This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Revyona - NYHET | Plantekultur

Revyona - NYHET

Varenr: 410913

Mefentriflukonazol 75 g/l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i raps, mais, poteter, eple, pære, plomme og kirsebær.
For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Revyona er systemisk og har både preventiv og kurativ effekt, men det anbefales å bruke Revyona preventivt da det gir best utbytte ved å stoppe soppen i etableringsfasen slik at den ikke får ødelagt produksjonskapasiteten til bladene. Soppen begynner å skade bladene allerede ved infeksjon, lenge før vi ser symptomene. Derfor gir forebyggende behandling best effekt. Det aktive stoffet i Revyona, tas raskt opp i plantene via bladene og blokkerer ergosterol-biosyntesen og gir langvarig effekt.

Resistens: Gjentatt bruk av preparater med samme virkningsmekanisme øker risikoen for å utvikle resistens. For å redusere risikoen for resistensutvikling anbefales det å blande eller veksle mellom preparater med forskjellige virkningsmekanismer, og preparater som har god virkning mot de aktuelle sykdommene. Risikoen for å utvikle resistens kan reduseres ved tidlig behandling når smittepresset er lavt.

Mefentrifluconazole tilhører FRAC-gruppe 3, sterol-biosyntese-inhibitorer (SBI) som anses å ha middels risiko for utvikling av resistens. 

Raps
Revyona virker mot tørråte (Plenodomus lingam), lys bladflekk (Pyrenopeziza brassicae) og bladskimmel (Hyaloperonospora parasitica), enten som høstbehandling i høstraps eller som vårbehandling i høst- og vårraps. Én behandling mot meldugg kan være aktuelt for å minimere risikoen for vinterskader i høstraps. I blomstringsstadiene har Revyona effekt mot storknolla råtesopp (Sclerotinia sclerotiorum) og skulpesopp (Alternaria spp.).

Mais
Revyona har god effekt mot øyeflekk (Kabatiella zeae), Fusarium-arter og brunrust (Puccinia sorghi).

Potet 
Revyona har meget god effekt mot tørrflekksjuke (Alternaria spp.).

Epler og pærer
Revyona har god effekt mot eple- og pæreskurv (Venturia inaequalis og Venturia pyrina) og mjøldogg (Podosphaera leucotricha) . Revyona har også god effekt mot monilia (Monilinia spp.).

Plommer og kirsebær
Revyona har god effekt mot monilia (Monilinia spp.).

Blandbarhet: Revyona kan blandes med andre plantevernmidler. For forskjellige blandingsmuligheter, søk lokale anbefalinger og/eller rådgivning.

Regnfast etter 1-2 timer etter påføring når preparatet har tørket på bladene.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no) 

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Raps:
I vekststadiet 75

Mais:
I vekststadiet 69

Potet:
3 dager

Epler og pærer:
28 dager

Plommer og kirsebær:
3 dager

Dose:

Se etikett og sprøyteplan for doseringstilpasning  og behandlingstidspunkt.

Filter: A1/P3
NAD: 200 ml/daa
Lagring: Innelåst med romtemperatur i original emballasje
Avst.vann:

Raps: 3 meter
Mais: 3 meter
Potet: 3 meter
Stein- og kjernefrukt: 20 meter
For mer informasjon og unntak fra kravet om vegetert buffersoner, se veileder på Mattilsynets nettsider.

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Middels

Sprøyteplaner Revyona - NYHET opptrer i:

Virkningstabeller Revyona - NYHET opptrer i

Soppsykdommer i potet