This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Milbeknock | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410363

Milbeknock

9,3 g Milbemektin pr. l
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Milbeknock er et selektivt middel til bekjempelse av spinnmidd, dvergmidd (bl.a. skuddtoppmidd, cyclamenmidd), frukttremidd, jordbærmidd og minérfluelarver og er tillatt i eple, pære, jordbær på friland, i plasttunnel og i veksthus, prydplanter i grøntanlegg og i veksthus og i planteskoler utendørs.

Milbeknock er ikke systemisk i plantene, men transporteres i bladverket, fra den ene til den andre siden (translaminær). Alle relevante plantedeler må dekkes med sprøyteveske. Milbeknock har virkning mot samtlige stadier fra egg til voksen midd. Preparatet virker raskt både ved kontakt og opptak gjennom munnen (”knock-down” effekt) samt god langtidsvirkning. Effekten er ikke spesielt temperaturavhengig og preparatet er skånsomt ovenfor visse nytteinnsekter, men en midlertidig reduksjon i populasjonen like etter behandling må påregnes. Rovmidd påvirkes vesentlig.

Milbeknock er giftig for bier og må ikke brukes i blomstrende kulturer. Det aktive stoffet milbemektin, tilhører middelgruppe avermektiner og milbemyciner. Kryssresistens mellom midler med disse aktive stoffene kan forekomme. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for middelet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom dette finnes) alltid inngå i et bekjempelsesprogram. Det maksimale antall behandlinger med Milbeknock, som er oppgitt under hver kultur i bruksrettledningen, må ikke overskrides.

Blandbarhet: Blanding med andre midler er ikke tilstrekkelig undersøkt, og må derfor frarådes. Klebemiddel kan tilsettes sprøytevæska, når det er vanskelig å fukte bladene.
Plantetoleranse: Milbeknock er generelt et skånsomt middel, og er testet i mange arter og sorter uten skade. Produsenten kan ikke garantere for selektiviteten i alle kulturer (dette er avhengig av f.eks. planteart/-sort, dyrkingsteknikk, f.eks. bruk av tunnel, og klimaforhold). Det er derfor viktig å gjøre en liten prøvesprøyting innen kulturen behandles. Dette må også gjøres ved tilsetning av klebemiddel.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann


Godkjenninger

Mot spinnmidd og Aculops spp. på tomat i veksthus og på agurk i veksthus og friland.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

12 x 1 l

Behandlingsfrist

Eple og pære:
14 dager
Jordbær:
Behandles kun etter høsting

Dose

115 ml i 100 l vann. Bruk 50 l vann pr. 100 m rad. Maks arealdose: 2 x 115 ml pr. daa.
Jordbær i veksthus, plasttunnel og på friland:
Mot veksthusspinnmidd og jordbærmidd sprøytes angrepne blader etter avhøsting. Virkningen mot midd blir bedre ved å tilsette et spredemiddel. Det er en fordel å avblade jordbærplantene før sprøyting. Mot tydelige angrep av jordbærmidd er to behandlinger nødvendig. Mot spinnmidd må sprøyting skje før dannelse av dvalehunner (oransje individer) og mot jordbærmidd må sprøyting være avsluttet før første frost.
Dose: 200-250 ml i minst 120 l vann pr. 1000 m rad eller dekar ved full bladmasse. Maks arealdose: 2 x 250 ml pr. daa. Milbeknock skal maksimalt brukes 2 ganger i veksthus og 1 gang på friland og i plasttunnel pr. vekstsesong.
Prydvekster i veksthus, grøntanlegg og planteskoler utendørs:
Mot veksthusspinnmidd og dvergmidd (bl.a. skuddtoppmidd og cyclamenmidd) sprøytes ved begynnende angrep.
Dose: 50 ml i 100 l vann, men vannmengden varierer med plantestørrelsen. Opp til 50 cm plantehøyde bruk 50 ml i 100 l vann pr. daa. 50-125 cm plantehøyde bruk 75 ml i 150 l vann pr. daa. Over 125 cm plantehøyde bruk 100 ml i 200 l vann pr. daa. Maks arealdose: 2 x 2 a 100 ml pr. dekar. 
Mot minérfluelarver sprøytes det når angrepet konstateres.
Dose: 100 ml i 100 l vann, men vannmengden varierer etter plantestørrelse. Opp til 50 cm plantehøyde bruk 100 ml i 100 l vann pr. daa. 50-125 cm plantehøyde bruk 150 ml i 150 l vann pr. daa. Over 125 cm plantehøyde bruk 200 ml i 200 l vann pr. daa. Maks arealdose: 2 x 2 a 200 ml pr. dekar. Milbeknock skal maksimalt brukes i 2 behandlingsblokker pr. år. Hver behandlingsblokk skal bestå av 1-2 behandlinger som skal utføres innenfor 1 generasjon av skadedyret.

Filter

Bruk halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2. Ved tåkesprøyting skal helmaske med kombinasjonsfilter A2/P3 benyttes.

NAD

250 ml/daa

Lagring

Milbeknock lagres tørt og kjølig, frostfritt

Avstand vann

Jordbær:
20 m
Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no
Prydplanter og frukt:
30 m
Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no
Eple/pære:
Mot frukttrespinnmidd og veksthusspinnmidd (sideeffekt mot bladmidd) kan det behandles fra avblomstring og fram til frukten har ca. halv normal størrelse

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Høy
Etikett

Tabeller Milbeknock opptrer i