This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Alliance WG | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410709

Alliance WG

600 g diflufenikan +60 g metsulfuron-metyl pr. kg
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Ugrasmiddel i høst- og vårhvete, vårbygg og høstbygg, høstrug og rughvete.

Jord- og bladvirkende ugrasmiddel mot frøugras brukt på våren. To ulike aktivstoffer sikrer en forebygging mot resistensutvikling. Alliance er formulert som et granulat og har en meget bred frøugraseffekt i både høstkorn og vårkorn. Diflufenikan (DFF) er et jord- og bladherbicid. Den mest synlige effekten er at unge blad blir hvite. Ved sprøyting danner DFF en film på jordoverflaten. Produktet tas opp når ugraset spirer og gjennom unge blad på spirt ugras. Jordeffekten kan, avhengig av dose og andre forhold, vare i inntil 8 uker. Ved sen behandling kan DFF gi klorotiske (hvite) flekker på kulturplanten.

Meget god effekt på ikke resistent balderbrå, då-arter, vassarve, gjetertaske, pengeurt, storkenebb, rødtvetann, spilloljevekster, veronika arter og åkersennep. God på stemor, forglemmegei, meldestokk, stivdylle og vindeslirekne. Effekten på meldestokk i vårkorn er avhengig av smått ugras og god luft- og jordfuktighet. Ugrasplantene blir gule i vekstpunktet og veksten stanser umiddelbart etter behandling. Mengden diflufenikan (DFF) er ikke stor nok til å gi en sikker effekt på SU/ALS resistente arter, men vil forebygge resistens.

Alliance kan blandes med Duplosan Meko, Tomahawk 200 eller Pixxaro for å sikre effekt på flere resistente arter. Blanding med Duplosan Max er effektiv på rotugras og sikrer effekt på meldestokk i vårkorn. Alliance er effektiv fra 5°C forutsatt at det er vekst i plantene. Unngå behandling i forbindelse med frost. Alliance er blandbar med flere midler, men ikke Puma Extra. Det skal tilsettes klebemiddel. Påfølgende år kan korn med eller uten gjenlegg, oljevekster, potet, erter bønner og lin dyrkes. Samme år kan høstoljevekster høstkorn dyrkes.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Detaljert info

Pakningsstørrelse

10 x 250 g

Behandlingsfrist

BBCH 30

Dose

5 g/daa

Filter

A1/P3

NAD

5 g/daa

Lagring

Tørt og frostfritt i originalemballasje

Avstand vann

5 m, men det kreves vegetert buffersone på 10 m. Avstandskravet til vann på 5 m kan være en del av buffersonen.

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Alliance WG opptrer i