen av ulike behandlinger og blandinger går fram av doseringstabellen på etiketten. Se også sprøyteplaner og virkningstabeller. Preparatet har god regnfast og nedbør en time etter sprøyting påvirker ikke sluttresultatet. Tomahawk 200 EC kan brukes, og gir god effekt, når temperaturen på sprøytetidspunktet er minst 8-10°C, og ugraset er i aktiv vekst. Sprøyting frarås i perioder hvor plantene lider under stress forårsaket av tørke, vannmettet jord, meget høye dagtemperaturer, eller perioder med nattefrost omkring sprøytetidspunktet. Ugrasvirkningen påvirkes lite av luftfuktigheten, og sprøyting kan derfor utføres når som helst på dagen.

Blandbarhet: Tomahawk 200 EC kan blandes med aktuelle skadedyr-, sopp- og vekstregulerende midler samt med mikronæringsstoffer ved sammenfallende behandlingstidspunkt.

Pakn.str.: 4 X 5 L

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal, eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting.

Dose:

Fra 50 ml/daa. Se etikett og sprøyteplan for doseringstilpasning.

Filter: A1/P3

NAD: 180 ml/daa

Lagring: Frostfritt ned til 0°C

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

TOPAS 100 ECVarenr. 410235

100 g penkonazol pr. l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 4

Mot mjøldugg i eple, pære, solbær, rips, stikkelsbær, jordbær, agurk og prydplanter på friland. Agurk, tomat greskar, melon vannmelon, aubergine, squash, jordbær og prydplanter i veksthus, samt jordbær i plasttunell og mot rust i prydplanter.

Topas tas opp i planten og fordeler seg oppover med saftstrømmen. Midlet virker systemisk mot mjøldogg og har både forebyggende og kurativ virkning. Topas har en viss tilleggsvirkning mot rustsopper. På grunn av fare for resistens bør det veksles med andre preparater. Virker mot mjøldogg på kjernefrukt, jordbær og prydvekster, samt stråleflekk og andre blad­sopper på prydvekster. Topas har en viss tilleggsvirkning mot rustsopper.

På grunn av fare for resistens bør det veksles med andre preparater. Topas tas opp av plantene og fordeler seg i oppadgående saftstrøm.

Pakn.str.: 12 x 1 l.

Behandlingsfrist:

14 dager.

Dose:

25-50 ml pr. 100 l vann.

Filter: P2/A1

NAD: 50 ml/ daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: Frukt 20 m.

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

TOPSIN WGVarenr. 410236

700 g tiofanatmetyl pr. kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot meldugg i eple, pære, solbær, rips, stikkelsbær, jordbær, agurk og prydplanter på friland. Agurk, tomat, gresskar, melon, vannmelon, aubergine, squash, jordbær og prydplanter i veksthus, samt jordbær i plasttunnel. Mot rust i prydplanter.

Midlet er systemisk og har både forebyggende og kurrativ virkning. Sikrest virkning oppnås ved begynnende angrep. Topas tas opp av planten og fordeler seg i oppadgående saftstrøm. Virkningstiden er avhengig av vekst og infeksjonstrykk. For å forebygge resistens bør det veksles med andre preparater.

Blandbarhet: Kan blandes med vanlige sopp- og skadedyrmidler, samt de fleste bladgjødslingsmidler, se blandetabell.

Plantetoleranse: Topsin WG er ikke prøvd i alle brukssituasjoner. Grunnet forskjeller i følsomhet/toleranse mellom ulike plantearter og sorter, tilrås prøvebehandling før preparatet brukes i større skala.

 

Pakn.str.: 12 x 1 kg.

Behandlingsfrist:

Eple og pære: 14 dager.

Andre spiselige vekster: 3 dager.

Dose:

Se etikett og sprøyteplan.

Filter: P3/A1

NAD: 50 ml/daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: Frukt 20 m. Bærbusker 5 m.

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

TRIMAXXVarenr. 410402

175 g trineksapaketyl per l

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Trimaxx er et vekstreguleringsmiddel i rug, høst- og vårhvete, bygg og havre med og uten gjenlegg og i timoteifrøeng, brukes for å redusere risikoen for legde, nedsatt avling og kvalitet.

Trimaxx er en gibberellinsynteshemmer som opptas gjennom bladene og transporteres utover i planten til vekstpunktet, der det hemmer stråets strekningsvekst. Trimaxx forkorter og styrker strået og reduserer derved legde/stråknekk. Det oppnås også jamnere modning. Vekstregulering med Trimaxx foretas i frodig åker/frøeng med utsikter til gode vekstforhold, med fare for legde.

Rug: Behandlingstidspunkt BBCH 31-39. Fra første leddknute kan kjennes 1-3 cm over bakken (BBCH 31) til flaggbladet er fullt utviklet. (BBCH 39). Høyeste dose i rug forutsetter at det ikke er brukt Cycocel 750/ CCC Nufarm/Stabilan 750 tidligere og at Trimaxx dosen deles i to behandlinger (30 ml + 20 ml) med ca. 1 ukes mellomrom.

Høst- og vårhvete: Behandlingstidspunkt BBCH 31-39. Fra første leddknute kan kjennes 1-3 cm over bakken (BBCH 31) til flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39).

Bygg: Behandlingstidspunkt BBCH 31-39. Fra første leddknute kan kjennes 1-3 cm over bakken (BBCH 31) til flaggbladet er fullt utviklet (BBCH 39). Når snerpet er synlig skal Trimaxx ikke brukes.

Havre: Behandlingstidspunkt BBCH 31-37. Fra første leddknute kan kjennes 1-3 cm over bakken (BBCH 31) til flaggbladets spiss er synlig (BBCH 37). Se utviklingsstadier for korn fig. s. 115.

Frøeng av timotei: Fra første leddknute kjennes 2-4 cm over bakken (BBCH 31-32). Ved særlig stort legdepress kan det være aktuelt med en Trimaxx behandling etter forutgående behandling med Cycocel 750/ CCC Nufarm/Stabilan 750 ved begynnende strekningsvekst (BBCH 31). Dosen må da reduseres til 30-45 ml. I frøeng av timotei vil Trimaxx forsinke frømodninga med 2-3 dager. Dette må tas hensyn til ved valg av tresketidspunkt. Kulturplanten må være i god vekst, den må ikke være tørkestresset eller stresset av andre forhold. (Dårlig næringstilgang, humusfattig jord, drukning). Optimal temperatur er 10°C og Trimaxx kan brukes ved temperaturer ned til 8°C. Nattefrost etter behandling har ingen påvirkning på effekten. Trimaxx er regnfast etter 2 timer. Effekten av Trimaxx kan i noen tilfeller øke med økende lysintensitet. Under optimale forhold bør doseringen reduseres. Beste behandlingstid er på morgenen med høy luftfuktighet og mye lys.

Blandbarhet: Trimaxx kan blandes med ugrasmidler som Harmony Plus SX, CDQ SX, Ratio Super SX, Tomahawk, MCPA, Duplosan Meko og Starane XL. Soppmidler som Proline, Delaro. Comet Pro, Forbel, Elatus Era, Elatus Plus, Amistar, Propulse og Bumper. Insektmidler i gruppen pyretroider og blad­gjødslingsmidler i chelatform. Det anbefales ikke å blande mer enn to preparater. Ved blanding med soppmidler av gruppen triazoler reduseres Trimaxx dosen med 20 %.

Pakn.str.: 4 X 5 l

Dose:

Fra 20 ml/daa. Se doseringstabell på etikett og sprøyteplan.

Filter: A1/P3

NAD: 40 ml/daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

Tripali – Nyhet!Varenr. 410708

105 g florasulam + 83 g metsulfuron-metyl + 83 g tribenuron-metyl per kg

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Ugrasmiddel tillatt brukt i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre.

Tripali er et bredtvirkende ugrasmiddel til bekjempelse av de fleste 2-frøblada ugrasarter i vårkorn og høstkorn. Når bruksrettledningen følges, har Tripali meget god virkning på de fleste ugrasarter i korn som balderbrå, gjetertaske, jordrøyk, klengemaure, meldestokk, oljevekster, pengeurt, rødtvetann (tvetann-arter), vassarve, veronika-arter, vindeslirekne, åkerminneblom, åkerridderspore, åkersennep, åkerstemorsblomst. Har også virkning mot tungras og åkervortemelk. Den optimale effekt oppnås på saftspente ugrasplanter med 2-4 varige blad i god vekst. Opptaket i plantene er hovedsakelig gjennom bladene, men opptaket gjennom røttene øker, når jorden er fuktig.

Preparatet tas hurtig opp og transporteres til plantenes celler. På følsomt ugras stopper dannelsen av livsviktige aminosyrer, så veksten stanser etter få timer og plantene slutter med å ta opp vann og næring. Synlige symptomer kommer først senere, etter 1-3 uker. Først sees gulfarging i vekstpunktet, deretter blir ugrasplantene slappe og visner bort. Nedvisningen går raskest under tørre, varme forhold. Tripali har god virkning selv ved lave temperaturer, hvis ugrasplantene er i aktiv vekst. Enkelte netter med nattefrost eller regn få timer etter sprøytingen påvirker ikke ugrasvirkningen.

Tripali inneholder de virksomme stoffene metsulfuron-metyl og tribenuron-metyl som begge er sulfonylureaer, samt florasulam som er triazolpyrimidine. Alle tre tilhører virkningsmekanisme-gruppe, ALS-hemmere. Se resistensutvikling s. 111 og les etiketten.

I høstkorn er beste ugrasvirkning ved tidlig behandling, når kornet og ugraset har kommet i god vekst om våren. Tripali kan brukes inntil flaggbladet blir synlig i høsthvete, høstrug og rughvete – BBCH 39. I høstbygg må Tripali ikke brukes etter begynnende strekning – BBCH 30.

I vårkorn er best ugrasvirkning når ugraset er på frøbladstadiet – 4 varige blad, og plantene er i god aktiv vekst. Tripali kan brukes med god virkning frem til flaggbladet er fullt utviklet i vårhvete og vårbygg – BBCH 39. I havre må Tripal ikke brukes etter begynnende strekning – BBCH 30. Se utviklingsstadier s. 115. I påfølgende vekstsesong kan det uten restriktioner sås korn uten gjenlegg. Mer enn to måneder etter sprøyting kan det dyrkes høst- og våroljevekster, poteter, mais til ensilering, korn med gras-/kløvergjenlegg, erter, åkerbønner, lin og fôrbeter. Det kan ikke dyrkes grønnsaker eller noen annen kultur enn de ovenfor nevnte, hverken det år Tripali er brukt eller påfølgende år. Hvis en behandlet åker skal omsås, skal det kun sås korn. Til ugrasbekjempelse i omsådd korn bør det ikke brukes et sulfonylurea-produkt, eller et produkt som inneholder sulfonylurea. Se etikett.

Blandbarhet: TriplaIi kan blandes med relevante ugras-, insekts- og soppmidler i korn. TriplaIi kan videre blandes med aktuelle bladgjødslingsmidler, se blande­tabell. Det bør maksimalt blandes 2 produkter.
Preparatets blandbarhet med andre ugrasmidler er vudert og kan blandes med Tomahawk 200, Starane XL, MCPA 750, Starane 333HL og Pixxaro EC.

Pakn.str.: 10 x 250 g

Dose:

Høstkorn og vårkorn 2,5 – 3,5 g/daa. + normal dose DP klebemiddel

Havre max 2,5 g/daa. + DP-klebemiddel

Filter: A1/P2

NAD: 3,5 g/daa

Lagring: Tørt og godt lukket.

Avst.vann: 5 m.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

VERTIMEC ECVarenr. 410334

18 g abamektin og 25-35 % 1-hexanol pr. l.

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 4

Mot amerikansk blomstertrips, minérfluer, spinnmidd og dvergmidd (f.eks. toppskuddmidd og cyclamenmidd), veksthusmellus og bomullsmellus i prydplanter i veksthus. Mot jordbærmidd i jordbær på friland, i veksthus og plasttunnel. 

Den aktive substansen i Vertimec er abamektin som hemmer overføring av impulser mellom nerveceller og mellom nerveceller og muskelceller. Resultatet blir at insektene lammes og dør. Vertimec påvirker i motsetning til mange andre innsektsmidler ikke kolinesterasesystemet og virker derfor mot insekter som er resistente mot kolinesterasehemmere. Vertimec har kontakt- og magevirkning. Midlet trenger inn i bladvevet, men er ikke systemisk. Vertimec har effekt mot bladlevende nymfer, men virker ikke på egg, jordboene stadier eller voksne. Nymfene slutter å spise kort tid etter behandling, men det kan ta 3-4 dager før full virkning kan sees. Behandling må settes i gang med en gang angrep oppstår. Preparatet sprøytes på plantematerialet, behandling kan utføres med dysevanningssystem, lavtrykks- eller høytrykkssprøyte. God dekking av alt plantemateriale er nødvendig for å få god effekt. Behandlingen gjentas etter behov (minimum 7 dagers mellomrom). Det anbefales å veksle med andre midler for å unngå resistens. Se etikett.

Blandbarhet: Ikke kjent. (Tilsett klebemiddel i jordbær.) Vertimec er skånsom mot jordboende rovmidd og nyttenematoder.

Pakn.str.: 12 x 1 l.

Behandlingsfrist:

Jordbær: Etter høsting.

Dose:

Prydplanter: Bland ut 25-50 ml preparat pr. 100 l vann. Doseringen skal ligge mellom 50 og 150 ml preparat pr. daa. avhengig av størrelsen på kulturen. Fjerning av knopper og blomster elle beskjæring av bladverket før behandling vil trolig bedre effekten.
Jordbær: 100-120 ml/daa i 100 l vann. Bør ikke brukes mer enn 2 ganger pr. år. Tilsett klebemiddel.

Filter: P2/A2 ved vanlig sprøyteutstyr. P3/A2 ved tåkesprøyting.

NAD: 120 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 30 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email