This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Sencor SC 600 Dispensasjon 2022 | Plantekultur
Plantevern

Sencor SC 600 Dispensasjon 2022

Varenr: 410719

(600 g metribuzin pr. l)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Det er gitt dispensasjon mot frøugras i gulrot på friland og under dekke i perioden 20. mars 2022 til 18. juli 2022.

Det er gitt dispensasjon mot frøugras i potet i perioden 1. mars til 29. juni 2022.

Sencor SC 600 har fått dispensasjon for bruk i potet og gulrot.
I vedtaket står det at for å beskytte vannlevende organismer må produktet ikke brukes nærmere enn 10 meter fra overflatevann.
Etter spørsmål fra Norsk Landbruksrådgiving har Mattilsynet vedtatt at avstandskravet til overflatevann kan reduseres ned til 3 meter ved å redusere sprøyteavdriften i henhold til tabellen nedenfor. Dette gjelder for begge dispensasjoner (potet og gulrot 2022).

Avstandsreduksjonen kan skje under følgende betingelser:    
Avstandskrav til overflatevann med og uten avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon (%) 0 % ≥50 % ≥75 % ≥ 90 %
Avstand til overflatevann 10 m 5 m 3 m 3 m

Sencor SC 600 inneholdende det aktive stoffet metribuzin. Den avviker fra gamle Sencor WG med å ha 100 g aktivt stoff mindre pr. liter, og dermed er dosene noe avvikende fra det man har benyttet i alle år med Sencor WG.

Kraftig regnvær eller vanning de første 14 dagene etter behandling øker risikoen for ned- og utvasking. Vanning som i praksis gir netto overskudd i vannbalansen, må unngås på lette, humusfattige jordarter. Dette kan føre til ned- og utvasking.

Sencor® SC 600 nedbrytes forholdsvis langsomt i jorden. I tidligkulturer der det skal dyrkes grønnsaker eller korsblomstrede fôrvekster samme år, frarådes bruk av Sencor® SC 600. Det bør pløyes før såing av grasgjenlegg, høstkorn eller dekkvekst samme år. På sandjord med lavere moldinnhold enn klasse 3 (se jordanalyse), frarådes dyrking av korsblomstrede vekster året etter.

Behandlingstid i gulrot: BBCH 00-12 med 7 dagers intervall mellom behandlingene.
Behandlingstid i potet under solfangere/fiberduk: Sprøyt straks etter setting av potetene før legging av solfanger.
Behandlingstid i potet på friland: BBCH 00-20. Sprøyt på fremspirt ugras like før potetene spirer.


Generelt:

Sencor SC 600 har en formulering som enkelte ganger kan gi noen problemer med blokkering av dyser/ filtre. Det SKAL derfor benyttes grove filtre ved bruk av Sencor SC, minimum 50 mesh! La ikke ferdig blandet sprøytevæske stå i tanken.
Sprøyter av merket Danfoil eller sprøyter med motor for hver dyse har vist seg mer følsomme og gitt større problemer ved bruk av Sencor SC sammenlignet med andre sprøyter.

Pakn.str.: 1 l

Behandlingsfrist:

Behandlingsfrist i gulrot og potet: 42 dager

Dose:

Dose i gulrot: Preparatet kan brukes opp til fem ganger i sesongen, forutsatt at total årlige dosering ikke overstiger 17,5 ml preparat pr. daa. Dose for siste behandling skal ikke overstige 11,6 ml preparat pr. daa.  Bruk 15 – 30 l væskemengde pr.  daa.

Dose i potet under solfanger/fiberduk:
15 ml pr. daa. eventuelt i blanding med Fenix.
Dose i potet på friland:
Ved optimale sprøyteforhold: 23,3 ml pr. dekar pr. år.
Under tørre sprøyteforhold: Inntil 35 ml pr. dekar pr. år.

Kan brukes opp til to ganger i sesongen, forutsatt at total årlige dose ikke overstiger 35 ml/daa.

Se etikett, kontakt din forhandler eller NLR!

Filter: A1/P2
NAD: 35 ml/daa.
Lagring: Tørt og kjølig
Avst.vann:

10 m
Avstandsreduksjonen kan skje under følgende betingelser:
Avstandskrav til overflatevann med og uten avdriftsreduksjon
Avdriftsreduksjon (%) 0 % ≥ 50 % ≥ 75 % ≥ 90 %
Avstand til overflatevann 10 m 5 m 3 m 3 m