This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Apron XL | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410259

Apron XL

339 g metalaksyl-M pr. l
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Til beising mot soppsykdommer på frø av grønnsaker som dyrkes i veksthus eller forkultiveres i veksthus og senere plantes ut på friland, samt til bekjempelse av algesopper (Pythium og Phytopthora) på prydplanter i veksthus. Våtbeising av setteløk og blomsterløk.

Apron XL inneholder det systemiske og selektive fungicidet metalaksyl-M. Apron XL er spesielt formulert for beising mot jord- og frøsmitte. Det inneholder klebemiddel for at det skal heftes godt på frø og setteløk. Det inneholder også et fiolett fargestoff for å unngå forveksling mellom beiset og ubeiset vare.

Beisa frø og setteløk må ikke brukes til mat eller fôr. Beising av ertefrø må utføres som vellingbeising. Vellingen tilføres 100 kg ertefrø under stadig omrøring. Også andre frøslag kan vellingbeises. For at frøet skal beholde lagringsevnen må det da tørkes etterpå. Tidligere Apron-beiset frø kan etterpå fuktbeises med skadedyrmiddel.

Skade som følge av behandling er kjent i visse prydplanter, spesielt ved bruk av høye doser. Det anbefales derfor å prøvebehandle et mindre areal og å observere virkningen i minst 2 uker før et større areal av en ny kultur behandles. Ved høyt infeksjonstrykk kan behandlingen gjentas etter 8-12 uker. På grunn av fare for resistensutvikling skal ikke Apron XL brukes mer enn 2 ganger i vekstsesongen.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

12 x 1 l

Behandlingsfrist

Ingen

Dose

Frø av korsblomstra jordbruksvekster, bete og grønnsaker unntatt bønner:
1-1,5 ml pr. kg frø til storfrøet planteslag
1,5-2 ml pr. kg til småfrø
Vellingsbeising:
100-150 ml til 3 - 5 dl vann pr. 100 kg ertefrø
Våtbeising:
200 ml til 100 l vann
Algesopper på prydplanter i veksthus:
Bruk 4-7 ml i 100 liter vann. Væsken tilføres ved utvanning av 40-60 ml pr. potte (10-14 cm i diameter)

Filter

P2/A1

NAD

25 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Middels

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Apron XL opptrer i