This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Propulse SE 250 | Plantekultur

Propulse SE 250

Varenr: 410291

125 g fluopyram + 125 g protiokonazol

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i vår- og vinterbygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete samt raps, rybs og potet.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Propulse inneholder fluopyram som tilhører aktivstoff- gruppen SDHI og protiokonazole kjent fra Proline. Fluopyram tilhører en annen undergruppe av aktivstoffene i gruppen SDHI i forhold til de som er på markedet i Norge i dag. Dette betyr at fluopyram kan benyttes tidlig i blanding med andre aktiv-stoffer, før man kan følge opp med for eksempel Aviator Xpro eller Ascra Xpro ved avsluttende behandling.

Propulse er et soppmiddel med systemisk virkning mot mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonosporanodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoriatritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust, svartrust, aksfusariose, storknolla råtesopp, gråskimmel og skulpesopp i oljevekster samt tørrflekksjuke i potet. Det er viktig at det behandles i forkant mot gulrust da virkningen er forebyggende og i hovedsak kommer fra protiokonazol. Produkter med forebyggende virkning skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte.

Virkningstiden for preparatet er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Propulse SE 250 har to aktive stoffer med ulik virkemekanisme. Det er en god strategi å blande aktive stoffer med ulik virkningsmekanisme for å forebygge resistens. Se også avsnitt om resistens.

Blandbarhet: Propulse kan med fordel blandes med andre soppmidler samt aktuelle ugrasmidler, skadedyrmidler og tilvekstregulatorer ved sammenfallende behandlingstider. Propulse kan brukes inntil to ganger i høstkorn og potet, men kun én gang i vårkorn. For å sikre effekten mot tørråte i potet bør Propulse blandes med et tørråtemiddel f.eks. Ranman Top eller Revus.

For å beskytte vannlevende organismer må en vegetert buffersone på minst 10 meter mot overflatevann overholdes.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Korn:
35 dager (5 uker)
Raps og rybs:
56 dager (8 uker)
Potet:
21 dager

Dose:

Korn:
50-100 ml
Potet:
45 ml pr. daa
Se etikett

Filter: A1/ P3
NAD: 100 ml/daa
Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt
Avst.vann:

5 meter (dose inntil 64 ml, se etikett)

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Middels

Sprøyteplaner Propulse SE 250 opptrer i:

Virkningstabeller Propulse SE 250 opptrer i

Soppsykdommer i korn

Soppsykdommer i potet