This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Geoxe 50 WG | Plantekultur
Plantevern

Geoxe 50 WG

Varenr: 410287/410294

(500 g fludioksonil pr. kg)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Mot gråskimmel i jordbær på friland og mot gråskimmel og storknolla råte­sopp i salat i veksthus.

Geoxe 50 WG er et kontaktvirkende soppmiddel med langvarig forebyggende effekt mot gråskimmel. Fludioksonil trenger fort igjennom vokslaget og binder seg til overflaten av cellene og er derfor veldig regnfast. Fludioksonil påvirker den osmotiske reguleringen i soppcellene slik at de kollapser under spiring og vekst.

For å unngå resistensoppbygging skal preparatet brukes maksimalt 2 ganger pr. sesong i et behandlingsprogram hvor midler med annen virkningsmekanisme inngår.

Blandbarhet: Kan blandes med soppmidler og skadedyrmidler.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 10 x 1 kg/1 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Jordbær:
3 dager
Salat:
7 dager

Dose:

50 g/daa.

Filter: A1/P3 ved tåkesprøyte. A1/P2 ved bruk av åkersprøyte/sprøytebom
NAD: 50 g/daa.
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

5 m
Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Høy