This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Mustang Forte | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410712

Mustang Forte

10 g aminopyralid  + 180 g 2,4-D + 5 g florasulam pr. l
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Bredtvirkende ugrasmiddel til bekjemping av tofrøbladede ugras i vårkorn (hvete, bygg og havre) og høstkorn (hvete, bygg, rug og rughvete).

Mustang Forte tas opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene. Florasulam er en ALS-hemmer som fører til at følsomme ugras ikke klarer å produsere nødvendige aminosyrer, noe som gir rask vekststans, og planten vil etter hvert dø. 2,4-D og aminopyralid har auxinvirkning, noe som påvirker følsomt ugras til en unormal vekst, og senere død. Det anbefales en aktiv anti-resistens strategi.

Mustang Forte tilhører de kjemiske HRAC gruppe O (aminopyralid og 2,4-D) og HRAC gruppe B (florasulam). Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for middelet/middelgruppen. For å unngå resistensutvikling anbefales det generelt å benytte ugrasmidler med ulike virkningsmekanismer i vekstskiftet. Spesielt i sammenheng med redusert jordarbeiding bør disse anbefalingene følges nøye. Mustang Forte har meget god virkning mot en rekke ugrasarter som klengemaure, balderbrå-arter, vassarve, gjetertaske, kornblom, åkerminneblom, meldestokk, spillfrø av oljevekster, åkersennep, då-arter, pengeurt, storkenebb, vindeslirekne, hønsegras, gullkrage og åkerdylle. God virkning mot åkersennep, jordrøyk, rødtvetann, tungras, åkervortemelk, åkerstemor og åkertistel.

Mustang Forte tas meget raskt opp gjennom bladverket. Nedbør en time etter sprøyting påvirker ikke sluttresultatet. Preparatet er lite temperaturavhengig, og kan benyttes under temperatur mellom 5-20°C, og ugraset er i aktiv vekst. Sprøyting frarådes i perioder hvor plantene lider under stress forårsaket av tørke, vannmettet jord, meget høye dagtemperaturer, eller perioder med nattefrost omkring sprøytetidspunktet. Ugrasvirkningen påvirkes i relativt liten grad av luftfuktigheten, og sprøyting kan derfor utføres når som helst på dagen. Mustang Forte kan brukes på alle jordtyper.

Blandbarhet: Mustang Forte kan ikke blandes med produkter som inneholder fenoksaprop-p-etyl (f.eks. Puma Extra). Kan blandes med sopp-, skadedyr- og/ eller vekstregulerende preparater ved sammenfallende behandlingstidspunkt. Ved eventuelt behov for omsåing kan korn, mais eller gras såes 6 uker etter pløying eller rotorharving. Korn, raps, gras og mais kan brukes som etterfølgende kultur. Grunnet innholdet av aminopyralid bør det gå minst 14-24 måneder mellom behandling med Mustang Forte og etablering av etterfølgende kulturer;
14 måneder:
Poteter og andre arter i søtvierfamilien, kålvekster, fôrbeter, løk, gulrøtter og andre arter i skjermplantefamilien
24 måneder:
Erter, bønner, lupiner og andre belgfrukter, agurk, hagesalat og andre arter i kurvplantefamilien

Halmbehandling:
Korn, raps, gras og mais kan etableres etter påføring av Mustang Forte-behandlet halm og gjødsel som inneholder behandlet halm. Behandlet halm kan ikke brukes i drivhus, til sopproduksjon og kompost eller overdekning med halm på tofrøblada kulturer.
Følg disse retningslinjene for bruk av halm hvis det brukes 50 ml/daa Mustang Forte eller mindre:
Halm fra en Mustang Forte-behandlet kultur og gjødsel som inneholder behandlet halm må arbeides inn i jordsmonnet fire måneder før etablering av ømfintlige arter, unntatt raps, gras og korn.
Følg disse retningslinjene for bruk av halm hvis det brukes mer enn 50 ml/daa. Mustang Forte:
Halm behandlet med Mustang Forte kan bare bli solgt til industriformål eller forbrenning for energiproduksjon. Gjødsel som inneholder behandlet halm kan arbeides inn i jordsmonnet når som helst før etablering av raps, gras og korn. Ved etablering av følsomme arter må halmen innarbeides i jordsmonnet syv måneder før etablering.

Godkjenninger

Mot ugras i grasfrøeng og gjenlegg. Gyldig til 31.12.2023
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

Vårkorn: BBCH 13-29
Høstkorn: BBCH 20-32

Dose

30–100 ml pr. daa avhengig av ugrasart og utviklingsstadiet.

Filter

A1/P3

NAD

75 ml/daa

Lagring

Frostfritt i originalemballasje

Avstand vann

5 m fra overflatevann

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Mustang Forte opptrer i