This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ally Class 50 WG | Plantekultur

Ally Class 50 WG

Varenr: 410165

100 g metsulfuron-metyl + 400 g karfentrazon-etyl pr. kg

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

Mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg og i høstkorn om våren.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Ally Class er formulert som et vannløselig granulat. Preparatet består av to aktive stoffer. Metsulfuronmetyl, tilhører gruppen sulfonylurea, er systemisk og har både blad- og jordvirkning. Karfentrazonetyl har kontaktvirkning. Med to aktive stoffer, med forskjellig virkemåte, har Ally Class en innebygd resistensstrategi overfor ugras der begge stoffene har god virkning.

Ally Class har meget god virkning mot linbendel, balderbrå, då, gjetertaske, hønsegras, klengemaure, korsblomstret ugras, meldestokk, pengeurt, rødtvetann, smånesle, tunbalderbrå, tungras, vassarve, veronika, åkerminneblom, åkersvineblom og åkerstemorblom. Anbefalt vannmengde er 10-40 l/daa.
Klebemiddel skal ikke tilsettes, da dette kan gi sviskade!

Små sviflekker kan forekomme på kornbladene, særlig der sprøytevæska treffer. Forbigående lysfarging kan også forekomme. Effekten kan fremtre tydeligere etter nattefrost, men det har ikke påvirket avlingen i forsøk. En viss stråforkorting kan i enkelte tilfeller oppstå. Året etter sprøyting med Ally Class kan det bare dyrkes korn med eller uten gjenlegg, raps, rybs, poteter, erter, bønner eller lin.

Blandbarhet: Det må ikke tankblandes med klebemiddelholdige midler, og det er derfor få preparater som kan anbefales og blandes med Ally Class. Se blandetabell.

Pakn.str.: 10 x 100 g

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

Høstkorn: 2,5–5 g/daa
Vårkorn: 2–4 g/daa

Filter: P2/A1
NAD: 5 g/daa
Lagring: Tørt
Avst.vann:

5 meter

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav

Sprøyteplaner Ally Class 50 WG opptrer i:

Virkningstabeller Ally Class 50 WG opptrer i

Ugras