This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Geoxe 50 WG | Plantekultur

Geoxe 50 WG

Varenr: 410287

500 g fludioksonil pr. kg

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Mot gråskimmel i jordbær på friland og mot gråskimmel og storknolla råte­sopp i salat i veksthus.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Geoxe 50 WG er et kontaktvirkende soppmiddel med langvarig forebyggende effekt mot gråskimmel. Fludioksonil trenger fort igjennom vokslaget og binder seg til overflaten av cellene og er derfor veldig regnfast. Fludioksonil påvirker den osmotiske reguleringen i soppcellene slik at de kollapser under spiring og vekst.

For å unngå resistensoppbygging skal preparatet brukes maksimalt 2 ganger pr. sesong i et behandlingsprogram hvor midler med annen virkningsmekanisme inngår.

Blandbarhet: Kan blandes med soppmidler og skadedyrmidler.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 10 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Jordbær:
3 dager
Salat:
7 dager

Dose:

50 g/daa

Filter: A1/P3 ved tåkesprøyte. A1/P2 ved bruk av åkersprøyte/sprøytebom
NAD: 50 g/daa
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

5 m
Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Høy

Sprøyteplaner Geoxe 50 WG opptrer i: