This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Hussar Plus OD | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410705

Hussar Plus OD

50 g jodsulfuron + 7,5 g mesosulfuron pr. l
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Mot ugras i høst- og vårbygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Inneholder to aktivstoffer i sulfonylureagruppen. Begge aktivstoffene tas opp gjennom bladene, fordeles i plantene og stopper veksten i følsomme arter. Meget god effekt mot balderbrå, ettårige dyllearter, då, gjetertaske, haremat, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, paddesev, pengeurt, rødtvetann, tungras, tunrapp, vassarve, veronika, åkergull, åkerminneblom og åkersennep.

Effekten er god mot gullkrage, klengemaure, markrapp, raigras, smånesle, åkertistel, vindelslirekne, åkerstemorblomst og åkersvineblom. Noe effekt kan forventes mot jordrøyk samt noe, men variabel effekt mot knereverumpe. Kan brukes ned til 5°C, men best effekt oppnås ved temperaturer rundt 8°C. Det må ikke være utsikter til nattefrost ved sprøyting. Det skal tilsettes 50 ml Mero eller Renol pr. daa. Se også avsnitt om resistens.

Blandbarhet: Kan benyttes alene, i blanding med andre preparater eller i bekjempingsstrategier med andre ugrasmidler. Markrapp og tunrapp bør behandles så tidlig som mulig for å få en best mulig effekt. Effekten på markrapp kan variere. Kan under noen omstendigheter gi til dels sterk gulfarging og midlertidig vekststagnasjon. Maksdosen er 5 ml/daa. i høstbygg og 15 ml/daa i vårbygg. Unngå overlappinger. Vær oppmerksom på at noen arter 6-radsbygg kan være ekstra følsomme. Unngå bruk i stresset åker (lufttett jord, svak rotutvikling, tørke mv). Må ikke brukes i havre og fangvekster.

Hussar OD (siste bruksdag 31/12-23) er erstattet med Hussar Plus OD.

Godkjenninger

Mot ugras i frøeng og gjenlegg til frøeng i frøavl av ulike gras.
Gyldig til 31.12.23
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

12 x 1 l

Behandlingsfrist

Ikke aktuelt

Dose

Vårbygg:
4-15 ml/daa.
Høstbygg:
5 ml pr. daa
Hvete, rug og rughvete:
4-20 ml/daa

Filter

A1/P3

NAD

20 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

5 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Hussar Plus OD opptrer i