This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Harmony Plus SX | Plantekultur
Plantevern

Harmony Plus SX

Varenr: 410197

(167 g tribenuron-metyl + 333 g tifensulfuron-metyl pr. kg)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

Mot frøugras i vårhvete, bygg og havre med eller uten fangvekster av gras, i gjenlegg av gras og rødkløver til fôr (med og uten korn som dekkvekst), i høsthvete, rug og rughvete om våren samt i varig beite.

Ugrasmiddel av typen sulfonylurea, leveres som vannløselige tabletter eller mini granulat. Systemisk virkning med opptak gjennom bladmasse og strå. Ugrasets vekst stopper raskt og full effekt ses etter 1-3 uker. Temperaturen bør være 10⁰ C og ugrasplantene i god vekst. Best virkning oppnås når ugrasplantene er på 2-4 bladstadiet.

For å unngå at resistens mot sulfonylureamidler (Atlantis OD, Gratil, Harmony SX, Harmony Plus SX, CDQ SX, Hussar Plus OD, Broadway Star og Titus) kan oppstå, anbefales det å veksle med preparater som har annen virkningsmekanisme eller tankblande med et slikt preparat f.eks. Starane XL/Cleave, Tomahawk 200, Pixxaro EC eller Duplosan Meko.

God virkning mot balderbråarter, dåarter, hønsegras, åkerminneblom, linbendel, meldestokk, oljevekster, stivdylle, vassarve, vindeslirekne og korsblomstra ugras. Tilfredsstillende virkning mot haremat, rødtvetann, tranehals og tungras. Svak virkning mot jordrøyk, klengemaure og åkerstemor. Tilsett klebe- og spredemiddel når Harmony Plus SX brukes alene, sammen med Puma Extra, Axial, Starane XL/Cleave, Tomahawk 200 eller Stabilan 750. Klebemiddel tilsettes til slutt.  Se resistensutvikling.

Blandbarhet: Som nevnt over og se blandetabell.

Pakn.str.: 10 x 100 g

Behandlingsfrist:

Beite:
7 dager

Dose: Vårkorn:1,0-1,5 g pr. daa. Høstkorn:1,5-2,0 g pr. daa. Gras og rødkløvergjenlegg i blanding til fôr:0,75 g pr. daa. Harmony Plus+50 ml MCPA pr. daa.OBS! Ikke klebemiddel. Grasgjennlegg til fôr u/kløver: 0,75 g Harmony Plus pr. daa. +25 mlDP-klebemiddel pr. 100 l sprøytevæske. Ikke til engsvingel i renbestand. Gjenlegg i gras til fangvekst (raigras, hundegras):1,1 g Harmony Plus pr. daa. +25 ml DP-klebemiddel pr. 100 l sprøytevæske.Ikke til engsvingel som fangvekst. Varig beite: 2,2 g Harmony Plus pr. daa. + 50 mlDP-klebemiddel pr. 100 l sprøytevæske.
NAD: 1,5 g/daa.
Lagring: Tørt.
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav