This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Legacy 500 SC | Plantekultur

Legacy 500 SC

Varenr: 410711

500 g diflufenikan pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Til bekjempelse av ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete og vårbygg.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Legacy inneholder diflufenikan og tas opp i ugrasplantene via blad og koleoptil og virker som et jordvirkende kontaktmiddel. Ved sprøyting danner diflufenikan en film på jordoverflaten, som spirende ugras blir eksponert for. Synlig effekt kan observeres etter 2-5 dager som misfarging og nedvisning og/eller hvitfarging av ugraset. Legacy har normalt meget god effekt mot åkerstemor, gjetertaske, veronika-arter (tidlig stadium). Effekten blir mye dårligere ved senere utvikling av ugraset.

Legacy vurderes å ha liten risiko for utvikling av resistens og det er ikke registrert resistens mot diflufenikan i Norge. Legacy har effekt mot vassarve med påvist SU-resistens og kan derfor brukes i en forebyggende resistensstrategi. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til oppformering av resistente ugrasarter. Derfor skal preparater fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. Etter behandling kan det i enkelte tilfeller ses hvite flekker på kulturen. Flekkene forsvinner i løpet av få dager og har ingen betydning for avling.

Om høsten, etter vårbehandling med diflufenikan, kan det såes høstkorn og høstraps. Før høstraps må det pløyes. Det må gå minst 3 måneder etter sprøyting før planting av etterfølgende kultur (rot- og knollvekster). Legacy kan brukes helt ned til 2°C forutsatt at temperaturen er stigende i tiden etter sprøyting. Ved utsikt til frost utsettes behandlingen til plantene igjen er saftspente. På humusrik jord kan effekten bli redusert. God jordfuktighet på behandlingstidspunktet og i perioden umiddelbart etter vil øke effekten og langtidsvirkning av preparatet

Blandbarhet: Legacy kan tankblandes med, Atlantis OD, CDQ SX, Tripali, Harmony Plus SX, Hussar Plus OD, Starane XL/Cleave, Tomahawk 200. Blanding med Ariane S, fenoksysyrer, samt blanding med sopp-, skadedyr-, og/ eller vekstregulerende midler er lite aktuelt da det ikke er sammenfallende behandlingstidspunkt.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Legacy har minor-use godkjenning.
Mot frøugras i gulrot (inkludert dyrking under plast), rotpersille og pastinakk.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt, men riktig behandlingstidspunkt er i:
Høstkorn BBCH 20-28
Vårkorn BBCH 11-21

Dose:

6 - 10 ml pr. daa (Se sprøyteplan)

Filter: A1/P3
NAD: 9 ml/daa
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

10 m vegetert buffersone

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Høy

Sprøyteplaner Legacy 500 SC opptrer i:

Virkningstabeller Legacy 500 SC opptrer i

Ugras