This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Roundup Flick | Plantekultur
Plantevern

Roundup Flick

Varenr: 410715

(441 g kaliumsalt av glyfosat, tilsvarende 360 g glyfosat pr. l)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. none

Roundup Flick er et ikke-selektivt ugrasmiddel som brukes til å bekjempe de fleste grasliknende og to-frøblada ett- eller flerårige ugrasarter som kveke, knereverumpe, stivdylle, timotei og andre arter av kulturgras, tunrapp, vassarve, balderbrå, kløver, løvetann, rødtvetann, kveke, storkvein, takrør, andre grasarter, bregner, haremat, hestehov, åkerdylle, marinøkkel og andre flerårige arter samt fremspirt spillkorn og nedvisning av bygg før høsting.

Brukes før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til total bekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder etc. I moden byggåker uten gjenlegg (ikke i åker til såkorn eller dersom det er isådd underkultur med gras/kløvergjenlegg).Fornyelse og opptak av grasmark. I gran- og furuforyngelse, i skogplanteskoler, ved stubbe- og stammebehandling. Ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtrær og pryd- og bærbusker.

Roundup Flick absorberes gjennom bladverket og transporteres ut i hele planten. Behandling må utføres på tørre planter. Best virkning oppnås når plantene er i aktiv vekst. Det bør vanligvis gå minst 1 uke til jordarbeiding om høsten, mens det om våren bør gå 3-4 dager. Ved bekjempelse av kveke kan jordarbeiding utføres allerede 2 dager etter behandling (kveke må ha minst 3-4 fullt utvikla nye blad) og 5 dager mot annet flerårig ugras (to-frøblada flerårige ugras bør ha stor rosett i aktiv vekst). Ugraset må sprøytes når lufttemperaturen er 0–30°C, det er tilstrekkelig rått, og når ugraset vokser raskt og ikke er skadet av tørke eller frost. Ugraset må sprøytes minst én time før det begynner å regne.

Produktet inaktiveres raskt i jorda og vil ikke hindre nye ugrasfrø i å spire. Unngå avdrift til nabokulturer ettersom andre planter og avlinger kan ta skade om de utsettes for sprøytevæske. I grasmark sprøyt når plantene 15–20 cm høye. Kulturplantene blir også drept. Pløy eller fres fra 10 dager etter sprøyting og anlegg deretter ny kultur. Store mengder råtnende planterester, f. eks. tett grastorv med mye kveke i jordlaget der kulturfrøene spirer, kan føre til vekstreduksjon. La det gå lengst mulig tid fra sprøyting til såing i slike tilfeller. Det sikreste er å sprøyte om høsten og deretter så om våren. Maksimalt 1 behandling pr. år. På brakkland kan jordbearbeiding begynne etter 10 dager. Eventuell kalking må gjøres etter sprøyting. Maksimalt 1 behandling pr. år.

I frukthager (alle arter): Bruk skjermet sprøyting på 15–20 cm høyt ugras tidlig om sommeren. Sprøytevæsken må ikke komme i berøring med bladverk eller grønn trebark. Det kan gjøre stor skade. Maksimalt 3 behandlinger pr. år.

I bærbusker mot ugras som kveke, skvallerkål, hestehov osv. bekjempes selektivt ved påstrykning. Bland Roundup Flick og vann i forholdet 2:3, ha på gummihansker og stryk blandingen på med svamp eller tøy vott. Kommer pryd- eller kulturplanter i berøring med behandlingsvæsken, kan disse få betydelig skade. Maksimalt 1 behandling pr. år. Til vårbehandling før såing/planting og etter såing før spiring mot kveke og annet fremspirt ugras. For å få god virkning må kveka ha minst 3–4 blader ved sprøyting. Det må gå minst 1–4 dager fra sprøyting til såing/planting for å få god ugrasvirkning.

Metoden frarådes på arealer med lite omdannet hvitmosetorv og på svært skarp sandjord. Anbefales ikke på gulrot. Maksimalt 1 behandling pr. år. Etter høsting (stubbåker) mot kveke og annet fremspirt ugras. Halmen bør fjernes rett etter skuronna slik at det blir minst mulig halm som kan dekke ugrasplantene og hindre gjenvekst. Er det lite halm, kan kutting være akseptabelt. Er det mye kveke la jorda ligge urørt i minst 3–4 uker etter høsting og sprøyt først når kvekeplantene har fått 3–4 nye fullt utvikla blad. Sprøyting tidligere vil gi dårlig virkning på kveke og er ikke å anbefale ved mye kveke.

Der høstsprøyting er mulig, er dette å foretrekke fremfor vårsprøyting. Påstrykning med svamp o. l. , f. eks. under skjærebord og på enkelt planter, bland Roundup Flick og vann i forholdet 2:3 og bestryk de plantene som skal bekjempes. Ved redusert jordarbeiding mot ett- og toårig ugras (tunrapp, balderbrå m.fl.) Sprøyt helst 2–3 uker etter høsting og før ugraset setter frø. Der høstsprøyting er mulig, er dette å foretrekke fremfor vårsprøyting. Ved årlig bruk er “halv kvekedose” tilstrekkelig til å holde de fleste ugrasarter, også kveke, nede. Ved større kveke mengder må det sprøytes senere (når kveke har 3–4 nye fullt utvikla blader) og med full kveke dose.

Ved sprøyting etter direktesåing av korn er det viktig at behandlingen utføres før kornet har begynt å spire. Pass på at såkornet er godt dekket. Denne metoden frarådes på arealer med lite omdannet hvitmosetorv og på svært skarp sandjord. Maksimalt 1 behandling pr. år. Skogbruk (bartrær), se stubbåker om bekjempelse før planting. Etter planting kan sprøyting på foryngelsesfelt bare utføres dersom plantingen er minst to år gammel. Behandlingen må utføres fra august til september mens ugraset fortsatt er grønt og etter avsluttet strekningsvekst.

Stubbebehandling: Bruk 1 del Roundup Flick i 4 deler vann. Sprøyt eller stryk på snittflaten innen få timer etter felling av løvtrær. Stubber som har stått noen dager eller uker, kan behandles etter ny kapping av stubben på frisk sårflate. Unngå sevjetida. Stammebehandling på stående trær. Bland 3 deler Roundup Flick og 1 del vann. Gjør ett hogg i barken per 5 cm brysthøyde-diameter og gi 0,5–1,0 ml væske i kuttet. Unngå sevjetid og kulde. Beste behandlingstid er august til november. Virkningen er sen.

Juletreproduksjon mot ett- og flerårige grasarter og to-frøbladet ugras. Benyttes når nye skudd på juletrærne har avsluttet strekningsveksten og utviklet endeknopp, vanligvis i august - september. Må bare utføres med traktorsprøyte for å få jevn dosering. Maksimalt 1 behandling pr. år. Ikke jordbruksområder, udyrka arealer og prydbusker.

Til total bekjempelse på grusganger/plasser, industriområder, langs veier og jernbane, kraftlinjer, gjerder og bygninger, osv. Sprøyt på fremspirt ettårig ugras og når rotugras er 15–20 cm høyt på forsommeren. Har vegetasjonen vokst mye høyere, kan den først slås og vokse til på ny før sprøyting for å unngå skjemmende preg av høy brun bekjempet vegetasjon. Maksimalt 3 behandlinger pr. år. Før sprøyting av kantsoner (åkerkanter og åkerholmer) må tillatelse innhentes fra kommunen.

Prydbusker: Rotugras som kveke, skvallerkål, hestehov m.m. bekjempes selektivt ved påstrykning. Bland Roundup Flick og vann i forholdet 2:3, ha på gummihansker og stryk blandingen på med en svamp eller tøy vott. Kommer pryd- eller kulturplanter i berøring med behandlingsvæsken, kan disse ta betydelig skade. Maksimalt 1 behandling pr. år. Påstrykning på ugras som er høyere enn kulturplantene mot ett- og flerårige grasarter og to-frøbladet ugras. Bruk 33–44 % løsning. Ikke berør kulturplantene med ugras-strykeren. Ugraset bør være 20 cm høyere enn kulturplantene. Maksimalt 1 behandling pr. år.

Grønnsaker mellom radene mot ett- og flerårige grasarter og to-frøbladet ugras. Unngå vinddrift i radene ved bruk av hydraulisk sprøyte, eller ikke berør kulturplantene med ugras-strykeren. Mellom radene må det i de aller fleste tilfeller brukes skjerma sprøyting. Maksimalt 1 behandling pr. år.

Roundup Flick tilhører den kjemiske gruppen EPSP-syntasehemmere, HRAC gruppe G.

Pakn.str.: 1 x 20 liter

Behandlingsfrist:

Min. 7 dager før innhøsting, når fuktigheten i bygg-kornet er 30 % eller mindre.

Dose:

Doseringstabell og væskemengde:

Ugrasart:
Fremspirt spillkorn, knereverumpe, stivdylle, timotei, tunrapp, vassarve.
Åkersprøyte pr. daa. i 5-20 l vann:
100 – 150 ml
Ryggsprøyte pr. 10 l vann 25-50 l/daa.:
30 – 40 ml

Ugrasart:
Balderbrå, kløver, løvetann, rødtvetann m.fl.
Åkersprøyte pr. daa. i 5-20 l vann:
200 – 300 ml
Ryggsprøyte pr. 10 l vann 25-50 l/daa.:
50 – 75 ml

Ugrasart:
Kveke, storkvein, takrør, andre grasarter, bregner og haremat.
Åkersprøyte pr. daa. i 5-20 l vann:
300 – 400 ml
Ryggsprøyte pr. 10 l vann 25-50 l/daa.:
75 – 100 ml

Ugrasart:
Hestehov, åkerdylle, burot og andre flerårige arter.
Åkersprøyte pr. daa. i 5-20 l vann:
500 – 600 m
Ryggsprøyte pr. 10 l vann 25-50 l/daa.:
150 – 200 ml


Gulmodent bygg min. 7 dager før høsting:

Åkersprøyte pr. dekar i 5 – 20 l vann:
200 – 300 ml.
Ryggsprøyte pr. 10 l vann (40 – 50 l pr. daa.):
50 - 75 ml
Ryggtåkesprøyte pr. 10 l vann (10 – 15 ml pr. daa.):
200 ml

Filter: A1/P3
NAD: 400 ml/daa.
Lagring: Innelåst i originalemballasje innenfor temp. område -15 til + 50 grader
Avst.vann:

3 meter

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav