This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

GOZAI – Dispensasjon til nedsviing av potetris og utløpere i jordbær. | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410420

GOZAI – Dispensasjon til nedsviing av potetris og utløpere i jordbær.

(26,5 g Pyraflufenethyl pr. l)
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Gozai brukes til nedsviing av potetris og utløpere i jordbær på friland og i tunnel. Gozai er egnet for nedsviing av stengler og blad og forhindrer dermed gjenvekst. Effekten er ikke umiddelbart tydelig, men kan vanligvis observeres etter noen dager. Full nedvisning skjer etter 14-21 dager. Best effekt av sprøytingen oppnås ved behandling på formiddagen. Sprøyt aldri senere enn 4 timer før solnedgang. Gozai er regnfast etter 2 timer. Tillatt brukt i perioden 11. juni til 9. oktober 2023.

I poteter med god vekst kan to behandlinger med 7 dagers mellomrom være nødvendig. Senest i BBCH 91 og minst 14 dager før høsting. Det kan blandes med Ranman Top, hvis en samtidig ønsker effekt mot knollangrep av tørråte. Velg dyser som gir små dråper for å få god dekning av plantemassen.

I jordbær brukes det høsting i etablerte felt (BBCH 91), og ved begynnende rotvekst på første utløperplante (BBCH 43) i ny-etablerte felt hvor bær ikke høstes. Væskemengde 25- 40 l pr. dekar. Det er ingen erfaring med bruk av Gozai i tunnel.

Pyraflufen-ethyl tilhører gruppen av PPO-hemmere (HRAC gruppe E) og er vurdert til å ha lav risiko for utvikling av resistens ved godkjent bruk. Det bør pløyes før såing av høstkorn samme år. For å beskytte vannlevende organismer anbefales det ikke å bruke dette produktet på drenert jord som er utsatt for sprekkedannelse, som for eksempel planert leirjord eller å bruke dette produktet før større nedbørsmengder eller lengre perioder med nedbør.

Det kreves at vegetert buffersone på minst 10 meter fra overflatevann overholdes. Den vegeterte buffersonen skal på sprøytetidspunktet ha veletablert plantedekke bestående av gress eller en blanding av gress og urter. Naturlig vegetasjon, inkludert trær og busker, kan også utgjøre hele eller deler av buffersonen, så lenge markvegetasjonen er tett og veletablert.

Den vegeterte buffersonen på 10 meter kan inngå som en del av avstandskravet på 20 meter. Avstandskravet kan gjøres smalere ved å redusere sprøyteavdriften i henhold til tabellen.

Vilkår for å oppnå avdriftsreduksjon er beskrevet i egen veileder som er tilgjengelig på Mattilsynets nettsider. All reduksjon av avstandskrav må skje i tråd med veilederen.

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no) 

Tillatt brukt i perioden 11. juni til 9. oktober 2023.

Tilleggsetikett fåes hos din forhandler.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

5 l

Behandlingsfrist

Potet: 14 dager før høsting.
Jordbær etablerte felt: Etter høsting
Jordbær nyetablerte felt: Det skal ikke omsettes bær før året etter det er behandlet med Gozai.

Dose

Potet:
Maksimalt 2 behandlinger med minst 7 dagers mellomrom med 80 ml i 20-40 L vann pr. daa.
Tilsett 150 ml Renol pr. daa.

Jordbær:
40-80 ml preparat per dekar. Benyttes mellom radene med skjermet sprøyting.
Maksimalt 2 behandlinger med minst 7 dagers mellomrom. Tilsett 150 ml Renol pr. daa.

NAD

80 ml/daa.

Lagring

Tørt og kjølig og frostfritt.

Avstand vann

20 m uten avdriftsregulerende tiltak hvorav vegetert buffersone på 10 m. Avstandskrav til vann kan reduseres dersom en følger Mattilsynets veileder for avdriftsreduserende tiltak.

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller GOZAI – Dispensasjon til nedsviing av potetris og utløpere i jordbær. opptrer i