This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Duplosan Super | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410182

Duplosan Super

130 g mekoprop-P + 310 g diklorprop-P + 160 g MCPA pr.l
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Duplosan Super kan brukes mot mot ugras i eng og beite uten kløver. Kløver og andre to-frøbladet kulturplanter skades. Må ikke brukes nær veksthus eller ømfintlige kulturer som for eksempel tomat, agurk og kålvekster.

Duplosan Super er et selektivt, systemisk ugrasmiddel. Det tas opp gjennom ugrasets bladverk. Meget god virkning mot følgende flerårige arter: åkerdylle, åkermynte, åkertistel, åkersvinerot, høymole, ulike syrearter, soleiearter, løvetann, mjødurt, hundekjeks, marikåpe, ryllik, stornesle (brennesle), landøyda og dikesvineblom. Har i tillegg effekt på sommer-ettårige arter: balderbrå (1-4 blad), haremat, gjetertaske, meldestokk, vanlig hønsegras, klengemaure, rødt hønsegras, vassarve, vindelslirekne, åkerreddik, åkersennep.

Har også god virkning mot dåarter, tunbalderbrå, rødtvetann, tungras, linbendel, jordrøyk og åkerstemor. Best virkning oppnås i varmt vær når ugraset er i god vekst. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. Høy dagtemperatur og god tilvekst sikrer effekten. Unngå behandling når det er fare for frost eller når temperaturen overstiger 20⁰ C, ved kraftig vind eller når plantene er stresset som følge av nedbørunderskudd eller lignende.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste sopp- og skadedyrmidler. Blanding med Harmony 50 SX forsterker effekten mot bl.a. hundekjeks i eng.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

2 x 10 l

Behandlingsfrist

Beitedyr må ikke slippes på areal eller arealet må ikke bli slått før 21 dager etter sprøyting .

Dose

Eng og beite:
250-500 ml pr. daa
Frukthage:
300-500 ml pr. daa
OBS!
Åkertistel bekjempes best på rosettstadium.
Det kan medføre en senere behandling enn normalt.
For andre bruksområder, se etikett.

Filter

A1/ P2

NAD

400 ml/daa

Lagring

Kjølig og frostfritt

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Ukjent
Etikett

Tabeller Duplosan Super opptrer i