This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Gallery | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410192

Gallery

500 g isoksaben pr. l
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Mot tofrøbladet ugras i frukt, bærvekster, prydplanteskoler, buskrabatter, juletrebeplantning og totalbekjempelse på udyrka arealer.

Systemisk ugrasmiddel med jordvirkning og lite til ingen bladvirkning. God virkning mot balderbrå, gjetertaske, gullkrage, hvitkløver, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, oljevekster, rødtvetann, vassarve, åkerstemor, åkerminneblom m.fl. Svak virkning mot klengemaure, tungras, melkearter og åkersvineblom. Ingen virkning mot etablert rotugras og grasarter.

Gallery brukes før ugraset spirer. Kan benyttes ned til 0°C. Nedbør etter sprøyting vil fremme virkningen. I nyplanting av jordbær og bringebær sprøytes det først etter 10 dager. Året etter bruk av Gallery kan det dyrkes korn eller gras, men dette forutsetter dyp pløying.

Blandbarhet: Ikke aktuelt.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

20 x 500 ml

Behandlingsfrist

Ingen

Dose

Jordbær:
50-100 ml pr. daa
Andre bruksområder:
Se etikett.

Filter

P2/A1

NAD

100 ml/daa

Lagring

Frostfritt.

Avstand vann

10 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Høy
Etikett

Tabeller Gallery opptrer i