This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Comet Pro | Plantekultur

Comet Pro

Varenr: 410278

200 g pyraklostrobin pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Mot soppsykdommer i korn.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Comet Pro er tillatt brukt for bekjempelse av gulrust, brunrust, hveteaksprikk, hvetebladprikk, hvetebrunflekk og snømugg i hvete. Spragleflekk, dvergrust, grå øyeflekk og byggbrunflekk i bygg. Brunrust, grå øyeflekk og snømugg i rug. Brunrust, gulrust og grå øyeflekk og hveteaksprikk i rughvete. Kronrust og havrebladseptoria i havre.

Comet Pro tilhører en ny generasjon strobiluriner og setter ny standard for denne preparatgruppen. Det aktive stoffet pyraklostrobin, tas opp i bladene få minutter etter behandling. Pyraklostrobinen fordeles og bindes i vokslaget (lokalsystemisk), og sikrer langtidseffekt og reduserer tap av aktivt stoff ved f. eks. fordampning eller avvaskning av regn. Pyraklostrobin virker ved å blokkere soppens ånding og energiutvikling og hemmer dermed også andre vitale funksjoner. Pyraklostrobin omfordeles kontinuerlig i plantens overjordiske deler, slik at ny tilvekst og bladunderside også beskyttes.

Comet Pro virker forebyggende ved å undertrykke dannelse – og utvikling av infeksjonshyfer på bladene, samt kurativt ved å hemme vekst av hyfer på og i bladene. Comet Pro tas straks opp i bladene.
Obs! Andre mulige blandingskomponenter kan kreve en lenger periode før de er regnfaste.
Aktuelt behandlingstidspunkt er fra avsluttet busking (BBCH 30) og frem til avsluttende blomstring (BBCH 69).

Langtidsvirkningen av en behandling med Comet Pro lik 100 ml pr. daa. i strekningsfasen er ca. 3-5 uker avhengig av smittetrykk, klimatiske forhold, sortens mottagelighet, utvikling av symptomer samt plantenes veksthastighet. I tillegg til at Comet Pro dreper soppsykdommene effektivt, vil preparatet også føre til at plantene holder seg lengre grønne. Comet Pro er meget skånsomt ovenfor kornet og gir normalt ikke sviing av blader og bladspisser. Unngå likevel sprøyting under værforhold med høy temperatur, tørkestress og sterkt solskinn.

Virkning av Comet Pro overfor soppsykdommer i hvete, bygg, rug, havre og rughvete er god. Den kjemiske gruppen strobiluriner har utviklet resistens mot hvetemjøldogg og hvetebladprikk
(Septoria tritici). Comet Pro skal derfor alltid blandes med et soppmiddel med annen virkningsmekanisme. Strobilurinholdige preparater skal maksimalt brukes 2 ganger pr. vekstsesong. Se avsnitt om resistens.

Regnfast etter ca. 1/2 time under normale forhold.

Blandbarhet: Blandes med andre aktuelle soppmidler som Elatus Era, Elatus Plus, Propulse eller Proline. Kan også tankblandes med de fleste ugras-, skadedyr- og vekstregulerende midler ved sammenfallende behandlingstid, samt mikronæringsstoffer av god kvalitet.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

5 uker

Dose:

40–100 ml pr. daa.
Se etikett for doseringstilpasning og behandlingstidspunkt.

Filter: A1/ P2
NAD: 120 ml/ daa
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

30 m
Ved bruk av dyser med 90% avdriftsreduksjon kan avstand til vann reduseres til 3 m.

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Middels

Sprøyteplaner Comet Pro opptrer i:

Virkningstabeller Comet Pro opptrer i

Soppsykdommer i korn