This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Elatus Plus | Plantekultur

Elatus Plus

Varenr: 410289

100 g benzovindiflupyr pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i hvete, bygg, rug og rughvete.
Elatus Plus er en sampack av Elatus Plus og Amistar.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Elatus Plus er et bredspektret systemisk soppmiddel som fordeler seg sakte oppover i bladet og gir beskyttelse mot bladflekksykdommer og rust. Elatus Plus inneholder SolatenolTM (Benzovindiflupyr) som gir langvarig beskyttelse ved at det binder seg til succinat dehydrogenase enzymet (SDHI) og stopper soppens energiopptak. Elatus Plus gir fullstendig beskyttelse, men av hensyn til fare for utvikling av resistens skal Elatus Plus ikke brukes alene. Se avsnitt om resistens. Elatus Plus fordeler seg systemisk utover i bladet og brytes sakte ned slik at de gir en langvarig forebyggende effekt.

Ved soppsprøyting får man alltid best utbytte ved å stoppe soppen i etableringsfasen slik at den ikke får ødelagt produksjonskapasiteten til bladene. Soppen starter å skade bladene ved infeksjon, lenge før vi ser symptomene på bladene. Derfor gir det best effekt ved forebyggende behandling. Soppsporene trenger en fuktig periode for å spre seg. Det er derfor best å sprøyte i, eller like etter, en fuktperiode for å stoppe soppen i etableringsfasen. Preparatet kan brukes fra begynnende strekning (BBCH 31) til begynnende blomstring i bygg (BBCH 59) og til avsluttende blomstring i hvete, rug og rughvete (BBCH 69). Se utviklingsstadier.

Blandbarhet: Elatus Plus skal alltid blandes med et annet relevant soppmiddel med annen virkningsmekanisme. Kan også blandes med de fleste ugras-, insekts-, vekstregulerings- og bladgjødslingsmidler ved sammenfallende behandlingstid.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no) 

Pakn.str.: 2 x 5 l

Behandlingsfrist:

5 uker

Dose:

40-50 ml/daa i blanding med annet soppmiddel. Se blandetabell.
Vannmengde: 10-40 liter vann.

Filter: A1/P2
NAD: 75 ml/daa (Elatus Plus)
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

20 m (hvorav 10 meter grasdekt). Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no.

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Høy

Sprøyteplaner Elatus Plus opptrer i:

Virkningstabeller Elatus Plus opptrer i

Soppsykdommer i korn