This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Roundup Flick | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410715

Roundup Flick

441 g kaliumsalt av glyfosat, tilsvarende 360 g glyfosat pr. l
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Roundup Flick er et ikke-selektivt ugrasmiddel som brukes til å bekjempe de fleste grasliknende og to-frøblada ett- eller flerårige ugrasarter som kveke, knereverumpe, stivdylle, timotei og andre arter av kulturgras, tunrapp, vassarve, balderbrå, kløver, løvetann, rødtvetann, kveke, storkvein, takrør, andre grasarter, bregner, haremat, hestehov, åkerdylle, marinøkkel og andre flerårige arter samt fremspirt spillkorn og nedvisning av bygg før høsting.

Brukes før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer og til total bekjempelse på grusplasser mm. I moden byggåker uten gjenlegg (ikke i åker til såkorn eller dersom det er isådd underkultur med gras/kløvergjenlegg). Fornyelse og opptak av grasmark. I gran- og furuforyngelse, i skogplanteskoler, ved stubbe- og stammebehandling. Ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtrær og pryd- og bærbusker.

Roundup Flick absorberes gjennom bladverket og transporteres ut i hele planten. Behandling må utføres på tørre planter. Best virkning oppnås når plantene er i aktiv vekst. Det bør vanligvis gå minst 1 uke til jordarbeiding om høsten, mens det om våren bør gå 3-4 dager. Ved bekjempelse av kveke kan jordarbeiding utføres allerede 2 dager etter behandling (kveke må ha minst 3-4 fullt utvikla nye blad) og 5 dager mot annet flerårig ugras (to-frøblada flerårige ugras bør ha stor rosett i aktiv vekst). Ugraset må sprøytes minst én time før det begynner å regne.

Produktet inaktiveres raskt i jorda og vil ikke hindre nye ugrasfrø i å spire. I grasmark sprøyt når plantene 15–20 cm høye. Maksimalt 1 behandling pr. år.

Frukthager: Bruk skjermet sprøyting på 15–20 cm høyt ugras tidlig om sommeren. Sprøytevæsken må ikke komme i berøring med bladverk eller grønn trebark. Det kan gjøre stor skade.
Maksimalt 3 behandlinger pr. år.

Bærbusker: (mot ugras som kveke, skvallerkål, hestehov osv.) bekjempes selektivt ved påstrykning. Bland Roundup Flick og vann i forholdet 2:3, ha på gummihansker og stryk blandingen på med svamp eller tøy-vott. Maksimalt 1 behandling pr. år.

Vårbehandling: Før såing/planting og etter såing før spiring mot kveke og annet fremspirt ugras. For å få god virkning må kveka ha minst 3–4 blader ved sprøyting. Det må gå minst 1–4 dager fra sprøyting til såing/planting for å få god ugrasvirkning.
Metoden frarådes på arealer med lite omdannet hvitmosetorv og på svært skarp sandjord. Maksimalt 1 behandling pr. år.
Frarådes i gulrot!

Etter høsting (stubbåker): Mot kveke og annet fremspirt ugras. Er det lite halm, kan kutting være akseptabelt. Er det mye kveke la jorda ligge urørt til kvekeplantene har fått 3–4 nye fullt utvikla blad. Sprøyting tidligere vil gi dårlig virkning på kveke og er ikke å anbefale.
Der høstsprøyting er mulig, er dette å foretrekke fremfor vårsprøyting.

Påstrykning med svamp o. l.: Bland Roundup Flick og vann i forholdet 2:3 og bestryk de plantene som skal bekjempes.

Ved redusert jordarbeiding mot ett- og toårig ugras (tunrapp, balderbrå mm): Sprøyt helst 2–3 uker etter høsting og før ugraset setter frø. Ved årlig bruk er “halv kvekedose” tilstrekkelig til å holde de fleste ugrasarter, også kveke, nede. Ved større kveke-mengder må det sprøytes senere (når kveke har 3–4 nye fullt utvikla blader) og med full kveke dose.

Ved sprøyting etter direktesåing: Pass på at såkornet er godt dekket. Maksimalt 1 behandling pr. år.

Skogbruk (bartrær): Er det mye kveke la jorda ligge urørt til kvekeplantene har fått 3–4 nye fullt utvikla blad. Sprøyting tidligere vil gi dårlig virkning på kveke og er ikke å anbefale. Etter planting kan sprøyting på foryngelsesfelt bare utføres dersom plantingen er minst to år gammel. Behandlingen må utføres fra august til september mens ugraset fortsatt er grønt og etter avsluttet strekningsvekst.

Stubbebehandling: Bruk 1 del Roundup Flick i 4 deler vann. Sprøyt eller stryk på snittflaten innen få timer etter felling av løvtrær. Stubber som har stått noen dager eller uker, kan behandles etter ny kapping av stubben på frisk sårflate. Unngå sevjetida.

Stammebehandling på stående trær: Bland 3 deler Roundup Flick og 1 del vann. Gjør ett hogg i barken per 5 cm brysthøyde-diameter og gi 0,5–1,0 ml væske i kuttet. Unngå sevjetid og kulde. Beste behandlingstid er august til november. Virkningen er sen.

Juletreproduksjon: Mot ett- og flerårige grasarter og to-frøbladet ugras. Benyttes når nye skudd på juletrærne har avsluttet strekningsveksten og utviklet endeknopp, vanligvis i august - september. Må bare utføres med traktorsprøyte for å få jevn dosering. Maksimalt 1 behandling pr. år.

Total bekjempelse på grusganger/plasser, industriområder, langs veier og jernbane, kraftlinjer, gjerder og bygninger, osv.: Sprøyt på fremspirt ettårig ugras og når rotugras er 15–20 cm høyt på forsommeren. Har vegetasjonen vokst mye høyere, kan den først slås og vokse til på ny før sprøyting for å unngå skjemmende preg av høy brun bekjempet vegetasjon. Maksimalt 3 behandlinger pr. år.


Prydbusker: Rotugras som kveke, skvallerkål, hestehov m.m. bekjempes selektivt ved påstrykning. Bland Roundup Flick og vann i forholdet 2:3, ha på gummihansker og stryk blandingen på med en svamp eller tøy-vott. Maksimalt 1 behandling pr. år.
Påstrykning på ugras som er høyere enn kulturplantene mot ett- og flerårige grasarter og to-frøbladet ugras. Bruk 33–44 % løsning. Ikke berør kulturplantene med ugras-strykeren. Ugraset bør være 20 cm høyere enn kulturplantene. Maksimalt 1 behandling pr. år.

Grønnsaker: Behandling mellom radene mot ett- og flerårige grasarter og to-frøbladet ugras. Unngå vinddrift i radene ved bruk av hydraulisk sprøyte. Ikke berør kulturplantene med ugras-strykeren. Mellom radene må det i de aller fleste tilfeller brukes skjerma sprøyting. Maksimalt 1 behandling pr. år.

Roundup Flick tilhører den kjemiske gruppen EPSP-syntasehemmere, HRAC gruppe G.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

1 x 20 l

Behandlingsfrist

Min. 7 dager før innhøsting, når fuktigheten i bygg-kornet er 30 % eller mindre.

Dose

Doseringstabell og væskemengde:

Ugrasart:
Fremspirt spillkorn, knereverumpe, stivdylle, timotei, tunrapp, vassarve.
Åkersprøyte bruk pr. daa.

i 5-20 l vann:
100 – 150 ml
Ryggsprøyte pr. 10 l vann

til 25-50 l/daa:
30 – 40 ml

Ugrasart:
Balderbrå, kløver, løvetann, rødtvetann m.fl.
Åkersprøyte pr. daa.
i 5-20 l vann:
200 – 300 ml
Ryggsprøyte pr. 10 l vann
til 25-50 l/daa:
50 – 75 ml

Ugrasart:
Kveke, storkvein, takrør, andre grasarter, bregner og haremat.
Åkersprøyte pr. daa.
i 5-20 l vann:
300 – 400 ml
Ryggsprøyte pr. 10 l vann
til 25-50 l/daa.:
75 – 100 ml

Ugrasart:
Hestehov, åkerdylle, burot og andre flerårige arter.
Åkersprøyte pr. daa. i 5-20 l vann:
500 – 600 ml
Ryggsprøyte pr. 10 l vann til 25-50 l/daa:
150 – 200 ml


Gulmodent bygg min. 7 dager før høsting:

Åkersprøyte pr. dekar
i 5 – 20 l vann:
200 – 300 ml.
Ryggsprøyte pr. 10 l vann
i 40–50 l pr. daa:
50 - 75 ml
Ryggtåkesprøyte pr. 10 l vann
til 10–15 ml pr. daa:
200 ml

Filter

A1/P3

NAD

400 ml/daa

Lagring

Innelåst i originalemballasje innenfor temp. område -15 til + 50⁰C

Avstand vann

3 meter

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Roundup Flick opptrer i