This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Elatus Plus | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410289

Elatus Plus

100 g benzovindiflupyr pr. l
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Mot soppsykdommer i hvete, bygg, rug og rughvete. Elatus Plus er en sampack av Elatus Plus og Amistar.

Elatus Plus er et bredspektret systemisk soppmiddel som fordeler seg sakte oppover i bladet og gir beskyttelse mot bladflekksykdommer og rust. Elatus Plus inneholder SolatenolTM (Benzovindiflupyr) som gir langvarig beskyttelse ved at det binder seg til succinat dehydrogenase enzymet (SDHI) og stopper soppens energiopptak. Elatus Plus gir fullstendig beskyttelse, men av hensyn til fare for utvikling av resistens skal Elatus Plus ikke brukes alene. Se avsnitt om resistens. Elatus Plus fordeler seg systemisk utover i bladet og brytes sakte ned slik at de gir en langvarig forebyggende effekt.

Ved soppsprøyting får man alltid best utbytte ved å stoppe soppen i etableringsfasen slik at den ikke får ødelagt produksjonskapasiteten til bladene. Soppen starter å skade bladene ved infeksjon, lenge før vi ser symptomene på bladene. Derfor gir det best effekt ved forebyggende behandling. Soppsporene trenger en fuktig periode for å spre seg. Det er derfor best å sprøyte i, eller like etter, en fuktperiode for å stoppe soppen i etableringsfasen. Preparatet kan brukes fra begynnende strekning (BBCH 31) til begynnende blomstring i bygg (BBCH 59) og til avsluttende blomstring i hvete, rug og rughvete (BBCH 69). Se utviklingsstadier.

Blandbarhet: Elatus Plus skal alltid blandes med et annet relevant soppmiddel med annen virkningsmekanisme. Kan også blandes med de fleste ugras-, insekts-, vekstregulerings- og bladgjødslingsmidler ved sammenfallende behandlingstid.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Detaljert info

Pakningsstørrelse

2 x 5 l

Behandlingsfrist

5 uker

Dose

40-50 ml/daa i blanding med annet soppmiddel. Se blandetabell.
Vannmengde: 10-40 liter vann.

Filter

A1/P2

NAD

75 ml/daa (Elatus Plus)

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

20 m (hvorav 10 meter grasdekt). Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no.

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Høy
Etikett

Tabeller Elatus Plus opptrer i