This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Elatus Era | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410292

Elatus Era

75 g benzovindiflupyr + 150 g prothiokonazol pr. l
Fare

Avgiftskl. 4

Sikkerhetsdatablad

Mot soppsykdommer i hvete, bygg, rug og rughvete.

Elatus Era er et bredspektret systemisk soppmiddel som fordeler seg sakte oppover i bladet og gir en heldekkende beskyttelse mot alle bladflekksykdommene og rust. Elatus Era inneholder to aktivstoffer som begge har forebyggende virkning, men på hver sin livsfunksjon i soppene. SolatenolTM (Benzovindiflupyr) gir langvarig beskyttelse ved at det stopper soppens energiopptak ved at det binder seg til succinat dehydrogenase ensymet (SDHI), mens prothiokonazol hemmer soppenes ergosterolsyntese. Preparatet har derfor en innebygget resistensstrategi. Se også avsnitt om resistens.

Elatus Era har også kurativ effekt, men ved soppsprøyting får man alltid best utbytte ved å stoppe soppen i etableringsfasen slik at den ikke får ødelagt produksjonskapasiteten til bladene. Soppen starter å skade bladene ved infeksjon, lenge før vi ser symptomene på bladene. Derfor gir det best effekt ved forebyggende behandling. Soppsporene trenger en fuktig periode for å spre seg. Det er derfor best å sprøyte i, eller like etter, en fuktperiode for å stoppe soppen i etableringsfasen. Preparatet kan brukes fra begynnende strekning (BBCH 31) til begynnende blomstring i bygg (BBCH 59) og til avsluttende blomstring i hvete, rug og rughvete (BBCH 69).

Blandbarhet: Elatus Era kan blandes med aktuelle soppmidler og de fleste ugras-, insekts-, vekstregulerings- og bladgjødslingsmidler det kan være relevant  å blande med.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

6 uker

Dose

50–67 ml/daa

Filter

A1/P2

NAD

67 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

20 m (hvorav 10 meter grasdekt). Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no.

Helseklasse

Middels

Miljøklasse

Høy
Etikett

Tabeller Elatus Era opptrer i