This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

CDQ SX | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410189

CDQ SX

111 g metsulfuron-metyl + 222 g tribenuron-metyl pr. kg
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Bredtvirkende ugrasmiddel tillatt brukt i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre uten gjenlegg.

CDQ SX er effektivt mot de fleste 2-frøblada ugrasarter i vårkorn og høstkorn uten gjenlegg. Preparatet inneholder to aktive stoffer og tas opp både gjennom bladene og røttene. Optimal effekt oppnås på saftspente ugrasplanter med 1 - 4 varige blad i god vekst. Opptaket gjennom røttene øker, når jorden er fuktig. CDQ SX tas hurtig opp og transporteres til plantenes celler. På følsomt ugras stopper dannelsen av livsviktige aminosyrer, så veksten stanser etter få timer ved at plantene slutter å ta opp vann og næring. Synlige symptomer kommer først senere, etter 1-3 uker. Først ses gulfarging av vekstpunktet, deretter blir ugrasplantene slappe og visner bort. Nedvisningen går raskest under tørre, varme forhold.

CDQ SX har god virkning også ved lave temperaturer, om ugrasplantene er i god vekst. Enkelte netter med nattefrost eller regn få timer etter sprøytingen påvirker ikke ugrasvirkningen. Preparatet tilhører gruppen sulfonylurea og har virkemåte som ALS-hemmer. Når et ugrasmiddel eller en middelgruppe med samme eller liknende virkemåte brukes ensidig på samme areal flere år etter hverandre, kan naturlig resistens av enkelte ugrasarter selekteres fram, oppformeres og bli dominerende på arealet. Utvikling av resistens kan unngås ved å skifte mellom midler med forskjellig virkemåte, men med samme virkning overfor ugrasarten, eller ved tankblanding av disse to midlene. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. Se også avsnitt om resistens.

For å forebygge resistensutvikling mot enkelte ugrasarter, brukes CDQ SX, (eller midler med samme virkningsmekanisme), i tankblanding med enten Pixxaro, Duplosan Meko, Tomahawk 200, Saracen Delta eller Starane XL/Cleave. Kornplantene kan under visse forhold få en forbigående lysere farge i 4-10 dager etter behandling. Hvis det er brukt opp til 2,7 g granulat CDQ SX pr. daa. kan det den følgende vekstsesong dyrkes høst- og våroljevekster, poteter, mais til ensilering, korn evt. med gras-/kløvergjenlegg, erter, åkerbønner og lin. Det kan ikke dyrkes beter, grønnsaker eller noen annen kultur enn de ovenfor nevnte, hverken det år CDQ SX er brukt eller det følgende år. Ved eventuell omsåing, se etikett.

Blandbarhet: Kan blandes med ugrasmidlene som nevnt over og aktuelle sopp og skadedyrsmidler ved sammenfallende behandlingstid.  

Detaljert info

Pakningsstørrelse

10 x 100 g

Behandlingsfrist

Ingen

Dose

Høstkorn, vårbehandling:
1,5-2,7 g pr. daa. + DP-klebemiddel.
Vårkorn:
1-2,7 g pr. daa. + DP-klebemiddel. Maks 1,8 g/daa. i havre.
Høyeste dosering benyttes ved stort ugrastrykk og/eller ugrasplanter over 4.blad stadiet.
Bruk 50 ml DP-klebemiddel per 100 liter vann.

Filter

A1/P3

NAD

2,7 g/daa

Lagring

Tørt i lukket originalemballasje.

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller CDQ SX opptrer i