This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Alliance WG | Plantekultur

Alliance WG

Varenr: 410709

600 g diflufenikan +60 g metsulfuron-metyl pr. kg

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Ugrasmiddel i høst- og vårhvete, vårbygg og høstbygg, høstrug og rughvete.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Jord- og bladvirkende ugrasmiddel mot frøugras brukt på våren. To ulike aktivstoffer sikrer en forebygging mot resistensutvikling. Alliance er formulert som et granulat og har en meget bred frøugraseffekt i både høstkorn og vårkorn. Diflufenikan (DFF) er et jord- og bladherbicid. Den mest synlige effekten er at unge blad blir hvite. Ved sprøyting danner DFF en film på jordoverflaten. Produktet tas opp når ugraset spirer og gjennom unge blad på spirt ugras. Jordeffekten kan, avhengig av dose og andre forhold, vare i inntil 8 uker. Ved sen behandling kan DFF gi klorotiske (hvite) flekker på kulturplanten.

Meget god effekt på ikke resistent balderbrå, då-arter, vassarve, gjetertaske, pengeurt, storkenebb, rødtvetann, spilloljevekster, veronika arter og åkersennep. God på stemor, forglemmegei, meldestokk, stivdylle og vindeslirekne. Effekten på meldestokk i vårkorn er avhengig av smått ugras og god luft- og jordfuktighet. Ugrasplantene blir gule i vekstpunktet og veksten stanser umiddelbart etter behandling. Mengden diflufenikan (DFF) er ikke stor nok til å gi en sikker effekt på SU/ALS resistente arter, men vil forebygge resistens.

Alliance kan blandes med Duplosan Meko, Tomahawk 200 eller Pixxaro for å sikre effekt på flere resistente arter. Blanding med Duplosan Max er effektiv på rotugras og sikrer effekt på meldestokk i vårkorn. Alliance er effektiv fra 5°C forutsatt at det er vekst i plantene. Unngå behandling i forbindelse med frost. Alliance er blandbar med flere midler, men ikke Puma Extra. Det skal tilsettes klebemiddel. Påfølgende år kan korn med eller uten gjenlegg, oljevekster, potet, erter bønner og lin dyrkes. Samme år kan høstoljevekster dyrkes.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 10 x 250 g

Behandlingsfrist:

BBCH 30

Dose:

5 g/daa

Filter: A1/P3
NAD: 5 g/daa
Lagring: Tørt og frostfritt i originalemballasje
Avst.vann:

5 m, men det kreves vegetert buffersone på 10 m. Avstandskravet til vann på 5 m kan være en del av buffersonen.

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Middels

Sprøyteplaner Alliance WG opptrer i:

Virkningstabeller Alliance WG opptrer i

Ugras