This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Starane XL | Plantekultur
Ingen treff

Starane XL

100 g fluroksypyr og 2,5 g flurasulam pr. l
Advarsel

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg til fôr eller frø med eller uten korn som dekkvekst, fangvekster av gras, eng og beite uten belgvekster,frøeng i følgende grasarter: raigras, rødsvingel, engsvingel, krypkvein, hundegras, timotei, bladfaks og engrapp, samt gras i grøntanlegg.

Starane XL er systemisk, tas opp gjennom bladverket og transporteres til plantenes vekstpunkt. Flurasulam er en ALS-hemmer som fører til at følsomme ugras ikke klarer å produsere nødvendige aminosyrer, noe som gir rask vekststans og planten dør. Fluroksypyr har auxinvirkning, noe som påvirker følsomme ugras en unormal vekst og deretter dør.

Starane XL har meget god virkning mot klengemaure, balderbråarter, vassarve (også SU-resistent) gjetertaske, spillfrø av oljevekster, åkergråurt, tranehals, åkerreddik, åkersennep, haremat, svartsøtvier, hønsegras, tungras og vindeslirekne. På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom, åkersvineblom og løvetann.

God virkning mot dåarter på frøbladstadiet, samt groblad, åkertistel og åkerdylle. Starane XL har også virkning mot åkerstemorblom og meldestokk om ugraset er på frøbladstadiet. I tillegg i etablert grasmark har Starane XL meget god virkning på høymole.

God virkning på marikåpe, hundekjeks og soleiearter. En viss kortvarig virkning på løvetann. I vårkorn og grasgjenlegg benyttes Starane XL på kornplantenes 3-4 bladstadiet og senest på BBCH 45 (havre 39). Graset bør ha mist 2 blad. Ugraset vil da ha 2-4 varige blad. I høstkorn brukes Starane XL så snart ugraset er i god vekst om våren og senest ved BBCH 45.

I grasfrøeng skal Starane XL brukes så snart ugraset er i god vekst om våren, og kulturgraset er ca. 10 cm høyt. Mot rotugras i grasmark brukes Starane XL når plantene har utviklet store bladrosetter og/eller har 15-20 cm høye blomsterstengler. Starane XL er lite temperaturavhengig og kan benyttes fra 5⁰C.

Regnfast etter 1 time.

Blandbarhet: Kan blandes med en rekke aktuelle preparater. Se blandetabeller.
Må ikke tankblandes med Puma Extra eller andre midler som inneholder Fenoxaprop-P.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting.

Dose

Vårkorn og grasgjenlegg/fangvekster av gras:
40-100 ml pr. daa
Høstkorn:
80-120 ml pr. daa
Grasfrøeng:
120-150 ml pr. daa
Grasmark (eng, beite og gras i grøntanlegg):
150-180 ml pr. daa

Filter

A1/P3

NAD

100 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

5 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Starane XL opptrer i

Sjekkliste for bruk av klebemiddel Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur