This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Delan Pro | Plantekultur

Delan Pro

Varenr: 410293

125 g ditianon og 561g kaliumfosfonat pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 5

Delan Pro er tillatt brukt mot skurv (Venturia inaequalis og Venturia pirina) på epler og pærer.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Delan Pro er formulert som et suspensjons konsentrat og har en kombinasjon av to virksomme stoffer, som begge har effekt mot skurv, og det oppnås en bedre og mer stabil effekt. Kombinasjonen av to virksomme stoffer er også med på å hindre utvikling av resistens. Det virksomme stoffet ditianon er et kontaktvirkende soppdrepende middel. Ditianon virker som en multi-site-hemmer og har lav risiko for resistensutvikling. Det virksomme stoffet kaliumfosfat er et systemisk aktivt soppdrepende middel med en unik virkningsmekanisme, som også anses å ha lav risiko for resistensutvikling.

Delan Pro bør brukes forebyggende for å få optimal effekt og for å hindre resistensutvikling. I de testede vekstene er ingen skader påvist, men det anbefales å teste preparatet på et mindre område før det brukes i hele frukthagen. Følsomheten kan variere avhengig av sort, tidspunkt for behandling og næringsstatus etc. Delan Pro brukes fra begynnende knoppskyting, de første grønne bladene så vidt synlige (BBCH 53/07), til frukten har begynt å bli moden (BBCH 81). Maksimalt antall behandlinger i løpet av sesongen er 6 ganger. Det korteste intervallet mellom behandlingene er 8 dager. Sprøyteintervallet reguleres avhengig av sykdomstrykk, klima og bladvekst.

Blandbarhet: Delan Pro er i laboratorietester vist fysisk og kjemisk blandbart med Topas 100 EC og Teppeki 50 WG. Det første preparatet skal alltid være fullt oppløst før neste preparat tilsettes. Ikke bland med svovelkalk eller andre alkaliske produkter. Ikke bland med svovel i solrikt vær med høy UV-stråling. Ikke behandle med produkter som inneholder olje før eller etter behandling med Delan. Dette kan resultere i flekker på fruktene. Sprøyt blandingen omgående.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

BBCH 81
Senest 35 dager før innhøsting

Dose:

Maks. 250 ml/daa. Bruk 15 - 150 l/daa.
Høyere vannmengde jo større og tettere trærne er.

Filter: A1/P3
NAD: 250 ml/daa
Lagring: Tørt og frostfritt, beskyttes fra varme og sollys
Avst.vann:

30 m.
Se avdriftsreduserende tiltak og vegeterte buffersoner.

Helseklasse: Høy
Miljøklasse: Høy

Sprøyteplaner Delan Pro opptrer i: