This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

DFF SC 500 | Plantekultur
Plantevern

DFF SC 500

Varenr: 410710/410714

(500 g diflufenikan pr. l)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Mot ugras i vårbygg, høstbygg, vårhvete, høsthvete, havre, rug og rughvete.

DFF inneholder diflufenikan som tilhører en gruppe aktive stoffer som er lite brukt i Norge. Det aktive stoffet binder seg til jordpartiklene, danner en «film» på overflaten av jorden, og har lang virkningstid spesielt på mineraljord. Diflufenikan er i hovedsak kontaktvirkende og tas opp av skuddene fra ugras som trenger gjennom jordoverflaten. Ved behandling rett etter framspiring vil DFF også bli tatt opp gjennom bladene. De mest følsomme ugrasartene kan bekjempes til de har maks 4 blad. Siden diflufenikan har jordvirkning vil DFF SC 500 også ha virkning på ugras som spirer fram på et senere tidspunkt (inntil 1 uke etter behandling).

Virkningen av DFF er avhengig av størrelsen på ugraset, og derfor er behandlingstidspunkt og god jordfuktighet avgjørende faktorer for resultatet. Dette betyr at man som oftest får bedre virkning i vårkorn sammenlignet med bruk i høstkorn. DFF har i utgangspunktet svært god virkning mot gjetertaske, veronika- arter og åkerstemor. Spesielt i vårkorn er det også god virkning mot balderbrå-arter, raps, åkerminneblom, rødtvetann, vindeslirekne og åkersennep. Under optimale forhold har man også middels til god effekt mot andre arter, se etikett.

I Norge har vi kun fått godkjent lave doser, med og uten buffersone (se etikett), noe som gjør at DFF ikke bør brukes alene som hovedprodukt. Imidlertid vil en supplere mange andre produkter i virkning da den har et virknings-spekter som utfyller og forsterker andre grupper av aktive stoffer. God jordfuktighet er imidlertid avgjørende for resultatet. Diflufenikan er en karotenoidsyntese-hemmer. Det finnes kun et fåtall tilfelle av resistens mot diflufenikan i verden, og ingen i Norge. DFF kan brukes 1 gang pr. år på samme areal. Det må gå minst 3 mnd. etter behandling før planting av etterfølgende kultur (rot- og knollvekster) Se etikett.

Blandbarhet: DFF SC 500 er blandbar med en rekke aktuelle ugrasmidler i korn.
Se sprøyteplaner.
Grunnet tidlig behandling er det lite aktuelt å blande med sopp-, skadedyr-, og/eller vekstregulerende midler. Det er gitt minor-use godkjenning i gulrot.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)


DFF SC 500 har minor-use godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er: Mot frøugras i gulrot (inkludert dyrking under plast), rotpersille og pastinakk.  Mot frøugras i gjenlegg til grasfrøeng med eller uten korn som dekkvekst, samt i grasfrøeng i engåret.
Kilde: Mattilsynet
 

Pakn.str.: 12 x 1 l/1 x 1 l

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt, men riktig behandlingstidspunkt i høstkorn er BBCH 20-28 og
i vårkorn BBCH 11-28.
Se utviklingsstadier

Dose:

4 - 10 ml pr. daa. (Se sprøyteplan og etikett).

Filter: A1/P2
NAD: 9 ml/daa.
Lagring: Frostfritt.
Avst.vann:

10 m - Dosering med vegetert buffersone:
Maks dose 10 ml pr. daa.
5 m - Det er ikke krav om buffersone ved redusert dosering:
Maks dose 4,8 ml pr. daa.

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Høy