This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Roundup Powermax | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410704

Roundup Powermax

720 glyfosatsyre i form av 83,2 vekt% ammoniumsalt pr. kg
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Til bekjempelse av ett- og flerårige grasarter og to-frøbladet (bredbladet) ugras. Brukes før såing eller planting av alle typer vekster (ikke i gulrot). Kan også brukes før oppspiring av korn eller i gulmodent bygg til fôr før tresking. Til opptak/fornyelse av grasmark og til å bekjempe oppspirt kveke og annet ugras i stubbåker, hager, brakket areal, skog og udyrket mark.

Brukes før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer og til total bekjempelse på grusplasser mm. I moden byggåker uten gjenlegg (ikke i åker til såkorn eller dersom det er isådd underkultur med gras/kløvergjenlegg). Fornyelse og opptak av grasmark. I gran- og furuforyngelse, i skogplanteskoler, ved stubbe- og stammebehandling. Ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtrær og pryd- og bærbusker.

Roundup Powermax er et ikke-selektivt systemisk ugrasmiddel formulert som et vannløselig granulat. Preparatet sprøytes på bladene og absorberes gjennom bladverket, og blir deretter transportert rundt i planten og sprer seg til rotsystemet gjennom plantens saftstrøm. Effekten blir synlig 5-10 dager etter sprøyting. Ugraset utryddes helt etter 1–3 uker.

Til vårbehandling kan Roundup Powermax benyttes mot kveke og annet oppspirt ugras både før og etter såing, før kulturen spirer. For å få god virkning mot kveke og andre flerårige arter må de ha minst 3–4 blad ved sprøyting og det må gå minst 2–4 dager fra sprøyting til såing/planting. Metoden frarådes på arealer med lite omdannet hvitmosetorv og på svært skarp sandjord. Frarådes i gulrot!

Ved sprøyting etter direktesåing: Det er viktig at behandlingen utføres før kornet har begynt å spire. Pass på at såkornet er godt dekket. Maksimalt 1 behandling pr. år.

Behandling i gulmoden åker (bygg) før høsting bør kun gjøres i de tilfeller sprøyting etter høsting blir for sent til å få tilfredsstillende effekt. Siste sprøyting må være 7 dager før innhøsting, når fuktigheten i kornet er 30 % eller lavere.

Etter høsting (stubbåker): Mot kveke og annet fremspirt ugras. Er det lite halm, kan kutting være akseptabelt. Er det mye kveke la jorda ligge urørt til kvekeplantene har fått 3–4 nye fullt utvikla blad. Sprøyting tidligere vil gi dårlig virkning på kveke og er ikke å anbefale.
Der høstsprøyting er mulig, er dette å foretrekke fremfor vårsprøyting.
Om høsten kan en jordbarbeide fra 2 dager etter sprøyting dersom ugrasplantene har riktig utviklingsstadium og det er gode sprøyte- og vekstforhold (relativt varmt for årstiden, ikke for tørt, ikke frost/oversvømmelse), ellers bør det gå 2 uker.

Opptak og fornyelse av grasmark, sprøyt på 15–20 cm høye planter. Store mengder råtnende planterester, f. eks. tett grastorv med mye kveke i jordlaget der kulturfrøene spirer, kan føre til vekstreduksjon. La det gå lengst mulig tid fra sprøyting til såing i slike tilfeller. Det sikreste er å sprøyte om høsten og deretter så om våren.

Brakkland: Jordarbeiding kan begynne etter 10 dager. Eventuell kalking må gjøres etter sprøyting.

I frukthager og prydtrær av alle arter gjøres behandling under skjermet sprøyting på 15–20 cm høyt ugras på forsommeren. Sprøytevæsken må ikke treffe blad eller grønn bark på trærne. Det kan gjøre stor skade. Maksimalt 3 behandlinger pr. år.

I skogbruk er bekjempelse før planting å foretrekke. Der høstsprøyting er mulig, er dette å foretrekke framfor vårsprøyting. Etter planting kan sprøyting på foryngelsesfelt bare utføres dersom plantingen er minst to år gammel. Behandlingen må utføres fra august til september mens ugraset fortsatt er grønt og etter avsluttet strekningsvekst.

Ved stubbebehandling brukes 1 del Roundup Powermax i 4 deler vann. Sprøyt eller stryk på snittflaten innen få timer etter felling av løvtrær. Stubber som har stått noen dager eller uker, kan behandles etter ny kapping av stubben på frisk sårflate. Unngå sevjetida.

Stammebehandling på stående trær blandes 1 del Roundup Powermax i 4 deler vann. Gjør et hogg i barken i brysthøyde 5 cm i diameter og gi 0,5–1,0 ml væske i såret. Unngå sevjetid og kulde. Beste behandlingstid er august til november. Virkningen er sein.

I Juletreproduksjon mot ett- og flerårige grasarter og bredbladet ugras, bekjempes disse når de nye skuddene på juletrærne har avsluttet strekningsvekst og utviklet endeknopp, vanligvis i august-september. Må bare utføres av en traktorsprøyte for å få jevn dosering. Ved skjermet sprøyting kan dosering økes.

Totalbekjempelse på grusganger/plasser, industriområder, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder, bygninger etc. sprøyt på oppspirt ettårig ugras og når rotugraset er 15–20 cm høyt på forsommeren. Har vegetasjonen vokst mye høyere, kan den først slås og vokse til på nytt før sprøyting for å unngå skjemmende preg av høy, brun bekjempet vegetasjon. Maksimalt 3 behandlinger pr. år.

Regnfast 1 time etter sprøyting under optimale forhold.

Blandbarhet: Det anbefales ikke å blande Roundup Powermax med andre plantevernmidler.

Roundup Powermax tilhører den kjemiske gruppen EPSP-syntesehemmere, HRAC gruppe G.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

1 x 10 kg

Behandlingsfrist

Bygg, behandling minimum 7 dager før høsting

Dose

Før såing på våren og bekjempelse av kveke:
150-200 g/daa
Før høsting av bygg til fôr:
150-200 g/daa
Nyspirt smått ugras samt spillkorn:
50-100 g/daa
Kveke, engrapp, rødsvingel og andre grasarter i stubb:
100-200 g/daa
Brakka jord/udyrka arealer:
200-300 g/daa
Juletrær og skog:
100-300 g/daa
Fornyelse av grasmark:
200-300 g/daa
Fruktplantasjer:
50-300 g/daa
Ikke produktive arealer (gårdsplasser, industritomter etc.):
200-300 g/daa

Filter

A1/P2

NAD

200 g/daa

Lagring

Trygt i originalpakning

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Roundup Powermax opptrer i