This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Legacy 500 SC | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410711

Legacy 500 SC

500 g diflufenikan pr. l
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Til bekjempelse av ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete og vårbygg.

Legacy inneholder diflufenikan og tas opp i ugrasplantene via blad og koleoptil og virker som et jordvirkende kontaktmiddel. Ved sprøyting danner diflufenikan en film på jordoverflaten, som spirende ugras blir eksponert for. Synlig effekt kan observeres etter 2-5 dager som misfarging og nedvisning og/eller hvitfarging av ugraset. Legacy har normalt meget god effekt mot åkerstemor, gjetertaske, veronika-arter (tidlig stadium). Effekten blir mye dårligere ved senere utvikling av ugraset.

Legacy vurderes å ha liten risiko for utvikling av resistens og det er ikke registrert resistens mot diflufenikan i Norge. Legacy har effekt mot vassarve med påvist SU-resistens og kan derfor brukes i en forebyggende resistensstrategi. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til oppformering av resistente ugrasarter. Derfor skal preparater fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. Etter behandling kan det i enkelte tilfeller ses hvite flekker på kulturen. Flekkene forsvinner i løpet av få dager og har ingen betydning for avling.

Om høsten, etter vårbehandling med diflufenikan, kan det såes høstkorn og høstraps. Før høstraps må det pløyes. Det må gå minst 3 måneder etter sprøyting før planting av etterfølgende kultur (rot- og knollvekster). Legacy kan brukes helt ned til 2°C forutsatt at temperaturen er stigende i tiden etter sprøyting. Ved utsikt til frost utsettes behandlingen til plantene igjen er saftspente. På humusrik jord kan effekten bli redusert. God jordfuktighet på behandlingstidspunktet og i perioden umiddelbart etter vil øke effekten og langtidsvirkning av preparatet

Blandbarhet: Legacy kan tankblandes med, Atlantis OD, CDQ SX, Tripali, Harmony Plus SX, Hussar Plus OD, Starane XL/Cleave, Tomahawk 200. Blanding med Ariane S, fenoksysyrer, samt blanding med sopp-, skadedyr-, og/ eller vekstregulerende midler er lite aktuelt da det ikke er sammenfallende behandlingstidspunkt.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Godkjenninger

Mot frøugras i gulrot (inkludert dyrking under plast), rotpersille og pastinakk.
Gyldig til 31.12.23
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

12 x 1 l

Behandlingsfrist

Ikke aktuelt, men riktig behandlingstidspunkt er i:
Høstkorn BBCH 20-28
Vårkorn BBCH 11-21

Dose

6 - 10 ml pr. daa (Se sprøyteplan)

Filter

A1/P3

NAD

9 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

10 m vegetert buffersone

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Høy
Etikett

Tabeller Legacy 500 SC opptrer i