This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Spotlight Plus | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410421

Spotlight Plus

Karfentrazon-etyl 60 g pr. l
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Mot ugras i potet og til nedsviing av potetris.

Spotlight Plus er tillatt brukt mot ugras i potet og til nedsviing av potetris. Preparatet kan brukes frem til 10 % av potetene har spirt og har god effekt på en rekke ugrasarter som balderbrå, tunbalderbrå, då-arter, gjetertaske, hønsegras, klengemaure, linbendel, meldestokk, veronika, raps, rødtvetann, smånesle, tungras, vassarve, vindeslirekne, åkerstemorblom og åkersvineblom.

Spotlight Plus er et selektivt ikke-systemisk herbicid (kontaktmiddel), som tilhører den kjemiske gruppen triazolinoner (HRAC-klasse E). Karfentrazon-etyl er det virksomme stoffet og absorberes raskt av plantene. Preparatet transporteres i meget begrenset grad innen de behandlede plantene. På grunn av den raske nedbrytingen i jord, er det usannsynlig at det virksomme stoffet absorberes av røttene. Karfentrazon-etyl virker ved å hemme produksjon av et viktig enzym i klorofyll biosyntesen og plantene dør ved at klorofyll-produksjonen avbrytes. De første symptomene kan komme bare noen timer etter sprøyting og blir synlig som brune nekroseflekker som raskt øker i størrelse de påfølgende dagene. Små ugrasplanter visner ned i løpet av noen få dager. Ved nedsviing av potetstengler vil det ta 2-3 uker før stenglene er helt nedvisnet.

Det er ikke kjent resistens i Norge mot herbicider med samme virkemekanisme. Hvis man tar i betraktning at poteter normalt dyrkes i et 4-årig vekstskifte, er risikoen for resistens i denne kulturen liten dersom det ikke brukes preparat med samme aktivt stoff i de andre kulturene. Vær oppmerksom på om effekt uteblir når det forventes at sprøyting ellers burde hatt effekt, kan det være et tegn på at ugras har utviklet resistens.

Preparatet kan brukes som en del av et behandlingsprogram for å holde kontroll på ugras i en behandlingsstrategi med Integrert plantevern (IPV). Spotlight Plus bør ikke sprøytes om plantene lider av en eller annen form for stress, da dette vil reduserer effekten. Sprøyting i sterkt sollys forsterkes effekten. Sprøytingen bør helst utføres på morgenen for å oppnå best virkning, og ikke senere enn 4 timer før solnedgang. Sprøyt ikke Spotlight Plus på våte planter (regn eller dugg).

Spotlight Plus kan brukes på alle jordtyper. Sprøyt i begynnelsen av nedvisningen. Det kan kun sprøytes én gang. For åker med meget kraftig ris eller der gjenvekst skjer etter en første sprøyting, kan en andre sprøyting med et annet produkt være nødvendig for å oppnå tilfredsstillende nedvisning. Valg av væskemengde, dyser, trykk og kjørehastighet skal gi en jevn dekning av plantene samt minimere avdriften. Bruk alltid sprøyteutstyr som fungerer godt og er kalibrert. Bruk 30-60 l væskemengde pr. dekar (største vannmengde der potetriset er frodig) og minimum sprøytetrykk på 3 bar. Juster trykk og kjørehastighet slik at sprøytevæska dekker hele potetriset og ugrasplantene. 

Plus i begynnelsen av nedvisningen. Spotlight™ Plus får kun sprøytes én gang

Spotlight Plus er regnfast etter 2 timer.

Blandbarhet: Spotlight Plus kan blandes med flere herbicider som er registrert til bruk i potet. Om du tilsetter et annet produkt til tankblandingen skal du først fylle i Spotlight Plus i tanken/preparatfylleren og deretter det andre preparatet. Utsprøyting av preparatet skal bare utføres med avdriftsreduserende sprøyteutstyr, f. eks. luftassisterte sprøyter. All reduksjon av avstandskrav må skje i tråd med veilederen. 

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Godkjenninger

Mot ugras i asparges, bjørnebær, loganbær, bringebær, blåbær, solbær, tranebær, Rubus Hybrid, stikkelsbær og jordbær. Gyldig til 31.12.23
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

7 dager

Dose

33 ml/daa mot ugras inntil 10 % av potetene har spirt.
100 ml/daa ved nedsviing av potetris etter BBCH 90.

Filter

A2/P2

NAD

100 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

3 m ved ugrasbekjempelse.
30 m ved nedsviing av potetris.
Kan reduseres til 10 m ved 90 % avdriftsreduserende tiltak.

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Høy
Etikett

Tabeller Spotlight Plus opptrer i