This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Attribut Twin | Plantekultur
Plantevern

Attribut Twin

Varenr: 410102

(700 g propoksykarbazon per kg) + (100 g jodsulferon per l)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Mot ugras i høst- og vårhvete.

NB! Må alltid brukes sammen med Hussar OD eller Sekator OD!
Produktet som markedsføres heter Attribut Twin, og er en sampakning av Attribut SG og Hussar OD. Attribut SG skal ALLTID benyttes sammen med et produkt inneholdende jodsulfuron for å sikre selektiviteten. Attribut SG 70 er et ugrasmiddel som tilhører gruppen sulfonylurea.
Se resistens.

Preparatet har god virkning mot ulike faksarter, floghavre, hønsehirse, kveke, åkerkvein, åkerrevehale samt noen tofrøblada ugrasarter. Attribut SG 70 inneholder aktivstoffet propoksykarbazon som virker ved å hemme dannelsen av noen livsviktige aminosyrer i plantene. Opptaket skjer både gjennom jorda og via bladene. Etter at middelet er tatt opp i plantene, stopper veksten i løpet av noen dager. Etter 10-15 dager ses en gulfarging av de yngste plantedelene og ugraset begynner å falle sammen for så å visne vekk i løpet av de neste 2-4 ukene. Dersom man sprøyter på stort ugras, ser man ofte at ugraset beholder grønnfargen, men veksten hemmes og i de fleste tilfeller stoppes. Full effekt ses først etter 4-6 uker.

Attribut Twin har et meget bredt virkningsspekter, og har god virkning på de fleste ugrasarter. Det er imidlertid viktig at produktet benyttes tidlig for å få ønsket virkning. Preparatet gir best virkning ved behandling med god jordfuktighet, og fremstår som en komplett løsning i hvete.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 4 x 600 g Attribut SG + 4 x 500 ml Hussar OD
Dose:

6 g Attribut SG + 5 ml Hussar OD + 50 ml
Mero/ Renol pr. daa.
Vannmengde:
15-30 liter vann pr. daa.
Riktig behandlingstidspunkt er stadium BBCH 13 (kornet har 2-blad) til ca. stadium
BBCH 23 (3. sideskudd synlig).

Filter: A1/P3
NAD: 6 g/daa.
Lagring: Tørt, kjølig, frostfritt
Avst.vann:

Høsthvete:
10 m vegetert buffersone (inkl. 10 m avstandskrav til overflatevann)

Vårhvete:
5 m avstandskrav til overflatevann

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Middels