This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Roundup Powermax | Plantekultur
Plantevern

Roundup Powermax

Varenr: 410704

(720 glyfosatsyre i form av 83,2 vekt% ammoniumsalt pr. kg)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

Til bekjempelse av ett- og flerårige grasarter og to-frøbladet (bredbladet) ugras. Brukes før såing eller planting av alle typer vekster (ikke i gulrot). Kan også brukes før oppspiring av korn eller i gulmodent bygg til fôr før tresking. Til opptak/fornyelse av grasmark og til å bekjempe oppspirt kveke og annet ugras i stubbåker, hager, brakket areal, skog og udyrket mark.

Roundup Powermax er et ikke-selektivt systemisk ugrasmiddel formulert som et vannløselig granulat. Preparatet sprøytes på bladene og absorberes gjennom bladverket, og blir deretter transportert rundt i planten og sprer seg til rotsystemet gjennom plantens saftstrøm. Effekten blir synlig 5-10 dager etter sprøyting. Ugraset utryddes helt etter 1–3 uker. Til vårbehandling kan Roundup Powermax benyttes mot kveke og annet oppspirt ugras både før og etter såing, før kulturen spirer. For å få god virkning mot kveke og andre flerårige arter må de ha minst 3–4 blad ved sprøyting og det må gå minst 2–4 dager fra sprøyting til såing/planting. Metoden frarådes på arealer med lite omdannet hvitmosetorv og på svært skarp sandjord. Frarådes i gulrot!

Etter høsting i stubbåker mot kveke og annet oppspirt ugras, bør halmen fjernes rett etter høsting slik at det blir minst mulig halm som kan dekke ugrasplant­ene og hindre gjenvekst. Er det lite halm, kan kutting og jevn spredning være akseptabelt. La jordet ligge urørt i minst 3–4 uker etter høsting og sprøyt først når kvekeplantene har fått 3–4 fullt utvikla nye blad. Der høstsprøyting er mulig, er dette å foretrekke framfor vårsprøyting. Ved redusert jordarbeiding mot ett- og toårig ugras (tunrapp, balderbrå m.fl.). Sprøyt helst 2–3 uker etter høsting og før ugraset setter frø. Der høstsprøyting er mulig, er dette å foretrekke framfor vårsprøyting. Ved årlig bruk er «halv kveke­dose» tilstrekkelig til å holde de fleste ugrasarter, også små kvekemengder, nede. Ved større kvekemengder må det sprøytes seinere når kveka har minst 3–4 fullt utvikla nye blad og med full kvekedose.

Ved sprøyting etter direkte­såing av korn er det viktig at behandlingen utføres før kornet har begynt å spire. Pass på at såkornet er godt dekket. Denne metoden frarådes på arealer med lite omdannet hvitmosetorv og på svært skarp sandjord. Ikke sprøyt åker til såkorn eller dersom det er sådd gras/kløvergjenlegg. Siste sprøyting må være 7 dager før innhøsting, når fuktigheten i kornet er 30 % eller lavere. Behandling i gulmoden åker bør kun gjøres i de tilfeller sprøyting etter høsting blir for sent til å få tilfredsstillende effekt. Ved opptak og fornyelse av grasmark sprøytes på 15–20 cm høye planter. Store mengder råtnende planterester, f. eks. tett grastorv med mye kveke i jordlaget der kulturfrøene spirer, kan føre til vekstreduksjon. La det gå lengst mulig tid fra sprøyting til såing i slike tilfeller. Det sikreste er å sprøyte om høsten og deretter så om våren.

På brakkland kan, under gunstige forhold, jordarbeiding begynne etter 5 dager der det har vært flerårige grasarter. Etter kveke kan jordbearbeiding påbegynnes etter 2 dager.

I frukthager og prydtrær av alle arter gjøres behandling under skjermet sprøyting på 15–20 cm høyt ugras på forsommeren. Sprøytevæsken må ikke treffe blad eller grønn bark på trærne. Det kan gjøre stor skade.

I skogbruk er bekjempelse før planting å foretrekke. Der høstsprøyting er mulig, er dette å foretrekke framfor vårsprøyting. Etter planting kan sprøyting på foryngelsesfelt bare utføres dersom plantingen er minst to år gammel. Behandlingen må utføres fra august til september mens ugraset fortsatt er grønt og etter avsluttet strekningsvekst. Se etikett for doseringstilpasning.

Ved stubbebehandling brukes 1 del Roundup Powermax i 4 deler vann. Sprøyt eller stryk på snittflaten innen få timer etter felling av løvtrær. Stubber som har stått noen dager eller uker, kan behandles etter ny kapping av stubben på frisk sårflate. Unngå sevjetida. Stammebehandling på stående trær blandes 1 del Roundup Powermax i 4 deler vann. Gjør et hogg i barken i brysthøyde 5 cm i diameter og gi 0,5–1,0 ml væske i såret. Unngå sevjetid og kulde. Beste behandlingstid er august til november. Virkningen er sein.

I Juletreproduksjon mot ett- og flerårige grasarter og bredbladet ugras, bekjempes disse når de nye skuddene på juletrærne har avsluttet strekningsvekst og utviklet endeknopp, vanligvis i august-september. Må bare utføres av en traktorsprøyte for å få jevn dosering. Ved skjermet sprøyting kan dosering økes.

Totalbekjempelse på grusganger/plasser, industriområder, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder, bygninger etc. sprøyt på oppspirt ettårig ugras og når rotugraset er 15–20 cm høyt på forsommeren. Har vegetasjonen vokst mye høyere, kan den først slås og vokse til på nytt før sprøyting for å unngå skjemmende preg av høy, brun bekjempet vegetasjon. For å oppnå god virkning må det sprøytes med Roundup Powermax ved en lufttemperatur på 0–30˚C, ved høy luftfuktighet, og mens ugraset er i aktiv vekst og uskadet av frost/tørke. Frost reduserer imidlertid ikke virkningen dersom det sprøytes på ikke-frosset vegetasjon. Ikke sprøyt dersom vinden er sterkere enn 4 m/s.

Om høsten kan en jordbarbeide fra 2 dager etter sprøyting dersom ugrasplantene har riktig utviklingsstadium og det er gode sprøyte- og vekstforhold (relativt varmt for årstiden, ikke for tørt, ikke frost/oversvømmelse), ellers bør det gå 2 uker. Frøugras må være spirt fram og kveka bør ha minst 3-4 fullt utvikla nye blad (fullt utvikla blad = hele bladplata er ute av bladslira). Roundup Powermax er regnfast 1 time etter sprøyting under optimale forhold.

Blandbarhet: Det anbefales ikke å blande Roundup Powermax med andre plantevernmidler.

Roundup Powermax tilhører den kjemiske gruppen EPSP-syntesehemmere, HRAC gruppe G.

Pakn.str.: 1 x 10 kg

Behandlingsfrist:

Bygg, behandling minimum 7 dager før høsting

Dose:

Før såing på våren og bekjempelse av kveke:
150-200 g/daa.
Før høsting av bygg til fôr:
150-200 g/daa.
Nyspirt smått ugras samt spillkorn:
50-100 g/daa.
Kveke, engrapp, rødsvingel og andre grasarter i stubb:
100-200 g/daa.
Brakka jord/udyrka arealer:
200-300 g/daa.
Juletrær og skog:
100-300 g/daa.
Fornyelse av grasmark:
200-300 g/daa.
Fruktplantasjer:
50-300 g/daa.
Ikke produktive arealer (gårdsplasser, industritomter etc.):
200-300 g/daa.

Filter: A1/P2
NAD: 200 g/daa.
Lagring: Trygt i originalpakning
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav