This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Pictor Active | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410296

Pictor Active

150 g boscalid + 250 g pyraklostrobin pr. l
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Soppmiddel mot storknolla råtesopp og skulpesopp i vinter- og vårraps.

Preparatet inneholder to aktive stoffer med forskjellig virkningsmekanisme. Boscalid tilhører den kjemiske gruppen SDHI og transporteres fra en side av bladet til en annen, translaminær aktivitet. Boscalid spres også systemisk mot toppen av bladene. Pyraklostrobin er en soppdreper som tilhører strobilurin-gruppen og har en lokalsystemisk og translaminær aktivitet. I og med at stoffet kan trenge gjennom bladoverflaten er de også aktive mot soppstrukturer som har utviklet seg inne i plantevevet.

Pictor Active bør brukes i vinter- og vårraps i vekstperioden BBCH 59 (første kronblader synlige, blomsterknopper fortsatt stengt) til BBCH 69 (slutten av blomstringen). Det er ikke funnet noen tegn på Resistens mot storknolla råtesopp og skulpesopp på raps i Norge. Pictor Active utgjør ingen risiko for negativ virkning på etterfølgende avlinger. Alle situasjoner der bruk er tillatt er ikke blitt testet. Skade eller mangel på effekt etter behandling kan forekomme. Preparatet bør påføres med åkersprøyte som er kalibrert og sjekket i samsvar med gjeldende regelverk.

Blandbarhet: Blanding av preparater er utprøvd i begrenset grad. Preparater i blanding kan utfylle hverandre virkningsmessig, men kan også føre til effekter som ikke er avdekket i forsøk. Pictor Active er i samsvar med lab-tester fysisk og kjemisk kompatibel i blandinger med flere preparater og må alltid starte med de faste stoffene i rekkefølgen WG, WP, SG, SP. Så følger preparatene i væskeform, først vannbaserte formuleringer i rekkefølgen SC, CS, SL, så løsemiddelbaserte formuleringer i rekkefølgen SE, EW, EO, EC, OD, DC, ME. Pass alltid på at de første komponentene er ordentlig oppløst før du tilsetter den neste komponenten. Se blandetabeller.

Basert på virkemåte er Boscalid klassifisert av FRAC-kode 7 (Fungicide Resistence Action Group). Pyraklostrobin tilhører strobilurin-gruppen og er klassifisert i FRAC-kode 11 basert på virkningsmåte. Aktive stoffer med denne koden anses av FRAC å ha høy risiko for å utvikle resistens. Gjentatt bruk av preparater med samme virkningsmetode vil øke risikoen for utvikling av resistens. Antallet behandlinger med Pictor Active er begrenset til maks. 2 pr. avlingssyklus i raps.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Godkjenninger

Mot storknollet råtesopp, stor skulpesopp, kålrotsopp og bladskimmel mm. i rybsfrø, sennepsfrø, linfrø, valmuefrø og reddikfrø på friland, erter og bønner på friland.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Dose

50-100 ml/daa
Laveste dose ved delt behandling med intervall på 7-21 dager
Væskemengde 10-40 l/daa.
Stor væskemengde anbefales.

Filter

A1/P2

NAD

100 ml/daa

Lagring

Avlåst og frostfritt i lukket originalemballasje

Avstand vann

20 m
NB! Med avdriftsreduserende tiltak kan avstand til vann reduseres til 3 m.

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Høy
Etikett

Tabeller Pictor Active opptrer i