This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ariane S | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410108

Ariane S

40 g fluroksypyr + 20 g klopyralid + 200 g MCPA/ pr. l
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Bredtvirkende ugrasmiddel i høst- og vårkorn, i grasgjenlegg med eller uten korn som dekkvekst, grasfrøeng, raigras og annet gras i grøntanlegg.  Ariane skader kløver og andre belgvekster.

Systemisk og kontaktvirkende middel med meget god virkning mot balderbråarter, dåarter, frøplanter av burot, gjetertaske haremat, hønsegras, klengemaure, krokhals, løvetann, meldestokk, oljevekster, pengeurt, smånesle, svartsøtvier, tranehals, tunbalderbrå, vindeslirekne, åkerdylle, åkergråurt, åkergull, åkerkål, åkersennep, åkerminneblom og åkersvineblom. 

God virkning mot gullkrage, haredylle, linbendel, hønsegras, rødtvetann, stivdylle, vassarve og tungras. Virkningen er svak mot jordrøyk og åkerstemor. Kløver og andre belgvekster skades. 

Temperatur ved utsprøyting bør være over 12⁰ C. Ved smått og saftspent ugras under gode vekst- og virkningsforhold brukes laveste dose. Dersom det året etter skal dyrkes potet, ert og andre belgvekster, gulrot og andre skjermplanter må halmen kuttes og spres godt før pløying om høsten.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle sopp-, insekt- og vekstregulerende midler som Stabilan 750 og Moddus Start.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal, eller arealet må ikke bli slått før 14 dager etter behandling.

Dose

150-300 ml pr. daa

Filter

P2/A2

NAD

250 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Ariane S opptrer i