This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

MIZUKI -Dispensasjon | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410725

MIZUKI -Dispensasjon

Pyraflufen-etyl 10,6 g/l
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Mizuki brukes til nedsviing av potet og utløpere i jordbær på friland og i tunnel. Mizuki er egnet for nedsviing av stengler og blad og forhindrer dermed gjenvekst. Effekten er ikke umiddelbart tydelig, men kan vanligvis observeres etter noen dager. Full nedvisning skjer etter 14-21 dager.

Potet:
100-200 ml i 20-40 l vann pr. daa. Brukes maksimalt 2 ganger pr. sesong til nedsviing. Den lave dosering anvendes kun som ledd i et behandlingsprogram eller i forbindelse med risknusing.

I poteter med god vekst kan to behandlinger med minst 7 dagers mellomrom være nødvendig.
Tidligst ved BBCH 69 (ved slutt blomstring) og senest 7 dager før høsting.
Mizuki kan også brukes 2-3 dager etter risknusing.
Vannmengde 20 l pr. dekar.

Det kan blandes med Ranman Top, hvis en samtidig ønsker effekt mot knollangrep av tørråte.

Jordbær på friland og i tunnel:
100-200 ml preparat per dekar sprøytet areal. Benyttes mellom radene med skjermet sprøyting.

Maksimalt 2 behandlinger med minst 7 dagers mellomrom.

Brukes etter høsting i etablerte felt (BBCH 91), og ved begynnende rotvekst på første utløperplante (BBCH 43) i ny-etablerte felt hvor bær ikke høstes. Væskemengde 25- 40 l pr. dekar.
Det er ingen erfaring med bruk av Mizuki i tunnel.

Mizuki er et middel med kontaktvirkning. Derfor skal potetris og utløpere rammes og dekkes godt for å oppnå best mulig virkning. Best effekt av sprøytingen oppnås ved behandling på formiddagen. Sprøyt aldri senere enn 4 timer før solnedgang.

Mizuki er regnfast etter 2 timer.

Ved sprøyting velges dyser, som gir små dråper, så det oppnås en god dekning av de grønne plantedelene.

Etterkultur
Det bør pløyes før såing av høstkorn samme år.

Det må samlet maksimalt anvendes 400 ml pr. daa pr. sesong.

Tillatt brukt og lagret i perioden 11. juni til 9. oktober 2023.

Tilleggsetikett fåes hos din forhandler.

Tillatt utvidet lagring hos bonden til 09.10.2024.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no) 

Detaljert info

Pakningsstørrelse

10 l

Lagring

Tørt, kjølig og frostfritt.

Avstand vann

Krav om 10 m vegetert buffersone.

Etikett

Tabeller MIZUKI -Dispensasjon opptrer i