This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Hussar Plus OD | Plantekultur
Plantevern

Hussar Plus OD

Varenr: 410705

50 g jodsulfuron + 7,5 g mesosulfuron pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Mot ugras i høst- og vårbygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Inneholder to aktivstoffer i sulfonylureagruppen. Begge aktivstoffene tas opp gjennom bladene, fordeles i plantene og stopper veksten i følsomme arter. Meget god effekt mot balderbrå, ettårige dyllearter, då, gjetertaske, haremat, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, paddesev, pengeurt, rødtvetann, tungras, tunrapp, vassarve, veronika, åkergull, åkerminneblom og åkersennep.

Effekten er god mot gullkrage, klengemaure, markrapp, raigras, smånesle, åkertistel, vindelslirekne, åkerstemorblomst og åkersvineblom. Noe effekt kan forventes mot jordrøyk samt noe, men variabel effekt mot knereverumpe. Kan brukes ned til 5°C, men best effekt oppnås ved temperaturer rundt 8°C. Det må ikke være utsikter til nattefrost ved sprøyting. Det skal tilsettes 50 ml Mero eller Renol pr. daa. Resistens mot SU-preparater se her.

Blandbarhet: Kan benyttes alene, i blanding med andre preparater eller i bekjempingsstrategier med andre ugrasmidler. Markrapp og tunrapp bør behandles så tidlig som mulig for å få en best mulig effekt. Effekten på markrapp kan variere. Kan under noen omstendigheter gi til dels sterk gulfarging og midlertidig vekststagnasjon. Maksdosen er 5 ml/daa. i høstbygg og 15 ml/daa i vårbygg. Unngå overlappinger. Vær oppmerksom på at noen arter 6-radsbygg kan være ekstra følsomme. Unngå bruk i stresset åker (lufttett jord, svak rotutvikling, tørke mv). Må ikke brukes i havre og fangvekster.

Hussar Plus OD har minor-use godkjenning. Søker er Norsk Frøavlerlag. Virkeområde og bruksområde er: Mot ugras i frøeng og gjenlegg til frøeng i frøavl av ulike gras.
Kilde: Mattilsynet

Hussar OD (siste bruksdag 31/12-22) har Off-label. Søker er Norsk Frøavlerlag og Norsk Gartnerforbund.. Virkeområde og bruksområde er: Mot grasugras i frøeng av timotei og i gjenlegg og frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel og bladfaks. Mot ugras i ferdigplenproduksjon. Mot grasugras i frøeng av timotei og engkvein og i gjenlegg og frøeng av engrapp,rødsvingel, sauesvingel og bladkas.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt

Dose:

Vårbygg:
4-15 ml/daa.
Høstbygg:
5 ml pr. daa.
Hvete, rug og rughvete:
4-20 ml/daa.

Filter: A1/P3
NAD: 20 ml/daa.
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

5 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Middels