This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Cleave | Plantekultur
Ingen treff

Cleave

144 g fluroksypyr-meptyl + 2,5 g florasulam pr. l
Advarsel

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårhvete,  rug, havre, bygg, rughvete, grasfrøeng, eng og beite.

Cleave har meget god virkning mot klengemaure, balderbråarter, vassarve (også SU-resistent) gjetertaske, spillfrø av oljevekster, åkergråurt, tranehals, åkerreddik, åkersennep, haremat, svartsøtvier, hønsegras, tungras og vindeslirekne. På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom, åkersvineblom og løvetann. God virkning mot dåarter på frøbladstadiet, samt groblad, åkertistel og åkerdylle.

Cleave har også virkning mot åkerstemorblom og meldestokk når ugraset er på frøbladstadiet. I tillegg i etablert grasmark har Cleave meget god virkning på høymole. God virkning på marikåpe, hundekjeks og soleiearter. En viss kortvarig virkning på løvetann. Cleave er systemisk og tas opp gjennom bladverket og transporteres til plantenes vekstpunkt. Flurasulam er en ALS-hemmer som fører til at følsomme ugras ikke klarer å produsere nødvendige aminosyrer, noe som gir rask vekststans og plantene dør. Fluroksypyr har auxinvirkning, noe som påvirker følsomme ugrasarter en unormal vekst og deretter dør.

I vårkorn benyttes Cleave på kornplantenes 3-4 bladstadiet. Ugraset vil da ha 2-4 varige blad. I høstkorn brukes Cleave så snart ugraset er i god vekst om våren. I grasfrøeng skal Cleave brukes så snart ugraset er i god vekst om våren, og kulturgraset er ca. 10 cm høyt. Mot rotugras i grasmark brukes Cleave når plantene har utviklet store bladrosetter og/eller har 15-20 cm høye blomsterstengler. Cleave er lite temperaturavhengig og kan benyttes fra 5⁰ C.

Regnfast etter 1 time.

Blandbarhet: Kan blandes med en rekke aktuelle preparater. Se blandetabell.
Må ikke tankblandes med Puma Extra eller andre preparater som inneholder Fenoxaprop-P.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting.

Dose

Vårkorn:
80-100 ml pr. daa
Høstkorn:
100-120 ml pr. daa
Grasfrøeng:
120-150 ml pr. daa
Grasmark (eng og  beite):
150-180 ml pr. daa

Filter

A1/P2

NAD

100 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

5 meter

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Cleave opptrer i

Sjekkliste for bruk av klebemiddel Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur