This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

DFF SC 500 | Plantekultur
Ingen treff

DFF SC 500

500 g diflufenikan pr. l
Advarsel

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Mot ugras i vårbygg, høstbygg, vårhvete, høsthvete, havre, rug og rughvete.

DFF inneholder diflufenikan som tilhører en gruppe aktive stoffer som er lite brukt i Norge. Det aktive stoffet binder seg til jordpartiklene, danner en «film» på overflaten av jorden, og har lang virkningstid spesielt på mineraljord. Diflufenikan er i hovedsak kontaktvirkende og tas opp av skuddene fra ugras som trenger gjennom jordoverflaten. Ved behandling rett etter framspiring vil DFF også bli tatt opp gjennom bladene. De mest følsomme ugrasartene kan bekjempes til de har maks 4 blad.

Siden diflufenikan har jordvirkning vil DFF SC 500 også ha virkning på ugras som spirer fram på et senere tidspunkt (inntil 1 uke etter behandling).

Virkningen av DFF er avhengig av størrelsen på ugraset, og derfor er behandlingstidspunkt og god jordfuktighet avgjørende faktorer for resultatet. Dette betyr at man som oftest får bedre virkning i vårkorn sammenlignet med bruk i høstkorn. DFF har i utgangspunktet svært god virkning mot gjetertaske, veronika- arter og åkerstemor. Spesielt i vårkorn er det også god virkning mot balderbrå-arter, raps, åkerminneblom, rødtvetann, vindeslirekne og åkersennep. Under optimale forhold har man også middels til god effekt mot andre arter.

I Norge har vi kun fått godkjent lave doser, med og uten buffersone (se etikett), noe som gjør at DFF ikke bør brukes alene som hovedprodukt. Imidlertid vil en supplere mange andre produkter i virkning da den har et virknings-spekter som utfyller og forsterker andre grupper av aktive stoffer. God jordfuktighet er imidlertid avgjørende for resultatet. Diflufenikan er en karotenoidsyntese-hemmer. Det finnes kun et fåtall tilfelle av resistens mot diflufenikan i verden, og ingen i Norge. DFF kan brukes 1 gang pr. år på samme areal. Det må gå minst 3 mnd. etter behandling før planting av etterfølgende kultur (rot- og knollvekster).

Blandbarhet: DFF SC 500 er blandbar med en rekke aktuelle ugrasmidler i korn. Se blandetabeller.
Grunnet tidlig behandling er det lite aktuelt å blande med sopp-, skadedyr-, og/eller vekstregulerende midler.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Godkjenninger

Mot frøugras i gjenlegg til grasfrøeng med eller uten korn som dekkvekst, samt i grasfrøeng i engåret.
Mot frøugras i gulrot (inkludert dyrking under plast), rotpersille og pastinakk.
Kilde: Mattilsynet 

Detaljert info

Pakningsstørrelse

12 x 1 l

Behandlingsfrist

Ikke aktuelt, men riktig behandlingstidspunkt i høstkorn er BBCH 20-28 og
i vårkorn BBCH 11-28.
Se utviklingsstadier

Dose

4 - 10 ml pr. daa.

Filter

A1/P2

NAD

9 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

10 m - Dosering med vegetert buffersone:
Maks dose 10 ml pr. daa.
5 m - Det er ikke krav om buffersone ved redusert dosering:
Maks dose 4,8 ml pr. daa.

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Høy
Etikett

Tabeller DFF SC 500 opptrer i

Sjekkliste for bruk av klebemiddel Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur