This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Propulse SE 250 | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410291

Propulse SE 250

125 g fluopyram + 125 g protiokonazol
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Mot soppsykdommer i vår- og vinterbygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete samt raps, rybs og potet.

Propulse inneholder fluopyram som tilhører aktivstoff-gruppen SDHI og protiokonazole kjent fra Proline. Fluopyram tilhører en annen undergruppe av aktivstoffene i gruppen SDHI i forhold til de som er på markedet i Norge i dag. Dette betyr at fluopyram kan benyttes tidlig i blanding med andre aktiv-stoffer, før man kan følge opp med for eksempel Aviator Xpro eller Ascra Xpro ved avsluttende behandling.

Propulse er et soppmiddel med systemisk virkning mot mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonosporanodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoriatritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust, svartrust, aksfusariose, storknolla råtesopp, gråskimmel og skulpesopp i oljevekster samt tørrflekksjuke i potet. Det er viktig at det behandles i forkant mot gulrust da virkningen er forebyggende og i hovedsak kommer fra protiokonazol. Produkter med forebyggende virkning skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte.

Virkningstiden for preparatet er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Propulse SE 250 har to aktive stoffer med ulik virkemekanisme. Det er en god strategi å blande aktive stoffer med ulik virkningsmekanisme for å forebygge resistens. Se også avsnitt om resistens.

Blandbarhet: Propulse kan med fordel blandes med andre soppmidler samt aktuelle ugrasmidler, skadedyrmidler og tilvekstregulatorer ved sammenfallende behandlingstider. Propulse kan brukes inntil to ganger i høstkorn og potet, men kun én gang i vårkorn. For å sikre effekten mot tørråte i potet bør Propulse blandes med et tørråtemiddel f.eks. Ranman Top eller Revus.

For å beskytte vannlevende organismer må en vegetert buffersone på minst 10 meter mot overflatevann overholdes.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

Korn:
35 dager (5 uker)
Raps og rybs:
56 dager (8 uker)
Potet:
21 dager

Dose

Korn:
50-100 ml
Potet:
45 ml pr. daa
Se etikett

Filter

A1/ P3

NAD

100 ml/daa

Lagring

Tørt, kjølig og frostfritt

Avstand vann

5 meter (dose inntil 64 ml, se etikett)

Helseklasse

Middels

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Propulse SE 250 opptrer i