This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ascra Xpro EC 260 | Plantekultur
Ingen treff

Ascra Xpro EC 260

65 g bixafen + 65 g Fluopyram + 130 g protiokonazol
Advarsel

Avgiftskl. 4

Sikkerhetsdatablad

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Ascra Xpro er et bredspektra middel mot soppsykdommer i korn. Preparatet inneholder de aktive stoffene bixafen (SDHI), fluopyram (SDHI) samt protiokonazol, og har en systemisk virkning i plantene.

Ascra Xpro er godkjent brukt mot hvetebladprikk(Septoria tritici), hvetebrunflekk(DTR) og brunrust i hvete, dvergrust i bygg, meldugg i bygg, rug og rughvete, grå øyeflekk i bygg og rug, byggbrunflekk og spragleflekk i bygg, brunrust, hvetebladprikk og hvetebrunflekk i rughvete og havrebrunflekk i havre.

Produktet virker forebyggende og skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for Ascra Xpro er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene.

Ascra Xpro inneholder 3 virksomme stoffer hvorav to fra den kjemiske gruppen SDHI, og gir derfor en god innebygget resistensstrategi sammen med protiokonazol i produktet. Ascra Xpro virker godt på de fleste av de aktuelle sykdommene og denne tre-komponenten er det mest bredtvirkende ferdigblanda soppmidlet vi har på det norske markedet. Kan kun benyttes 1 gang pr. sesong. 

Regnfast etter ca. 1 time.

Blandbarhet: Kan blandes med vekstregulerende midler som Moddus M, Moddus Start og Cerone.
Se blandetabell.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

5 uker

Dose

Bygg og havre:
60 - 90 ml pr. daa
Vannmengde 15 - 30 l vann

Hvete, rug og rughvete:
60 - 90 ml pr. daa
Vannmengde 15 - 30 l vann

NAD

90 ml/daa

Lagring

Tørt, kjølig og frostfritt

Avstand vann

5 m
Krav til 10 meter vegetert buffersone mot overflatevann.

Helseklasse

Middels

Miljøklasse

Høy
Etikett

Tabeller Ascra Xpro EC 260 opptrer i

Sjekkliste for bruk av klebemiddel Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur