This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Gratil WG 75 | Plantekultur
Plantevern

Gratil WG 75

Varenr: 410180

(750 g amidosulfuron pr. kg)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Mot ugras i korn med eller uten fangvekster av gras, i gjenlegg av gras og rødkløver til fôr (med eller uten korn som dekkvekst), eng, beite og gras i grøntanlegg.

Lavdosemiddel som tas opp gjennom bladene og stopper veksten i følsomme arter. Meget god virkning mot klengemaure, gjetertaske, pengeurt, oljevekster, åkergull, åkersennep, høymole, engsoleie og einstape. God effekt også mot balderbrå, då, ettårig dylle, haremat, meldestokk, vindeslirekne og åkerminneblom.

Svak virkning mot gullkrage, hønsegras, jordrøyk, linbendel, rødtvetann, åkerstemorblom, hundekjeks, marikåpe og ryllik. Gratil er skånsom mot grasarter, unntatt engsvingel som har vist veksthemming. Skånsom også mot kløver selv om veksten forbigående kan stagnere noe. Tilsett 50 ml DP-klebemiddel pr. 100 l vann, eller Mero 50 ml/daa. Se etikett.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste ugrasmidler, soppmidler eller insektmidler. Husk alltid å lese etiketten på blandingspartneren. Kan blandes med MCPA for å sikre virkningen mot bl.a. løvetann.

Gratil 75 WG har off-label godkjenning. Søker er Norsk juletre. Virkeområde og bruksområde er: Mot einstape i juletreproduksjon. Forlengelse forventes.
Kilde: Mattilsynet
 

Pakn.str.: 20 x 120 g

Behandlingsfrist:

Gras til silo og beite:
7 dager
Gras til høy:
21 dager

Dose:

2-6 g pr. daa. Se etikett og sprøyteplan.

NAD: 6 g/daa.
Lagring: Tørt og kjølig.
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Middels