This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Harmony Plus SX | Plantekultur
Ingen treff

Harmony Plus SX

167 g tribenuron-metyl + 333 g tifensulfuron-metyl pr. kg
Advarsel

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Mot frøugras i vårhvete, bygg og havre med eller uten fangvekster av gras, i gjenlegg av gras og rødkløver til fôr (med og uten korn som dekkvekst), i høsthvete, rug og rughvete om våren samt i varig beite.

Ugrasmiddel av typen sulfonylurea, leveres som mini granulat. Systemisk virkning med opptak gjennom bladmasse og strå. Ugrasets vekst stopper raskt og full effekt ses etter 1-3 uker. Temperaturen bør være 10⁰ C og ugrasplantene i god vekst. Best virkning oppnås når ugrasplantene er på 2-4 bladstadiet.

For å unngå at resistens mot sulfonylureamidler (Atlantis OD, Gratil, Harmony SX, Harmony Plus SX, CDQ SX, Hussar Plus OD, Broadway Star og Titus) kan oppstå, anbefales det å veksle med preparater som har annen virkningsmekanisme eller tankblande med et slikt preparat f.eks. Starane XL/Cleave, Tomahawk 200, Pixxaro EC, Duplosan Meko, Duplosan D eller Duplosan Max.

God virkning mot balderbråarter, dåarter, hønsegras, åkerminneblom, linbendel, meldestokk, oljevekster, stivdylle, vassarve, vindeslirekne og korsblomstra ugras. Tilfredsstillende virkning mot haremat, rødtvetann, tranehals og tungras. Svak virkning mot jordrøyk, klengemaure og åkerstemor. Tilsett klebe- og spredemiddel når Harmony Plus SX brukes alene, sammen med Puma Extra, Axial, Starane XL/Cleave, Tomahawk 200, Stabilan 750 eller Cycocel 750. Klebemiddel tilsettes til slutt.  Se avsnitt om resistens.

Blandbarhet: Som nevnt over og se blandetabeller.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

10 x 100 g

Behandlingsfrist

Beite:
7 dager

Dose

Vårkorn:
1,0-1,5 g pr. daa + normaldose av DP-klebemiddel.
Høstkorn:
1,5-2,0 g pr. daa + normaldose av DP-klebemiddel.
Gras og rødkløvergjenlegg i blanding til fôr:
0,75 g pr. daa. Harmony Plus+50 ml Duplosan Max pr. daa. OBS! Ikke klebemiddel.
Grasgjennlegg til fôr u/kløver:
0,75 g Harmony Plus pr. daa. +25 ml DP-klebemiddel pr. 100 l sprøytevæske. Ikke til engsvingel i renbestand.
Gjenlegg i gras til fangvekst (raigras, hundegras):
1,1 g Harmony Plus pr. daa. +25 ml DP-klebemiddel pr. 100 l sprøytevæske. Ikke til engsvingel som fangvekst.
Varig beite:
2,2 g Harmony Plus pr. daa. + normaldose av DP-klebemiddel.

NAD

2 g/daa

Lagring

Tørt

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Ukjent

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Harmony Plus SX opptrer i

Sjekkliste for bruk av klebemiddel Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur